herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 29 października 2008 r.

Protokół

z XXX sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 29 października 2008 r.

 

 

XXX  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 16:30.  W posiedzeniu udział wzięło 20 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXX sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXX sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Państwo Radni ja nie mam uwag do porządku obrad ale mam uwagę odnośnie tego, że w tej chwili jak zwykle tradycyjnie w obecnej kadencji szczególnie z dużym nasileniem to się odbywa przedłożono nam autopoprawkę Nr2. No i trzeba być tylko zbulwersowanym tym, że autopoprawka jak Państwo wiedzą wszyscy obejmuje dwie strony i my mamy w tej chwili o 13:00 czyli w dniu rozpoczęcia sesji mamy na ten temat dyskutować. To nie jest jedna poprawka tylko to jest przewrócenie do góry nogami chyba tej proponowanej uchwały a więc to budzi nie tylko moje zdziwienie ale jestem zbulwersowany i uważam, że należałoby wycofać ten punkt z porządku obrad. Dziękuję bardzo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja zamiast wycofywać ten wniosek wnoszę o 15- minutową przerwę. Jeżeli Pan Radny tak uważa, żeby wszyscy Państwo mogli się zapoznać z autopoprawka.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Miałem podobną propozycję przy tym projekcie uchwały ale jeżeli Państwo życzą już sobie teraz przerwę to Panie Radny Kraśniewski czy to Pana zadowoli? … Dobrze. Pan Prezydent.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, autopoprawka Nr2 uwzględnia uwagi Państwa Radnych właśnie te, które były na komisji. Ja myślę, że nie ma konieczności przerwy jako, że kierownik odpowiedniego wydziału szczegółowo Państwu może to wyjaśnić.

 

 

 

Radny Przemysław Ślusarski

Wobec tego Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja proponuję może 5-minutową przerwę, żeby pan Radny Kraśniewski wyjaśnił sobie tę sprawę z kierownikiem, który przygotowywał tą autopoprawkę i myślę, że wtedy wszystko się wyjaśni. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Bardzo proszę, zarządzam 5-minutową przerwę.

 

Przerwa trwała od 13:10 do 13:25.

 

Wiceprzewodniczący Sławomir Szymański

Wznawiam obrady. Wracamy do porządku obrad. Ponawiam pytanie: czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Rozumiem, że uwag nie ma w związku z tym porządek obrad został przyjęty.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 1 c

            Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXVIII sesji przyjęto jednogłośnie (20 za).

 

            Przyjęcie protokołu z XXIX sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXIX sesji przyjęto jednogłośnie (20 za).

 

Ad. 2

Informacje Prezydenta

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w okresie pomiędzy sesjami następujące sprawy chciałem Państwu przekazać.

Średnicówka II etap – ogłoszono termin konkursu na składanie wniosków tj. 10 listopada. Przypominam, że konkurs jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2” 7 listopada mój zastępca zawozi wszystkie dokumenty do Warszawy. W międzyczasie a stronie internetowej ukazały się nowe warunki tego konkursu. Trzeba cały szereg innych dokumentów donieść. Chciałbym przypomnieć Państwu radnym, że w tym działaniu 8.2 do dyspozycji jest 300mln euro. Jest wielu chętnych. Nasz kosztorys będzie wynosił mniej więcej około 110mln zł. Robimy wszystko jako władze samorządowe, żeby nasz wniosek uzyskał akceptację stosownej komisji. Jesteśmy już po wielu rozmowach począwszy od Wojewody, Marszałka, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od Wiceministra Infrastruktury. Kolejna wizyta już w bardziej szczegółowym gronie u pana Wiceministra już w dniu jutrzejszym. Przygotowujemy kolejny projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to rewitalizacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Preumowa, czyli takie wstępne warunki, powinna być podpisana do końca I kwartału roku 2009. Trwają w tej chwili konsultacje społeczne. Wartość tego projektu wynosi 8mln 130tys.euro. Na dzień dzisiejszy to jest 27mln zł. Dofinansowanie w ramach tego projektu wynosi 65% czyli 5mln280tys.euro. Zakres tego projektu od mostu na Wiśle do Flisaka czyli dawny port drzewny, Soen, żwirownia, przystań Klubu Wisła. Teren ograniczony z jednej strony Wisłą z drugiej nową ulicą Portową, która będzie budowana w ramach budowy kompleksu Alfa. Plany to port jachtowy dla turystów, być może hotel, obiekty rozrywkowo-gastronomiczne a dla mieszkańców tereny spacerowo-rekreacyjne z placami zabaw dla dzieci. Być może parkiem linowym. Wszystko zależy od koncepcji architektonicznej i dobrych pomysłów na które czekamy. Ogłaszamy w tym celu ogólnopolski konkurs na koncepcję architektoniczną. Mówiliśmy dużo placach zabaw. Skończyły się projekty norweskie na place zabaw w roku ubiegłym. Czekaliśmy w tym roku na ogłoszenie projektów norweskich na place zabaw. Nie są ogłoszone, nie będą. Postanowiliśmy aby place zabaw przy przedszkolach miejskich mamy 15 takich placów. W tym roku urządzić i zamontować po 15tys.zł urządzenia. Wybrali dyrektorzy tych przedszkoli. Może to być na przykład jedno duże urządzenie wielofunkcyjne lub takie jak na zdjęciu, nieco mniejsze plus huśtawka i tak dalej. 15tys.zł na jeden plac to będzie wynosiło 12tys.zł na urządzenia plus monitoring około 3tys.zł czyli kamera i rejestrator. Na osiedlach, oprócz tego, na osiedlach 2 place zabaw z 3 zaplanowanych na ten rok to jest Rządz, Lotnisko. Będziemy budować w tym roku a budowę placu zabaw w Śródmieściu planujemy na rok przyszły. Lotnisko to już mówiłem. Koszt każdego placu zabaw z tych 3 to jest około 70tys.zł i place te będą monitorowane. Wracam jeszcze do Trasy Średnicowej – I etap. Chciałbym poinformować Radnych, że na 6 złożonych wniosków opłatność zrealizowano wnioski od numeru 2 do 5 czyli 4. W trakcie realizacji jest wniosek 1. Chciałbym przypomnieć, że to były wykupy gruntów. Jest już zaakceptowany czekamy na pieniądze. Ostatnia płatność po kontrolach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinna być na początku listopada. Mówię o wniosku o płatność 6-tym. Czyli 1 i 6 powinny być zrealizowane w listopadzie. Jeżeli chodzi o Drogę Łąkową to ostatnia transza za rozliczenie Drogi Łąkowej, prawie 6mln zł, wpłynęła i pierwszy projekt unijny mamy już ostatecznie rozliczony.

Informuję również Państwa, że 17 października odbyło się uroczyste otwarcie autostrady Nowe Marzy-Gdańsk. Zjazd autostradowy w Warlubiu zostanie prawdopodobnie rozpoczęta budowa w przyszłym roku i zakończona w roku 2010. Wracam do naszej uchwały z wiosny, która apelowała do odpowiednich władz, żeby jednak ten zjazd autostradowy w Warlubiu był ze względu na krótszy dojazd do Grudziądza.

23 października w sprawie budowy II etapu autostrady Nowe Marzy – Czerniewice odbyła się konferencja na temat tego etapu. Odbyłem rozmowę z Wojewodą. Podczas tej rozmowy doszedłem do wniosku aby przedstawić wykonawcy, chciałbym przypomnieć, ze jest to firma Skanska, ofertę naszego miast w zakresie miejsc noclegowych i usług gastronomicznych. II etap autostrady Nowe Marzy-Czerniewice składa się z 4 odcinków, z 4 dyrekcji. Nasza dyrekcja, która się nazywa umownie „węzeł Grudziądz” będzie zatrudniała około 1.500 osób. Są ogromne problemy logistyczne. Zaprosiłem wszystkich przedsiębiorców którzy zajmują się noclegami i usługami gastronomicznymi na spotkanie do 6 listopada mają przedstawić swoje oferty cząstkowe z cenami, standardem, ilością miejsc. Zbierzemy, uporządkujemy i gotową bazę danych przedstawimy wykonawcy.

Kolejna sprawa to chciałbym przypomnieć Państwu Radnym, że w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu na UMK od nowego roku, od października uruchomiono nowe kierunki medyczne: ratownictwo medyczne i dietetyka. To jest to o czym mówiłem, że trwają przygotowania od zeszłego roku a więc do kolejnych mamy już pięć dziennych kierunków na UMK.

Kolejna sprawa. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach. W ramach rządowego konkursu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Projekt naszego Miasta został oceniony najwyżej w województwie. Mamy wartość projektu całego 200tys.zł Dofinansowanie zewnętrzne wynosi 140tys.zł, co się przekłada dokładnie na 603 godz. dodatkowych zajęć tygodniowo we wszystkich typach szkół od zerówek poczynając. Co przy uwzględnieniu 953 godz., które były do tej pory daje łącznie 1.556 godz. Zajęć pozalekcyjnych. Praktycznie wszyscy chętni jeżeli chcą cokolwiek działać w szkole dodatkowo mają taką szansę.

Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne informuję Państwa, że budowa szpitala na koniec IV kwartału na zaplanowaną kwotę 39mln387tys.zł zrealizowano 38mln 20tys.zł. Przebiega budowa zgodnie z harmonogramem. Budowa powinna być szpitala zakończona na przełomie listopada i grudnia.

Mieszkania socjalne, ulica Nadgórna. 5 listopada jest odbiór. Komisja Mieszkaniowa naszej Rady oraz MPGN przedstawiły już listę lokatorów. Przypominam Państwu, ze tam jest 20 lokali mieszkalnych. 5 listopada odbiór. Jeszcze w tym roku będzie zasiedlenie. Na Lipowej, ten sam wykonawca, rozpoczął już roboty budowlane. Zakończenie w przyszłym roku. Tam będzie 88 nowych mieszkań.

Trwa aktualnie budowa „orlików”. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przypominam Państwu radnym na Olimpii jest budowane boisko „orlik”. Tam zakończono w tej chwili drenaż, wyrównywanie terenu. Trwa układanie kolejnych warstw pod budowę. Termin oddania „orlika” na Olimpii to 25 listopada. Tak samo zaawansowane zgodnie z harmonogramem są prace przy „orliku” na Strzemięcinie. Tam się już rozpoczęło montowanie pawilonów. Kolejna inwestycja sportowa to boisko wielofunkcyjne w Tarpnie przy szkole Nr18. Przewidziany termin zakończenia robót 10 grudnia. Jest gotowa podbudowa. Wykonawca jest gotowy do układania nawierzchni poliuretanowej. No problemem jest pogoda. Wszystko zgodne jest z harmonogramem. Jeżeli chodzi o inne inwestycje. Ulica Składowa, 15 października podpisałem umowę z wykonawcą. Konsorcjum firm Fenix z Grudziądza i TBD ze Starogardu Gdańskiego. Przekazano plac budowy. Rozpoczęły się prace ziemne. Na odcinku od ulicy Droga Mazowiecka do siedziby Fischer Kravel. Składowa otrzyma nową konstrukcję i nawierzchnię a także chodniki i 80 do 90 miejsc parkingowych. Budowa powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Ulica Parkowa. Ulica Parkowa jest możliwość zakończenia jej wcześniej. Parkowa jest już w tej chwili przejezdna. Chodzi o dostęp wszystkich chętnych w związku ze Wszystkimi Świętymi. Obecnie wykonywane prace to: nawierzchnia miejsc postojowych, chodniki, ścieżka rowerowa, ostatnie krawężniki i ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej. Zakończono kilka drobniejszych inwestycji np. na ulicy Grunwaldzkiej ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Rozstrzygnięto już również kolejne przetargi drogowe: rondo na Strzemiecinie, chciałbym Państwu przypomnieć zbieg ulic Korczaka, Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja i Kraszewskiego. Wygrała firma ze Świecia TBDIM. Koszt około 3mln tej inwestycji. Nieco poniżej kosztorysu przez nas ułożonego. Przetarg był troszkę lepszy, korzystniejszy. Przekazanie placu budowy 4 listopada. Ulica Łyskowskiego – przetarg rozstrzygnięty. Wyłonono wykonawcę Grasbet. Umowę będzie można podpisać po upływie 2 tygodni. Chodzi tu o ewentualne odwołania oraz zmiana uchwały budżetowej. Gdyż oferta w przetargu były wyższe niż środki zaplanowane w budżecie. Dzisiaj Państwo zdecydujecie czy zwiększamy kwotę o 900tys.zł. Zakres robót – kompleksowa przebudowa. Infrastruktura, chodniki, ścieżki na całej długości z wyjątkiem fragmentów wykonanych w zakresie Trasy Średnicowej. Etap I – przebudowa skrzyżowania z ulicą Waryńskiego na rondo i modernizacja Waryńskiego od Trasy Średnicowej do zakrętu prawie do skrzyżowania z Drogą Przechodnią.

Inne sprawy. Zakończyła się rewitalizacja kamienic przy ulicy Starorynkowej 12-14, Starówki, przy ulicy Mickiewicza 23 i kończą się kamienice przy ulicy Bydgoskiej. Udało się uzyskać normy, certyfikaty dla wszystkich 3-ech DPS-ów czyli dostosowanie do norm unijnych jesteśmy już po wszystkich kontrolach i oświadczam, że wszystkie 3 Domy Pomocy Społecznej spełniają certyfikaty unijne.

Monitoring miejski. Rozstrzygnięto przetargi. Pojawi się 5 nowych kamer w 5-ciu nowych punktach: w ogrodzie botanicznym, na Górze Zamkowej, u zbiegu ulic Spichrzowej i Ratuszowej, Solnej, Wybickiego, a także na Gdyńskiej tuż przed mostem. Kolejne 3 nowe kamery zastąpią te, które pracują od 7 lat i są wyeksploatowane: na ulicy Toruńskiej i Placu Niepodległości. W tym roku na zakup kamer, dostarczenia nowych rejestratorów i systemu do przesyłania zdjęć między monitorami oraz na 12 nowych monitorów przeznaczono kwotę 170tys.zł Monitoring w szkołach był w 22 placówkach w 2008 roku w 5 dalszych w ramach programu monitoringu. Tych szczegółów to już nie będę Państwu czytał.

Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pierwsza partia rozstawiana na Starówce 380 pojemników typu „dzwon” plus 3 typu „Sztokholm”, słupy ogłoszeniowe. Łączny koszt 383tys.zł to jest w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakończył się remont cmentarza wojennego 40 tys.zł było dofinansowania z Komitetu Ochrony Miejsc i Pamięci Męczeństwa. Remont, jak na razie, objął polską część cmentarza. Ciąg dalszy w przyszłym roku.

Z innych spraw. Odbyłem wizytę w Gutersloh. W Gutersloh było 30-lecie partnerstwa pomiędzy Brokstone – miasto w Wlk. Brytanii a Gutersloh. Byli prezydenci, burmistrzowie Shaterlo, Falun, Grudziądza i Bristol. Czyli tych wszystkich samorządów, które współpracują z Gutersloh.

Jeżeli chodzi o edukację to odbyło się Forum Porozumienia w szkole, bardzo udane spotkanie, dwudniowa konferencja poświęcona sprawom wychowawczym. Są również realizowane programy naprawcze jeżeli chodzi o szkoły. Była taka konferencja poświęcona analizie wyników nauczania. I budowania na tej podstawie ewentualnych programów naprawczych do szkół. Prowadziła to pani Małgorzata Lipska – ekspert z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z Warszawy.

Panie Przewodniczący to na ten moment wszystko. Ja bym tylko chciał na zakończenie mojego wystąpienia powiedzieć takie zdarzenie. Mianowicie 10 października zginął Jan Sikorski – radny II kadencji. Osoba, niekwestionowany autorytet pedagogiczny a Grudziądzu, osoba w większości nam tu znana. Bardzo bym prosił Państwa Radnych o chwilę ciszy i Państwa obecnych tu na sali. Bardzo dziękuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję Panie Prezydencie. Czy radni mają jakieś pytania do pana Prezydenta w związku z informacjami czy też zarządzeniami? Bardzo proszę pan Szram, pan Łukasz Mizera i pan Eugeniusz Piasecki.

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie ja z uporem maniaka niejako jak słyszę funkcje turystyczno-rekreacyjne to od razu mi wchodzi do głowy Rudnik i MORiW i place zabaw w mieście. Także bardzo bym prosił aby pamiętać naprawdę w najbliższej przyszłości bo nie tylko błonia nadwiślańskie ale uważam, że Rudnik jest naprawdę olbrzymią wizytówką naszego Miasta. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałbym podziękować. Bo w ten smutny deszczowy dzień pan Prezydent bardzo poprawił mi humor. I naprawdę za to bardzo dziękuję, ponieważ te rzeczy na które czekałem od dawna zaczęły się niejako stawać rzeczywistością. I naprawdę jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.

Korzystając z okazji do tego co mówił pan Prezydent chciałbym kilka pytań, nie wiem czy na bieżąco. Co do Średnicówki te 300mln zł przeznaczone na całość tych projektów. Czy w tym również mieści się ewentualny start z projektem drogi krajowej między Włocławkiem a Toruniem czy on również w tym konkursie startuje czy nie. Bo takiej wiedzy nie udało mi się uzyskać. Bo jeżeli tak to by nas w znacznym stopniu ograniczyło. Następne pytanie co do spraw związanych z błoniami uważam, że to jest rewelacyjny pomysł i co do tego konkursu to chciałbym się dowiedzieć czy miasto w ogóle ma ze swojej strony jakiekolwiek plany, jakiekolwiek wizje czy zdaje się Pan Prezydent niejako na ten konkurs ogólnokrajowy.

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja może na bieżąco Szanowni Państwo Radni. Więc ja powiem tak jeżeli chodzi o ten konkurs na drugi etap Trasy Średnicowej w ramach tego projektu Infrastruktura i Środowisko gdzie jest 300mln euro to ja nie mam wiedzy jakie samorządy będą się na to składać natomiast powiem, ze na pewno nie będą to projekty, bo tak pan Minister nam powiedział, na pewno to nie będą projekty związane z EURO 2012. To jest zupełnie coś oddzielnego. Natomiast jakie samorządy i jakie inwestycje to nie wiem bo to jest jak powiedziałem termin do 10 listopada i tam pewnie wszyscy na koniec tego terminu tak jak my. My 7-go to zgłaszamy. Jak zrobią inni – trudno mi powiedzieć.

Natomiast drugie pytanie Pana. Była taka wizja jeżeli chodzi o zagospodarowanie Błoni Nadwiślańskich na tym odcinku o którym mówimy od Flisaka do mostu przy Wiśle. Taka wizja, bo to trudno nazwać koncepcją, która w poprzednich samorządach była zgłaszana przez architekta Marka Grosza. Architekta Marka Grosza, ale jak powiedziałem, my ogłosimy konkurs. Ten konkurs jak go ogłosimy w prasie specjalistycznej. Także zgłoszą się odpowiednie osoby. I jesteśmy sami ciekawi jak to wyjdzie i co się okazuje, że nawet koszty tego konkursu mogą być zaliczone do środków kwalifikujących się do tego wydatku. Także to nie będzie nasz wydatek finansowy tylko to może wejść w koszty tego projektu.

 

Radny Łukasz Mizera

Dobrze. Dalej place zabaw. Ten temat stał mi się bardzo bliski ostatnio więc ze zrozumiałych względów zależy mi na tym, żeby młodzież, dzieci przede wszystkim w Grudziądzu mogły bawić się w miejscach spokojnych. I tu bym chciał apelować o to, żeby ten projekt tak sukcesywnie jak kiedyś rozmawialiśmy przenosił się nie tylko na te place zabaw, o których mówił Pan Prezydent ale na te wszystkie miejsca, które jeszcze do dzisiaj są w jakiś sposób zaniedbane.

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja bym może do tych placów zabaw, bo, proszę Państwa, ponownie, będzie to regułą, że no nie sztuka wydawać środki finansowe z własnego budżetu. Sztuka znaleźć dofinansowanie zewnętrzne. Myśmy z tymi placami zabaw czekali aż ogłoszą się jakieś konkursy lub się nie ogłoszą. Było mówione, że ten projekt norweski będzie realizowany. Nagle okazało się, że nie będzie realizowany. Więc mamy w budżecie środki przewidziane na dopłatę do tego projektu i póki co będziemy realizować to z własnych pieniędzy.

 

Radny Łukasz Mizera

Teraz dalej w kwestii „orlika”. Tam terminy zakończenia tych budów są już w grudniu. I ja mam pytanie czy w jakiś sposób jesteśmy zabezpieczeni jeżeli pogoda się posypie. Wiadomo, że wykonawca będzie chciał dotrzymać terminu. I to może w przyszłości wyjść czy my jesteśmy tam dobrze zabezpieczeni w kwestiach gwarancji i odpowiedzialności ewentualnie za to, że wykonawca zbagatelizuje kwestie pogody czy tego jak będzie wyglądało zakończenie tego na tle sytuacji atmosferycznej.

 

 

 

Prezydent Robert Malinowski

Oczywiście to nie są grudniowe terminy. Chciałbym przypomnieć, ze „orlik” na Olimpii powinien być zakończony 25 listopada ale ja rozumiem, ze nawet w listopadzie mogą być jakieś problemy pogodowe więc jest gwarancja trzyletnia na jakość, która również uwzględnia te wszystkie. No nas nie interesuje pogoda. W umowie z wykonawcami jest zapisane, ze muszą to zrobić zgodnie z najlepszą wiedzą, zgodnie z wymogami technicznymi. Jeżeli coś się będzie działo to w ciągu 3 lat muszą to naprawić.

 

Radny Łukasz Mizera

I ostatnia sprawa to naprawdę nie ukrywam, że podoba mi się charakter centrum Miasta i to jak zaczęliśmy powoli odnawiać te kamienice. I to, co bardzo mnie smuci to to, że znalazła się grupa przypuszczam, że młodych osób, która posługuje się tzw. Tagami i robi wrzuty na tych obiektach i tu chciałbym się zwrócić do pana Prezydenta o to, żeby może doprowadził do konsultacji między Strażą Miejską a Policją. Bo z tego co się orientuję to większość z tych napisów to są typowe podpisy. I nie są trudne do odnalezienia, scharakteryzowania tych osób. Myślę, że dzielnicowi mają na pewno w tej kwestii wiedzę. Jeżeli mógłbym się zwrócić z taką prośbą do Pana Prezydenta, żeby Straż Miejska położyła nacisk a my ze swojej strony myślę możemy liczyć na odszkodowania w przypadku pojmania – może za duże słowo, ale zidentyfikowania osób, które się bawią tym procederem i będą bardzo znaczne i może w ten sposób uda się odstraszyć te osoby.

 

Prezydent Robert Malinowski

Już takie polecenia zostały wydane. Będziemy czynić… oczywiście to jest podpis bo każdy z tych młodych nierozważnych co używa sprayu oczywiście na tych natychmiast wymalowanych budynkach to miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek ma swoją charakterystyczną ornamentację i być może uda się znaleźć chętnego ale podkreślam, że Policja i Straż Miejska już znalazła wielokrotnie tych co malują. Natomiast poszkodowany musi wnieść do sądu zażalenie. A z tym bywa różnie.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tu na pewne moje pytania, które chciałem zadać Pan Prezydent już odpowiedział. Tylko mam jedno jeszcze pytanie odnośnie zjazdu w Warlubiu bo na otwarciu i w materiałach, które były załączone istniała data oddania do użytku zjazdu w Warlubiu na 2011r. a pan Prezydent mówi, ze na 2010. Czy to jest najnowsza wiadomość czy tak już było przedtem.

 

Prezydent Robert Malinowski

W 2011 r. Panie Radny ma być oddana do użytku ta część autostrady Nowe Marzy-Czerniewice. Natomiast ja tego na piśmie nie mam, że ma być 2010r. jedynie ustne odpowiedzi wykonawcy, że tam są kwestie chyba związane z pozwoleniem na budowę i z czasem mijającym, że coś tam muszą robić bo mają pozwolenia na budowę. Mają wszystkie uzgodnienia i  … także w 2010 r. oni to skończą. Tak powiedział.

 

Radny Michał Czepek

Ja mam pytanie, ponieważ pan Prezydent poinformował nas o monitoringu w parku botanicznym a na ostatniej sesji otrzymaliśmy taką informację, że wreszcie ta modernizacja została zakończona. Natomiast ja mam prośbę. Zrobił się mały problem ponieważ przez Park Botaniczny prowadziła ścieżka rowerowa i to nie była taka zwykła ścieżka rowerowa. To był Trakt Międzynarodowy R-1, który biegnie z Belgii aż do Obwodu Kaliningradzkiego. No i teraz na tym odcinku kilkuset metrów nie można w ogóle jeździć rowerem i chciałem zapytać czy opracowując koncepcję przebudowy Parku Botanicznego wzięto pod uwagę jakieś inny alternatywny przebieg ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż Trynki?

 

Prezydent Robert Malinowski

Dziękuję. Na razie jeszcze nie mamy proszę Państwa koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej. Chciałbym przypomnieć, że ulica Piłsudskiego gdzie by było teoretycznie najłatwiej jest drogą krajową. Jesteśmy w przededniu może rok, w najbliższym roku, zdecydują się czy ta droga krajowa będzie szła po śladzie ulicy Piłsudskiego czy po innym śladzie w związku ze Średnicówką. I w związku z tym z pewnymi płatnościami. No trzeba było wybrać czy Park Botaniczny czy ścieżkę rowerową. Wybraliśmy Park Botaniczny. W związku z czym trzeba będzie znaleźć nowe przejście na ścieżkę rowerową.

 

Radny Henryk Szram

Szanowni Państwo, Panie Prezydencie ja jeszcze jedno krótkie pytanie odnośnie tych błoni nadwiślańskich bo o ile się nie mylę kiedyś dyskutowaliśmy o Alfie to z funduszów tych jakie Alfa miała przeznaczyć na budowę dróg miała się odbyć rewitalizacja błoni nadwiślańskich aż do tej że tak powiem przystani tam łodzi rybackich. A w tej chwili słyszę tutaj, że od Flisaka w tamtym kierunku z tamtych funduszy jakie uda się pozyskać. Jak ten temat wygląda.

 

Prezydent Robert Malinowski

Już wyjaśniam. Dziękuję za pytanie. W każdej, jak wspomniałem wcześniej, projekt jest wart 8mln euro, tak dokładnie, 5mln. Przeczytam, tych cyfr nie pamiętam. W każdym razie powiem tak. Dokładnie, Alfa będzie budowała i to co Alfa wybuduje na tym terenie, który jest przeznaczony do rewitalizacji będzie jako wkład nasz własny projekt. Bo my musimy do każdego projektu wnieść wkład własny. I część, którą wykona Alfa będzie uznana jako nasz wkład własny do realizacji tego projektu. Tylko część, jak Państwo wiecie, pod mostem droga i ulica Wiślana i ulica Królowej Jadwigi, która idzie jeszcze dalej. Nie będzie objęta programem rewitalizacji a Alfa to i tam chce wykonać. Więc tylko część tego projektu Alfa drogowego projektu Alfa będzie zaliczona jako wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W zasadzie przedmówcy wyczerpali prawie że, bo miałem więcej pytań. Ale ograniczę się tylko do dwóch. Odnośnie naszej Średnicówki. Czy Pan Prezydent może mi powiedzieć w Pańskiej ocenie, na dzisiaj, nie jest zagrożony termin oddania Średnicówki, mówię o II i III etapie, bo tak Pan to określił, że są nie 2 a 3 etapy. Czy nie jest zagrożony do momentu oddania mostu na Wiśle, który będzie o ile wszystko pójdzie tak dobrze jak dotychczas szło z tą autostradą to 2011 rok jest realny. Czy Pan Prezydent może odpowiedzieć czy Pan widzi zagrożenie czy nie?

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja bym musiał to pytanie Pana Radnego rozszerzyć na 2 etapy. Pan Radny mówi o całościowej Średnicówce czy o którymś etapie?

