herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 26 listopada 2008 r.

Protokół

z XXXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 26 listopada 2008 r.

 

 

XXXI  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 16:10.  Posiedzenie rozpoczęło się gdy obecnych na sali było 20 radnych. O godz 13:11 doszedł jeden radny w punkcie przedstawienia informacji Prezydenta. W dalszych obradach obecnych było 21 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXXI sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był Radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

24 listopada do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prezydenta Grudziądza              z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na 2009 rok na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakrzewo – Mokre”. Pismo odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański.

 

/Pismo Prezydenta stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/

 

Prezydent Robert Malinowski

Szanowni Państwo Radni. Pewnie część z Państwa Radnych pamięta, że my już chyba od 3 lat wpisujemy do naszych budżetów 200.000 zł na partycypację w kosztach naprawy tej drogi powiatowej i taka pozycja w budżecie na rok 2009 jest. Jednak ten budżet będzie dopiero później zatwierdzony a uchwała intencyjna na prośbę Powiatu powinna być podjęta, Powiat prosi, żeby dzisiaj gdyż będzie to wyżej punktowana i otrzyma środki z budżetu państwa na realizację tej drogi. Być może, że w końcu tę drogę uda nam się zrobić.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanej uchwały do porządku obrad. Przystąpiono do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu przedmiotowy projekt uchwały jednomyślnie wprowadzono do porządku jako pkt.16.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/.

 

Ad. 1 c

            Przyjęcie protokołu z XXX sesji

W wyniku głosowania protokół z XXX sesji przyjęto jednogłośnie (20 za).

Ad. 2

Informacje Prezydenta

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W okresie pomiędzy sesjami chciałbym Państwu przedstawić, moim zdaniem, te wszystkie wydarzenia i prace Prezydenta Miasta, które ja uważałem za najważniejsze. 7 listopada w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy II etapu Trasy Średnicowej. To dofinansowanie może być do 85% czyli do kwoty około 93.500.000zł. Chciałbym Państwu Radnym przypomnieć, że długość trasy II etapu to 4,2 km. Nasz wniosek był czwarty z kolei. Wartość całego projektu to jest 300.000.000 euro a więc ponad 1mld zł. Taki jest przebieg drugiego etapu Trasy Średnicowej. Chciałbym Państwu również przekazać informację, że wcześniej 30 października wspólnie z Wiceprezydentem Sikorą spotkaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury z Sekretarzem Stanu panem Tadeuszem Jarmuziewiczem w obecności wiceministrów: Adama Rabczaka, który odpowiada za drogi krajowe, Patrycji Wolińskim, która jest wiceministrem odpowiedzialnym za środki unijne. Rozmawialiśmy o całości budowy Trasy Średnicowej. O II etapie i o pozostałych częściach, które są przed nami. Przy okazji zapoznaliśmy Pana Ministra i Wiceministrów ze stanem przygotowań z naszymi dokumentami jakie zamierzamy złożyć za tydzień. Czyli jak ja już powiedziałem w pierwszym punkcie. Ta rozmowa się odbyła w dniu 30 października.

            Z innych spraw to 18 listopada wręczyłem lokatorom przy ulicy Nadgórnej 51, budynek socjalny, 20 mieszkań, chciałbym przypomnieć, że 13 rodzin otrzymało klucze plus 7 osób samotnych. Była to bardzo intensywna praca Komisji Mieszkaniowej i publicznie chciałbym członkom Komisji Mieszkaniowej bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować. Zapoznałem się ze wszystkimi waszymi wizytami i wszystkimi spotkaniami w tej sprawie. Jeżeli chodzi o mieszkania socjalne to chciałbym przypomnieć, że w tej chwili budowany jest, przerabiany jest budynek przy ulicy Lipowej. Tam będzie 90 mieszkań. A w tym roku w sumie, bo mamy 35 mieszkań socjalnych z odzysku, w sumie będzie przekazanych 55 lokali mieszkalnych na potrzeby socjalne. Jest to dość duży i znaczny postęp.

Kolejna sprawa to kończy się budowa boisk „orlik” na Strzemięcinie i na Olimpii. Do szczęścia nam potrzeba 4 do 5 ciepłych dni powyżej plus 7-8 stopni, żeby można pokleić poliuretan. Trawa już na boiskach piłkarskich jest natomiast tam gdzie tartar jest musi być parę dni suchych, żeby można klej położyć. Trwa jednocześnie, jest na ukończeniu budowa boiska sportowego w Tarpnie.

Kolejne takie rzeczy, być może się tu Państwo pytaliście wcześniej na sesjach, place zabaw itd. To chcę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu ukończyliśmy już place zabaw na dwóch osiedlach: na Rządzu – tam jest linarium i na Lotnisku, gdzie zainstalowano 11 atrakcyjnych i trwałych urządzeń dla dzieci i najmłodszych. Ponadto na wszystkich 15 placach zabaw przy przedszkolach zostały ustawione nowe urządzenia. Szanowni Państwo w tych wszystkich miejscach będzie również monitoring.

Odbyłem również spotkanie z Marszałkiem Województwa. Poprosiłem o spotkanie również w towarzystwie Prezesa Wodociągów. Chodziło o Regionalny Program Operacyjny o działanie 6.2 czyli „Modernizację wysypisk odpadów”. Ten program jest skierowany do miejscowości poniżej 150tys. mieszkańców. Idealnie pasuje do naszego wysypiska. Ustaliliśmy szczegóły i mamy duże szanse na pozyskanie środków na modernizację wysypiska odpadów. Także to wysypisko będzie kosztowało stronę miejską bardzo minimalne ilości środków. Na prośbę również pana Marszałka na temat organizacji Memoriału Bronka latem. Wiem, że Radny Sejmiku pan Bogdan Lewandowski zabiegał o to od dłuższego czasu i plan jest następujący. Oczywiście Marszałek dołoży. Wstępnie mogę powiedzieć, że obiecał dać 250.000zł na rok 2010 żeby w czerwcu był Memoriał na bieżni. Nie może być w 2009 gdyż wcześniej my musimy poczynić starania, żeby był w kalendarzu europejskim. Zakładam, że klub, być może Miasto, spowoduje, że w 2009 roku zostanie ten Memoriał Bronka na bieżni wpisany do kalendarza europejskiego i Marszałek, sam na to nalegał, była to inicjatywa z jego strony, myślę, że po rozmowach z Radnym Sejmiku z panem Bogdanem Lewandowski.

30 października, przy okazji pobytu u pana Ministra Tadeusza Jarmuziewicza odbyliśmy również spotkanie z całym szefostwem Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Ustaliliśmy plan działania. W dalszej części powiem, szefowie, bo to było na szczeblu wiceprezesów Państwowej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych gościli również w Grudziądzu, ale to za chwilę powiem. Chciałbym poinformować coś o czymś Państwo wiecie, że grunt w Parku Przemysłowym właśnie w wyniku konkursu jaki był w PAIIZ-ie otrzymał najwyższe wyróżnienie w naszym województwie. Wracając, rewizyta wiceprezesów PAIIZ-ów i dwóch pań dyrektorek Agencji odbyła się 17 listopada. Odbyła się prezentacja naszych możliwości inwestycyjnych. Zwiedziliśmy, wizytowaliśmy poszczególne tereny. Byliśmy i w Parku i w Strefie i byliśmy w Stomilu. Pokazaliśmy nasze uchwały. Również taka prezentacja odbędzie się w PAIIZ-ie. Czyli na miejscu w Warszawie. Myśmy taką prezentację robili bodajże w maju 2007 roku ale w tej chwili tam są inne władze i uznaliśmy, że jest konieczność zrobienia jeszcze jednej prezentacji.

Jeżeli chodzi o drogi, Szanowni Państwo, to droga, modernizacja ulicy Parkowej jest już na ukończeniu. Pozostała do zrobienia jeszcze ścieżka rowerowa w parku. Przypominam, że remont wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Ogólny koszt to około 6mln zł. Ulica Składowa od Mazowieckiej bok jest już modernizacja za półmetkiem. Jest już wszystko gotowe do asfaltowania. Koszt około 1.500.000zł. Termin zakończenia to koniec grudnia. I tą drogę buduje firma Fenix i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o inne inwestycje drogowe to rozpoczęła się budowa ronda na Strzemięcinie, Szanowni Państwo. Przypominam, że kontrakt wygrała firma PBDiM ze Świecia na koszt około 3.000.000zł. Rozpoczęły się już pierwsze prace ziemne i chcę powiedzieć, że jest to pierwszy etap remontu i modernizacji ulic na Strzemiecinie, który obejmie całą obwodnicę strzemięcińską a więc: Śniadeckich, Kraszewskiego i Korczaka. SA 3 etapy. W poniedziałek przekazaliśmy plac budowy jeżeli chodzi o ulicę Łyskowskiego. Plac budowy na ogólną kwotę 12.000.000zł Przetarg wygrało konsorcjum, firma lokalna, Praz Bet. Należy się cieszyć, że firmy lokalne biorą udział w budowie dróg. Firma lokalna Praz-Bet i firma z Ostródy Budo-Most. To jest to konsorcjum. Prace zaczną się jeszcze w tym roku. Myślę, że za chwilę. Będą prowadzone z dwóch stron jednocześnie a więc od ulicy Piłsudskiego będzie remontowana ulica Łyskowskiego jak również od ronda przy końcu ulicy Łyskowskiego i spotkanie się ulicy Łyskowskiego z ulicą Waryńskiego. Z dwóch stron jednocześnie.

Z innych, drobniejszych sprawa, to chcę Państwu powiedzieć, że mamy w mieście ponad 650 nowych drzew. Państwo pewnie zauważacie, że tam gdzieś przy drogach wyrastają nowe drzewa. Posadzono 650, z tego 390 posadzili inwestorzy w zamian za drzewa usuwane w trakcie inwestycji. 260 zakupiliśmy dodatkowo ze środków miejskich. Te drzewa są między innymi przy ulicy Sienkiewicza, wzdłuż ulic: Szosa Toruńska, Warszawska, wzdłuż promenady Nad Trynką. Jest ponad 100 ozdobnych, różnych gatunków. SA to działania, które będziemy kontynuować również w przyszłym roku.

