herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

VIII. Zasady realizacji strategii rozwoju miasta

poprzednia strona

VIII. ZASADY REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA

          Misja w swej treści w sposób ogólny przedstawia wyznaczone dążenia gminy miasto Grudziądz. Formułując zasady oraz kolejność poszczególnych działań samorząd wyznacza potencjalne zagrożenia, które wystąpić mogą w procesie realizacji strategii rozwoju miasta. Realizacji założonej misji posłużą ponadto zasady konstytuujące funkcjonowanie lokalnej społeczności, umożliwiające realizację podstaw rozwoju ujętych w strategii i wyznaczonych w misji miasta.

Zasada zrównoważonego rozwoju

          Realizacja przedmiotowej zasady oznacza, że rozwój gospodarczy miasta w dłuższym okresie czasu odbywać musi się przy zapewnieniu równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej. Niewątpliwie stanowi to niezbędny warunek osiągnięcia stabilności, dobrego poziomu życia mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania organizmu miejskiego, stymulującego wzrost atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz jego możliwości inwestycyjnych.

Zasada rozwoju wielokierunkowego

          W pierwszej fazie realizacji strategii należy podjąć proces realizacji poszczególnych jej założeń, wskazując na różnorodność działań o charakterze społecznym i gospodarczym. Wsparciem należy objąć sferę dobrze prosperujących zasobów i funkcjonujących przedsięwzięć, natomiast kolejne działania muszą prowadzić do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii. Granica pomiędzy poszczególnymi działaniami może ulec zatarciu, dlatego proces innowacyjności wynika w znacznym stopniu z konstrukcji programów i konsorcjów partnerskich wśród podmiotów lokalnych.

Zasada orientacji na mieszkańców

          Wykazując poszanowanie dla potrzeb i ambicji mieszkańców oraz działając w świadomości, iż są oni głównymi adresatami wszelkich działań o charakterze społeczno-gospodarczym, samorząd podejmuje decyzje służące zaspokojeniu poszczególnych potrzeb grudziądzkiej społeczności oraz stymulujące jej rozwój.

Zasada partnerstwa publiczno-prywatnego

          System partnerstwa publiczno-prywatnego sprzyja efektywniejszemu wykorzystaniu środków publicznych, pozwala łączyć wysiłek finansowy współdziałających podmiotów oraz sprzyja korzystnym montażom finansowym, pozwalającym na realizację znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych. Partnerstwo umacnia tworzone konsorcja w zakresie realizacji określonych projektów gospodarczych, badawczych, edukacyjnych czy społecznych.

Zasada wzmacniania lokalnego rynku i potencjału gospodarczego

          Samorząd w dalszej perspektywie działań powinien wdrażać mechanizmy oraz systemy wsparcia lokalnych inwestorów, stymulując rozwój wiodącego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez aktywność działań przygotowania koncepcyjnych, administracyjnych oraz finansowych podstaw realizacji poszczególnych przedsięwzięć samorząd wzmacnia i kreuje pozycję i jakość rynku lokalnego.

Zasada lokalnego zróżnicowania celów i narzędzi oddziaływania

          W toku wdrażania strategii niezbędne jest różnicowanie przestrzenne podejmowanych działań. Należy określić własną, lokalną hierarchię celów i kierunków działania w poszczególnych programach operacyjnych, którym muszą odpowiadać różne, przyporządkowane instrumenty realizacyjne. Treść lokalnej polityki wsparcia rozwoju musi być dostosowana do specyficznych uwarunkowań wewnętrznych oraz ich zmian. Podstawą formułowania programów operacyjnych będzie wskazanie obszarów problemowych i miejsc rozwojowych, które w oparciu o przyjęte kryteria, będą realizowały zróżnicowane przedsięwzięcia, wynikające ze strategii miasta.

8.1. Fazy realizacji strategii

          Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej miasto realizuje poakcesyjną fazę strategii rozwoju. Uczestnictwo w strukturach unijnych, sprzyja wykorzystaniu instrumentów finansowych do zwiększenia wsparcia lokalnego procesu rozwoju społeczno - gospodarczego, w tym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. Umożliwia to nadanie istniejącym obiektom i nieruchomościom nowych funkcji gospodarczych, zwiększa dostępność komunikacyjną miasta, stanowi szansę na dalszą poprawę stanu środowiska naturalnego oraz doprowadzenie systemu edukacji do poziomu wzmacniającego przejście w kierunku rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach.

8.2. Zagrożenia procesu rozwojowego miasta

          Realizacja założonej misji miasta wymaga zachowania konsekwencji i dyscypliny w monitorowaniu procesu programowanego rozwoju miasta. Jednym z niebezpieczeństw powodzenia procesu rozwoju może być negatywny wpływ tendencji występujących w gospodarce kraju, systemie finansów publicznych czy wahaniach koniunktury gospodarczej. Wpływ na realizację celów strategicznych będą miały również procesy restrukturyzacyjne poszczególnych obszarów gospodarki, natomiast poddanie się bieżącym naciskom społecznym przynieść może spowolnienie procesu rozwojowego dla lokalnego obszaru gospodarczego.
Kolejnym zagrożeniem jest tendencja przyjmowania procesu występującego w krajach zachodnich – produkcji standardowych dóbr i usług o niskim poziomie technicznym i technologicznym, korzystającej ze słabo wykwalifikowanej siły roboczej - co może spowodować silne uzależnienie lokalnego rynku i społeczności od sytuacji zewnętrznej.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-12-2008 08:38