 

Radny Witold Kraśniewski

Wiadomo, że mówię o, już konkretnie mówię, od Warmy do węzła przy Wiśle.

 

 

 

Prezydent Robert  Malinowski

Bo jest jeszcze tak. Ja chciałbym przypomnieć tu prezentację, która była na ostatniej sesji. Prezentacja dotyczyła drugiego etapu Trasy Średnicowej, który idzie od Warmy od ronda obok Carrefoura przez wiadukt na ulicę Hallera obok Carrefoura i to jest cały czas jezdnia dwupasmowa taka jaka jest w tej chwili przy Carrefourze. I wszczepiamy się w trasę w drogę, która idzie, Południowa, która idzie do Rudnika. I ona, ten drugi etap będzie skomunikowany z rondem przy Realu. Niezależnie od tego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje III etap. Już melduję … ale przypominam. III etap się skomunikuje w ciągu ulicy Rataja z ulicą Toruńską. Natomiast do zrealizowania pozostanie kolejny etap, 450m, łącznie z wiaduktem lub też z tunelem pod torami lub nad torami, żeby skomunikować ulicę Rataja. Mamy rok 2008, myślę, że termin rok 2011 jest realny.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja bardzo przepraszam, no to co Pan mówił poprzednio poza ostatnim zdaniem, to w zasadzie było, przepraszam za wyrażenie, „mlemle”, o czym my wszyscy wiemy, bo o tym była mowa. Mnie chodziło właśnie o taką odpowiedź jaką usłyszałem. Uważa Pan na dzisiaj …

 

Prezydent Robert Malinowski

2011 – termin realny

 

Radny Witold Kraśniewski

To znaczy, że jak będzie most na Wiśle to my możemy śmiało jechać.

 

Prezydent Robert Malinowski

Znaczy ja sobie wyobrażam, że nawet czego nie przewiduję …

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja tylko chciałem usłyszeć taką Pańską ocenę sytuacji bo ja powiem szczerze, że przypatrując się realizacji Średnicówki i teraz dalszy ciąg tych prac, o których Pan mówił w swoim wystąpieniu, jestem nie takim optymistą jak Pan. Ale chciałem uzyskać Pańską ocenę. Odnośnie Warlubia to już była mowa. Bo też miałem wątpliwości bo przejeżdżałem tą autostradą. I teraz jeszcze mam drugie pytanie. Pan ma też jakiś talent do mówienia, już kiedyś to powiedziałem, jakiegoś jednego z prezydentów, że miał talent do mówienia półprawd albo mijania się z prawdą. Ja oceniam Pana też jako Prezydenta, który mówi nie pełną prawdę. Bo mówił Pan pięknie co się dzieje, że UMK się rozwija, tu mówię o tym zamiejscowym tu na Sienkiewicza. Z Pańskiej wypowiedzi wynikało, że znowu został jeden wydział uruchomiony a nie powiedział Pan, że tego jaki został ewentualnie zlikwidowany. Bo nam się należy taka wiedza bo jeżeli Pan tak mówi, nas się pytają. My się na co dzień spotykamy z różnymi pytaniami i my nie mamy wiedzy dlatego, że Pan mówi niepełną prawdę. Bo ja wiem, ze jeden wydział, zresztą byłem obecny w tym momencie tam, i wiem bo przyjechał pan Dziekan. I no muszą zlikwidować, oczywiście z oczywistych względów ale tu mnie chodzi o pełna wiedzę. Bo ja prawie wiem przypadkowo, bo prawie byłem, ale nie wszyscy wiedzą. Także proszę, żeby Pan Prezydent nam mówił zawsze pełną prawdę na przykładzie tej likwidacji jednego z wydziałów. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Panie Radny, Pana przykład jest całkowicie chybiony. Absolutnie nie mam żadnej wiedzy, że coś zostało zlikwidowane. Tak więc Pan wie coś więcej aniżeli ja.

Radny Witold Kraśniewski

Byłem obecny, tak się złożyło, byłem przez jednego rodzica zaproszony na to, że likwiduje się Wydział z uwagi na brak kandydatów. To było koniec września, dwudziestego któregoś, nie pamiętam którego. I był Dziekan, spotkał się z młodzieżą, która u nas studiowała. Zresztą jest tu Pani Wiceprezydent. Uważam, że chyba bliżej zna temat o ile Pan nie zna i ten Wydział jest likwidowany. Także dziwię się, że Pan jako ojciec tego miasta tego nie wie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja myślę, że tu mylimy pojęcia Panie Radny. Mianowicie likwidacja Wydziału jest likwidacją kierunków na wszystkich trzech rocznikach. Natomiast brak naboru na jakimś roku nie jest związany z likwidacją wydziału. I rozmowa dotyczyła braku naboru na jednym z kierunków najprawdopodobniej. Natomiast nie ma to żadnego związku likwidacją Wydziału.

 

Radny Witold Kraśniewski

Szkoda czasu …

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja mam pytanie do otrzymanego wykazu zarządzeń. Zarządzenie Nr 359/08 dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Chodzi o nieruchomość przy ul. Klasztornej 9/11 czyli rozumiem, że jest to przychodnia. Z tym, że jest tu zapis: zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 956m2. W materiałach, które dodatkowo otrzymaliśmy gdzie są podawane stawki czynszu ale nie o stawkach czynszu chciałem tu rozmawiać jest wykaz też powierzchni, m.in. tej placówki. I z tego wykazu wychodzi, że powierzchnia łączna to jest 1.217m2. I moje pytanie jest z czego wynika ta różnica. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Czy Pan Kierownik jest w stanie wyjaśnić  w tej chwili różnicę? Bardzo proszę.

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wojciech Witkowski

(zbyt słaba głośność, nie słychać co mówi w nagraniu z sesji)

 

Radny Przemysław Ślusarski

Jest to wykaz stawek czynszu w obiektach przychodni lekarskich, który otrzymali wszyscy radni przy ul. Klasztornej 9/11 łączna powierzchnia wynosi 1.217m2. Jest to Łączn powierzchnia piwnic, poczekalni, korytarzy i pozostałych pomieszczeń.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Radny pisemnie odpowiemy, zbadamy sprawę.

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

 

Ad. 3 a

            Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007, złożone przez Wiceprzewodniczącego Rady

 

/Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007, złożone przez Wiceprzewodniczącego Rady stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do protokołu/

Ad. 3 b

Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007, złożone przez Prezydenta Grudziądza

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni jestem zobowiązany przedstawić Państwu informację na temat oświadczeń majątkowych przez Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta, Skarbnika, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, dyrektorów, kierowników pozostałych jednostek podporządkowanych oraz pracowników urzędu miejskiego i pracowników podległych jednostek wydających decyzje w imieniu Prezydenta.

Zgodnie z Art.24h ustęp 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym takich osób w Grudziądzu było 123. W wyniku analizy wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości w 55 przypadkach. Te nieprawidłowości dotyczyły zasobów pieniężnych, nieruchomości, dochodów oraz dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie dotyczącym nieruchomości powtarzającym się niedopełnieniem był brak informacji czy osoba składająca oświadczenie majątkowe jest właścicielem czy współwłaścicielem nieruchomości oraz jaka jest dokładnie powierzchnia tej nieruchomości. Ujawnione w trakcie weryfikacji oświadczeń majątkowych nieprawidłowości zostały wyjaśnione wszystkie. Wyciągam taki wniosek, że w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostaną podjęte stosowne czynności polegające na wprowadzeniu elektronicznych formularzy, które będą miały na celu wyeliminowanie błędów merytorycznych i formalnych i tych wszystkich niejasności, które wymieniłem wcześniej. To tyle Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni informacji

/koniec strony A kasety Nr1/

 

Ad. 4

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałem tylko przypomnieć, że otrzymali Państwo 22 października na Komisji autopoprawkę do tej uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie do uchwały budżetowej. Uchwała ta przewiduje zmianę dotyczącą środków finansowych na budowę placu zabaw. W związku z tą zmianą nastąpi możliwość modernizacji budowy w przedszkolach a chodzi mi konkretnie o rezygnację z projektu budowy, właściwie budowy, odnowy placu zabaw przy Tivoli. Pan Prezydent w informacjach przed chwileczką wskazał, że w przyszłym roku w Śródmieściu będzie budowany plac zabaw. Chciałem się dowiedzieć czy konkretnie chodzi o plac Tivoli jakie są tutaj założenia. Czy to będzie w projekcie w budżecie, który zostanie złożony do rady na 15 listopada? Prosiłbym o informację.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Radny Przewodniczący, tak zgadza się trzeba było zdjąć. Pierwotnie było planowane więcej w związku w projektem norweskim. W tej chwili skoncentrowaliśmy się na tym co Państwu przedstawiłem w mojej informacji. Plac zabaw przy Tivoli jest w planie na rok 2009.

 

            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/104/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/

 

Ad. 5

            Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/105/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Ad. 6

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu (skarga G. Biestek)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/106/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad.7

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu (skarga S. Dębskiego)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/107/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 8

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2008 rok

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Mówiliśmy o tym w ubiegłym roku i teraz ten problem wraca. Mianowicie co do terminu sesji z 29 grudnia 2008 roku. Czy na pewno, czy absolutnie jest konieczne aby z terminem sesji i to tak ważnej wchodzić w okres świąteczny. Myślę, że jest jeszcze tyle czasu, żeby projekt budżetu przygotować kilka dni wcześniej tak, aby dyskusja nad nim mogła się odbyć wcześniej i aby budżet mógł zostać przyjęty albo przed Świętami albo też tuż po Nowym Roku. Wedle czego, no chodziłoby o to, żeby tej dyskusji towarzyszyły liczne posiedzenia komisji. Żeby można było na tych komisjach wszystko dopytać itd. I wreszcie żeby nikomu, żadnemu z radnych nie uniemożliwić udziału w sesji budżetowej. Natomiast no sytuacje ludzi są różne. Jedni wyjeżdżają wtedy, mamy dzieci rozrzucone po całym świecie te które chcemy akurat w okresie Świąt odwiedzać. W związku z tym myślę, że należałoby, tym bardziej, że mamy dopiero koniec października, więc czasu jest jeszcze dosyć, zastanowić się nad tym czy nie zrobić tej sesji przed Świętami albo też po Nowym Roku co prawnie jest przecież dopuszczalne. Nie jest żadnym naruszeniem prawa. I równie dobrze może ta sesja odbyć się na początku stycznia. I taki wniosek stawiam, ponieważ w ubiegłym roku, nie wiem, dla mnie chyba był ten termin nie do przyjęcia, wiem, że Geniu Piasecki był u dzieci gdzieś itd. I w tym roku będzie prawdopodobnie podobnie więc to jest jedyny okres w roku, który ileś tam dni chcemy spędzić z bliskimi z rodzinami a nie zawsze mamy te rodziny tu na miejscu i czasami jest to problem. A tak jak powiedziałem, no myślę każdy Radny powinien w sesji budżetowej móc uczestniczyć po prostu.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Oczywiście mówiąc tutaj o tych sprawach świątecznych Pan Radny ma rację. Natomiast ja powiem tak: nie jest konieczne, żeby budżet był 29 grudnia i to nie jest główny powód tej sesji. Głównym powodem, jak wiadomo większości Państwu Radnym, którzy nie są już pierwszą kadencję, są nieustanne poprawki jakie wpływają do budżetu. To jest główny powód. Musimy budżet poprawiać na bieżąco. Mamy jedną sesję… 29 grudnia to jest poniedziałek, 28 niedziela a 26 i 25 to są Święta, 24 Wigilia więc tutaj tak naprawdę nie ma…ja rozumiem, ze to jest jakaś rada praktyczna, co zrobić z poprawkami, które wpływają pomiędzy 17 grudnia a … 2 tygodnie.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Panie Prezydencie tu nie chodzi o to, żeby tej sesji w ogóle nie było, tylko, żeby na niej nie przyjmować budżetu. Że albo budżet przyjąć na sesji 17 grudnia albo przyjąć na sesji po Nowym Roku natomiast ja rozumiem, ze sesja 29 czy nawet 30 grudnia prawdopodobnie musi się odbyć z powodów tych takich czyszczeniowych i niech temu tylko będzie poświęcona. Na pewno ilość radnych zapewniających kworum na takiej sesji będzie. Natomiast chodzi o to, żeby na tej sesji nie przyjmować budżetu. Tego dotyczy mój wniosek. To że sama sesja jest w ostatnich dnia grudnia konieczna to to jest jasne.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, nie jestem pewien czy wyrobimy się z budżetem na 17 grudnia gdyż tak do końca nie zależy to od nas. Do 15 listopada składamy budżet do Regionalnej Izby Obrachunkowej, który przez tą Izbę musi być zbadany, musi mieć informację zwrotną więc termin sesji budżetowej 17 grudnia w zasadzie mógłby nie być zrealizowany z powodów od nas niezależnych. Stąd z przyczyn naturalnych, ja uważam, zawsze uważałem, że budżety powinny być zatwierdzane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy bo kolejna sesja będzie prawdopodobnie pod koniec stycznia jak sobie przyjmiemy ten harmonogram. Więc ja nie ma nic takiego, żeby tego budżetu 29 grudnia nie uchwalać. Uważam, że każdy budżet powinien być robiony przed okresem budżetowym a nie w trakcie okresu budżetowego. Zresztą Pan Radny Wiśniewski był tego samego zdania bo jak był tutaj Prezydentem to tez budżety były robione pod koniec grudnia.

 

Radny Witold Kraśniewski

Proszę Państwa, ja odnoszę się  w tej sprawie: rok temu jak pamiętam też tę kwestię poruszałem. No ja właściwie jestem zwolennikiem innego rozwiązania. Nie takiego, że musi być budżet zatwierdzony do końca roku bo przepisy w tym względzie mówią, będą mówiły, bo teraz zmiana będzie, że będą prawdopodobnie dokonane tak jak kiedyś do końca marca to teraz do końca stycznia i nic nie stoi na przeszkodzie. I lepszy ten budżet, proszę Państwa, będzie i to będę z uporem maniaka powtarzał, jeżeli my go zatwierdzimy w styczniu i się nic nie stanie. No ja się pytam; co się może stać, no? Nic się nie stanie. Pracujemy tak jak pracujemy a budżet zatwierdzamy w styczniu i nic się nie dzieje. I lepiej dla tego budżetu i wtedy mamy pół miliona poprawek co roku – naprawdę – apelowałbym ażeby rzeczywiście ta sesja odbyła się 29 grudnia ale nie była sesją budżetową i nie przesunąć na 17-go bo w ogóle będzie ułomny ten budżet, 17-go to jest na pewno będzie ułomny, tylko żeby ten budżet zatwierdzić w styczniu. Dziękuję.