Budowa szpitala. Jak wygląda sytuacja. Na dzień 26 listopada. Na koniec października przerobiliśmy z zaplanowanej kwoty 47.000.000zł - 38.500.000zł. Ponad 80%. Wszystko wskazuje, że w terminie do 15 grudnia zostaną wystawione ostatnie faktury i budowa i wyposażenie i modernizacja szpitala zostanie zakończona.

Chciałbym również Państwu powiedzieć, że z innych spraw. Na nasz apel w sprawie hoteli, gastronomii, cateringu dostarczanego do budowy autostrady do węzła Dyrekcji Grudziądz odpowiedziało 38 przedsiębiorców. 38 firm zgłosiło chęć przenocowania czy gotowania posiłków i w ramach cateringu dostarczania do GTC. My to wszystko dostarczyliśmy do firmy Gdańsk Transport Company i dalsze rozmowy firma będzie prowadziła już z wybranymi przedsiębiorstwami.

Odbyło się proszę Państwa kilka spotkań ze strażą i z Policją m.in. w sprawie graficiarzy i bezpieczeństwa na drogach. Grafity, to Państwo widzicie: są modernizowane rewitalizowane niektóre budynki, 2-3 dni i są te bohomazy wypisywane na ścianach. Porobiliśmy dokumentację fotograficzną wszystkich takich miejsc w mieście i Policja i Straż Miejska biorą się w tej sprawie do pracy. Być może będzie potrzebna opinia grafologa ale tego nie odpuścimy.

Również doszliśmy do wniosku, że żeby poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach ostatnio było kilka takich wypadków, nie tylko w Grudziądzu ale i w powiecie, że będziemy się starali postawić 4 urządzenia na stałe do pomiaru prędkości na wskazanych przez Straż Miejską i Policję drogach. Z innych spraw to trwa kontrola umów na wywóz szamb przydomowych. Tę kontrolę przeprowadza Straż Miejska. W sumie skontrolowano około 1000 szamb. Właściciele 434 mieli podpisane umowy na wywóz nieczystości to jest o połowę więcej niż rok temu o tej porze. I dwukrotnie wzrosło przyjmowanie fekalia w oczyszczalni ścieków. Także akcja przynosi rezultaty i będzie dalej kontynuowana.

Panie Przewodniczący to na tym etapie to wszystko.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Czy są w sprawie informacji jakieś pytania?

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Prawdopodobnie, ja na jedno już sobie odpowiedziałem, to jest mało istotne. Rozumiem, że jeżeli chodzi o zarządzenie 370/08 z 23 października dotyczące zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Rekreacji to rozumiem, że ta zmiana polegała na dopisaniu do działalności tej organizacji Ośrodka Rekreacji, prowadzenia szaletów miejskich, tak?

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Radny czy moglibyśmy to pytanie przenieść do zapytań? Bo to nie dotyczy jakby sprawozdania z działalności Prezydenta.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja rozumiem, że częścią sprawozdania jest ten wykaz …

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

            Zarządzeń?

 

Prezydent Robert Malinowski

Nie, wykaz zarządzeń nie jest częścią sprawozdania. Jest to oddzielny punkt. Ja informując Państwa o moich pracach, powiedziałem wcześniej, że to są te, które ja uważam za najważniejsze i myślę, że w tym punkcie powinniśmy się odnosić do tego, co powiedziałem.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

No dobrze, Panie Prezydencie, w takim razie 28 października 2008 roku wydał Pan zarządzenie wnoszące wkład pieniężny w wysokości 800.000zł na podwyższenie kapitału zakalcowego w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni. No jest to ewidentnie Pańska działalność w tym czasie. Bo to jest z 28 października. Chciałbym się dowiedzieć bliższych szczegółów i tej kwoty jaką Miasto wniosło w formie pieniężnej do Wodociągów. I ostatnie pytanie dotyczy zarządzenia z 21 października 2008 w sprawie ustanowienia hipoteki zwykłej przez województwo kujawsko-pomorskie na kwotę 6.699.000zł na nieruchomości oddanej nieodpłatnie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu. Z tego wynika, że Marszałek Województwa ustanowił na komunalnej nieruchomości hipotekę prawie 7.000.000zł z tytułu wyposażenia pracowni hemodynamicznej. No jest to chyba dosyć rzadko spotykana forma zabezpieczeń. Jaki charakter ma ta dotacja czy te pieniądze, które otrzymaliśmy na wyposażenie tej pracowni, skoro wymaga takiego zabezpieczenia i po spełnieniu jakich warunków to zabezpieczenie hipoteczne z tej nieruchomości może zostać zwolnione. Także ja mam dwa pytania: dotyczące tej hipoteki a przede wszystkim pytanie dotyczące wkładu pieniężnego na dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w wysokości 800.000 zł.

 

Prezydent Robert Malinowski

Na te pytania odpowiem w punkcie stosownym czyli „Wolne głosy i wnioski”. Nie, Panie Przewodniczący, punkt w którym ja w tej chwili jestem to jest „Sprawozdanie z pracy Prezydenta z pracy pomiędzy sesjami” do tego. Bo jak nie będziemy przestrzegać punktów to tu za chwilę będą pytania o wszystkie cuda i niewidy. Mam nadzieję, że ktoś z moich współpracowników zapisuje te pytania. Jestem tego pewien.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Prezydencie, jest tradycją, z tego co mi wiadomo, informacje dotyczące zarządzeń są jakby tez w tym punkcie zawarte, tzn. Pan Prezydent też powinien na zarządzenia na pytania dotyczące zarządzeń, też w tym punkcie „Informacje Prezydenta” odpowiedzieć. Tak przynajmniej ja to interpretuję i tak to zawsze było stosowane.

 

Prezydent Robert Malinowski

Nie, do tej pory, przepraszam Panie Przewodniczący, było w punkcie „Wolne głosy i wnioski”.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Gdzie, gdzie?

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

No tutaj jesteśmy pewnym dylemacie ale wydaje mi się, że co do zarządzeń Pan Prezydent powinien też w tym punkcie odpowiedzieć.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Jeżeli można. Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że jest to przyjęta tradycja, obowiązująca tutaj od wielu, wielu lat a przy tym jest ona zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Ponieważ ten wykaz obejmuje zarządzenia a więc to, czym zajmował się Prezydent od ostatniej sesji. To jest wykaz zarządzeń Prezydenta czyli właśnie działalnością od ostatniej sesji do teraz. I to, że Pan Prezydent o jednym mówi o drugim nie mówi to inna rzecz. Być może, może być tak, że niektóre z tych zarządzeń Pan Prezydent mówił w swoim wystąpieniu akurat a jeżeli nie powiedział to właśnie my dostajemy ten wykaz po to, aby się dopytać o te punkty działalności Pana Prezydenta, o których Pan Prezydent nie był łaskawy powiedzieć a które wynikają z tego spisu. To jest logiczne, że ewidentnie, że to należy do działalności Prezydenta miedzy sesjami.

Prezydent Robert Malinowski

Jasne. Panie Przewodniczący, żeby tu nie robić z igły widły więc ja zapoznam się ze szczegółami tych zarządzeń, z pytaniem Pana Radnego i odpowiem w punkcie „Wolne głosy i wnioski”.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja mam pytanie mniejszej wagi ale nawiążę konkretnie do wypowiedzi Pana Prezydenta. Dotyczy budynku przy ulicy Nadgórnej 51 czyli tych 20 mieszkań socjalnych, które zostały oddane niedawno -  10 dni temu. Ja mam pytanie konkretne. Otóż bardzo ładnie, że zostały te mieszkania wykonane no tak, że Ci co byli pamiętają, byli wzruszeni tym, że dość wysoki standard jest tych mieszkań, bo tak należy powiedzieć. Ale budziło zdziwienie, nie tylko moje ale w ogóle członków Komisji Mieszkaniowej to, że no jesteśmy dość bogatym miastem powiedziałbym, że jak Sopot czy Gdynia czy Wrocław. Dlatego, że mimo, że to są budynki, mieszkania socjalne i wcale nie znaczy to, że mają być wykonane byle jak ale to, że tam zostały wstawione wszędzie okna od parteru do czwartego piętra okna klejone drewniane, których koszt, znaczy cena nie koszt, cena jest jeszcze raz taka jak okien plastikowych, no to musi budzić przynajmniej zdziwienie. Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego tak zadecydowano. Dzisiaj bogatych stać na to, żeby okna drewniane klejone wstawiać a nie plastikowe. Dlaczego prawie tak się rzuca tymi pieniążkami skoro to miasto jest nie za bogate. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Odpowiadam Panie Radny w sposób następujący. Tam uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości … ale zaraz, odpowiem, w wysokości 20% wartości tej inwestycji. Cały szereg wymagań związanych z wyposażeniem i z wybudowaniem takiego domu jest narzucany z góry. Więc Minister Gospodarki, który daje kasę, on wymaga, żeby te domy były… ja wiem jakie były odgłosy tych ludzi, bo też tam byłem… oczywiście, żeby te domy były w odpowiednim standardzie. I w tej chwili myślę, że to wynika ze standardów jakie są ogłoszone przez pana Ministra Gospodarki. A cena okien drewnianych, na dzień dzisiejszy, zbliża się do okien plastikowych.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący tylko odnośnie tego. W związku z tym, z takim wyjaśnieniem … Po pierwsze nie zgodzę się z tym, że zbliża się ta cena do okien plastikowych jako, że osobiście rozmawiałem z wykonawcą, ale to jest może mniej ważne. Skoro Pan Prezydent wyjaśnił, że takie są wymagania stawiane przez Urząd Mieszkalnictwa to ja bym prosił na piśmie o to w jakim dokumencie jest to, że takie wymagania były postawione odnośnie okien drewnianych. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo ja mam pytanie odnośnie tych pomiarów prędkości, o których mówił Pan Prezydent. Na jakiej zasadzie to będzie. Czy one będą wyposażone w te pułapki czy będzie jedna rotacyjnie wstawiana. Bo jeżeli można zrobić to, to dlaczego 4 a nie 5. Z jakich wyliczeń to wynika i czy to jest bezsprzecznie potrzebne?

