herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXIII/138/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/138/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 i Nr 180, poz.1111) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1 i 2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 i Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

           § 1.1. Dochody ogółem 365.033.113,00 zł
             w tym:
               1) dochody gminy 235.965.201,00 zł
               w tym:
                 - dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej 27.471.804,00 zł
                    
               2) dochody powiatu 129.067.912,00 zł
               w tym:
                 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.547.800,00 zł
                    
           2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem 365.033.113,00 zł
             na:
               1) dochody bieżące 310.891.539,00 zł
                    
               2) dochody majątkowe, 54.141.574,00 zł
               w tym:
                 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 34.003.322,00 zł
                 - dochody ze sprzedaży majątku 19.738.252,00 zł
                 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000,00 zł
                    
           3. Wydatki ogółem 396.213.162,00 zł
             w tym:
               1) wydatki bieżące 303.727.623,00 zł
               z tego:
                 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.489.995,00 zł
                 - dotacje z budżetu 31.194.800,00 zł
                 - wydatki na obsługę długu 4.350.000,00 zł
                 - wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń 3.000.000,00 zł
                    
               2) wydatki majątkowe 92.485.539,00 zł
               w tym:
                 - wydatki inwestycyjne 92.485.539,00 zł
                    
           4. Deficyt budżetu 31.180.049,00 zł
                    
           zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

          § 2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 51.166.636,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 19.986.587,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

          § 3. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetu:

1) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.780.049,00 zł,
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 29.400.000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

          § 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.455.000,00 zł.

          § 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 3.020.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna – 3.000.000,00 zł,
2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590) – 20.000,00 zł.

          § 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku i latach następnych
          zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

          § 7. Ustala się plan dotacji z budżetu miasta w wysokości 40.791.645,00 zł
          zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

          § 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
          zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

          § 9. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:

1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
  a) przychodów – 13.670.502,00 zł
  b) wydatków – 13.095.488,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

2) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w ogólnej kwocie:
  a) dochodów – 751.730,00 zł
  b) wydatków – 754.422,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

3) gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie:
  a) przychodów – 676.750,00 zł
  b) wydatków – 676.000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

4) funduszy celowych:
  a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie:
    - przychodów – 300.000,00 zł
    - wydatków – 329.000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

  b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie:
    - przychodów – 150.000,00 zł
    - wydatków – 250.000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;

  c) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ogólnej kwocie:
    - przychodów – 230.000,00 zł
    - wydatków – 295.000,00 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

          § 10. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2009 r.
          zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

          § 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 29.400.000,00 zł.

          § 12. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
3) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.700.000,00 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonych
w załącznikach nr 6 i nr 8 do uchwały.

          § 13. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
2) informacji z wykonania za I półrocze 2009 r. planu finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im.dr.W.Biegańskiego w Grudziądzu i samorządowych instytucji kultury – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

          § 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 05-01-2009 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2009 12:28