 

Radny Michał Czepek

Ja miedzy innymi chciałem wytłumaczyć koledze Radnemu Kraśniewskiemu dlaczego budżet powinien być uchwalony w tym roku jeszcze a nie w styczniu na przykład. Między innymi z takich powodów aby chór „Echo” o którym tutaj tak długo rozmawialiśmy na poprzedniej sesji mógł startować w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury już zaraz na początku roku, ponieważ w tym samym czasie też są konkursy w Urzędzie Marszałkowskim ogłaszane. W związku z tym organizacje pozarządowe dla nich to jest chyba najbardziej na rękę żeby budżet był uchwalony w tym roku.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam tylko taką jedną uwagę. Już na początku tej kadencji zgodziliśmy się że będziemy pracować nad materiałami na sesję nie na sesji a na komisjach. Zakładam, że komisja w sprawie budżetu nie będzie w okresie miedzyświątecznym w związku z czym wszyscy radni przed świętami będą mieli możliwość wypowiedzenia się, ustosunkowania się do tych propozycji, które będą zaprezentowane w budżecie.

 

            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Przed rozpoczęciem głosowania salę opuściło trzech radnych. Na sali pozostało 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 16, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/108/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 9

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy przy tej uchwale, która wzbudziła trochę kontrowersji na ostatnich komisjach a związane jest nam to wszystko ze znanym nam wszystkim tematem czyli, że kwestie wykupu przychodnia zdrowia, bądź wyznaczenia stawek dzierżawnych czy też podpisania umów na wieloletni okres. Panie Prezydencie ja bym proponował ażebyśmy gdzieś na przestrzeni 10 dni spotkali się jako wszyscy radni z osobami zainteresowanymi i ten temat żebyśmy omówili ponieważ uważam, że niedopuszczalnym jest iż nie ma w naszym mieście proszę Państwa równości gospodarczej. Czyli, że podmioty jakie prowadzą działalność gospodarczą nie są traktowane jednakowo a powinny być. Chodzi mi tutaj konkretnie o stawki czynszowe. I powinniśmy ten temat ustalić właśnie na tej debacie jaką proponuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Z tego co pamiętam pan Prezydent Sikora takie spotkanie obiecał. Takie spotkanie będzie w pierwszej czy drugiej dekadzie listopada. W pierwszej dekadzie listopada.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały, przepraszam bardzo wszystkich Państwa radnych, że to dopiero e tej chwili dotarło ale była to konsekwencja redagowania uchwały po spotkaniach komisji, m.in. Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny. Ja chciałbym poprosić Komisję Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, która tu do mnie skierowała wniosek aby w 4 punkcie pisze tak: dodaje się §3a w brzmieniu i tam w tym §3a w punkcie 4. ustala się karę umowną w wysokości i jest wykropkowane u Państwa. Wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny był taki aby zapisać, że ustala się karę umowną w wysokości 100% ceny sprzedaży lokalu. Waloryzowane przez Prezesa GUS-u. Ja bym chciał zaapelować do Państwa – właściwie Państwo się zgodzili na karę umowną w wysokości 50%. Zaraz to spróbuję uzasadnić. Uzasadniam to tym, że już takie zapisy są w specyfikacji sprzedaży dwóch przychodni, która jest w trakcie. W trakcie jest sprzedaż przychodni przy ulicy Klasztornej i w trakcie sprzedaż przychodni przy ulicy Dąbrówki. I takie są zapisy o 50% wartości. Dla ułatwienia Państwu decyzji chciałbym powiedzieć, że takie 50% zapisy są również w innych miastach. W innych miastach. I moja prośba jest do Państwa żebyście tutaj albo głosujemy nad tym wnioskiem albo Państwo sami go wycofujecie. Chodzi o zapis 50%. Państwa wniosek Komisji jest w 100%.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, czy ten wniosek przypomnieć? Czy Państwo wiedzą dokładnie o co chodzi?

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański odczytał wniosek.

 

/Wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny przyjęty na posiedzeniu w dniu 21.10.2008r. stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałem jeszcze, Proszę Państwa, do autopoprawki 2: tutaj wkradł się błąd, literówka w tytule nabycia lokali użytkowych, żebyście tam Państwo poprawili sobie przy okazji.

 

Radny Henryk Szram

Ja jeszcze tylko taką małą awersję mam bo myślę, że zanim dojdzie do sfinalizowania sprzedaży obiektu przy ulicy Klasztornej zostanie zweryfikowana poprawka jeżeli chodzi o powierzchnię. Ja nie chcę się tutaj domyślać, że chodzi o liczenie klatek schodowych, korytarzy itd.

 

Radny Marek Czepek

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, we wniosku Komisji Zdrowia były jakby dwa człony zabezpieczające: był ten człon mówiący o wysokości zabezpieczenia oraz drugo człon mówiący o tym że 10 lat musi prowadzić działalność.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, poza tym, że tu popieram ocenę sytuacji Pana Radnego Szrama, że jest nierówność rzeczywiście obywateli czy tam handlowców w służbie zdrowia czy oświacie to chcę powiedzieć tak. Chciałem w jednym zdaniu odnośnie tego, że Pan Prezydent nie uwzględnił w swojej autopoprawce wniosku Komisji Zdrowia, która jak Państwo słyszeli jednogłośnie, no bo jednogłośnie, przegłosowała taki wniosek. I ja jeszcze chcę powiedzieć, że na dole dzisiaj o godzinie 13 jak poprosiliśmy o przerwę, wyraziłem pogląd w tym względzie, ze zdecydowanie popieram stanowisko Komisji. I mówiłem dlaczego i powtórzę to Państwu wszystkim. Dlatego jak u nas wyglądała prywatyzacja i jak na dzisiaj wygląda to wszyscy, którzy się interesują życiem politycznym czy gospodarczym czy ekonomicznym to wiedzą. I proszę Państwa: jak to będzie wyglądało – wiadomo: można przesądzić z góry. Dlatego zabezpieczenie w postaci 100% o ile nie więcej jest jak najbardziej zasadne. Proszę Państwa to jest nasz majątek, który nam ucieka, no ucieknie, wiadomo o czym ja mówię, skrótowo, ucieka i będzie ktoś gospodarował na nim. I proszę Państwa zabezpieczenie 50% przy sprzedaży, już nie będę mówił po jakiej cenie, należy się tylko domyślać bo jeżeli dzisiaj się płaci 1zl za metr przy dzierżawie a za lokal handlowy 50zł no to wiadomo, że sprzedaż tego naszego całego majątku jak całego majątku Państwa to tak samo będzie po jakiejś minimalnej cenie. Dlatego zabezpieczenie 50% to jest śmiechu warte. Ja w ogóle się dziwię Panie Prezydencie, że Pan obstaje przy tym. Ja się pytam w czyim interesie? Czy w interesie miasta czy w interesie tych, którzy chcą kupić? Bo ja aczkolwiek bo tu od razu chcę powiedzieć jestem za prywatyzacją ale za uczciwą prywatyzacją. To oczywiście mówią w telewizji. Jak chcą przejąć szpitale to niech przejmują ale … nie, niech budują … sobie szpitale i tam urzędują a nie że przejmują od Państwa za 10% czy za 5% wartości. I tu jest analogiczna sytuacja. Ja apeluję do Państwa o rozsądek. Że zabezpieczenie w 100% przynajmniej jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, może żeby nie robić wielkiej tajemnicy bo my tu czy mówimy 100% czy 50% czy to jest duża kara czy nie może ustalmy, czy dowiedzmy się jaka jest ustalona cena za kupno czy za sprzedaż nieruchomości przy ulicy Klasztornej. Bo może to rozwiąże to nasze problemy i się okaże że ta kara 50% jest karą wystarczającą.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zanim odpowiem Panu Radnemu Ślusarskiemu bardo proszę o podpowiedź Pana Kierownika jeżeli pamięta dokładnie kwotę – ja mam też w głowie. Więc chciałbym powiedzieć Panu Radnemu Kraśniewskiemu coś. Autorem uchwały, o której w tej chwili dyskutujemy jest Prezydent Grudziądza. Jeżeli radni…macie Państwo wnosić swoje poprawki, ale na poprawkę autor uchwały musi wyrazić zgodę. Musi wyrazić zgodę. Ja wyrażam zgodę i dlatego zwracałem się z prośbą do Państwa o zmianę tej ze 100 na 50%. Moją prośbę, jak powiedziałem wcześniej, opieram na tym, że w sąsiednich miastach tyle jest. Ale oddaje to pod Państwa głosowanie. Rada przyjmuje decyzje w formie głosowania. Zaakceptuję wynik Państwa głosowania każdy. I to tu zostanie wpisane. Więc wyrażam zgodę na zmianę tej…automatycznie to się Panie Radny Kraśniewski nie dzieje, trzeba troszkę wiedzieć jak funkcjonują tutaj przepisy. Jeżeli Państwo Radni, „piątka”, zrobi projekt uchwały a ktoś będzie chciał zmienić, to ta „piątka” musi wyrazić zgodę na zmianę tego projektu uchwały. Inaczej Państwo możecie to odrzucić. Jak ja bym nie wyraził zgody na te 100% Państwo odrzucacie uchwałę i najwyżej nie będzie przyjęta. Tak to funkcjonuje w Radzie. Bardzo proszę Pana Witkowskiego o podanie kwoty wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Przypominam rzeczoznawca majątkowy wycenił budynek przy ulicy Klasztornej na:

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wojciech Witkowski

 1.698.726zł przy powierzchni użytkowej 956m2. W skład tej wyceny wchodzi również wycena gruntu o powierzchni 941m2.

 

Prezydent Robert Malinowski

Wyjaśnimy Państwu Radnym skąd się biorą te różnica jeżeli chodzi o te opłaty czynszowe a o wycenę rzeczoznawcy co już wcześniej powiedziałem na etapie informacji.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, ja chcę powiedzieć Panu tak: wiem jak przepisy funkcjonują. Ja tylko jeszcze raz powtórzę tylko: wyrażam zdziwienie tym, że Pan upiera się przy tych 50%. Ja bardzo bym prosił już idąc dalej, mówił w innych miastach. Po pierwsze inne miasta mnie nie interesują bo ja jestem radnym tego miasta i jabędę bronił interesów budżetu tego miast a jeżeli Pan mówi o innych miastach to niech Pan pomyśli, że jest jedno miasto, które się wygłupiło, może nie. A może tam inaczej to funkcjonuje, aż nie wierzę bo cała Polska jest zabagniona jeżeli chodzi o przetargi. A więc chcę Panu powiedzieć, że jest jedno miasto w Toruniu, które ma 50 a nie inne miasta to jest po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, słysząc 1.700.000 w tej chwili to powiem tylko tak: niech Państwo sami sobie przeliczą. I 50% zabezpieczenie czyli będzie 850.000 plus, no bo połowa. No to ja się pytam czy ten budynek jest warty 2.850.000 skoro myśmy tam masę milionów włożyli – to jest po pierwsze a jeden sklep na rogu ulicy na Rynku około 800.000zł kosztował. Dziękuję bardzo. Proszę, żebyście pilnowali naszych interesów skoro Pan Prezydent ich nie pilnuje. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Bardzo przepraszam za taką niesmaczną polemikę z panem Radnym Kraśniewski. Tu rzeczywiście koloryzuje. Przede wszystkim nie upieram się przy 50%, co powiedziałem przed chwilą, ja tylko proponowałem taka kwotę 50%. Państwo zdecydujecie w głosowaniu czy 50 czy 100%.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Proszę o 10minut przerwy.

 

Wiceprzewodniczący rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo zarządzam 10-minutową przerwę.

 

Przerwa trwała od 14:40 do 14:50

 

Radny Marek Czepek

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. W czasie przerwy Komisja Zdrowia spotkała się i postanowiła utrzymać w mocy wniosek zapis w wysokości 100% zabezpieczenia w razie sprzedaży. Dziękuję bardzo.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Panie Przewodniczący i Panie Prezydencie. Ja mam taką uwagę, żeby jeżeli się sprzeda przychodnie to w tym budynku nie można żeby było żeby było napisane, ze nie można otwierać innych gospodarczych czynności.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni wyrażam zgodę na zapis w wysokości 100% ceny sprzedaży lokalu taki, o jaki wnioskowała Komisja Zdrowia.

 

 

 

Radny Łukasz Mizera

Ja przepraszam Panie Przewodniczący, rozumiem, że dotychczasowa dyskusja odnosiła się do wniosku a teraz mamy dyskutować na temat uchwały tak?

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Nad projektem uchwały możemy dyskutować ciągle.

 

Radny Łukasz Mizera

Dobrze. To Panie Prezydencie ja chciałbym przede wszystkim od Pana Prezydenta dostać takie zapewnienie, że wszystkie z tych lokali zostaną sprzedane na jednakowych zasadach. Ponieważ nie wiem na ile to jest prawdą ale na ostatniej komisji usłyszeliśmy, że są jakieś wnioski o rozłożenie  na raty, że jakieś sprawy będziemy jeszcze dyskutowali w przyszłości i dla mnie to jest troszeczkę nie do końca zrozumiałe.