 

Prezydent Robert Malinowski

Tak, dziękuję. Przede wszystkim z analizy szybkości na terenie miasta i Policja i Straż Miejska, które ze sobą ściśle współpracują mają wyniki kontroli pomiaru prędkości na poszczególnych ulicach. Są ulice wytypowane, nawet więcej niż 4, bodajże 6, w tej chwili sprawa jest w naszym Wydziale Dróg, który ma na tych ulicach wskazanych przez i Policję i Straż Miejską, zobaczyć jakie jest uzbrojenie, jakie byłyby koszty. Przymierzamy się do czterech takich słupów pomiarów ale pomiary fizyczne będą rotacyjnie uzgadniane pomiędzy Strażą a Policją. Rotacyjnie w różnych miejscach.

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska przyjęła przedmiotową uchwałę większością głosów (za 20, wstrzymało się 1).

 

/Uchwała Nr XXXI/117/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/

 

Ad. 4

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/118/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/

 

Ad. 5

            Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, dzisiaj otrzymali jeszcze Państwo autopoprawkę do tej uchwały. Czy wszyscy ją mają? Czy jakiś komentarz jest potrzebny?

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/119/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Ad.6

            Uchwała w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Proszę Państwa ja już nie będę zajmował dużo czasu ponieważ wszystko na ten temat chyba zostało powiedziane przy uchwale o zamiarze wniesienia tego aportu. Ja tylko raz jeszcze chciałbym, żeby tutaj publicznie na tej sali zabrzmiało zdanie o tym, że ten sposób zarządzania czymkolwiek, jakimkolwiek biznesem, jest po prostu stawianiem sprawy na głowie. Nie wolno decyzji o charakterze gospodarczym podejmować z powodów personalnych. To jest elementarz zarządzania. Ja oczywiście cenię sobie doświadczenie i umiejętności prezesa Miejskich Wodociągów. Natomiast uważam, że dokonywanie zmian strukturalnych w miejskich spółkach, przenoszenia majątku tylko po to, tylko dlatego, że gdzieś się znajduje osoba, która ma pomysł na to co z tym zrobić jest po prostu bez sensu. W myśl tej samej zasady proponuję aby do Wodociągów przenieść również Geotermię, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, ja nawet jestem o tym przekonany, że pan prezes Wodociągów jest prawdopodobnie być może jedyną osoba, która ma również pomysł na to, co zrobić z Geotermią. Ja w ogóle proponuję aby w ogóle całe miasto oddać a ajencję Wodociągom, ponieważ ja jestem o tym święcie przekonany, że zarządzanie przez pana prezesa Wodociągów byłoby ono zdecydowanie lepiej zarządzane nić jest obecnie. Ale wtedy doprowadzimy oczywiście wszystko do bzdury. Dlatego proszę Państwa chciałbym już nie rozdzielając szat, chciałbym powiedzieć, że jest to oczywiście zła decyzja i mam tylko nadzieję, że za jakiś czas pamięć o tym, że to dzisiaj mówiłem na tej Sali, wśród tych osób, które tu dzisiaj są, nadal będzie żywa. Tylko tyle.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jako organ wykonawczy uważam, że Prezydent powinien zawsze kontynuować działania wcześniejszych władz ustalone dużo wcześniej, że nie może zmieniać polityki gospodarczej z dnia na dzień. I tutaj sobie pan Radny Wiśniewski myśli, że ktoś nie pamięta innych wcześniejszych działań. Otóż po raz kolejny, przypominam w tym miejscu, Szanowni Państwo, że to jest cynizm i obłuda. Klasyfikacje działalności, czyli spółki, w maju 2006 zmienił poprzedni Prezydent, na właśnie na taką, która umożliwia dzisiaj wnoszenie aportu. Każda spółka prawa handlowego ma w swojej umowie klasyfikację wg PKD czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. I w maju, jako jednoosobowe zgromadzenie wspólników, pan Radny będąc Prezydentem, zmienił ta działalność na taką właśnie, która umożliwia wprowadzenie tego aportu. Czyli de facto nosił się z zamiarem wprowadzenia aportem wysypiska w Zakurzewie do Wodociągów. Jest to działanie logiczne i takie rzeczy w wielu miejscowościach w Polsce są. Więc ja myślę, że wszyscy będą o tym pamiętać kto te działania rozpoczął.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, również w dużej mierze odnośnie tego całego przedstawienia z wniesieniem tego aportu wypowiadałem się w momencie gdy mówiliśmy o takich intencjach. Także dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć jasno, że ta decyzja nie jest dobra i nie wzięła się znikąd. Ona jest pokłosiem fatalnej polityki i fatalnego zarządzania zarówno wysypiskiem jak i Miejskim Zakładem Użyteczności Publicznej. I dzisiaj dostaliśmy pewnego rodzaju konieczność a z drugiej strony fundujemy sobie kolejną skarbonkę. I ja wierzę, że to wysypisko uda się doprowadzić ale koszty jakie będziemy ponosili będą naprawdę olbrzymie. I ja uważam, że to co dzisiaj robimy jest naprawdę dużym błędem. W ten sposób nie można mówić o zarządzaniu jakiejkolwiek ciekawej polityce w takich fragmentach życia miasta. To nie wzięło się z niczego. Doskonale Państwo pamiętacie co działo się wokół wysypiska, jakie były plany, jaka była gospodarka odpadami. Dzisiaj wnoszenie tego aportu do wysypiska, ponoszenie odpowiednich kosztów jest dla mnie naprawdę przykładem zdecydowanej nieporadności i ratowaniem się w ogóle w ostatnim momencie. Dziękuję.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wypada mi się zgodzić z panem Radnym Mizerą, że rzeczywiście polityka prowadzona na wysypisku nie była właściwa i to od samego początku. Rodzaj zakupionej technologii w żaden sposób nie odpowiadał temu co się dzieje i jaki rodzaj śmieci jest tam czy był przez te wszystkie lata wywożony. Więc od początku tam nie działo się dobrze. Trudno oczekiwać, że jeżeli coś się dzieje źle to należy to dalej kontynuować i przymykać na to oko. Obecne władze próbują rozwiązać ten problem i myślę, że sprawy idą w dobrym kierunku. To, że Pan Radny Wiśniewski nie pamięta, że planował podobne rzeczy kiedyś sam zrobić. Nie wiem z czego to wynika, nie będę tego diagnozował, bo są koledzy w Pana klubie, którzy mogą to zrobić. Uważam, że jest to dobre posunięcie i należy szukać rozwiązań możliwych, którymi dysponujemy. Zaproponowane rozwiązanie jest właśnie takie. Dziękuję bardzo.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, dla mnie to jest zupełny absurd używanie takich słów jak cynizm czy obłuda. Ja nie mam pojęcia co Pan Radny planował ale jestem przekonany o tym, że to nie zostało zrealizowane. Więc nie można mówić w ten sposób o czymś co nigdy nie miało miejsca. To, że ktoś miał plany to jest jedno a to, że doprowadził do takiej sytuacji w której te plany trzeba było zrealizować jest sprawą zupełnie inną. Na takiej samej zasadzie można powiedzieć, że niedawno słyszałem z ust Pana Wiceprezydenta Marka Sikory plany i pomysły podzielenia MZK na 2 spółki no i generalnie z tych planów nic nie wyszło. Nie wiem czy Państwo się zgodzą, czy pamiętają tą sytuację ale ja doskonale pamiętam jak mówiliśmy o tym, że będzie spółka, która będzie się zajmowała tramwajami, spółka która będzie zajmowała się autobusami i to były również tylko plany więc ja uważam, ze powinniśmy skupić się na konkretach i na tym co rzeczywiście mamy. Dziękuję.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Oczywiście Pan Prezydent, Pan Radny Ślusarski oni są ekspertami od tego, co ja miałem w planie albo co mi chodziło po głowie. Otóż Panowie naprawdę dajcie sobie spokój. Zmiany w umowie spółki jakie dokonywaliśmy przed laty nie miały nic wspólnego z przekazywaniem na gwałt majątku czyli wysypiska Wodociągom tylko były związane z pewnymi przymiarkami, które mieliśmy do sposobów zagospodarowywania i unieszkodliwiania tego odpadu, który powstaje w oczyszczalni ścieków i tam między innymi przez moment były takie projekty żeby te dwie rzeczy żeby je składować tam i różne rzeczy z tym odpadem robić. Po to były potrzebne były nam te zapisy. Natomiast teraz jest to typowa ucieczka od odpowiedzialności, która będzie mieszkańców kosztowała horrendalne pieniądze. Pierwsze transze już za to mieszkańcy już płaca. I nie próbujcie no tutaj robić ludziom wody z mózgu uciekając w to kto co planował albo w to, co kto zamierzał. Uważam, że wniesienie aportu jest po prostu bzdurą i będę to krzyczał tak długo że aż wreszcie wy też zrozumiecie, że tak właśnie jest. Jestem co do tego absolutnie spokojny.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja tylko chciałem nawiązać do wypowiedzi Pana Prezydenta Malinowskiego. Otóż Panie Prezydencie. Bardzo ładnie Pan to powiedział o ciągłości władzy. Tylko, że najgorsze jest w tym wszystkim to, że Pan tej ciągłości władzy obejmując władzę 2 lata temu nie przestrzega i na przykład z zaskarżenia tego dobrego co załatwił pan ówczesny Prezydent odnośnie kontraktu na MZK o czym niektórzy może słyszeli w telewizji naszej kablowej i Pan niestety zaskarżył Pan i co się okazało. To się nazywa kontynuacją władzy. Pan zaskarżył i co się okazało w ostatnich dniach, że pan Wiśniewski po ostatnich 2 latach no niestety wygrał ku upodobaniu na pewno Pana. I oczywiście koszty mieszkańców i dzisiaj stoimy przed dylematem, żeby w związku z tym podnieść ewentualnie ceny biletów o 20% dlatego, że tak się tym miastem zarządza.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku reasumpcji przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 17, przeciw 3, wstrzymało się 1).

 

/Uchwała Nr XXXI/120/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad. 7

            Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Do tego punktu była rozdana autopoprawka rozdana na Komisji.

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Odnośnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dosyć szeroko dyskutowaliśmy na ostatnich połączonych komisjach i nie pojawiła się żadna autopoprawka dotycząca tego regulaminu. Mieliśmy dosyć dużo zastrzeżeń i uważam dosyć istotnych zastrzeżeń. W związku z powyższym ja, Proszę Państwa, na pewno będę głosował przeciwko temu regulaminowi. Jest on bardzo mało czytelny i mało obrazowy dla przec…dla nas był on mało czytelny i mało obrazowy. Sadzę również że i dla mieszkańców tego miasta tak samo.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 18, przeciw 3).

