herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

VII. Priorytety, cele i zadania rozwoju strategicznego miasta

poprzednia strona

VII. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU STRATEGICZNEGO MIASTA

          Realizacji wizji miasta i spełnieniu misji samorządu lokalnego Grudziądza służą wyznaczone cele strategiczne (ujęte w pięciu priorytetach) i zadania realizacyjne. Priorytety i cele mają charakter ogólny i określają pożądane stany i procesy rozwojowe. Wpisują się one w najważniejsze krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, takie jak „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” czy „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020”. Poszczególne cele będą rozwijane w formie strategii sektorowych oraz programów.

7.1. Priorytety rozwoju miasta

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonalaniu umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców;
   
Priorytet 2. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta;
   
Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i ochrony środowiska;
   
Priorytet 4. Rozbudowa i wzmocnienie infrastruktury i sfery społecznej miasta;
   
Priorytet 5. Rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja działań kulturalnych oraz stworzenie spójnego systemu promocji miasta.

7.2. Cele strategiczne i zadania realizacyjne

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonaleniu umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców

Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców Grudziądza

Zadania:

 • polepszenie obiegu informacji o lokalnych rynkach pracy w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców;
 • inicjowanie i popieranie przedsięwzięć wspierających mieszkańców, którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą;
 • wspieranie rozwoju IOB (instytucji otoczenia biznesu) oraz promowanie przedsiębiorczości, jako właściwej postawy społecznej.

Cel 1.2. Rozwój systemu edukacji w Grudziądzu

Zadania:

 • zwiększanie różnorodności form i ofert kształcenia, w tym wspieranie innowacji w dziedzinie edukacji (np. e-learning);
 • upowszechnienie nauki języków obcych, informatyki oraz edukacji ekologicznej;
 • wspieranie rozwoju centrów kształcenia zawodowego oraz specjalności zawodowych wykorzystujących nowe techniki i technologie;
 • rozwój wymiany edukacyjnej na poziomie międzynarodowym (wymiana z miastami partnerskimi, udział w programach Unii Europejskiej);
 • wzmocnienie systemu kształcenie ustawicznego dorosłych;
 • rozbudowa form kształcenia poprzez udostępnianie bazy edukacyjnej miasta (w szczególności uczelniom wyższym) i adaptację pomieszczeń na cele szkoleniowo-edukacyjne;
 • stworzenie lokalnego systemu wsparcia finansowego dla niezamożnej młodzieży i uczniów oraz studentów;
 • znoszenie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia;
 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w szkołach, w tym poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego;
 • wspieranie rozwoju zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie wszechstronnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

Cel 1.3. Umocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej grudziądzan

Zadania:

 • wspieranie rozwoju organizacji społecznych, w szczególności prowadzących działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz umacniania tożsamości lokalnej;
 • promowanie aktywności społecznej mieszkańców;
 • zwiększanie roli konsultacji społecznych w procesie podejmowania przez samorząd decyzji ważnych z punktu widzenia mieszkańców;
 • wspieranie edukacji obywatelskiej grudziądzan.

Priorytet 2. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta

Cel 2.1. Stworzenie lokalnego mechanizmu wsparcia procesów unowocześnienia i konkurencyjności lokalnej gospodarki

Zadania:

 • rozwijanie sektorów opartych na wykorzystaniu wiedzy, rozwoju nowych technik i technologii, w celu generowania nowych miejsc zatrudnienia w obszarze usług i produkcji;
 • promowanie współpracy z już istniejącymi oraz wspieranie tworzenia nowych centrów transferu technologii;
 • umocnienie mechanizmu wymiany informacji i zasobów pomiędzy podmiotami gospodarczymi a sferą badawczą;
 • poprawa dostępności przedsiębiorstw do procedur i ulg wspierających działania gospodarcze;
 • stworzenie systemu kooperacji samorządu z grudziądzkimi przedsiębiorstwami w zakresie szeroko rozumianej promocji gospodarczej.

Cel 2.2. Wzmocnienie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zadania:

 • wspieranie prozatrudnieniowego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej;
 • polepszenie dostępu MSP do informacji gospodarczej i technicznej;
 • wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu;
 • inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez system zachęt i preferencji dla firm zwiększających zatrudnienie.