Następną sprawą, którą chciałbym się teraz z Państwem podzielić to jest dla mnie przynajmniej dziwny zapis o tym, że Prezydent ma prawo przeznaczyć powyższe lokale użytkowe do sprzedaży w drodze przetargu. Ja uważam, że z tych zapisów które są to jest krótka droga do tego, żeby w Grudziądzu zbudować monopol albo jakiś duopol. Ja to mówiłem na komisji. Nie zamierzam się powtarzać i te zasady, które dzisiaj tu mamy nie do końca mnie przekonują do podjęcia tej uchwały. I ostatnie co chciałbym Państwu powiedzieć to nie podoba mi się po raz kolejny tryb rozpatrywania tej uchwały. Usłyszeliśmy, że będziemy jakieś spotkanie ale w pierwszej dekadzie listopada. Dzisiaj głosujemy. Na komisji te rozmowy, które odbywaliśmy były również nie do końca dla mnie przyjemne i zrozumiałe. Mam wrażenie, że jesteśmy traktowani troszeczkę per noga i jako zło konieczne i z tego powodu troszeczkę nad tym boleję. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Jeżeli chodzi o zasady sprzedaży nieruchomości one są dla wszystkich jednakowe, inne nie mogą być. Więc przypominam nie ma mowy o jakimś rozłożeniu na raty przed podpisanie aktu notarialnego cała kwota powinna być wpłacona. Dotyczy to wszystkich podmiotów, wszystkich kupujących w mieście. W oparciu o aktualną wycenę, o aktualny operat szacunkowy rzeczoznawcy wyłonionego do tego w konkursie w Ratuszu. Wszystko inne to są plotki, których tutaj nie będę komentował. Spotkanie oczywiście, z przedstawicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie. Będzie dotyczyło stawek czynszu tak jak co roku stawek czynszu, które są zgodnie z umową podpisaną wcześniej co roku rewaloryzowane i będzie to dotyczyło tego. Także  o tym zostanie Pan poinformowany w jakim czasie.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. No genezą tego, żeby w ogóle dzisiaj taką uchwałę ewentualnie chcemy podjąć to jest to, to jest ten moment, że 9 lat temu ustalono stawki czynszu na poziomie 1zł za m2. No i wiadomo, że to jest prawie „0” stawka i w związku z tym, oczywiście jako właściciele musimy remontować ten budynek przy 1zł stawce a to, że waloryzowane jest o wskaźnik 3 czy 4% no to są 3gr. Proszę Państwa to jest śmiechu warte. No co to za waloryzacja 1zł o 3%. Także proszę Państwa a więc geneza jest taka, że dzisiaj usiłujemy z tego wyjść i decydujemy się na sprzedaż. Ja nie wiem czy to jest jedyne wyjście, tylko w tej chwili sprzedaż. Bo nie ma innego wyjścia bo zostały ta  Anie inaczej ustalone czyli wadliwie 9 lat temu. Uważam, ze jest jeszcze inna droga dlatego należy z całą stanowczością sprzeciwić się tej uchwale. Zdecydowanie sprzeciwić się. Dziękuję bardzo.

 

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Proszę Państwa bo, rzeczywiście tutaj przy okazji podejmujemy pewną ważną uchwałę i rzeczywiście słusznie pan Radny Kraśniewski przypomniał, że pomysł tej uchwały pojawił się wtedy kiedy się okazało, że miasto nie może tak naprawdę zgodnie z prawem wyplątać się z idiotycznych zapisów, które popełniono przed wielu laty ustalając no czynsze na skandalicznym poziomie i ten stan trwał ileś lat oczywiście przynosząc tym osobom bardzo namacalne korzyści. Próba jakby przerwania tego podejmowana (już było kilka podejść do tej sytuacji) no zaowocowała tym, że w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że trzeba je sprzedać. Ale ja teraz widzę inną rzecz trochę. Że w gruncie rzeczy to czy to będzie 50% czy 100% czy 200% jest sprawą tak naprawdę drugorzędną, ponieważ sprawą pierwszorzędną jest ustalenie w tej uchwale być może pewnych zasad wyceny tego majątku. Bo ja nie do końca rozumiem dlaczego akurat przeznaczenie obiektów w mieście na potrzeby tej podstawowej opieki medycznej miałoby być czymś co wpływa na obniżenie poziomu tej wyceny. Tego nie rozumiem, to jest jeden najlepszych interesów jakie dzisiaj w tym mieście można robić. I tutaj powiem tak. Wydaje się mi się, że jak na Klasztornej, ja trochę znam ten obiekt, on był przeznaczony na przychodnie za mojej pierwszej kadencji. Wiem ile ciężkich milionów wpompowaliśmy tam w różnego rodzaju remonty, urządzenia itd. I dzisiaj spuszczenie tego za 1.600.000 no to jest jakiś wołający o pomstę do nieba skandal, ponieważ, no podam przykład: 4 lata temu niecałe 400m2, co prawda na cele apteki w centrum miasta poszło za 800.000 zł. Dzisiaj oczywiście ta cena byłaby dużo wyższa, natomiast tutaj mamy obiekt, który jest, który ma iść za 1.700.000zł. Uważam, że to jest nieadekwatne do wartości tego obiektu. I nie widzę powodu dla którego te wyceny miałyby być takie. Myślę, że Radni powinni też otrzymać informacje o sposobie szacowania tej ceny, dlaczego? Dlatego, że do tego są podstawy. W mieście powstało w ostatnim czasie sporo przychodni prywatnych. Budowanych od początku do końca. Gdzie kupiono za ileś grunt i gdzie wystarczy gołym okiem spojrzeć i wiadomo ile mniej więcej włożono w to. Ja akurat mówię, dzisiaj trochę w tej branży inwestorskiej się tam poruszam to jestem w stanie powiedzieć ile trzeba było włożyć, żeby uruchomić przychodnię na Waryńskiego czy ile trzeba było włożyć w przychodnię w Oko-Medzie czy te które powstały. I dlatego uważam, że powinniśmy nie spiesząc się generalnie nie rezygnując ze sprzedaży bo moim zdaniem trzeba to sprzedać ale uważam, ze powinniśmy nad tą uchwałą popracować i przyjrzeć się. I głównie to zabezpieczyć, żeby ten majątek został rynkowo dobrze i porządnie wyceniony. I wtedy go sprzedać. I wtedy kwestia zabezpieczeń, być może też warto takie czy inne zabezpieczenia wprowadzić, ale wtedy będzie ona zupełnie drugorzędna jeżeli potrafimy uzyskać za to dobre pieniądze. Natomiast dzisiaj wprowadzanie różnych zabezpieczeń tak naprawdę przed niczym nas nie chroni. Bo jeżeli sprzedamy coś za tanio to mówię: nadal będzie się opłacało wziąć 3.000.000zł kredytu, kupić za 1.600.000zł zapłacić kary i zrobić z tym co się będzie żywnie podobało bo to i tak będzie się opłacało i kalkulowało. Także myślę, że nie powinniśmy, stąd było nasze poruszenie gdy się okazało, że naraz dostajemy uchwałę o tak radykalnej zmienionej treści na 2 minuty przed sesją. No w tych sprawach takich decyzji podejmować nie powinniśmy.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwała jest uchwałą, która umożliwia sprzedaż tego majątku w drodze przetargu również Prezydentowi. Do tej pory tak nie było. Było na wniosek użytkowników. I ta podstawowa treść uchwały była Państwu znana wcześniej. Autopoprawka dotyczy pewnych zabezpieczeń. Oczywiście, że idiotyczne zapis ale każdy urzędujący wcześniej Prezydent mógł spróbować te zapisy zmienić, co ja niniejszym dzisiaj czynię. Chcemy zmienić te zapisy tych umów podpisanych z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w tym celu, żeby byli właścicielami tych nieruchomości i inaczej gospodarowali. Czymś innym są zupełnie czynsze. Jak powiedziałem wcześniej Panu Radnemu Mizerze będzie taka dyskusja o czynszach. Ja uważam, że byłoby niezgodne z prawem zapisanie w tej uchwale zapisów gwarantujących jakieś tam koszty wyceny tych nieruchomości. Tego po prostu się nie da. Rzeczoznawcy nieruchomości, rzeczoznawcy, to są osoby upoważnione do wyceny i one działają zgodnie z prawem. My możemy to przyjąć lub nie musimy tego przyjmować czekając na wyższą cenę. To jest wola sprzedaży tej nieruchomości. A cena, oczywiście wolałbym, tak jak pewnie wszyscy Radni, żeby ta cena była jak najwyższa bo byłby jak najwyższy dochód do budżetu. Ale realia rynku są jakie są i ja mam zaufanie do rzeczoznawców.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja będę bardzo krótko i po raz ostatni. Proszę Państwa, ja tak, poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji trwa od bardzo wielu lat natomiast należałoby się zastanowić ale to też nie należy tego robić na łapu capu bo w tej sytuacji może idźmy w kierunku na wniosek – to jest bardzo dobra zmiana, ponieważ eliminujemy to, że nam się użytkownik nie składa wniosku i nas blokuje. Więc niech te przychodnie będą sprzedawane przez Prezydenta na wniosek Prezydenta i niech będą sprzedawane w takim razie, nie wiem, w drodze przetargu ograniczonego do funkcji. I wtedy być może coś się zmieni. Warto byłoby ten wariant też rozważyć. Że sprzedajemy nie na wniosek dotychczasowego użytkownika tylko sprzedajemy przychodnie puszczając ją na wolny rynek z przeznaczeniem na podstawową opiekę medyczną, jeżeli tak miałoby być.

 

Prezydent Robert Malinowski

Tak dokładnie jest Panie Radny.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ale dopiero wtedy jeżeli ten nie złoży wniosku. A jeżeli złoży wniosek to kupuje po wycenie. No właśnie. I to jest ta zasadnicza różnica.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Mamy dokładnie to o czym rozmawialiśmy na komisji. Mamy debatę nad bardzo poważnym problemem. I może w jakiś sposób i Panu Prezydentowi i części radnym otworzą się oczy na sposób w jaki my pracujemy. To mogło się odbyć dawno i zupełnie inaczej. Ja nie do końca zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami ponieważ uważam, że miasto zachowując te budynki dla siebie typowo będzie musiało w te budynki inwestować i ponosić pewne dość znaczne koszty. To wynika zupełnie z innych przepisów. Doskonale wiemy bo o tym już rozmawialiśmy rok temu. I to o tym również musimy pamiętać. Następną sprawą, o której tutaj rozmawialiśmy to jest ten właśnie przetarg na wniosek Pana Prezydenta. Ja obawiam się właśnie, ze to będzie najprostsza i najkrótsza droga do zbudowania monopolu na służbę zdrowia w tym mieście. Tak naprawdę ten kupi wszystkie przychodnie kto będzie miał najwięcej pieniędzy. I będzie mógł dokładnie w sposób dobrowolny rozmieścić i te gabinety specjalistyczne o których rozmawialiśmy i wiele innych rzeczy. Ja uważam, ze taka sytuacja odbije się bardzo niekorzystnie na pacjentach, na nas wszystkich i jak w każdej dziedzinie wolnego rynku kluczową chyba dla rozwoju danej gałęzi jest konkurencja. Ja uważam, że sprzedaż tego typowo w przetargu tą konkurencję w Grudziądzu z całą pewnością zabije. I na to naprawdę uważam, że mojej zgody nie będzie i nie może być. Co do wycen to akurat popieram w pełni Pana Prezydenta. Uważam, że dla mnie bardzo wiarygodnym elementem jest wycena rzeczoznawcy. Naprawdę nie mam pojęcia dlaczego metry się nie zgadzają. Ale o tym słyszeliśmy, że się dowiemy. Ale pragnę zauważyć, ze naprawdę musimy pamiętać przeliczyć sobie dokładnie te koszty bo tego też nie mamy, które ewentualnie Miasto musiałoby ponieść zmieniając czy to stawki dzierżawy czy inny sposób ale pozostając właścicielem tych nieruchomości.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni to nie jest tak, że w związku z tym, że Miasto jest właścicielem to rozumiem, że taka jest sugestia będzie ponosiło koszty związane chociażby z dostosowaniem tych placówek do określonych wymogów. I przez to nie będzie mogło mieć na tym żadnego przychodu czy dochodu. Tak naprawdę jest to kwestia zarządzania stawkami czynszu. I jeżeli właściciel musi ponieść określone nakłady żeby taka działalność była tam prowadzona to powinien po prostu uwzględnić te koszty w stawce czynszu i żadnego problemu z tym nie ma. A co do zabicia konkurencji – mamy przecież przychodnie prywatne, które zostały wybudowane ze środków własnych. Ja akurat co do tego mam wątpliwości no nie zgadzam się, że to zabije jakąkolwiek konkurencję. Bo konkurencja doskonale sobie poradzi. Natomiast mam prośbę – wniosek formalny o 5-minutową przerwę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański zarządził 5-minutową przerwę.

Przerwa trwała od 15:10 do 15:15

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zgłaszam tutaj wniosek o wycofanie uchwały czyli w punkcie 9. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży. Proszę o wycofanie z dzisiejszej sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, Pan Prezydent złożył propozycję wycofania uchwały w związku z tym Rada musi … Pan Radny Szram

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Skądinąd wiem, bo na ostatniej, na połączonych komisjach Pani Prezydent powiedziała, że jest to ważna dosyć uchwała, dlatego też pochwalam Pańską decyzję, Panie Prezydencie, ażeby ją wycofać w dniu dzisiejszym ale żebyśmy tego nie odkładali ad acta tylko szybko załatwili, brzydko mówiąc, ten temat i nawet w trybie nadzwyczajnej sesji ażebyśmy tę uchwałę jednak podjęli.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja uważam tak, że jeżeli … wszystkie sprawy można wyjaśnić na komisjach i żadne debaty tutaj nie są potrzebne. Bo za chwilę się zadebetujemy. Na dziesiątki różnych spraw będziemy mieli debaty kiedy mogą pracować komisje. Ale skoro jest taka Państwa prośba, żeby się spotkać… Ja się spotykałem z użytkownikami tych lokali „x” razy. Ja powiem tak, spróbujemy w tej uchwale zabezpieczyć się jeżeli chodzi o negocjacje cenowe żeby, pójdziemy w kierunku żeby ocena rzeczoznawcy była punktem wyjścia do uzyskania jakiejś tam wyceny końcowej w tym duchu. Ja zapraszam Państwa na debatę tylko muszę ustalić datę tego spotkania i mam nadzieję, że Państwo będziecie Radni.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Jest propozycja Prezydenta o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad w związku z tym, Szanowni Państwo Radni, musimy ją przegłosować o zdjęciu. Czy zgadzamy się na zdjęcie tej uchwały z porządku.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada większością głosów (za 18, przeciw 1) wycofała projekt uchwały z porządku obrad.