 

/Uchwała Nr XXXI/121/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 8

            Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę                 i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy – miasto Grudziądz

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Szanowni Państwo ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że podnosimy jako Rada Miejska taryfy za zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków po raz drugi w tej kadencji. Raptem mijają 2 lata. Chciałbym przypomnieć, że poprzednia Rada przez 4 lata podnosiła zaledwie raz taryfy – to jest jedna uwaga. Przy tym robiła to w sytuacji, kiedy Wodociągi prowadziły ogromne inwestycje realizując ISPA, suszarnię osadów i kanalizację Owczarek. I myślę, że jest wielu innych rezerw, którymi dysponuje Miasto i którymi dysponują Wodociągi. Pamiętajmy, że Wodociągi w dalszym ciągu są dłużnikiem Miasta jeżeli chodzi o spłaty Oczyszczalni Ścieków. Być może tutaj należałoby szukać rozwiązań a nie sięgać do kieszeni mieszkańców bo to jest zawsze metoda najprostsza i najłatwiejsza. Natomiast, myślę, że my jako Radni jesteśmy tez tutaj od tego, żeby na straży interesów mieszkańców stawać. Uważam, że ta podwyżka, która jest tutaj proponowana jest nieuzasadniona i w związku z tym nie należy jej akceptować, przyjmować. Tym bardziej, że my nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć nawet tego na co poszło, dzisiaj zadałem takie pytanie, z czego wynika 800.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego tej firmy. No i tutaj się okazuje, że tu trzeba czekać aż do punktu wolne głosy i wnioski, ponieważ no odpowiedzi no, jak rozumiem, na zaraz i na teraz nikt na tej sali nie zna. No to przy takim stanie wiedzy jest bardzo trudno zdecydować, że my wyciągniemy rękę i sięgniemy jeszcze raz do kieszeni mieszkańców każąc płacić za wodę i ścieki drożej. Uważam, że ta uchwała nie ma uzasadnienia i będę głosował oczywiście przeciwko.

 

Radny Michał Czepek

Ja bym miał prośbę do Pana Radnego Andrzeja Wiśniewskiego, żeby zechciał pożyczyć od Pana Skarbnika kalkulator. Pan Skarbnik nigdy się z kalkulatorem nie rozstaje i policzył jaka jest rzeczywista podwyżka wody. Mówimy o 4%. Wiemy, że Pan Andrzej Wiśniewski, jako Prezydent, był zwolennikiem…. /KONIEC KASETY 1A/

 

/KASETA 1B/:

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tak na marginesie ostatniej wypowiedzi ja chciałbym powiedzieć, że Pan Radny Wiśniewski nie potrzebuje kalkulatora, żeby wiedzieć, że o 4,3% zwiększa się cena wody. No ale nie o to chodzi. Ja chciałbym dwie sprawy, proszę Państwa, w skrócie poruszyć. Chciałbym Państwu powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą i szczerze mówiąc tydzień temu ja nie wiedziałem i chyba inni tu siedzący, że zmieniły się przepisy odnośnie tego czy Rada dzisiaj zagłosuje za czy przeciw podwyżce. Do 2005 roku było tak, że to nie miało żadnego wpływu na zmianę. A od 2005 roku ma. Czyli dzisiaj my jesteśmy władni. Nie będę się rozbijać o szczegóły. My dzisiaj zadecydujemy czy, jeżeli przegłosujemy dzisiaj za, to przejdzie jeżeli nie, to nie przejdzie. A więc dzisiejsze głosowanie jest istotne dla tego czy podniesiemy cenę wody czy nie o te 4,3%. To jest jedna sprawa. I druga sprawa. No Proszę Państwa, z bólem serca. Rzadko nie zgadzam się ze stanowiskiem mojego tu kolegi siedzącego z lewej strony (A. Wiśniewski – przyp.red.). No ja niestety mam inny pogląd jeżeli chodzi o podwyżkę cen wody. Ja wiem, ze to odbywa się kosztem mieszkańców ale trzeba mieć też na uwadze, rzeczywiście, to jest skala, rzeczywiście rzędu wskaźnika inflacji. To jest po pierwsze. Co prawda faktem jest, że za kadencji poprzedniego Prezydenta, tylko rzeczywiście cena wody była podniesiona jednorazowo i wcale nie o ….?% i prawdą jest rzeczywiście, że za kadencji obecnego Prezydenta … nie podwyższamy. W moim odczuciu ta podwyżka jest zasadna  w tej wysokości bo fakt jest, Proszę Państwa, że ISPA była waloryzowana za kadencji Pana … potrzeby Wodociągów odnośnie stacji uzdatniania wody to jest potężna inwestycja, która zaczyna być realizowana w Wodociągach. Też wymaga dużych środków i …. W związku z tym moim zdaniem, ta podwyżka, w tej wysokości jest zasadna i będę głosował za podwyżką wody w tej wysokości.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem zauważyć, że w uzasadnieniu, co prawda w sposób skrótowy, ale jest napisane przynajmniej z grubsza, jakie powody są tej podwyżki. Spółka złożyła wniosek, który zawiera m.in. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. I to jest jeden z powodów, dla których będziemy za chwilę głosować nad tym wnioskiem. Była oczywiście możliwość zadawania pytań na Komisji. Te osoby, które były mogły szczegółowo dowiedzieć się jakie jest uzasadnienie dla tej podwyżki. Dziękuję bardzo.

 

Radny Henryk Szram

Tydzień temu odbyło się posiedzenie wszystkich komisji, wspólnych komisji. Dyskutowaliśmy dosyć szeroko i mocno o wszystkich sprawach, które są zawarte w punktach dzisiejszej sesji. Proszę Państwa ja jestem radnym tutaj pierwszą kadencję i ja przyszedłem tutaj do Rady nie jako polityk, mówię to już chyba drugi raz tutaj w czasie tej kadencji ale chciałem spojrzeć na to Miasto jako gospodarz i sądzę, że nie powinniśmy się tutaj przeciągać na to czy punkt sesji dotyczący podwyżki jest popularny czy nie jest popularny bo to może być pół roku przed wyborami lub przed wyborami bo to jest może środek kadencji, komuś pasuje, komuś nie pasuje. Jesteśmy Proszę Państwa tutaj Radnymi … Jestem też zdecydowanym przeciwnikiem też podwyżek. Ale wtedy kiedy trzeba to proszę Państwa trzeba to trzeba. Niestety. Jesteśmy wybranymi przez ludzi po to ażebyśmy podejmowali tutaj popularne decyzje i niepopularne decyzje. Niepopularnymi decyzjami są na pewno podwyżki jakie są zawarte w porządku dzisiejszym obrad. Niech każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem Proszę Państwa w związku z tym ale na komisjach spotykamy się. Ja nie wiem czy w dniu dzisiejszym ta dyskusja jest pod publikę, bo SA kamery może. Czy po to może … nie wiem doprawdy nie wiem jak mam to ująć. Ale chciałbym tylko, żebyśmy spotkali na to jako włodarze, gospodarze Miasta. Dziękuję bardzo.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja cały czas nie rozumiem sposobu w jaki tutaj pracujemy. W mojej ocenie to jest bardzo istotna kwestia jeżeli my rozmawiamy o tym, że chcemy mieszkańcom zafundować raz na 3 lata jedną 10% podwyżkę czy co roku podnosić o 4% bo to łatwiej przeliczyć, że to wychodzi dużo więcej. I tak naprawdę dzisiejsi rządzący dyktują nam sposób w jaki te podwyżki będą się odbywały. My możemy się albo z tym nie zgadzać albo podsuwać inne rozwiązania i takie jest nasze prawo. Na Komisji rozwiązaliśmy sobie inne kwestie, sprawy związane z trzecią taryfą i naprawdę dzisiaj nie zamierzam się powtarzać ale uważam, że rozmowa tego typu, że dzisiaj są kamery i my chcemy w jakiś sposób uprawiać politykę. My mówimy o problemach tego Miasta. Dla mnie to jest dość istotny problem i uważam, że dla większości mieszkańców również czy będą mieli coroczną podwyżkę o 4%, tak jak powiedziałem czy na przykład za 3 lata 10%. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe takie argumentowanie. Dziękuję.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Proszę Państwa ja zdaję sobie sprawę z tego, że toczy się tu bez wątpienia jakaś polityczna gra. Natomiast sprawa jest bardzo prosta. Na tej sali w różnych momentach dochodziło do przypadków tak niefrasobliwego wydatkowania miejskich pieniędzy, ogromnych. Do podejmowania decyzji kosztujących mieszkańców tego Miasta setki tysięcy milionów złotych, że dzisiaj opowiadanie takich bajek jak przed chwilą słyszeliśmy to jest zawracanie głowy. Tu dzisiaj jest do wyboru; stajemy po stronie mieszkańców albo stajemy po stronie zarządzających, którzy źle tym miastem zarządzają. I wybieramy: stoimy po stronie Prezydenta, który źle tym miastem rządzi albo stoimy po stronie mieszkańców chroniąc ich żywotnych, codziennych interesów ich budżetów. I taki wybór mamy przy tej uchwale.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja myślę, że ten wybór, który przedstawił Pan Radny Wiśniewski jest błędny. My rzeczywiście mamy stać po stronie mieszkańców ale w interesie mieszkańców jest też, żeby spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia działała sprawnie i dobrze. I żeby zapewniała wysoką jakość oferowanych usług. Mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat z Panem Prezesem na Komisji Wspólnej i mógł Pan przedstawić odpowiedzi na wszystkie pytania, które Radni zadali. Więc to nie chodzi o to czy stoimy po stronie złego czy dobrego Prezydenta czy po stronie mieszkańców czy nie. Uważam, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie czym ta podwyżka jest uzasadniona. A na pytanie można było sobie odpowiedzieć zadając konkretne pytania Prezesowi Miejskich Wodociągów. Dziękuję bardzo.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. Jedna radna nie uczestniczyła w głosowaniu. Opuściła salę przed jego rozpoczęciem. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 15, przeciw 5).

