herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

V. Wizja rozwoju miasta Grudziądza do roku 2015

poprzednia strona

V. WIZJA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA DO ROKU 2015

„Miasto Grudziądz w 2015 roku to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przechodzące do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach, gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju, a firmom przyjazne formy inwestowania i działania gospodarczego.”.

5.1. Miasto decydujące o własnym rozwoju

          Mieszkańcy Grudziądza, będący adresatami wszelkich działań o charakterze społeczno-gospodarczym decydować będą, w oparciu o zasadę demokratyzacji życia społecznego i dostępu do procesu podejmowania decyzji, o obliczu miasta, a także o dynamice jego rozwoju. Aspiracje grudziądzan, ich marzenia, potrzeby i aktywność działań na rzecz „Swojego miasta” w połączeniu ze wsparciem i działaniami samorządu, będą czynnikiem decydującym o trwałym i sukcesywnym jego rozwoju. W swych dążeniach miasto realizować będzie cel nadrzędny, osiąganie trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju Grudziądza, pozwalającego spełniać europejskie standardy, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, ludzkich i gospodarczych oraz walorów położenia komunikacyjnego i geograficznego miasta. Konsekwentne wykorzystanie szans i mocnych stron Grudziądza, uczestnictwo grudziądzan w życiu miasta oraz kontynuacja polityki rozwoju funkcji społecznych i gospodarczych pozwolą zapewnić jego mieszkańcom oczekiwane perspektywy rozwoju.

5.2. Miasto społeczności uczącej się

          Doceniając potrzebę grudziądzan do zdobywania wiedzy i kwalifikacji, Miasto kieruje do mieszkańców wielostopniową, powszechnie dostępną i zróżnicowaną ofertę edukacji. Możliwość kształcenia zawodowego oraz wciąż rozwijający się zakres kierunków uczelni wyższych kształtuje wizerunek miasta, jako ośrodka sprzyjającego adaptacji nowych idei i technologii, pozwalającego na zaspokojenie potrzeb kształcenia, przekwalifikowania oraz zagospodarowania kadr pracowniczych pod kątem zapotrzebowania pracodawców. Wizerunek taki ma niewątpliwie korzystne odzwierciedlenie w atrakcyjności inwestycyjnej Grudziądza oraz stanowi impuls do rozwoju miasta, na miarę ośrodka akademickiego o rozbudowanym zapleczu naukowo-badawczym. Uczestnictwo kraju w strukturach unijnych oraz możliwość wykorzystania płynących z tego korzyści pozwoli na realizację aspiracji i wyzwań stawianych grudziądzkiej młodzieży i dorosłym, czyniąc ofertę edukacyjną bardziej dostępną, atrakcyjną i elastyczną.

5.3. Miasto otwarte

          Nowoczesny i otwarty Grudziądz, to miasto atrakcyjne zarówno gospodarczo, jak i turystycznie, dostępne dla grudziądzan i przyjezdnych. To obszar nowych inicjatyw, postępujących przemian i dynamicznego rozwoju, uznany przez kapitał zewnętrzny jako miejsce lokalizacji inwestycji. Rozwijające się partnerskie kontakty, współpraca oraz uczestnictwo w regionalnych i międzynarodowych projektach umacniają zdolność Grudziądza do rozwoju na polu nauki, gospodarki, kultury i turystyki. Wymierne i znaczące efekty bogatej w doświadczenia polityki pozyskiwania środków unijnych, stanowiących katalizator procesów rozwojowych budują wizerunek Grudziądza jako miasta postępu, stanowiącego konkurencję dla innych ośrodków w regionie.

5.4. Miasto atrakcyjne

          Korzystne położenie komunikacyjne i geograficzne Grudziądza, bliskość ośrodków o znaczeniu regionalnym: metropolii toruńsko-bydgoskiej i metropolii trójmiejskiej z rozwiniętymi portami lotniczymi, a także lokalizacja miasta jako znaczącego węzła autostrady A-1 sprzyja dalszemu rozwojowi funkcji komunikacyjnej, transportowej oraz usługowej miasta, uwidaczniając regionalny charakter Grudziądza. Zależność postępu od nowych idei i technologii znajduje swój wyraz w ich dostępności i transferze w procesie produkcji i inwestycji. Aktualizowana oraz elastyczna oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy, zaspokaja potrzeby kształcenia poszczególnych poziomów nauczania, natomiast zróżnicowana i atrakcyjna oferta kulturalna w pełni spełnia stawiane jej wymogi i zapotrzebowanie społeczności. System infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ulega dalszej rozbudowie, zwiększa się jej dostępność, różnicując kierowaną do mieszkańców ofertę wypoczynku i rekreacji. Jako miasto turystyki kwalifikowanej i wypoczynku, Grudziądz gwarantuje wysoki i rozbudowany poziom zaplecza infrastruktury turystycznej, walorów przyrodniczych, zabytkowych i kulturowych. Eksploatacja solanek w lecznictwie i odnowie biologicznej oraz jej dalszy rozwój w połączeniu z naturalnymi funkcjami i walorami Grudziądza, czyni miasto atrakcyjnym turystycznie.