 

/Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

Ad. 10

            Uchwała w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/109/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

Ad. 11

            Uchwała zmieniająca uchwałę Nr X/101/07 w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/110/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

 

Ad. 12

            Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2008-2015”

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Znaczy, proszę Państwa, ja bym być może potrzebował jakieś dwa słowa dodatkowego uzasadnienia z czego wynika ta potrzeba tej aktualizacji. Ponieważ powiem tak: ja przeczytałem ten dokument zamieszczony w materiałach i uważam, że w gruncie rzeczy jeden bełkotliwy dokument zastępuje kolejny bełkotliwy dokument. To znaczy z niego nadal nic nie wynika tak jak nie wynikało z poprzedniego. Ja nie twierdzę, że cokolwiek poprzednio było dobre a teraz jest gorsze – nie. Jest to nadal nic. I być może to wynika z jakichś potrzeb unijnych trzeba to dołączyć czy musi być zaktualizowane. Natomiast uważam, ze jeżeli takiej potrzeby nie ma i to nie wynika z jakichś tego typu potrzeb to może warto byłoby się pokusić jednak, o czym myślano i w poprzedniej kadencji, tylko na to nigdy nie było czasu tak naprawdę, żeby Strategia Rozwoju Miasta mówiła naprawdę o tym co w tym mieście ma się dziać, jakie to miasto ma być w perspektywie 5-10 lat. Z czego grudziądzanie będą się utrzymywać w jakiejś perspektywie, jak zmieni się i w jakim kierunku charakter Miasta. Natomiast ten dokument, który obowiązywał dotąd na te pytania nie odpowiadał i uważam, że ten, który dzisiaj przyjmujemy poza tam uaktualnieniem niektórych rzeczy, poza przepisaniem pewnych spraw związanych z finansowaniem 2007-2013 z unijnych dokumentów, no niczego tak naprawdę nie wnosi i mamy nadal dokument, którym trudno się posługiwać. Więc chciałbym wiedzieć jakie są powody dla których ta aktualizacja jest teraz dokonywana.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Oczywiście tutaj Pan Radny Wiśniewski ma rację: Strategia jest dokumentem ogólnym i bardzo pojemnym. Takim, bo jest w długim okresie czasowym, przypominam, że mówimy o roku 2008-2015. I główną przesłanką uaktualnienia tej Strategii są uwarunkowania zewnętrzne czyli strategie wojewódzkie i strategie krajowe jak tez wymagania różnych projektów unijnych. Generalnie musi być tak, że jeśli my o coś wnioskujemy na zewnątrz o inwestycje drogowe czy rekreacyjne są zupełnie inne, to Strategia nie może być przeszkodą czyli ona musi zawierać, że takie przesłanki są również w Strategii. Musi być spójna z tymi wnioskami o które występujemy. Czyli mówiąc najkrócej jak można uwarunkowania zewnętrzne zmusiły nas do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, praktycznie moi przedmówcy powiedzieli wszystko ale nie powinni używać się słowa „ale” – przepraszam, lecz ja też proszę Państwa zapoznałem się z ta Strategią i też uważam, że są to pojęcia takie bardzo ogólne. Mało jest takich domówień, dużo jest niedomówień. Według mnie bardzo dużo jest takich niejasności i zaproponowałbym znowu w dniu dzisiejszym niepopularne słowo taką debatę radnym ażebyśmy się spotkali i żebyśmy porozmawiali proszę Państwa na temat wizji tego Miasta, na temat może zmiany charakteru tego Miasta. Nie wiem jak to nazwać ale uważam proszę Państwa, że jest to naprawdę potrzebne. W tych pojęciach ogólnych tutaj, proszę Państwa, mówi się coś tam o turystyce – ale nie do końca, mówi się o równości – ale też nie do końca, mówi się o przemyśle – ale też nie do końca. Także wg mnie ta Strategia nie mówi tak po trochu o niczym.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ale takie są Panie Henryku, Panie Radny, takie są uroki Strategii. Strategia musi być ogólna w tak dużym przedziale czasowym nie da się zapisać konkretnych zapisów. To nie powinno być, żeby one nie były za jakiś czas przeszkodą w realizacji naszych zadań. Z tej Strategii dopiero mają wynikać szczegółowe sprawy ale zapisy w strategiach, każdej jednej: czy rozwoju turystyki czy rozwoju miasta czy strategia rozwoju mieszkalnictwa – one mają jakieś dane analityczne, oczywiście te dane analityczne są też jednym z powodów dla których uaktualnia się Strategię, dane analityczne. Będziemy ciągle debatować oczywiście jeżeli taka będzie wola Państwa Radnych w okresie jesienno-zimowym, no to nie ma sprawy – możemy debatować. Ale dokument jest nam potrzebny Strategia po to, żeby zrealizować inne projekty kluczowe – one muszą z tego wynikać.

 

Radny Henryk Szram

Zgadzam się w pełni z Pana słowem, Panie Prezydencie, ale ja chciałbym wiedzieć co mam zaproponować moim dzieciom, żeby nie dać im suchego produktu jakim jest Strategia Miasta. Ja nie chciałbym, żeby moja córka zadała mi znowu kolejne pytanie: „Tato a co ja mam tutaj robić po południu?”. Ja chciałbym żebyśmy wiedzieli w przyszłości czy mamy jeździć tylko pośnieżkach rowerowych czy chodzić tylko po błoniach nadwiślańskich. O to głównie mi chodzi, żebyśmy wiedzieli jakim kierunku rozwoju mamy pójść?

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku reasumpcji przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 16, wstrzymało się 4).

 

/Uchwała Nr XXX/111/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

Ad. 13

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu przy ul. Hallera 37     

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałem tylko przypomnieć, że na Komisji była autopoprawka pani Wiceprezydent w czwartym punkcie jest … nie wiem czy państwo dostali materiał z tą autopoprawką z pokoi 2 i 3 osobowych jest dopisane i „dni opłata miesięczna”. Mają Państwo mam nadzieję? Dobrze jest też, chciałem przypomnieć wniosek Komisji Edukacji.

 

/Wniosek Komisji Edukacji stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, oczywiście cena jest zawsze sprawą dyskusyjną. Ja bym chciał złożyć jedną autopoprawkę. Mianowicie zaproponować w §1 w punkcie 4. opłatę nie 120zł a 150zł. Stanąć pośrodku i prosić Komisję Edukacji i wycofanie swojego wniosku, który był dalej idący i wynosił 180zł w przypadku miesięcznej opłaty. Uzasadniam to tym, że koszty funkcjonowania uczelni wyższej Grudziądzu, koszty pobytowe studentów powinny być konkurencyjne w stosunku na przykład do Torunia. Jasne 180zł to było jakąś konkurencją bo w Toruniu jest najniższa opłata 200zł. Mam zarządzenie Nr34 Rektora UMK z 27 lutego tego roku. Jest dyskusyjne czy 180zł jest konkurencyjne do 200zł czy 150zł jest konkurencyjne. Ja uważam, że 150zł jest bardziej konkurencyjne. Warunki ekonomiczne studiowania w Grudziądzu powinny być zdecydowanie bardziej konkurencyjne niż gdzieś indziej. Stąd moja prośba jest autopoprawka na 150zł a prośba do Komisji Edukacji o wycofanie tego wniosku.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Radny Piotr Jezierski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, członkowie Komisji Edukacji po konsultacjach wyrażają zgodę na zdjęcie z porządku tego naszego wniosku. Dziękuję.

 

Wniosek został wycofany

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja mam prośbę o pewną zmianę tego zapisu. W związku z ideą jaka przyświeca wprowadzeniu tego punktu chciałbym wprowadzić do punktu 4. o którym mówimy zapis, że dotyczy to osób uczących się w szkołach i uczelniach działających na terenie Grudziądza, żeby taki zapis też znalazł się w tym punkcie Czyli mógłby on brzmieć: „w przypadku korzystania przez osobę uczącą się w szkołach i uczelniach działających na terenie Grudziądza z pokoi 2- i 3-osobowych przez okres dłuższy niż 30 dni opłata miesięczna wynosi 150 zł od osoby”. Tak mógłby brzmieć ten punkt.

 

 

Prezydent Robert Malinowski

W punkcie czwartym jesteśmy, tak Panie Radny? Od osoby uczącej się w Grudziądzu. Taki ma być zapis? Uczącej się w Grudziądzu najkrótszy. Bardzo bym prosił aby w §1 punkcie 4. po słowie osoby zrobić przecinek, „uczącej się w Grudziądzu”. Żeby nie były inne osoby rozumiem, taka jest tu intencja.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie znaczy żeby to nie było, „uczący się” to jest bardzo szerokie pojęcie. Żeby to było „szkoły i uczelnie”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Studiującej w tym przypadku. Bo to by miało dotyczyć studentów.

 

Prezydent Robert Malinowski

„Uczącej się w szkołach i uczelniach Grudziądza”.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Ja rozumiem ale pojęcie uczyć się to, że tak powiem osoba, która uczy się w szkole językowej, tak? To też mogłaby z tego korzystać tak? Czy jest taka intencja tego punktu.

 

Prezydent Robert Malinowski

Rozumiem ale spróbujmy zredagować to: „uczącej się w szkołach i uczelniach Grudziądza”

 

Radny Przemysław Ślusarski

To znaczy może taka uwaga. Wyższa Szkoła Humanistyczna ta która jest na Rządzu to nie jest szkoła, która jest szkołą grudziądzką. Ona tylko działa na terenie Grudziądza. Prawda. Żeby to było precyzyjne: „działających na terenie Grudziądza”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Może przeczytajmy dokładnie ten zapis. Panie Prezydencie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Więc nowelizacja i autopoprawka w §1 punkt 4. brzmi: „ w przypadku korzystania przez okres dłuższy niż 30 dni opłata wynosi 150zł od osoby uczącej się w szkołach i uczelniach na terenie Grudziądza”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Intencje Pana Radnego były trochę inne.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Czy ja mogę zaproponować swoją treść? „W przypadku korzystania przez osoby uczące się w szkołach i uczelniach działających na terenie Grudziądza z pokoi 2- i 3-osobowych przez okres dłuższy niż 30 dni opłata wynosi 150 zł miesięcznie odo osoby”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Czy to jest możliwe do zaakceptowania? Dobrze. Dziękuję serdecznie. Z takimi zmianami punkt 4.będzie.

 

 

Radny Michał Czepek

Znaczy ja bardzo doceniam poprawkę Pana Prezydenta, tej wysokości kwoty, która jest w punkcie 4. ze 180zł na 150zł i doceniam też zgodę moich kolegów z Komisji Edukacji na to, żeby ją obniżyć do tych 150zł. Natomiast jaka mi intencja przyświecała kiedy rozmawialiśmy o stawkach za opłaty w bursie w czerwcu kiedy uchwalaliśmy po raz pierwszy cennik w tym roku, zmobilizowaliśmy pana kierownika Wydziału Oświaty do tego, żeby taki punkt powstał w ogóle, to było to, żeby Bursa, która jest pustawa wręcz znaczy obiekt, zespół Bursy …mam tutaj taki dokument od pana kierownika, ma go również pan Radny Henryk Szram – dostał takie dokładne wyliczenia. W części gdzie jest schronisko młodzieżowe, bo mówimy o schronisku młodzieżowym, bo tam ta młodzież ucząca się w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych mieszkałaby. Otóż ten obiekt jest zapełniony zaledwie w 15% średniorocznie. Także w 85% pokoi płacimy za powietrze. Natomiast ja myślę, ze opłata 120 zł to była na tyle mobilizująca opłata dla studentów z rodzin bardzo ubogich, które mieszkają, nie wiem, powyżej 50km od Grudziądza, żeby jednak wybrać ten Grudziądz a nie Toruń. Przypominam: w Toruniu najtańszy pokój 3-osobowy w akademiku kosztuje 200zł. 150zł to jest trochę mało mobilizujące, żeby ten Grudziądz wybrać. Natomiast jak Państwo widzieli na slajdach na początku, Prezydent pokazywał, ze w Grudziądzu w trybie dziennym studiuje już 395 osób. Także 400osób studiujących dziennie w Grudziądzu już troszeczkę zmienia obraz naszego miasta. To już nie jest miasto emerytów i bezrobotnych tylko powoli zaczyna żyć wreszcie kulturalnie no i może wreszcie doczekamy się takiego dnia, ze w czwartek czy piątek idąc ze znajomymi do jakiegoś klubu czy pubu nie zastaniemy pustego lokalu. Także może rzeczywiście jednak warto pomyśleć o obniżeniu do 120zł pierwotnych.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja tu w pełni zgadzam się z tym co powiedział Pan Michał Czepek. Uważam, że podnoszenie tego nie jest wskazane. Przynajmniej w tym pierwotnym okresie. Jeżeli to będzie dobrze funkcjonowało, obłożenie będzie duże i Grudziądz będzie w jakiś sposób korzystał z dobrodziejstw młodzieży, która będzie tutaj studiowała czy uczyła się. Będzie można pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób podnieść. Bo tak naprawdę dla większości rodzin, dla większości studentów każde 50zł w ich budżecie miesięcznym to jest kwota dość duża. I myślę, ze lepiej by było nawet z naszego punktu widzenia gdyby te 50zł przeznaczali na swoje różne przyjemności tj. wyjście do kina czy pójście na koncert – z tym jest w Grudziądzu coraz lepiej a widowni zawsze potrzeba. I jeszcze jedno moje pytanie, taka wątpliwość: bo na Komisji rozmawialiśmy, że my nie do końca chyba możemy mówić o uczelniach, o studentach i no ja dokładnie myślę o poprawce złożonej przez radnego Ślusarskiego chyba troszeczkę … Aha, no dobrze.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Ja nie zapisałem sobie. Mógłby Pan Panie Prezydencie? „W przypadku korzystania z …”

 

Radny Przemysław Ślusarski

„W przypadku korzystania przez osoby uczące się w szkołach działających na terenie Grudziądza z pokoi 2- i 3- osobowych przez okres dłuższy niż 30 dni opłata wynosi 150zł miesięcznie odo osoby”.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Teraz można przystąpić do głosowania z tą poprawką i oczywiście autopoprawką Prezydenta na kwotę 150zł. Bo wniosek został wycofany.