 

/Uchwała Nr XXXI/122/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 9

            Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Otrzymali Państwo dzisiaj autopoprawkę do tej uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym uzyskać informację bo niestety z uzasadnienia to nie wynika co wpłynęło na ten fakt, że z kwoty 1.326 zł  najniższego wynagrodzenia zasadniczego obecnie w autopoprawce jest kwota 800 zł? Bo nie wynika to z jakichś błędów merytorycznych, które powinny być tu ujęte.

 

Radny Łukasz Mizera

Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Może nie tyle z konkretnym pytaniem co z apelem. Ja ostatnio miałem przyjemność zwrócić się z prostym dla tych ludzi pytaniem o prawoskręt. O możliwość wybudowania takiego prawoskrętu i powiem Państwu zupełnie uczciwie, że sposób przygotowania, merytoryczność tego wydziału jest bardzo wysoka i pozwoliłem sobie poszperać odrobinkę w Internecie po naszych ostatnich rozmowach z możliwością zatrudniania tej klasy fachowców, których mamy w Grudziądzu na dzień dzisiejszy z tymi uprawnieniami i pieniędzmi i jakimi to się pieniędzmi wiąże. I powiem Państwu zupełnie uczciwie, że jeszcze trochę a naprawdę ktoś będzie musiał być dużym altruistą i mieć olbrzymią chęć pracy w samorządzie, żeby za stawki z tym wykształceniem i z tymi uprawnieniami chcieć robić to czym ten wydział się zajmuje. I z tym chciałbym się do Państwa zwrócić, że tak naprawdę jest mnóstwo rzeczy bardzo ważnych ale jesteśmy w tym etapie gdzie sam Pan Prezydent mówi, że sprawa budowy dróg dla Grudziądza jest jedną z kluczowych i podstawowych spraw i uważam, że nie powinniśmy obok tego przejść czy kłócić się tutaj o jakieś drobne grosze bo specjalistów tej klasy za te pieniądze jest pozyskać bardzo ciężko. Dziękuję.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Rzeczywiście tutaj podrzucono nam tą autopoprawkę. No ona troszkę różnego rodzaju przymiarki do tego projektu no wywraca do góry nogami więc czasami trudno się do tego odnieść. Natomiast ja myślę, że to uzasadnienie, które tutaj jest w uzasadnieniu tutaj w tej uchwale tzn. że „wysokość punktu na poziomie 10zł jest podyktowana koniecznością zatrudnienia inżynierów” no w tej cenie ta uchwała tego problemu w żaden sposób tego nie rozwiązuje. To jest … czego zresztą jakby dodatkowym potwierdzeniem są te wyliczenia, ketów tutaj otrzymaliśmy. W porównaniu z tymi materiałami, którymi dysponowaliśmy tu wcześniej, bo ja mówię, dostałem je, jak to jest już tu w zwyczaju w tej radzie, otóż przed Komisją, przed Rada, więc trudno to przeliczyć. No wynikało właściwie jedno, że sprzątaczka, przy całym szacunku dla tego zawodu, pracująca w tym wydziale, Zarządzie Dróg Miejskich będzie zarabiała więcej niż wykwalifikowana pielęgniarka np. w Domu Pomocy Społecznej. No takie refleksje się nasuwały. Czy dzisiaj, czy teraz tak jest? Nie wiem, bo nie zdołałem tego przeliczyć. Natomiast w mojej ocenie ta uchwała doprowadzi jedynie do tego, że rozmnożą nam się dobrze płatne stanowiska średniego szczebla, natomiast co nie będziemy dalej mieli wysokiej klasy fachowców i inżynierów do budowania dróg, do sprawowania nadzoru nad budową to ta uchwała nie ma się do tego w żaden sposób. I myślę, że w ogóle będzie bardzo ciężko problem zatrudniania wysokiej klasy fachowców do budowy dróg rozwiązać przy pomocy tego typu środków czyli ustalając jakieś tutaj punkty itd. Myślę, że tutaj trzeba szukać rozwiązań innych, które by sprawiły że rzeczywiście te płace dla inżynierów drogownictwa moglibyśmy jako Miasto oferować czy w drodze etatów, czy w drodze zleceń czy jeszcze jakoś inaczej. No byłyby takie, żeby wyciągnąć ich z firm budowlanych czy z tych, które budują drogi i zechcieliby pracować dla nas. Natomiast uważam, że ten projekt uchwały z którym mamy do czynienia poza tym, że ładnie pewne przyjęte ramy no na pewno tego problemu dla którego podobno został przygotowany na pewno nie rozwiązuje a co najśmieszniejsze, to dowodzi tego, najlepszym tego dowodem jest to wyliczenie, które tutaj zostało nam dzisiaj tuż przed sesją dostarczone. Także ja szczerze mówiąc nie wiem po co ta uchwała została przygotowana.

 

Prezydent Robert Malinowski

O odpowiedź dla Pana Goszki, skąd ta różnica, poproszę Panią kierownik Sylwię Łazarczyk za chwilę. Ja tylko powiem Panu Radnemu Wiśniewskiemu to, że tydzień temu, o tej porze o 16:00, było spotkanie połączonej Komisji i myśmy na ten temat dyskutowali dosyć szczegółowo i nie ma żadnego zwyczaju, Pana nie było, i Pan jest dzisiaj zdziwiony skąd się biorą takie rzeczy. Ja chcę powiedzieć tak, Panie Radny Wiśniewski, że w samorządzie miejskim w Grudziądzu, w Rzeszowie, gdziekolwiek, obowiązuje Ustawa o pracownikach samorządowych. Sprzątaczki nie podlegają tej ustawie o pracownikach samorządowych. Są na podstawie innych ustaw zatrudniane. I że ta Ustawa o pracownikach samorządowych wymusza niejako na nas ustalenie tych dziwnych zasad wynagradzania, które w przyszłym roku ponoć mają być już usunięte. Ale póki co, tworząc nową jednostkę budżetową my to musimy zrobić. Regulamin i uzgodnić wartość jednego punktu. Na tą punktację, którą Państwo w tej chwili macie dojdzie tabela stanowisk: referent, inspektor, podinspektor i zatrudnienie w grupach: referent kategoria V-IX, podinspektor VI-XII itd. Ale podstawa jest wartość tego jednego punktu. Pani Kierownik bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi skąd różnica pomiędzy kwotą 1326zł a 800zł.

 

Kierownik Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego Sylwia Łazarczyk

Drodzy Państwo, ta różnica po prostu wynika z tego, że rzeczywiście na Komisji było dużo wątpliwości co do zarobków tej najniższej kategorii zaszeregowania czyli referentów i po prostu zostało to w ten sposób zrobione, żeby obniżyć tę kwotę bazową wynagrodzenia zasadniczego żeby to stanowisko referenta wyrównać mniej więcej do poziomu płac, który obowiązuje m.in. w Urzędzie Miejskim. Tak jak w tej tabelce widać. Przy czym chciałabym też podkreślić to, że w Zarządzie Dróg będzie zaledwie dwóch referentów i z tego jedna osoba i tak będzie musiała mieć wyższe niż 1314 zł z racji tego, że będzie miała odpowiedzialność materialną. Ponieważ będzie bezpośrednio związana z przyjmowaniem pieniędzy w strefie płatnego parkowania. Jeżeli chodzi niestety o to obniżenie kwoty zasadniczej wpływa też na obniżenie tego najbardziej dla mnie istotnego stanowiska tzn. inżynierów z uprawnieniami. Natomiast tutaj będę sobie radziła poprzez dodatek, który jest w tym rozporządzeniu i może to być dodatek do pensji i taki dodatek zostanie tym osobom zapewniony tylko po to by ich utrzymać. Proszę Państwa bez tej uchwały po prostu nie mogę zawrzeć umów. Zresztą te umowy pracownikami będą i tak zawarte 2 stycznia. Tutaj myślę, że też, to, co Pan Radny Łukasz Mizera zauważył, rzeczywiście są problemy Proszę Państwa. Pod naszym nosem buduje się autostrada. Oczywiście cieszymy się bardzo, że ona się buduje natomiast to zabiera nam pracowników. I każdy kto choć troszeczkę jest tutaj w tym zorientowany to wie, no życzę sobie i nam wszystkim żeby te osoby z nami te umowy podpisały. I żebyśmy mogli działać.

 

Radny Łukasz Mizera

Jeśli mogę zwrócić Państwa uwagę na to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Dla mnie to jest zupełny absurd, że zamiast jasnych i klarownych zasad określonej pensji, obniżamy a i tak wszyscy doskonale wiemy, że bez dodatku się nie obędzie. I dla mnie no w tym momencie rozmowa o, tak jak słyszeliśmy, jednym stanowisku referenta no jest jakimś zupełnym dziwactwem. Ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć dlaczego to zostało obniżone i zamiast jasnych i klarownych zasad my będziemy posługiwali się dodatkami. I raz będzie dodatek, innym razem nie będzie.

 

Radny Marek Czepek

W imieniu Klubu chciałem prosić o 10-minutową przerwę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański  zarządził 10-minutową przerwę.

Przerwa trwała od 14:15 do 14:25.

 

Po przerwie przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 11, przeciw 5, wstrzymało się 5).

 

/Uchwała Nr XXXI/123/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Ad. 10

            Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Po ostatnim spotkaniu wspólnym komisji dotyczącym porządku dzisiejszego posiedzenia. Odbyła się szeroka dyskusja na temat tego punktu, o którym w tej chwili chcemy procesować. I część radnych prosiła aby jeszcze przybliżyć niektóre sprawy, których wtedy nie mieliśmy danych. Dzisiaj bym poprosił Pana Przewodniczącego aby mi to umożliwić przed podjęciem dalszej dyskusji. Poproszę Pana Wiceprezydenta Sikorę o przedstawienie tych spraw, które nie były poruszane tydzień temu.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni. Chciałbym trochę rozszerzyć te informacje, które Państwu przekazywałem podczas połączonych komisji. Natomiast w trochę inny sposób. W sposób trochę bardziej prezentacyjny. Więc szanowni Państwo w projekcie uchwały macie Państwo tego typu tabelkę jakie są ceny biletów jednorazowych oraz biletów okresowych, miesięcznych w najbliższych miastach czy też w miastach porównywalnych. I m.in. na komisjach radny Michał Czepek podał przykłady Torunia, Słupska czy też Gorzowa bo tego typu miasta padły. Rzeczywiście tutaj w przypadku Torunia podaliśmy cenę obowiązującą 2,10 ale już w zeszłym tygodniu informacje prasowe, Gazeta Pomorska czy Nowości informują, że Radni Miasta Torunia w dniu 11 grudnia zostanie pod głosowanie przedłożona przez Prezydenta uchwała o wzroście cen biletu jednorazowego również na 2,40. czyli na taki sam poziom jaki jest w Grudziądzu. Również w Olsztynie od 30 września br. występuje cena 2,40zł a podany jeszcze przez Radnego Michała Czepka przykład Słupska: dzwoniłem do Wiceprezydenta Kaczmarczyka. Nie podnoszą od 1 stycznia. Planują od 1 marca na 2,30 z uwagi na to, że od 1 stycznia powołują oddzielną jednostkę budżetową jaka ma być Miejski Zarząd Komunikacji Miejskiej.