5.5. Miasto inwestycyjnych możliwości i wielofunkcyjnej, nowoczesnej gospodarki

          Wspierając nowe technologie i innowacyjność oraz zabezpieczając i uatrakcyjniając system sieci mediów technicznych posiadanych terenów inwestycyjnych (Regionalny Park Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) miasto prowadzi wielofunkcyjną i proinwestycyjną gospodarkę. Dysponując potencjałem kadrowym oraz dostosowując do potrzeb rynku i rozbudowując lokalny system wspomagania i promowania przedsiębiorców (Grudziądzki Park Przemysłowy, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe) miasto stymuluje dalszy wzrost inwestycji zewnętrznych, pobudzając także lokalny potencjał gospodarczy w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw wszelkich branż. Dając wyraz progospodarczej polityki miasta, władze Grudziądza przygotowują koncepcyjne, administracyjne i finansowe podstawy realizacji przedsięwzięć, umożliwiając dynamiczny rozwój i budowę stabilnej gospodarki.

5.6. Miasto sfery publicznej i społecznej

          Kierując się zasadami powszechności i efektywności, samorząd podejmuje decyzje służące wsparciu działań mających na celu zaspokojenie potrzeb grudziądzkiej społeczności. Wyrazem tych dążeń jest realizacja i zabezpieczenie systemu pomocy społecznej, obsługi i aktywizacji bezrobotnych grudziądzan oraz wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej. Opieka zdrowotna w zakresie diagnostyki, rehabilitacji i usług profilaktycznych świadczona jest w oparciu o najwyższe standardy, natomiast rozwijające się nowe, spełniające wymogi europejskie zakłady opieki medycznej ugruntowują pozycję szpitala, jako lecznicy regionalnej. Konsekwentne działania rozbudowy zasobów budownictwa komunalnego, społecznego i socjalnego, znajdują swój efekt, dając szansę na mieszkanie rodzinom o niższym statusie materialnym. Pobudzając mechanizmy rozwoju i kreując lokalne inwestycje miasto wspiera dalszą rozbudowę sieci dróg publicznych w Grudziądzu, ze szczególnym naciskiem na podstawowy układ komunikacyjny miasta. Rozbudowany system komunikacji miejskiej zapewnia sprawny i dogodny środek transportu miejskiego, w którym sieć tramwajowa, stanowi główny jego element, współtworzący ekologiczny i unikatowy wizerunek Grudziądza.

5.7. Miasto zrównoważonego rozwoju

          Zachowując świadomość, iż rozwój nie może dokonywać się kosztem środowiska przyrodniczego oraz musi respektować zasady zrównoważonej gospodarki, produkcji i konsumpcji, miasto wykazuje wzmożoną troskę o stan środowiska naturalnego i przyrodniczego. Podejmując wyzwanie poszanowania i upowszechniania zasad ekologii miasto uwzględnia przyszłe konsekwencje ekologiczne podejmowanych decyzji oraz gwarantuje możliwość finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Restrukturyzując lokalną gospodarkę uwzględnia się korzystne kierunki ekorozwoju miasta, intensyfikując działania w sferach i obszarach aktywności mieszkańców. Rozwijając formy ekologicznego transportu publicznego oraz stosując w przedsięwzięciach przemysłowych technologie służące środowisku, samorząd zabezpiecza zrównoważony rozwój miasta. Skuteczna ochrona i zabiegi odtworzeniowe elementów krajobrazu przyrodniczego pozwalają zachować czytelny układ terenów przyrodniczych Grudziądza oraz zyskać nową jego estetykę. Zakres przedsięwzięć infrastruktury technicznej, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ograniczenie niekorzystnego na nie wpływu, opiera się na etapach zagospodarowania odpadów stałych za pośrednictwem składowiska odpadów zlokalizowanego w podgrudziądzkiej miejscowości Zakurzewo oraz oczyszczania ścieków za pośrednictwem mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Nowej Wsi. Powszechną praktyką wpisaną w działalność samorządu jest edukacja ekologiczna mieszkańców.

