herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

III. Otoczenie Grudziądza w roku 2007

poprzednia strona

III. OTOCZENIE GRUDZIĄDZA W ROKU 2007

3.1. Uwarunkowania globalne i międzynarodowe
3.1.1. Wyzwania cywilizacji globalnej i informacyjnej

          W konkurencyjnym i podatnym na zmiany otoczeniu szczególną rolę odgrywają następujące procesy:

 • przewartościowania relacji pomiędzy ciągłością rozwoju z jednej strony, a zdolnością do innowacji i adaptacji – z drugiej;
 • lawinowy wzrost liczby i źródeł powstawania informacji, zwiększenie szybkości jej wymiany i rosnący popyt na nowoczesne technologie gromadzenia, przetwarzania oraz selekcji informacji;
 • rosnąca rola jakości kapitału ludzkiego oraz współpracy sieciowej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej danego obszaru;
 • przyspieszenie intensywności i tempa procesu rozwojowego oraz rosnące znaczenie dużych ośrodków o charakterze metropolitalnym;
 • wzrost znaczenia ekologicznych przesłanek rozwoju na danym obszarze;
 • wzrost potencjału gospodarczego obszarów regionu Morza Bałtyckiego;
 • spadek znaczenia tradycyjnych czynników związanych z ewolucyjnym rozwojem, jak lokalizacja, występowanie wielkiego przemysłu, dostęp do wymiany towarowej.
3.1.2. Zobowiązania międzynarodowe i ich wpływ na rozwój obszaru miasta

          Na możliwości rozwoju regionu i danych jednostek terytorialnych będą znacznie silniej niż dotychczas wpływać zobowiązania międzynarodowe oraz coraz silniejsze związki polityczne i gospodarcze między krajami należącymi do Unii Europejskiej. Dla samorządu lokalnego znaczenie mają tendencje międzynarodowe wynikające z następujących źródeł:

 • dorobku prawnego Unii Europejskiej;
 • uzgodnień w ramach organów decyzyjnych Unii Europejskiej;
 • umów i porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego (szczególnie Konwencji Helsińskiej);
 • uchwał i umów samorządu wojewódzkiego w zakresie współpracy międzynarodowej.
3.1.3. Szanse i zagrożenia ekonomiczne na poziomie międzynarodowym i ich oddziaływanie na rejon Grudziądza

          Szanse dla obszaru Grudziądza wynikają przede wszystkim z tendencji, jakim podlegać będzie cały obszar kujawsko-pomorski:

 • szybkiego tempa wzrostu gospodarki europejskiej;
 • efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych;
 • poprawy infrastrukturalnych i gospodarczych więzi regionu z obszarem wymiany europejskiej (rozwój sieci autostrad, napływ wartościowych i nowoczesnych technologii, wymiana naukowa).

          Najpoważniejsze zagrożenia mogą wystąpić w wyniku:

 • obniżenia konkurencyjności Unii Europejskiej w skali globalnej;
 • niekorzystnego ukształtowania osi rozwoju gospodarczego na poziomie horyzontalnym zamiast wertykalnego i rozwiązań komunikacyjnych na osi Północ – Południe na rzecz osi Wschód – Zachód, z ominięciem województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osłabienia rozwoju obszaru bałtyckiego;
 • kryzysów walutowych i energetycznych.
3.2. Uwarunkowania krajowe
3.2.1. Uwarunkowania makroekonomiczne i społeczne

          Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Pokazuje to jeden z podstawowych wskaźników – Produkt Krajowy Brutto (PKB), który w 2007 roku wzrósł o 6,5%, podczas gdy w całej Wspólnocie PKB zwiększył się o 2,9%. Podkreślić należy, że Polska należy do najbiedniejszej grupy państw Unii Europejskiej i zmniejszenie dystansu rozwojowego Polski wobec Wspólnoty możliwe jest jedynie przy utrzymaniu takiego tempa wzrostu PKB w Polsce, które będzie znacznie wyprzedzać tempo wzrostu innych krajów unijnych. Kluczowym warunkiem osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego w Polsce jest prowadzenie polityki makroekonomicznej mającej oparcie w stabilnym i przewidywalnym prawie (w szczególności dotyczącym działalności gospodarczej).
          Szczególnie korzystnym czynnikiem społecznym jest wzrost liczby pracujących i powiązany z tym zjawiskiem spadek bezrobocia. Ważnym problemem społecznym pozostaje wysoki odsetek osób biernych zawodowo (45,9% ogółu osób w wieku 15 lat i więcej – według danych GUS za IV kwartał 2007 roku).