I teraz może trochę bardziej obrazowo chciałabym Państwu tą propozycję naszą omówić. W przypadku oczywiście biletu jednorazowego jest to oplata za jeden przejazd 2,40. No tu nie ma jakby nad czym dyskutować. Natomiast w cenniku jest zawarty karnet tzw. 6-przejazdowy. Ten karnet po jakby zaakceptowaniu przez Państwa będzie wynosił 12zł. On się składa z 6 biletów jednorazowych. Te poszczególne bilety można odrywać w przypadku jeżeli ktoś jednorazowo wyłoży 12zł. W przypadku biletów ulgowych 50% odpowiednio 6zł. No to jeden przejazd już nie będzie wynosił jak w tym poprzednim przypadku 2,40zł a będzie wynosił 2zł za jeden przejazd. Taki karnet praktycznie służy na 3 przejazdy tam i z powrotem. Czyli w 3 różne miejsca. W przypadku biletu miesięcznego ważnego od poniedziałku do piątku – normalnego, zakłada się, że teoretycznie pasażer wykonuje 44 przejazdy w  to są 22 dni robocze. To jeżeli podzielimy 66zł przez 44 przejazdy to już opłata za jeden przejazd wyniesie 1,50. A w przypadku biletu pełnego, na cały miesiąc, jeżeli weźmiemy sobie 30 dni, zakładając, że i w soboty i niedziele pasażer chce z tego biletu korzystać: 76zł jeżeli podzielimy przez 60 przejazdów mamy 1,27zł opłatę za przejazd i oczywiście, relatywnie bilety ulgowe – 50% tej wartości. Dlaczego takie zmiany proponujemy? Ponieważ dzisiaj w Grudziądzu, to o czym wspominałem tez na komisjach biletów jednorazowych sprzedajemy 70% a biletów okresowych zaledwie 30%. Model taki książkowy, podawany bardzo często przez profesora Wyszomirskiego jest właśnie aby zrównoważyć te bilety, aby one były w proporcji 50% okresowych, 50% jednorazowe ale aby te okresowe stanowiły 2/3 przejazdów. Czyli 2/3 biletów jeździ na podstawie tych okresowych a wpływy do budżetu Miasta po połowie się porozkładały. Są również miasta, które bardzo drastycznie stosują politykę eliminowania biletów jednorazowych, skupiając się głównie na biletach okresowych, który jest podany na wykresie za mną z tyłu. Przykład Krakowa gdzie aż 85% wpływu ze sprzedaży to są bilety okresowe. Podany również w Gazecie Polskiej został przykład pani emerytki czy też rencistki, która ma niską emeryturę i korzysta z 10 przejazdów. Jeżeli taki obywatel miasta wykonuje 10 przejazdów w skali miesiąca. A pamiętajmy, że osoby powyżej 65 roku życia korzystają z przejazdów bezpłatnie. A jeżeli jest taka osoba na rencie to korzysta z biletu ulgowego 50%. Czyli w przypadku 10 przejazdów ta zwyżka będzie zaledwie 10 razy 20gr. To jest w skali miesiąca 2zł podwyżka dla rencisty.

I rzecz, o którą prosił również Pan Radny Czepek aby przypomnieć jeszcze m.in. co będziemy dokonywać w kwestii transportu zbiorowego. Tego typu prezentację o tej porze rok temu Państwu prezentowaliśmy. Stany grudziądzkich autobusów: to są autobusy 23-letnie, 19-letnie. Łącznie tego typu Jelczy, starych, czerwonych, niebieskich mamy w Grudziądzu 30 sztuk. To zdjęcie jest z przedwczoraj. Ten autobus nr boczny 253, on stoi w tej chwili na zajezdni na Składowej. Nie powinienem tego tak naprawdę pokazywać bo mieszkańcy no mogą się tak naprawdę przestraszyć jak to wygląda w środku. Jeżeli się blachy wierzchnie zdejmie to te autobusy tak w środku wyglądają. Jest wielki strach po prostu tak nimi się poruszać. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo jeżeli do Grudziądza, tak jak w przypadku Szczecina, wejdzie na przykład Inspekcja Transportu Drogowego, to połowa naszych autobusów może nie wyjechać z zajezdni. Co nie znaczy, ze one nie są sprawne. Zawsze będzie się do czego przyczepić. W tym roku, po raz pierwszy od wielu wielu lat Miasto zakupiło fabrycznie nowe autobusy tutaj prezentowane. Autobusy Scania z monitoringiem w środku, z 3 kamerami, z klimatyzacją. Jedna sztuka kosztowała w granicach 720.000zł i chciałbym Państwu pokazać wykres zakupów autobusów nowych 12 metrowych, tych podstawowych, jakowe wyglądały w latach. Ostatnie zakupy przed bieżącym rokiem gdzie 4 sztuki zakupiono były w 1999 roku fabrycznie nowy – 4 sztuki. Przez spółkę czy też przez Miasto, które przekazało środki. Autobusy zakupywane w latach 2005 – 2006 były to autobusy nowe lecz nie fabrycznie nowe. One stały 3-4 lata, 5. Po prostu nie zostały odebrane przez innych klientów u dostawcy autobusów. Chcielibyśmy a by w przyszłym roku na grudziądzkie ulice wyjechało 22 nowe pojazdy. Po to m.in. Prezydent Grudziądza rozpisał przetarg na usługi komunikacji miejskiej. Wystawiliśmy w tym przetargu około 42% linii autobusowych aby w wyniku przetargu na podstawie prawa zamówień publicznych zawrzeć umowę na obsługę 4 linii autobusowych na okres 10 lat. Stawka ma zawierać zakup również nowych autobusów. Oczywiście w specyfikacji nie możemy zapisać fabrycznie nowe. Wpisaliśmy terminologię „autobusy z minimum Euro 4 normą emisji spalin w autobusach”. Rzeczą jest oczywistą, że nikt z oferentów no nie ma na placu 22 autobusów o emisji spalin 22 sztuk. Więc po prostu musi je zakupić. Jeżeli wszystko dojdzie dobrze do skutku, bo pamiętajmy, że przetargi na transport zbiorowy są bardzo trudne do przeprowadzenia. W Krakowie po 3 latach dopiero wyłoniono wykonawcę, w Bydgoszczy po 1,5 rocznym batalii. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, na koniec rok temu pan prezes został odwołany. W Gdańsku po 3 latach unieważniono tego typu przetarg. Jeżeli zakładamy nam się to wszystko uda to ten wykres już o samych autobusach będzie od przyszłego roku tak wyglądać: 22 sztuki fabrycznie nowych, bezpiecznych autobusów pojawi się w mieście. Jeżeli jeszcze mówimy o inwestycjach w transport zbiorowy to rozpoczynamy projekt unijny: modernizację sieci tramwajowej gdzie wkład własny Miasta na transport zbiorowy na bezpieczeństwo, na standard dla pasażerów to jest 25mln zł. Zmodernizowane zostaną torowiska, sieci trakcyjne i sieci zasilające. Będą zakupione używane pojazdy nowe tramwajowe. Centrum Dyspozytoryjne powstanie oraz system informacji pasażerów. Również Państwu w tej sali na ten temat prezentowaliśmy co zamierzamy wykonać.

I może ostatnia rzecz. Wynik finansowy. Ponieważ na Komisji również padało stwierdzenie co w naszym MZK się dzieje. Tak wygląda wynik finansowy z MZK Grudziądz Sp. z o.o. od początku jej powstania spółka praktycznie od roku 2007 zaczyna wychodzić na prostą. W roku zeszłym zaliczyła po raz pierwszy w historii wynik dodatni w kwocie 66.625,82zł. W roku bieżących za pierwsze 10 miesięcy 2008 roku mamy 92.801,43zł. To tyle, bardzo dziękuję.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Przewodniczący, Wysoka rado. Ja mam pytanie tutaj do Pana Wiceprezydenta Sikory. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem i chciałbym, żeby Pan wytłumaczył mi to. Czy te autobusy, o których Pan mówił zostały zakupione przez Miasto czy przez spółkę? I wtedy będę miał dodatkowe pytanie.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Autobusy zostały zakupione przez spółkę ale za środki finansowe przekazane przez Miasto w kwocie 4.600.000zł oprócz środków, które do spółki wpływają z tak zwanej opłaty za tzw. wozokilometr. Czyli dodatkowo, oprócz standardowych środków jakie spółka co roku otrzymuje Miasto przekazało w tym roku 4,6mln zł do spółki m.in. za te środki zostały zakupione te autobusy i dla może informacji Pana Radnego w poprzedniej kadencji jak były zakupywane te nowe używane 5, 6-letnie autobusy. Spółka na ten cel wzięła kredyt, który do dzisiaj spłaca a Miasto tamten kredyt poręczało.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Prezydencie, to chciałbym, żebyśmy mówili jasno bo nie zadałem tego pytania tak ot sobie. Wiąże się to z wypowiedzią Pana Prezydenta z wystąpienia z Telewizji Kablowej. I tam zrozumiałem i Pan Prezydent sam mówił, że autobusy kupiło Miasto. To tłumaczenie Pana Wiceprezydenta Sikory no prostuje sprawę i musimy zrozumieć, że autobusy kupowała spółka. Bo rozumiejąc, że Miasto kupuje komercyjnej spółce autobusy no to coś jest nie tak, prawda? … No, skrót myślowy… Ja uważam, że Miasto a spółka to jest duża różnica. Dziękuję bardzo.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, może najpierw do tej części, którą przedstawiał Pan Prezydent Sikora. Jak będzie wyglądała dystrybucja tych karnetów 12-przejazdowych. Czy to będzie tylko i wyłącznie w tych punktach MZK czy one będą dostępne w autobusach, kioskach, wszędzie. Tak?