Radny Michał Czepek

Czy możemy jednak prosić Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do naszych głosów.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No każda cena to jest kwestia rynku popytu i podaży. Jest pewne ryzyko ale takie ryzyko dzisiaj podejmujemy. Zbyt duża moim zdaniem była propozycja 180zł Panie Radny, uważam, że 150zł. Spróbujemy jak to będzie funkcjonowało i ile będzie chętnych. Bardzo proszę o zaakceptowanie mojej propozycji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Była autopoprawka Prezydenta na 150zł. Natomiast pierwotnie w uchwale było 120zł. Komisja Edukacji proponowała 180zł natomiast Pan Prezydent zdecydował się na kwotę 150zl. Ale teraz pan Michał czepek nie może składać wniosku. W związku z tym rozumiemy już sytuację? Dobrze. Dziękuję serdecznie.

 

Radny Michał Czepek

Przepraszam, skonsultowałem to z panem prawnikiem i moja sugestia jest taka, że osoby, które chciałyby poprzeć taki projekt przy 120zł bardzo proszę o głosowanie przeciwko tej uchwale i za chwilę wniesiemy po raz drugi do porządku.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 10, przeciw 9, wstrzymało się 1).

 

/Uchwała Nr XXX/112/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowanego w szkołach zawodowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz”.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXX/113/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

Ad. 15

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Grudziądza

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w treści wszystkich załączników jest Młodzieżowa Rada Miasta Grudziądza. Tak jak jest Rada Miasta Grudziądza. Proponuję, żeby w projekcie uchwały zrobić poprawkę. Być może to uciekło w trakcie pisania. Żeby było „w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Grudziądza” i podobnie w §1 projektu uchwały i §2, żeby był zapis: Młodzieżowej Rady Miasta Grudziądza. Tylko poprawić samodzielnie po prostu już.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Rozumiem. Powtarzam: „Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Grudziądza”. Proszę Państwa tutaj trzeba będzie dokonać kolejnych zmian w § chociażby 1. §2 również…wszędzie tam, gdzie trzeba dokonać tych zmian.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w kwestii formalnej. Jeżeli chcemy coś nazywać konkretnie to powinno być Rady Miejskiej Grudziądza i takie funkcjonuje nazewnictwo w obrocie prawnym i uważam, że tak powinno być dalej.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Proszę Państwa tak: jeśli chodzi o problematykę nazywania Rad ogólnie Miasta bądź miejskich . Przepraszam. Jeśli chodzi o tematykę nazywania ogólnie Rad Miasta bądź miejskim jest dosyć duża rozbieżność jeżeli chodzi o teren całego kraju. Dopuszczalne są obie formy Miasta bądź Miejskiej. Natomiast, logicznie oczywiście, skoro Państwo nazywacie się Rada Miejska to Młodzieżowa Rada też powinna być Miejska. Aczkolwiek gdyby pozostała Miasta to nie jest to jaki problem prawny, ze nie jest dopuszczalne użycie tej nazwy. Natomiast zdecydowanie jeżeli się Państwo nazywacie Rada Miejska to Młodzieżowa Rada też powinna być Miejska.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Radny Ślusarski, czy podtrzymuje Pan Radę Miasta czy Radę Miejską?

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie nie, tu oczywiście zgadzam się z panem Radcą Prawnym. Dla zachowania jednolitości może rzeczywiście nazewnictwa żeby była Młodzieżowa Rada Miejska Grudziądza.

 

Wiceprzewodniczący rady Miejskiej Sławomir Szymański

W związku z tym, zgodnie z sugestią Pana Mecenasa bardzo bym prosił o jeszcze jedną korektę o zapis Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza. Wszędzie tam gdzie ten zapis jest potrzebny tam w poszczególnych paragrafach proszę dokonać zmian.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 17, przeciw 3).

 

/Uchwała Nr XXX/114/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Marii Milinkiewicz na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (utrzymanie w mocy)

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, dostali Państwo autopoprawki do tych projektów uchwał? Tam podstawa prawna jest troszeczkę zmieniona nie 19. a 18.

 

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, niejako czuję się zobowiązany, żeby dwa słowa powiedzieć, ponieważ to spotkanie, które odbyliśmy miało miejsce na mój wniosek na moją prośbę. I ja doskonale pamiętam, że w momencie gdy mówiliśmy o tym temacie. Jasno mówiłem, że niekoniecznie musi to być Komisja i nie przypominam sobie tego wniosku, żebyśmy przyjmowali kwestię Komisji. A jedynie zobligowaliśmy się do tego, żeby się spotkać oczywiście w ramach, to było robione ad hoc, bardzo szybko, bo pamiętam, że termin był 3- czy 4-dniowy i z tego względu uważam, że traktowaliśmy to jako spotkanie robocze a nie jako Komisję. Na tym spotkaniu nie było większej ilości radnych. Po prostu Ci, którzy mogli i było zainteresowanie tematem po prostu zjawili się na tym spotkaniu.

 

Radna Maria Milinkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Zwróciłam się do Wysokiej Rady o uchylenie w całości postanowienia wydanego przez Panią Przewodniczącą Rady w dniu 26.09.2008. Uważam, ze postanowienie to zostało wydane z naruszeniem prawa. Niezgodne jest z uchwałą Rady Miejskiej numer VIII/61/07 z dnia 25 kwietnia 2007 oraz z §35 ustęp 2. Regulamin Rady Miejskiej Grudziądza. Dlatego wystąpiłam do Rady z zażaleniem na powyższe postanowienie. Dokładnie i szczegółowo uzasadniłam to na piśmie, które to każdy z Państwa posiada. Na potwierdzenie mojego uzasadnienia dzisiaj chciałabym Wysokiej Radzie odczytać fragment protokołu z dnia 22 września. Spotkanie to dotyczyło jednego z projektów a zapis w protokole strona 6 brzmi: „Spotkanie w sprawie Zakrzewa”. Na koniec taka krótka refleksja: „z przejęciem, z powagą, każdy z nas wypowiadał słowa ślubowania; godnie, rzetelnie, uczciwie”. Moje zażalenie do Wysokiej Rady świadczy również i o tym, że Pani Przewodnicząca nie przestrzegała tego, do czego się zobowiązała składając ślubowanie jako radna. Dziękuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowne Panie, tylko zwracam uwagę, że w tym głosowaniu byłoby dobrze, żeby Panie nie brały udziału.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów odrzuciła przedmiotową uchwałę (przeciw 18, wstrzymało się 2).

 

/Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Marii Milinkiewicz na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (utrzymanie w mocy) stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/

 

Ad. 17

 

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Marii Milinkiewicz na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (uchylenie)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 18, wstrzymało się 2).

 

/Uchwała Nr XXX/115/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 21 do protokołu/

Ad. 18.

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Joanny Iwanowskiej na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (utrzymanie w mocy)

 

Radna Joanna Iwanowska

Wysoka Rado ja chciałabym bardzo króciutko powiedzieć refleksję. Nie chciałabym powtarzać tego, co koleżanka Radna Maria Milinkiewicz. Jakkolwiek chciałabym taką refleksję wysnuć, że mamy nieco odmienne z Panią Przewodniczącą Rady rozumienie prawa i zasad. Ja naprawdę myślę, że jeśli ktoś kogoś zaprasza na spotkanie to naprawdę z tego zaproszenia się skorzysta albo nie skorzysta a nie jest to obligatoryjny obowiązek i nie trzeba się z tego tłumaczyć i usprawiedliwiać. A myślę, że ze wszystkich innych obowiązków swoich wywiązywałam i wywiązuję nadal. Dziękuję.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów odrzuciła przedmiotową uchwałę (przeciw 18, wstrzymało się 2).

 

/Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Joanny Iwanowskiej na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (utrzymanie w mocy) stanowi załącznik Nr 22 do protokołu/

 

Ad. 19.

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia zażalenia radnej Joanny Iwanowskiej na postanowienie Przewodniczącej Rady w sprawie obniżenia diety za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego (uchylenie)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 18, wstrzymało się 2).

 

/Uchwała Nr XXX/116/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 23 do protokołu/

 

Ad. 20

Interpelacje

 

Radny Tomasz Smolarek

            Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni chciałbym złożyć interpelację na ręce Pana Prezydenta dotyczącą zmiany czasu pracy Urzędu Pocztowego Nr5 w Grudziądzu. Swego czasu ten, szlak pocztowy, nazwijmy to, przetarł już Radny Michał Czepek. A ściślej chodzi mi o to…

Radny odczytał swoja Interpelację

 

/Interpelacja Radnego Tomasza Smolarka stanowi załącznik Nr 24 do protokołu/

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja chciałbym złożyć interpelację. Nie mam jej w formie pisemnej ale myślę, że będzie to można sczytać z protokołu a jeżeli będzie trzeba to przygotuję. Ta interpelacja dotyczy uchwały Rady Miejskiej XXXVI/118/01. To jest uchwała z 2001 roku, która uchwaliła zwolnienie od podatku od nieruchomości podatników, którzy spełniają określone warunki. Była to uchwała skierowana do lokalnego biznesu, do lokalnych przedsiębiorców. Była podjęta w okresie szalejącego bezrobocia itd. I rzeczywiście z dobrodziejstw tej uchwały skorzystało wiele grudziądzkich podmiotów i uchwała ta mówiła m.in. przyznawała zwolnienie dla podatników, którzy zatrudniają od 30 do 99 osób na okres 3 lat. I upoważnienie na okres 5 lat powyżej 100 osób. I jednocześnie w §4 uchwała stwierdzała, że w przypadku podatników korzystających z ulgi na okres 3 lat zwiększających stan zatrudnienia powyżej 99 osób przysługuje przedłużenie okresu korzystania z ulg o dalsze 2 lata. W 2006 roku, w styczniu, ta uchwała została zmieniona. Została uchylona kolejną uchwałą. Natomiast ta uchwała z 2006 roku nie zawierała, i myślę, że to było błędne, nie zawierała przepisów przejściowych. Ponieważ znajdowali się przecież tacy przedsiębiorcy, którzy podjęli określone zadania pod zastaw jakby tego zapisu w §4 czyli podjęli działania w celu zwiększenia zatrudnienia. Zwiększyli to zatrudnienie. Spełnili warunek z uchwały z 2001 roku i w związku z tym jako prawo, no nabytek, które mieli zagwarantowane tą uchwałą powinni mieć możliwość do skorzystania z niej. I tutaj uważam, być może, chociaż dla mnie jest to, nie jest to sprawa interpretacyjna ale nawet gdyby miało się okazać, że jest to sprawa interpretacji to wnioskuje o to aby w takich wypadkach prawo interpretować na korzyść przedsiębiorców, którzy z tego prawa mogliby skorzystać. Podam taką sytuację. Jeżeli ktoś w 2005 roku skorzystał z tej ulgi i podjął działania poniósł koszty, żeby móc spełnić przed upływem 3 lat ten wymóg, który wynikał z §4 i spełnił go no to uważam, że jest niesłuszne karanie go dlatego, że w międzyczasie uchwała została zmieniona. Dlatego uważam, ze do uchwały ze stycznia 2006 roku powinny być dodane przepisy przejściowe, które będą mówiły, że osoby, które weszły jakby w realizację uchwały z 5.XII.2001 roku przed tą zmianą mogą jakby wykorzystać te ulgi, które zostały im w tej uchwale zagwarantowane i z taką interpelacją i wnioskiem zwracam się do Pana Prezydenta. Natomiast no jeżeli by się okazało, że Pan Prezydent nie uzna tej argumentacji to będę oczywiście próbował znaleźć taką grupę radnych, która z taką inicjatywą uchwałodawczą wystąpi. Ponieważ jest to pewnego rodzaju sprawdzian prawdziwości naszych intencji czy popieramy lokalnych przedsiębiorców czy też nie. Myślę, że brak tych przepisów przejściowych w przypadku uchwały z 2006 roku jest niedopatrzeniem i należy to naprawić. Tyle jeśli chodzi o interpelacje.

 

Ad. 21

Zapytania i wolne głosy

 

/koniec strony A kasety Nr2/

 

Na pytania zadane podczas poprzedniej sesji odpowiedzi uzyskali Radni: Andrzej Wiśniewski (2 razy), Łukasz Mizera (3 razy), Witold Kraśniewski, Michał Czepek (3 razy), Grzegorz Miedzianowski, Przemysław Ślusarski (2 razy), Joanna Iwanowska o Arkadiusz Goszka. Odpowiedź na zapytanie Radnych: Grzegorza Miedzianowskiego i Witolda Kraśniewskiego zawarta jest w tym samym piśmie znak:  PP.IV.0057-2/08

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 25 do Nr 36 do protokołu/

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałbym się spytać czy Państwo są zadowoleni z uzyskanych odpowiedzi?

 

 

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Panie Przewodniczący co do odpowiedzi na moje zapytanie to jej po prostu nie przyjmuję gdyż jest nie na temat. Ja prosiłem o zaznaczenie na mapie Jakobiego miejsc w których są prowadzone prace archeologiczne, na jaką to głębokość i po prostu jak prace będą posuwały się dalej a mnie odpowiedziano pozwolę sobie odczytać. Radny Grzegorz Miedzianowski odczytał otrzymaną odpowiedź. Stanowi ona załącznik do wyciągu z protokołu.