Cel 2.3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta

Zadania:

 • zapewnienie ładu przestrzennego w systemie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wdrożenie tzw. ścieżki szybkiej legislacji dla inwestorów;
 • połączenie układu komunikacyjnego miasta z autostradą A1;
 • umocnienie systemu współpracy targowo-wystawienniczej firm i podmiotów gospodarczych oraz samorządu;
 • poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie poziomu uzbrojenia technicznego oraz rozszerzenie o nowe tereny Regionalnego Parku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów komunalnych z przeznaczeniem pod inwestycje oraz stworzenie kompleksowej bazy ofert inwestycyjnych;
 • kreowanie nowych działań marketingowych w celu promocji oferty inwestycyjnej miasta i pozyskiwania inwestorów przy wykorzystaniu techniki internetowej i teleinformatycznej;
 • rozwój Grudziądzkiego Parku Przemysłowego w kierunku stworzenia Grudziądzkiego Parku Technologicznego.

Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i ochrony środowiska

Cel 3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej miasta

Zadania:

 • poprawa dostępności transportowej tras dojazdowych do budowanej autostrady A-1 oraz dróg o znaczeniu krajowym;
 • tworzenie miejskiego systemu transportowego opartego o równoważenie zadań między transportem indywidualnym i zbiorowym z zachowaniem norm ochrony środowiska;
 • usprawnienie układu komunikacyjno-drogowego, uwzględniającego konieczność wprowadzenia priorytetu dla komunikacji zbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem proekologicznej roli komunikacji tramwajowej;
 • modernizacja i podniesienie znaczenia przebiegających przez miasto odcinków dróg krajowych;
 • dokończenie budowy Trasy Średnicowej, jako głównej osi systemu drogowego miasta w układzie Północ-Południe;
 • zintegrowanie lokalnego systemu transportu zbiorowego (autobusy i tramwaje) z systemem transportu regionalnego (kolej, autobusy) polepszającego dostępność komunikacyjną Grudziądza.

Cel 3.2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

Zadania:

 • poprawa sprawności funkcjonowania oraz rozwój lokalnego rynku usług teleinformatycznych;
 • zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu w instytucjach w obszarze: edukacja, administracja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.

Cel 3.3. Modernizacja i rozwój systemu zabezpieczenia energetycznego miasta

Zadania:

 • pełne wykorzystanie infrastruktury energetycznej poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii oraz polepszenie zaopatrzenia w energię w tym efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku energię skojarzoną;
 • zastosowanie źródeł odnawialnych dla zabezpieczenia energetycznego (małe elektrownie wodne, wiatrowe);
 • rozbudowa systemu wykorzystania produkcji energii z odzysku biogazu na składowisku odpadów oraz powstającej w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Cel 3.4. Poprawa ekologicznych warunków życia mieszkańców

Zadania:

 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję i neutralizację czynników szkodliwych u źródła;
 • ochrona wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną;
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z instalacji wodociągowej;
 • efektywne wykorzystywanie oczyszczalni ścieków w połączeniu z modernizacją i rozbudową kanalizacji sanitarnej;
 • zapewnienie bezpiecznego składowania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich ponownego wykorzystania;
 • systematyczna ochrona oraz w miarę potrzeb rekultywacja cieków wodnych, rzek i jezior;
 • rekultywacja terenów zdewastowanych przyrodniczo w wyniku działalności człowieka;
 • ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego w mieście poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta;
 • poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
 • ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm.

Cel 3.5. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Zadania:

 • dostosowanie gospodarki wodnej, rozmiarów ujęć wodnych do pozostających w dyspozycji miasta zasobów wód podziemnych;
 • ochrona głównych zbiorników wód powierzchniowych;
 • poprawa zwartości przestrzennej lasów i zagospodarowanie ich powierzchni z uwzględnieniem potrzeby wzrostu różnorodności biologicznej i zwiększenia odporności ekosystemów leśnych;
 • zmiany lokalnego systemu gospodarowania energią w celu zwiększenia jego efektywności, zmniejszenia energochłonności i emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód;
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta, w tym wykorzystanie paliwa z biomasy w energetyce cieplnej;
 • zwiększenie wykorzystania naturalnych złóż solankowych.

Cel 3.6. Poprawa efektywności ochrony sfer przyrodniczych miasta i jego krajobrazu

Zadania:

 • wzmocnienie spójności i ciągłości przestrzennej krajobrazu przyrodniczego wzdłuż rzeki Wisły oraz ekosystemu wodnego miasta;
 • zapobieganie degradacji i rewitalizacja krajobrazu obszarów przyjeziornych i rzecznych;
 • zwiększenie terenów objętych ochroną przyrodniczą oraz formami indywidualnej ochrony przyrody.

