herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXIII/137/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/137/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1,2 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVI/88/08 RMG z 06.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVIII/89/08 RMG z 24.09.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIX/103/08 RMG z 06.10.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXX/104/08 RMG z 29.10.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXXI/117/08 RMG z 26.11.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXXII/131/08 RMG z 17.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 273/08 Prezydenta Grudziądza z 30.07.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 305/08 Prezydenta Grudziądza z 29.08.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 334/08 Prezydenta Grudziądza z 29.09.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 385/08 Prezydenta Grudziądza z 31.10.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 406/08 Prezydenta Grudziądza z 28.11.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
 
ust.1. Dochody ogółem 411.325.033,00 zł
  zastępuje się kwotą 402.475.902,00 zł
  w tym:  
    1) dochody powiatu 206.124.583,00 zł
    zastępuje się kwotą 197.275.452,00 zł
    z tego:  
      - dochody własne 76.928.139,00 zł
      zastępuje się kwotą 68.079.008,00 zł
         
ust.2.   2) dochody majątkowe 119.466.523,00 zł
    zastępuje się kwotą 110.617.392,00 zł
         
ust.3. Wydatki ogółem 427.116.353,00 zł
  zastępuje się kwotą 419.887.398,00 zł
  w tym:  
    1) wydatki bieżące 288.829.733,00 zł
    zastępuje się kwotą 288.789.733,00 zł
    z tego:  
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.389.527,00 zł
      zastępuje się kwotą 125.385.527,00 zł
         
    2) wydatki majątkowe 138.286.620,00 zł
    zastępuje się kwotą 131.097.665,00 zł
    z tego:  
      - wydatki inwestycyjne 131.937.878,00 zł
      zastępuje się kwotą 124.748.923,00 zł
         
ust.4 Deficyt budżetu 15.791.320,00 zł
  zastępuje się kwotą 17.411.496,00 zł
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetu:
1) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 16.809.323,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 602.173,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”,
3) w Załączniku nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w Załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
6) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
7) Załącznik nr 7 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
8) Załącznik nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
9) Załącznik nr 9 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
11) Załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 31-12-2008 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-02-2009 15:13