5.8. Miasto rozwoju europejskiej sieci komunikacyjnej

          Prognozując rozwój transportu i decydując o poprawie jego warunków oraz rozwoju infrastruktury związanej z komunikacją, Parlament Europejski, Rada UE określiły w 1996 r. wytyczne dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (decyzja nr 1692/96/EC).

Mapa 7. Transeuropejska sieć transportowa TEN-T

Źródło: http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/road/2004_guidelines_roads_eu_en.pdf

          Zgodnie z założoną koncepcją w zasięgu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T znalazły się miasta Gdańsk/Gdynia – Warszawa – Katowice – Zwardoć (granica polsko-słowacka), z odgałęzieniami dla miast Grudziądz – Poznań – Katowice – Zebrzydowice (granica polsko – czeska). Dzięki lokalizacji Grudziądza w ramach korytarza VI, jako węzła autostradowego wraz z mostem autostradowym przez Wisłę, miasto podlegać będzie oddziaływaniu północnego odcinka części autostrady A1 Toruń – Trójmiasto. Bezpośrednia obecność A1 zwiększy dostępność komunikacyjną Grudziądza i jego okolic, przyczyniając się do zagospodarowania terenów południowej części miasta. Oddziaływanie A1 należy wykorzystać pobudzając lokalny zasób i potencjał przedsiębiorczości, kształtując rozwój oparty o nowe kierunki i technologie. Zwiększające się przepływy transportowe oraz wymiana gospodarcza zwiększą aktywność sektora usług i małych przedsiębiorstw związanych z obsługą transportu. Zwiększona dostępność komunikacyjna miasta oraz wzmożony ruch pasażerski korzystnie wpłyną na rozwój turystyki.
          Dalszych korzyści należy upatrywać w dużej liczbie i położeniu węzłów zlokalizowanych w przebiegu autostrady A 1, ich regionalny oraz lokalny charakter wpłynie na poprawę dostępności transportowej, a w efekcie na podwyższenie atrakcyjności lokalizacyjnej obszarów położonych wokół wskazanych poniżej węzłów:

  • Węzeł „Warlubie” – zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 214 Warlubie – Skórcz – Kościerzyna – Lębork – Łeba, na południe od stacji kolejowej Warlubie, w pobliżu drogi krajowej nr 1, będzie miał przede wszystkim oddziaływanie o charakterze lokalnym; jego lokalizacja może przyczynić się do zwiększenia rangi drogi wojewódzkiej nr 214 na całym jej odcinku;
  • Węzeł „Nowe Marzy” – położony na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 1, kilka kilometrów na południe od skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą krajową nr 16, stanowiącą główne połączenie drogi nr 1 z Grudziądzem; stanowić będzie główny węzeł na północ od przejścia A1 przez Wisłę; dogodne rozwiązanie węzła drogowego może mieć przede wszystkim wpływ na aktywizację obszarów położonych wokół węzła, węzeł ten będzie stanowił również skrzyżowanie z planowaną drogą ekspresową S5 (Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Nowe-Marzy);
  • Węzeł „Grudziądz” – położony w bliskim sąsiedztwie południowej granicy administracyjnej Grudziądza, niedaleko Jeziora Rządz, będzie stanowił główny węzeł wjazdowy do Grudziądza od strony południowej kraju, następnie poprzez Trasę Średnicową, połączy go z centrum miasta oraz ze skrzyżowaniem z drogami krajowymi nr 16 i 55, w północnej części miasta. Należy oczekiwać, iż droga ta będzie odgrywała duże znaczenie, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność lokalizacyjną terenów położonych wzdłuż całej jego długości;
  • Węzeł „Lisewo” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno; należy oczekiwać lokalnej aktywizacji obszarów w tym rejonie.

Mapa 8. Lokalizacja węzłów autostrady A1 w okolicy miasta Grudziądza

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu

5.9. Miasto o dobrym poziomie warunków życia

          Podstawowym celem działania miasta jako wspólnoty jest dbałość o dobro jego mieszkańców, zaspokajanie potrzeb wszelkich dziedzin życia oraz zagwarantowanie szeroko rozumianej satysfakcji z wysokiego standardu życia w mieście, oferującym rozbudowane funkcje socjalne, oświatowe, kulturalne, sportowo – rekreacyjne oraz usługowe. Tworząc warunki rozwoju gospodarczego i lokalizacji inwestycji na obszarze miasta decyduje się o zatrudnieniu i sytuacji rynku pracy, stymulując podstawy bytu materialnego i zawodowego grudziądzan. Wykorzystując gospodarcze znaczenie miasta oraz różnorodność jego funkcji kształtuje się poczucie bezpieczeństwa i dobrej jakości życia mieszkańców.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-12-2008 11:13