Priorytet 4. Rozbudowa i wzmocnienie infrastruktury i sfery społecznej miasta

Cel 4.1 Tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w Grudziądzu

Zadania:

 • wzmocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością lokalną;
 • wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i monitoringu;
 • wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
 • rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Cel 4.2. Wsparcie i stopniowe przekształcenie sfery społecznej miasta

Zadania:

 • przekształcenie i dostosowanie systemu opieki społecznej do nowych inicjatyw i form wsparcia z wykorzystaniem instytucji i organizacji społecznych;
 • tworzenie inicjatyw poprawy infrastruktury społecznej miasta;
 • wyznaczenie zasięgu, określenie potrzeb i zintensyfikowanie doraźnej pomocy dla środowisk dotkniętych bezrobociem i niedostatkiem materialnym;
 • ograniczenie poziomu bezrobocia i wdrożenie programów specjalnych zapobiegających spadkowi poziomu życia mieszkańców.

Cel 4.3. Promocja zdrowia

Zadania:

 • polepszenie dostępu mieszkańców do specjalistycznej diagnostyki i opieki medycznej oraz zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych na poziomie podstawowym;
 • wspierane inicjatyw służących promocji zdrowia i proekologicznemu stylowi życia;
 • realizacja specjalnych programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców miasta;
 • rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • organizacja akcji profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie stopnia wykorzystania solanek termalnych w lecznictwie.

Priorytet 5. Rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja działań kulturalnych oraz stworzenie spójnego systemu promocji miasta

Cel 5.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta

Zadania:

 • wspieranie rozwoju turystyki miejskiej i krajoznawczej, uwzględniając przede wszystkim: ponadregionalne znaczenie zabytków Grudziądza i szlaków wodnych Wisły i Osy, wykorzystanie unikatowych obiektów militarnych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, walorów przyrodniczych i rekreacyjnych;
 • identyfikacja i ofensywna promocja produktów turystycznych miasta;
 • wspieranie imprez kulturalnych o co najmniej regionalnym zasięgu;
 • rozbudowa i wykorzystanie rekreacyjne terenów miejskiej zieleni i jezior, jako możliwości zagospodarowania i wypoczynku;
 • odtworzenie i rozwój przybrzeżnej żeglugi turystycznej oraz innych form turystyki wodnej;
 • rozwój turystyki uzdrowiskowej w oparciu o wykorzystanie solanki termalnej;
 • rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Cel 5.2. Rozwój kultury fizycznej i sportu

Zadania:

 • rozwój infrastruktury sportowej i jej udostępnienie jak największej liczbie mieszkańców;
 • wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieżowego, głównie w oparciu o bazę szkolną i sportową klubów;
 • promowanie aktywności ruchowej poprzez zróżnicowaną i elastyczną ofertę wypoczynku i rekreacji zdrowotnej kierowanej do mieszkańców.

Cel 5.3. Racjonalne wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

Zadania:

 • wspieranie oraz inicjowanie działań służących umocnieniu lokalnej tradycji i dorobku kulturalno-historycznego społeczności lokalnej Grudziądza;
 • pielęgnowanie i promowanie walorów krajobrazów historycznych i architektonicznych miasta i regionu;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych i różnorodnych form kultury lokalnej;
 • odnowa i rewitalizacja zabytkowych obiektów miasta (zabytki sakralne, zabytki architektury, zespół spichrzy o unikatowym w Europie układzie) i obszarów miejskich (parki, cmentarze, zespoły ogrodowe i leśne);
 • rewaloryzacja parku na Górze Zamkowej oraz ekspozycja pozostałości zamku krzyżackiego;
 • dokumentowanie i popularyzacja historii regionu oraz lokalnej tradycji historycznej i dziedzictwa Grudziądza.

Cel 5.4. Zwiększenie roli i znaczenia miasta w wymianie europejskiej i miast partnerskich oraz współpracy regionalnej

Zadania:

 • aktywne uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w układzie regionu kujawsko-pomorskiego za pośrednictwem inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Grudziądza, w tym w sferze gospodarczej, kulturalnej i kulturalnej;
 • nawiązywanie kontaktów partnerskich z kolejnymi samorządami, szczególnie z krajów Unii Europejskiej.

Cel 5.5. Kreowanie dobrego wizerunku miasta w kontaktach międzynarodowych

Zadania:

 • prowadzenie skutecznej promocji zagranicznej miasta w tym uczestniczenie w międzynarodowych imprezach promocyjno-handlowych, konferencyjnych i turystycznych;
 • ożywienie kontaktów miasta z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz przedstawicielami gospodarczymi w celu pozyskiwania potencjalnych inwestorów i tworzenia warunków promocji oferty gospodarczej miasta;
 • ożywienie kontaktów z Polakami za granicą wywodzącymi swoje korzenie z Grudziądza i okolic.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-12-2008 11:17