3.2.2. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa

          Szczególnie ważne założenia dotyczące rozwoju regionalnego i podniesienia spójności terytorialnej znajdują się w podstawowym i nadrzędnym dokumencie programowym dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego Polski - „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”. Opracowanie to zakłada między innymi „zwiększanie roli samorządów terytorialnych w inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz w gospodarczy rozwój regionów i wykorzystanie potencjału lokalnego dzięki decentralizacji procesów rozwojowych i idącej za tym decentralizacji finansów publicznych”.
          W „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” Grudziądz został zaliczony do regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju, które obok ośrodków o zasięgu krajowym i ponadregionalnym mają szansę zostać głównymi ogniwami dynamizującymi rozwój kraju.
          Krajowymi dokumentami strategicznymi istotnymi dla planowania rozwoju miasta są między innymi:

 • Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025;
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012;
 • Polityka energetyczna Polski do 2025 roku;
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013;
 • Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010;
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013.
3.2.3. Zasady i kierunki wsparcia rozwoju regionalnego

          Polityka rozwoju regionalnego jest podstawowym instrumentem w procesie wsparcia rozwiązań dla poszczególnych województw i mającym bezpośredni wpływ na kształtowanie sytuacji w ośrodkach miejskich. Dlatego właściwym jest zachowanie spójności w planowaniu przedsięwzięć lokalnych, przy założeniu ich zgodności z celami wojewódzkimi oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa. Zasady wsparcia rozwoju regionalnego zostały zawarte w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), na podstawie której szanse wsparcia mają działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. W tym kontekście można wymienić przedsięwzięcia między innymi w zakresie:

 • tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej;
 • ochrony środowiska;
 • rozwoju miast i obszarów metropolitarnych;
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
 • promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
 • rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, kwalifikacji obywateli, jak również zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz łagodzeniu jego negatywnych skutków.
3.2.4. Uwarunkowania dla rozwoju Grudziądza wynikające ze strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

          W procesie programowania rozwoju Grudziądza szczególnie ważne jest zagwarantowanie spójności strategii rozwoju miasta z regionalnymi dokumentami strategicznymi, w tym w szczególności ze „Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020”. W dokumencie tym podkreśla się wysoki potencjał społeczno-gospodarczy obszaru doliny Wisły, na czele z tworzącą się metropolią toruńsko-bydgoską, mogącą wywierać znaczny wpływ na rozwój Grudziądza. Grudziądz, obok Włocławka, Inowrocławia i innych miast powiatowych, został uwzględniony w założeniach dotyczących modernizacji struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu poprzez rozwój miast średnich, jako ważnych węzłów systemów transportowych oraz teleinformatycznych, a także obszarów z unikatowymi walorami środowiska przyrodniczego i predyspozycjami do użytkowania rekreacyjnego.
          Niewątpliwy wpływ na rozwój Grudziądza będzie miała realizacja celu nadrzędnego strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego zapisanego jako: poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Mapa 1. Województwo kujawsko-pomorskie z podziałem na powiaty

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu

3.2.5. Integracja z Unią Europejską

          Z punktu widzenia rozwoju Grudziądza szczególnie ważne jest włączenie się Polski we wdrażanie jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, której celem jest promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej poprzez inicjatywy prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach jej regionów, a co za tym idzie do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
          W nowym okresie programowania 2007-2013 Unia Europejska będzie realizowała następujące cele polityki spójności:

 • Cel 1 – Konwergencja (propagowanie warunków sprzyjających wzrostowi oraz czynników prowadzących do rzeczywistego zniwelowania zapóźnień w najsłabiej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach);
 • Cel 2 – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (umacnianie konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz zwiększanie zatrudnienia poza regionami konwergencji);
 • Cel 3 – Europejska współpraca terytorialna (umocnienie współpracy transgranicznej w drodze wspólnych inicjatyw na szczeblu lokalnym i regionalnym, współpracy międzynarodowej służącej zintegrowanemu rozwojowi przestrzennemu oraz międzyregionalnej współpracy i wymiany doświadczeń).

          Polska została objęta celem pierwszym („Konwergencja”), a także programami współpracy międzynarodowej oraz międzyregionalnej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (województwa przygraniczne zostały także objęte programami współpracy transgranicznej). Realizacja powyższych celów będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności.
          Sprawdzianem przygotowania miasta do absorpcji środków unijnych była realizacja projektów współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych, a następnie wdrażanie przedsięwzięć w ramach okresu programowania 2004-2006. Efektywne wykorzystanie tych środków potwierdza, że samorząd lokalny jest przygotowany do skutecznego konkurowania (a także współpracy) z innymi samorządami w procesie pozyskiwania wspólnotowej pomocy w nowym okresie programowania (2007-2013).
          Istotny wpływ na funkcjonowanie miasta ma również postęp procesów dostosowawczych związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej, takich jak rozwój głównych korytarzy transportowych Unii Europejskiej (a co za tym idzie budowa autostrady A-1), czy też implementacja wspólnotowych przepisów prawnych.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-12-2008 07:43