Nie ma ani słowa odpowiedzi na pytanie. Ja nie pytałem o fachowość archeologów z Torunia. Nie, ja pytałem po prostu na jaką głębokość i jakiś harmonogram prac. W związku z tym odpowiedzi nie przyjmuję. A jako pytanie dodatkowe bo tu w Grudziądzu mamy, w naszym muzeum, również archeologów: pani Pacuszka, pani Kurzyńska. Są to też fachowcy. Nie wiem, nie znam się na tym. Czy nie lepiej by było jeżeli te prace prowadziłby ktoś tu z Miasta, bardziej związany z miastem. Bo część znalezisk alte faktów, które odkopano do tej pory leżą w piwnicach CKU nieskatalogowane od tak sobie po prostu leżą.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo ja nie będę się ustosunkowywał do wszystkich odpowiedzi, które dostałem na otrzymane ostatnio zadane pytanie. Powiem Państwu tylko o jednej sytuacji. To jest naprawdę zabawne. Panie Prezydencie to jest pewnie wynik albo lekceważenia albo braku szacunku. Mi to naprawdę nie przeszkadza ale jeżeli 2 tygodnie czeka się na jednozdaniową odpowiedź to uważam, że jest to mocno nie w porządku. Ja nie zamierzam ani z niczym walczyć na siłę ani niczego nie przepychać ani niczego Panu Prezydentowi uświadamiać. Ja uważam, że może dane będzie mi poczekać na lepsze czasy albo jeden z klubów zajmie się tym pomysłem i we współpracy z panem Prezydentem, której ja niestety nie mogę się doczekać a którą pan Prezydent chyba już dwukrotnie starał się w jakiś sposób społeczeństwu Grudziądza przedstawić. To będzie to dużo lepsze rozwiązanie. Teraz podziękuję a pytania zadam w następnej części.

 

Radny Michał Czepek

Znaczy ja tylko wrócę do jednego zapytania z poprzedniej sesji dotyczącego ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż ulicy Portowej w stronę Alei 23 Stycznia. Mówiłem wtedy o oznakowaniu i o postawieniu słupków. Dostałem odpowiedź, że po tym moim zapytaniu wymalowano znak. Dziękuję bardzo, natomiast słupki będą, staną tam dopiero w przyszłym roku z braku środków w tym roku. Natomiast mam prośbę do pani Kierownik. Wiem, że ta ulica, to skrzyżowanie będzie przebudowywane w ramach Alfy, żeby wziąć pod uwagę wydzielenie zupełnie jakimś krawężnikiem wysokim tej ścieżki rowerowej. Jeżeli to będzie możliwe z powodów konserwatorskich też żeby to nie biegło po kocich łbach bo rowerzyści tak nie za bardzo lubią jeździć po kocich łbach. Dziękuję bardzo.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja Państwu przypomnę. Więc ja pytałem się tak, odnośnie plastikowych okien w kościele ewangelicko-augsburskim. I moje pytanie brzmiało czy konserwator zabytków w Toruniu bądź Grudziądzu ewentualnie wydał takie zezwolenie, żeby takie okna wstawić. I proszę sobie wyobrazić, że otrzymałem w gruncie zabawną odpowiedź. Chociaż tak matematycznie ujmując to rzeczywiście czy wydał Toruń czy Grudziądz. Otrzymałem odpowiedź taką, w jednym zdaniu: „ani konserwator zabytków w Toruniu ani w Grudziądzu nie wydał”. Podpis. No w zasadzie powinienem być zadowolony no ale proszę Państwa ale co dalej. Ja będę musiał dzisiaj w związku z tym kolejne pytanie zadać o szczegóły. No Państwo się śmieją. No taką dosłownie otrzymałem odpowiedź. No śmiechu warte. I tyle tylko chciałem powiedzieć. Tej odpowiedzi nie przyjmuję oczywiście. Dziękuję.

Zapytania (nowe)

 

Radny Wiesław Poliński

Z zainteresowaniem być może wielu z Państwa też, oglądałem w telewizji kablowej reportaż na temat niszczenia wiat MZK. I to najbardziej pancerne konstrukcje są niszczone. Nie tylko te aluminiowo-szklane. I jak czytam w programie rozwoju MZK, że dla tych niszczycieli, zbrojarzy żeby im się ta prosta czynność nie znudziła będą teraz w programie rozwoju MZK ujęte tablice elektroniczne z wyświetlaniem ile nasz tramwaj się spóźni a ile przyspieszy. Myślę, że ta wiadomość brojarzy ucieszy na pewno. Jakby dodatkowa atrakcja. Wydajemy się, że te pieniądze można wydać lepiej. Niekoniecznie na te świetlne tablice elektroniczne.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja mam taką jedną uwagę. Często przejeżdżając przez Rybny Rynek, tam w momencie gdy tramwaj przejeżdża włącza się czerwone światło. Przy czym wielokrotnie zdarza się taka sytuacja, że to czerwone światło włącza się kiedy tramwaj już jest na skrzyżowaniu albo wyłącza się kiedy tramwaj dopiero dojeżdża bo poprzedni, że tak powiem wyłącza czerwone światło. Moja prośba jest taka: czy można rozważyć, żeby kierowca tego pojazdu samodzielnie przełączał światła żeby mieć pewność, że jak wjedzie na skrzyżowanie czy będzie się już zbliżał do tego skrzyżowania, że to czerwone światło będzie włączone i oczywiście po jakimś czasie się wyłączy. Bo często jest też tak, że czerwone światło jest zapalone, włącza się i potem długo, długo się świeci. I właśnie kierowcy są zdezorientowani. Grudziądzanie wiedzą, że taka sytuacja się zdarza i po prostu przejeżdżają. Osoby z innych miast stoją na czerwonym świetle, zgodnie zresztą z przepisami.

Druga prośba. Dzisiaj było dużo mowy o kamerach. Czy nie można by rzeczywiście rozważyć zamontowania kamery na Rybnym Rynku.

I druga sprawa. Na komisji spieraliśmy się trochę o stan formalny pani Małgorzaty Kufel. Ja też mam wątpliwości. W związku z tym mam prośbę. Niekoniecznie dzisiaj ale może radca prawny by mi przedstawił jaki jest na dziś formalny stan prawny pani Małgorzaty Kufel. Czy jest radną i Przewodniczącą Rady Miejskiej. Czy też powinna uczestniczyć w posiedzeniach komisji i obradach Rady Miejskiej czy też nie. I oprócz tego mam pytanie, czy prośbę o to, żeby udzielić informacji czy w dokumentach z sesji z 10 września br. oraz dokumentacji prowadzonej gdzie są złożone wszystkie projekty uchwał, które były przedmiotem dyskusji znajdują się wszystkie uchwały, które były przedmiotem dyskusji właśnie na tej sesji. Czy w dokumentacji jako takiej, która jest oprócz protokołu, który my głosujemy są też wszystkie załączniki. Czy też wszystkie załączniki się w dokumentacji znajdują.

 

Radna Maria Milinkiewicz

No ja w imieniu mieszkańców Strzemięcina chciałabym podziękować, że mamy piękne połączenie ze Śródmieściem, w sprawie MZK. Bo do Sienkiewicza i dalej no jest to połączenie, które satysfakcjonuje. Natomiast mamy jedną linię 21. I ta linia obsługuje Mniszek, Rządz i nasz Strzemięcin. I taka moja prośba, w imieniu mieszkańców oczywiście. Czy nie można by zwiększyć częstotliwości na tejże linii. Ja akurat doświadczyłam tego sama bo zrobiłam sobie  taki rekonesans w godzinach od 10:00 co godzinę jeżdżą te autobusy do szpitala a do solanek zaledwie są 2 kursy. Czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości bo rzeczywiście gros ludzi starszych jeżdżąc tym autobusem po prostu często no nie zabiera kierowca i dlatego czy można by rozważyć to jest jedno. I dziękuję.

 

Radny Henryk Szram

Szanowni Państwo, Panie Prezydencie mam jedno pytanie i jedną dygresję będę miał. Pytanie dotyczy kontroli jaka miała się odbyć na zgliszczach po Zakładach Mięsnych. Chciałbym się dowiedzieć jaki będzie dalszy ciąg tego. Z tego co wiem Inspekcja Nadzoru Budowlanego nie została tam dopuszczona. Co dalej po prostu z tym faktem będzie. Bo jak nie to trzeba facetów złapać za kołnierz i wyrzucić po prostu.

Natomiast dygresja. Szanowni Państwo Radni 24 października w Nowościach, nie wiem czy Szanowni Państwo czytaliście, na pierwszej stronie dowiadujemy się, że browar grudziądzki ma stać się kolejną galerią. Dwie obok siebie w odległości 100m. Kolejna w odległości no może niespełna 1km. Ja chciałbym się tylko dowiedzieć czy to ma być elementem wizji naszego Miasta. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja bym poprosił o taką odpowiedź czy wniesienie aportu do Wodociągów będzie skutkowało poniesieniem jakichkolwiek nakładów finansowych przez tą spółkę. Tzn. chodzi mi o to czy ona będzie musiała zapłacić jakiś podatek od wzbogacenia. Cokolwiek. Czy w ogóle wiąże się to z jakąkolwiek opłatą. To po pierwsze i po drugie że jesteśmy w punkcie „pytania i oświadczenia”. Chciałbym złożyć bardzo krótkie oświadczenie (oświadczenie będzie zawarte w protokole z sesji).

 

Radny Michał Czepek

Chciałem założyć zapytanie. Pierwsze dotyczy ścieżki rowerowej do Rudnika, która była w tym roku robiona, za co bardzo dziękuję. Natomiast tam się dowiedzieliśmy, że jeżeli ta nawierzchnia jest niewystarczająco twarda to w przyszłym okresie, czyli w przyszłym roku budżetowym myślę będzie utwardzona i chciałem zapytać czy ona zostanie utwardzona w przyszłym roku? Ponieważ jest trochę za miękka jak na rowery.

Natomiast druga kwestia dotyczy harmonogramu budowy przebudowy ulic na ulicy na osiedlu Strzemięcin. Chodzi mi o rondo Korczaka, Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja i Kraszewskiego oraz budowy ulicy Śniadeckich oraz ulicy Korczaka. Czy mógłbym dostać taki harmonogram realizacji tych robót w ciągu najbliższych miesięcy i lat bo wiem, że jest to inwestycja długoletnia.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni a więc zgodnie  z tym co mówiłem chciałem pogłębić moje pytanie. I teraz kolejno dotyczy okien plastikowych. A więc zadaję pytanie tego rodzaju i proszę o odpowiedź na piśmie. Czy w związku z tym, że to była prawdopodobnie samowola budowlana czy zostały lub będą wyciągnięte jakieś konsekwencje i co dalej z tym fantem? Wiadomo o co chodzi.

I teraz mam drugi wniosek, zapytanie. Proszę Państwa największym przystankiem autobusowym w Grudziądzu gdzie przyjeżdża najwięcej autobusów jest przystanek przy ul. Rapackiego i przy Dworcu jak ta ulica się nazywa? Królewska, tak. Które jadę z Tarpna i tak dalej. Tam jest proszę Państwa 12 autobusów przejeżdża. Największy, nie na Sienkiewicza (tam jest 10, ja już sobie policzyłem wszystko). I proszę Państwa, prośba taka, żeby pamiętać, że tam najwięcej ludzi jest. Jak 12 autobusów przyjeżdża to siłą rzeczy. Przy ulicy Królewskiej jak Państwo mi tu podpowiedzieli jest przystanek autobusowy z zadaszeniem a nie wiem dlaczego nie ma na ulicy Rapackiego. Przy mleczarni jak Państwo wiedzą. Postawiono tam 2 miesiące temu ławeczkę dla 3 osób. Ja bardzo prosiłbym, żeby jednak pamiętać, że to jest największy przystanek. Prosiłbym żeby wziąć to pod uwagę i no zainstalować tam. I proszę mi nie odpowiadać, że nie ma tam miejsca. Od razu odpowiadam z góry. Chodnik jest szerszy aniżeli na ulicy Sienkiewicza. Jeżeli, mierzyłem osobiście, także proszę mi nie odpowiadać to oświadczam już wybiegam do przodu jest szerszy aniżeli przy ulicy Sienkiewicza także prosiłbym o ile fundusze pozwalają bo widzę, że nawet na słupki już w tej chwili nie mamy pod koniec tego roku jakieś tam, żeby zabezpieczyć. Ale na wymianę podwójnych słupków przy, już nie będę wracał, przy Czarnej Drodze to zamontowano i za miesiąc zdemontowano i nowe założono. To na to pieniądze były. Ale jak tu słyszę, że na jakieś słupki nie ma pod koniec roku no to może nie będzie też na tę wiatę nie będzie. I tu do Pana Prezydenta osobiście, Panie Prezydencie Pan wie o co chodzi. W skrócie powiem oświetlenie przy hali. Minęło już 11 miesięcy jak jest słusznie tam droga hali Olimpii, Pan wie o co chodzi, jak droga jest postawiona i ja tu w tej chwili nie kłamie. Naprawdę mnie zatrzymują ludzie, tam przecież niedaleko mieszkam, znają mnie i mówią: kiedy będzie w końcu to światło. Pan zapomniał, Pan wie, co Pan mi powiedział jeszcze nie dawno, miesiąc temu chyba. Prosiłbym o dotrzymanie słowa. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie Panie Prezydencie. Czy Pan Prezydent mógłby mi pisemnie odpowiedzieć, wyjaśnić, skąd taka ilość ławek na ścieżce rowerowej między rondem Południowym, na rondzie przy ulicy Południowej a w kierunku Mniszka. Tam jest piękna ścieżka rowerowa i widzę, że tam co 100-200m stoi ławka typowa do siedzenia. I jest mnóstwo miejsc gdzie można by te ławki wykorzystać w dużo ciekawszy sposób niż skierowane frontem do szosy na której panuje olbrzymi ruch. Myślę, że 1/3 tych ławek w zupełności by wystarczyła.

 

Wiceprzewodniczący rady Miejskiej Arkadiusz Goszka

Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Moje pytanie dotyczy konkretnie dzisiejszej informacji Pana Prezydenta dotyczącej oddania budynku socjalnego na ulicy Nadgórnej. Z tego co pamiętamy, przed wakacjami była deklaracja o rekonstrukcji lub zmianie organizacyjnej funkcjonowania komisji mieszkaniowej. Wiadomo, ze działa ona w mniejszym składzie. Chciałem taką informację uzyskać czy jakieś działania są na tę chwilę podjęte żeby ta komisja mogła normalnie funkcjonować. Czy to jako Komisja Rady czy konkretnie jako komisja z udziałem radnych? Dziękuję bardzo.

 

Ad. 19

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXX sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                              Sławomir Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-01-2009 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:54