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, taką przyjmiemy technikę, że były pytania i odpowiemy na większość bo co chwilę ktoś przedłoży sprawę.

 

Radny Łukasz Mizera

Dobrze. Panie Prezydencie, to co powiedzieliście rzeczywiście można by się było z tym zgodzić ale  w tych rysunkach są pewne braki. Przede wszystkim brakuje mi takiej tabelki ze wzrostem nakładów po stronie budżetu Miasta, które do tej spółki z roku na rok trafiają. To jest sprawa kluczowa, bo łatwo jest mówić, że spółka pierwszy raz wyszła na zero czy na jakiś drobny plus. Ale tak naprawdę trzeba sobie uświadomić o ile większe nakłady … jakim dużo większym ciężarem ta spółka dla budżetu Miasta jest. Ja jedynie nie mogę zrozumieć tego, co Pan Prezydent Sikora nam tu przed chwilą mówił na temat przetargów na autobusy. Bo jak dobrze kojarzę na obsługę tych linii to w jakiś sposób zagwarantowaliście tej spółce zabawę w te przetargi. Ja pamiętam jak niedawno podczas strajku, który odbywał się w MZK mieliśmy tutaj spotkanie. Podczas tego spotkania Pan Prezydent, w świetle kamer, w płomiennym, krasomówczym wystąpieniu uświadamiał nam, że ta umowa, która była wcześniej zawarta była zawarta niezgodnie z prawem. Ja to sprawdziłem i rzeczywiście Pan Prezydent tak powiedział. Zresztą wokół tego stało się dość duże zamieszanie w mieście. I nie wiem na ile jest sprawdzona ta informacja, bo podczas tego spotkania, o którym już tutaj Radni wcześniej mówili, z ust byłego Prezydenta usłyszałem stwierdzenie, że to nie jest do końca tak. I w związku z tym warto byłoby niektóre rzeczy uściślić przy okazji tej podwyżki. Co do samego stwierdzenia, my musimy pamiętać o tym, że Grudziądz ma zupełnie inną charakterystykę niż Kraków chociażby podawany, czy Toruń. Ja nie mówię o tym, że są to wielkie ośrodki akademickie i ilość jeżdżących ludzi jest znacznie większa. Poza tym pamiętajmy o tym, że ilość biletów jednorazowych kupowanych w Krakowie czy w Toruniu jest związana z olbrzymią turystyką w tych miastach. Tam można się w takie rzecz bawić, ponieważ wiadomo, że większość tych biletów jednorazowych kupują turyści i nie będą kupowali sobie biletu miesięcznego czy biletu na 12 przejazdów jak przyjechali do Krakowa czy Torunia na weekend i chcą sobie pojechać autobusem do muzeum. No u nas niestety z taką sytuacją nie mamy do czynienia a też no wydaje mi się, że zmuszanie ludzi do kupowania sobie biletów na zapas jeżeli oni sporadycznie korzystają z tych przejazdów jest nie do końca sprawiedliwa i uzasadniona. Co do samych pomysłów na podwyżkę no ja również nie mogę się z tym pogodzić ponieważ zapewniali Panowie Prezydenci, przez cały czas, że sytuacja spółki się poprawia, że są analizy, że znaleźliście rozwiązanie problemu. Że wszystko będzie już szło idealnie w tej spółce. W żadnym razie nie będzie odbywało się to kosztem mieszkańców. A ja dzisiaj mam mieszane uczucia, ponieważ na tej sali już w MZK, uważam zniżki gdzieś uciekły. No nie ma zniżek dla bezrobotnych. One miały poprawić chociażby wynik finansowy, pozyskiwaną ilość pieniędzy do budżetu Miasta. I chciałbym może przy tej okazji zapytać, czy Panowie te analizy przeprowadzili o ile wzrosły przychody do budżetu Miasta przy okazji zniesienia tej ulgi, która była na bilety do bezrobotnych. No i może tyle na razie.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Znaczy ja mam takie krótkie pytanie trochę związane z tymi pytaniami, które już tu padły dziś przed chwilą. Kiedyś, 2 lata temu, MZK jako komercyjna spółka wykonywała swoje usługi, świadczyła je za zezwoleniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dzięki dziesięcioletniemu kontraktowi na świadczenie usług, które miała z Miastem. Jak rozumiem dzisiaj tego kontraktu nie ma. I chciałbym spytać, bo nie jestem zorientowany po prostu: na podstawie czego dzisiaj do spółki przekazywane są pieniądze i na podstawie czego ta spółka dzisiaj świadczy usługi. Przyznaję, że nie wiem po prostu. I chciałbym to po prostu wiedzieć.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W zasadzie moi przedmówcy częściowo wyczerpali to o co ja chciałbym spytać. Ale nie mniej chciałbym nawiązać do wyjaśnień udzielonych przez Pana Wiceprezydenta Sikorę. Otóż Pan Wiceprezydent przedstawił troszeczkę tendencyjnie z mojego punktu widzenia. Nie odwoływał się do cen biletów do sytuacji w innych miastach. Ja mogę powiedzieć z drugiej strony szkoda, że nie przytoczył prawie te dane mam cen jakie obowiązują w Gdańsku. A więc, Proszę Państwa, chcę wyjaśnić Państwu, powiedzieć dla Państwa wiedzy, ze w Gdańsku, do dzisiaj obowiązuje 2zł za przejazd i 1zl za przejazd i że, bo kiedyś były czasowe, chcę powiedzieć od razu, żeby mi ktoś nie zarzucił, że tam są czasówki, nie, zrezygnowali z tego. I dziś obwiązują tak jak u nas 2zł i 1zł i proszę Państwa, długość linii gdzie można jechać za 2zł to sięga aż od Sopotu do południowego krańca Gdańska. To jest jedna sprawa. Na marginesie tego, co Pan Wiceprezydent powiedział. Druga sprawa. Odwoływanie się do tego, że spółka wypracowała minimalny w 2007 roku tam 77.000zł i teraz też ma tam jakiś nieznaczny zysk. Proszę Państwa, to o niczym nie mówi. To trzeba powiedzieć o zasadniczej sprawie i o tym wszyscy powinniście wiedzieć, że jeżeli wypracowała zysk, to dlaczego. I to należy powiedzieć. Proszę Państwa. Odbywało to się kosztem budżetu Miasta. Czyli kosztem podatników. I teraz proszę Państwa będzie odbywało to się, jeżeli my oczywiście zafundujemy podwyżkę przeciwko której jestem przeciwny, i jeżeli zafundujemy podwyżkę, to będzie nie tylko, że kosztem tego budżetu czyli też kosztem mieszkańców ale jeszcze bezpośrednio kosztem mieszkańców tego Miasta. Bo Proszę Państwa, wypracowanie zysku w takim okresie o jakim mówił nam Pan w wysokości o której mówił nam Pan Wiceprezydent przy dotacji z Miasta o której mówił Pan Prezydent tydzień temu jak Państwo pamiętają w wysokości 8.000.000zł co roku gdyby czasem za kadencji siedzącego tu ówczesnego Prezydenta była to kwota 3.400.000zł oczywiście, prawda jest taka że ta spółka nie wypracowała wówczas zysku ale strata nie sięgała rzędu prawie 5.000.000zł tylko sięgała rzędu 800.000zł, które później Miastu dopłacała czyli ewentualnie była to kwota 4.000.000zł. Jeżeli my tu dzisiaj Proszę Państwa słyszymy, że Miasto dopłaca do tej spółki 8.000.000zł zakupuje jeszcze autobusy, jak tu słyszę po 720.000zł co matematycznie mi się nie zgadza bo 4x720.000zł to jest około 3.000.000zł a podobno zafundowała 5.000.000zł. Ale tu jest jeszcze inna sprawa. Także proszę Państwa to jest spółka no która zżera nasz budżet. Dlaczego zżera? Bo widocznie tak jest prowadzona komercyjna. Spółka, która zżera nam masę pieniędzy i dzisiaj nam przedstawia się projekt, żeby jeszcze kosztem mieszkańców podwyższyć ceny biletów o aż 20%. Musimy być w moim odczuciu zdecydowanie przeciwni tej tak drastycznej podwyżce. Skoro my z Miasta dokładamy , jak już mówiłem 8.000.000zł. uważam, osobiście, bo logika wskazuje na to, że umowę jaką spisało Miasto z MZK na wozokilometr czy na autobus czy na tramwaj ona jest wadliwa, bo pytam się skąd 8.000.000zł? Skąd 8.000.000zł skoro wzięło się 4.000.000zł dotychczas. 8.000.000zł przy tym jeszcze część kompetencji obciąża tu Urząd Miasta. Dlatego, ze jest rozgraniczenie pomiędzy przewoźnikiem a zarządzaniem. Także uważam, ze to jest zarządzanie uważam tą firmą, jest raczej na takim poziomie, ze nie powinniśmy w tej chwili kosztem mieszkańców dokonać tej podwyżki. Tym bardziej, że jak już powiedział mój przedmówca zrezygnowano bezzasadnie z kontraktu, o którym tu mówił dzisiaj Pan Radny Wiśniewski. Jeżeli zrezygnowano, a chyba za tą rezygnacją stał obecny Pan Prezydent, to jeżeli mielibyśmy podwyższyć sobie ceny biletów to uważam, że chyba kosztem tego, kto powinien nam zafundować zwyżkę cen biletów mieszkańcom ze swojej kieszenie. Bo jeżeli się lekko rezygnuje z kontraktu wartości 180.000.000zł a dzisiaj mieszkańcom chce się zafundować takie podwyżki to chyba kosztem tych, którzy nie potrafią zarządzać tym miastem. Dziękuję bardzo.

