herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nauczycielskiej 12 (dz. nr 21/574, obr. 118) w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 04.09.2018 r.

GK-II.6131.211.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 z późn.zm.).

Prezydent Grudziądza

Zawiadamia wszystkie strony

 

O wydaniu w dniu 4 września 2018 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku daglezja zielona o obwodzie pnia 44 cm, z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielska 12 (dz. nr. 21/574 obr. 118).

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr. 6 , w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:00- 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00). Tel. 56 45 10 419.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska/ pozwolenia i decyzje)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 06-09-2018 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2018 14:24