herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Śniadeckich 14 i 20 (dz. nr 20/17, obr 106) w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 2019-03-14

GK-II.6131.27.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.),

Prezydent Grudziądza

zawiadamia wszystkie strony

o wydaniu w dniu 14 marca 2019 roku decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku oliwnik o obwodzie pnia 57 cm oraz głóg o obwodzie pnia 97 cm z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 14 i 20 (dz. nr 20/17, obręb 106) w Grudziądzu.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, pok. 10 w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:00- 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00). Tel. 56 45 10 267.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W myśl art. 49 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Stosownie do art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska/ pozwolenia i decyzje).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 15-03-2019 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2019 14:31