 

Radny Arkadiusz Goszka

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Grudziądzki Informator Statystyczny za 2007 rok ….. /KONIEC KASETY 1B/

 

/KASETA 2A/

 

…. Było to 11.728.000 w roku 2007 15.223.800 pasażerów. Moje pytanie jest następujące: czy planowania podwyżka wręcz odwrotnie nie spowoduje zmniejszenia liczby pasażerów, którzy będą korzystali z miejskiego przewoźnika. I drugie moje pytanie: czy wynik ekonomiczny, pozytywny dla spółki, jest tylko skutkiem tego, że my określamy konkretną kwotę za wozokilometry. Jest to chyba 18.000.000zł i tutaj zasługa na ten wynik jest w 100% Miasta. Bo kiedyś to była inna sytuacja. My dopłacaliśmy tylko do biletów. Sprzedaż biletów była w 100% obowiązkiem spółki. My tylko te 3.400.000zł chyba tak jak Panowie Radni wcześniej wskazywali. Chciałem tylko znać przyczyny.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do Pana Prezydenta, bo chciałem się po prostu upewnić. Jaką kwotę tej rocznej wpłaty do spółki z tytułu wozokilometrów przewidywał ten kontrakt 10-letni? Chcę się upewnić po prostu, bo jeżeli to było kontrakt warty 180.000.000zł a kontrakt był 10-letni. To rozumiem, że 18.000.000zł rocznie miało wpływać do spółki. A ile wpływa obecnie? Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodniczący Sławomir Szymański

Dziękuję bardzo. Jest już komplet pytań Panie Prezydencie. Myślę, że prosimy o odpowiedź.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja spróbuję się do tych głównych, zasadniczych pytań odnieść. Potem o szczegóły poproszę Pana Prezydenta Sikorę, który jest przygotowany. Pan Radny Andrzej Wiśniewski i Pan Radny Kraśniewski tutaj podkreślają, że zrezygnował ten wstrętny prezydent Malinowski dokładnie wiedząc, że to nieprawda. Po prostu to jest kłamstwo. Słowo, którego Pan Radny Kraśniewski często używa. To ja Panu przytoczę jeszcze raz. Tu był cały szereg debat w tej sprawie kontraktu z MZK, że nie 2 lata temu ale 12 maja roku 2008 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przysłał fax kilkustronicowy … Ja tylko sobie pozwolę jeszcze odczytać: „Zamówienie to zostało udzielone z pominięciem Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych”. W dalszym akapicie: „Należy stwierdzić, że Urząd Miejski w Grudziądzu był zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych lecz udzielił zamówienia bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.” Tak wyglądał stosunek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do cudownego, wspaniałego kontraktu. Chcę przypomnieć Państwu, że oczywiście Radny Goszka, Pan Przewodniczący Goszka tu zauważył na podstawie informatora takie następujące działania w naszym mieście. Ilość osób przewożonych przez środki transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej się zmniejsza. Ale transport zbiorowy, Szanowni Państwo radni, to jest nasze zadanie własne. My to musimy prowadzić. Ilość się zmniejsza z tej przyczyny oczywistej, że coraz więcej pojazdów jest. Pojazdów z roku do roku przybywa prawie 20%. Przepraszam zwiększa się o 20%. I my to zadanie musimy prowadzić. Staramy się tylko to zrobić według jak najmniejszych kosztów. Jeżeli nie zainwestujemy w autobusy to za chwileczkę nie będzie czym jeździć. Ja nie będę mówił tutaj publicznie co nam tutaj grozi jeżeli Inspekcja Transportu Drogowego się tym zainteresuje. Ja poproszę Pana Prezydenta Sikorę o odpowiedzi na pytania jakie były tutaj zadawane w kolejności. Proszę uprzejmie.

 

Wiceprezydent Grudziądza Marek Sikora

Postaram się tutaj po kolei w skrócie do każdego z pytań odnieść.

Na początek Pan Radny Mizera pytał co z dystrybucją karnetów. Karnety w tej chwili są sprzedawane w Biurze jakby Obsługi Interesanta w Komunikacji Miejskiej przy ulicy Toruńskiej. Planujemy otwarcie od marca przyszłego roku punkt dodatkowy sprzedaży biletów na Strzemięcinie. Karnety również są sprzedawane w dyspozytorni w Miejskim Zakładzie Komunikacji przy ulicy Dworcowej. Również w przyszłootwartym centrum planujemy otwarcie tego typu punktu. Oraz jeżeli wejdzie ten projekt unijny to nowa dyspozytornia ma przewidywać pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów właśnie w transporcie zbiorowym.

Jeżeli chciałby Pan szczegółowiej w samej strukturze sprzedaży to bardzo bym prosił panią kierownik Kleczewską aby panu radnemu już po sesji czy tam jutro przekazała stosowne informacje.

Jeżeli chodzi o Pana pytania zadane w przetargu, Pan wybaczy, nie rozumiem Pana pytania po prostu. Nie wiem co znaczy „zabawa w przetarg”, mamy obowiązujące prawo zamówień publicznych i zgodnie z tym prawem jako Urząd po prostu musimy to prawo przestrzegać. Jeżeli chodzi o charakterystykę sprzedaży biletów, poruszył Pan problem biletów jednorazowych w Krakowie. Tylko nie uważał Pan niestety podczas mojej prezentacji. W Krakowie właśnie Miasto sprzedaje 85% właśnie biletów miesięcznych, okresowych. A zaledwie 15% to są bilety jednorazowe. Też nie rozumiem właśnie dlaczego Kraków w kierunku turystów nie wychodzi. On właśnie turystę zmusza do tego aby sobie kupował bilety tygodniowe, weekendowe. I w tym kierunku poszedł. Również my tą drogą chcemy dążyć. Bilety na marginesie, w Krakowie, jednorazowe są sprzedawane tylko do godziny 16:00.

Pan Radny Wiśniewski poruszył, Pan Prezydent mówił, 10-letni kontrakt i w jakiej zasadzie w tej chwili MZK wykonuje transport zbiorowy. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poruszył niezgodność z prawem umowy cywilno-prawnej. Że nie można w drodze umowy cywilno-prawnej pomiędzy spółką a Miastem sporządzić po prostu zamówienia na transport zbiorowy. W tej chwili tamta umowa została unieważniona. W tej chwili jest to wykonywane na podstawie zamówienia oraz zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do momentu właśnie wyłonienia w wyniku przetargu oferenta, który tego typu usługi będzie w mieście prowadził.

Pan radny Kraśniewski poruszył problem 3.400.000zł dopłaty do spółki w poprzednich latach. Oprócz tej dopłaty, myślę, że Pan radny pamięta, w każdym roku praktycznie Miasto zmieniało uchwałę budżetową, bądź na początku, przeważnie w momencie skwitowania Zarządu Spółki. W okresie czerwca była tzw. dopłata na pokrycie straty z lat poprzednich. Czyli oprócz 3.400.000zł wpadało różnie: 2.000.000zł, 1.000.000zł, 1.500.000zł. Więc w granicach 5.000.000zł. W 2005 roku wpłynęło znacznie więcej. Możemy do tych danych wrócić.

Jeżeli chodzi o pytanie Pana Radnego Goszki, ja może pokażę tutaj wykres pasażerów w latach bo on może ma też znacznie. Jak wygląda ilość pasażerów w komunikacji miejskiej w naszym mieście. W 1991 roku było to 26,5mln osób. To są 26,5mln osób rocznie. Przewożonych jest, to jest wyliczone na podstawie sprzedaży biletów jednorazowych razy 1, miesięczny razy 44, różnymi wskaźnikami. Spadek ilości przewożonych pasażerów następował do roku 2003 i od tego momentu praktycznie utrzymuje się na poziomie około 11.300.000 osób rocznie. Pamiętajmy, że odpływ pasażerów nie jest spowodowany z jednej strony ceną. Bo ten stały pasażer on kupuje bilet okresowy. Dlatego my zamierzamy zachęcić i tam jest podwyżka w granicach 8% a wynika to, jak Państwo wszyscy wiecie, nie tylko z tego, że coś … Państwo macie uzasadnienie uchwały od 2003 roku średnia płaca w naszym MZK wzrosła z 1925 zł do prawie 2600zł. Cena 1kWh z 25gr w 2003 roku obecnie kosztuje 31gr, 32gr a zakłady energetyczne zapowiadają od stycznia kolejną podwyżkę 40% a cena 1 litra oleju napędowego na szczęście ona wzrosła przez te lata o 50%. Na szczęście ona się stabilizuje i lekko w ostatnich tygodniach spadła. Jeżeli teraz mówię o samej ilości pasażerów o co Pan Radny pytał, to również oprócz ceny pasażerowie sobie cenią jakość. Pasażer nigdy nie wejdzie do zdezelowanego autobusu, takiego jaki tutaj przedstawiałem Państwu wcześniej bo po prostu się boi. Ja wiem sam, jak jeździłem autobusem do pracy aż uśmiech dostawałem na twarzy jak widziałem, że zza zakrętu wyjeżdżał nowy autobus niskopodłogowy. Jeżeli jeździ stary, w którym wszystko trzeszczy, w którym noga może mi wpaść to ja też do takiego autobusu nie wsiądę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Prezydencie, Pan Goszka też nie otrzymał wyczerpującej odpowiedzi. Prosi o uzupełnienie.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Wynik spółki oczywiście, że znacząco znaczenie ma kwotowo za kilometry i tu nie ma co ukrywać. Ta kwota przez wiele ostatnich lat była po prostu niedoszacowana. Więc Miasto zwiększyło kwotę na komunikację ale również na reformy wprowadzone zostały wewnątrz samego zakładu: likwidacja etatów na stanowiskach tzw. nierobotniczych czyli w administracji, zmiany w zarządzaniu w stylu ta spółką oraz wejście w tańsze autobusy, które spółka w tej chwili nabywa. To ma znaczenie choćby na części zamienne, bo te stare Jelcze one potrzebują znacznie dużej ilości nakładów: fizycznych pracowników do ich naprawy oraz kosztów związanych z poszczególnymi częściami. Tego w tej chwili nie ma.

Pan Radny Ślusarski pytał, ja przepraszam, ja na jedną kartkę nie spojrzałem o kontrakt. On rzeczywiście nie był o 180.000.000zł Na 10 lat gdybyśmy podzielili to by było 18.000.000 rocznie czyli to dokładnie co dzisiaj. Natomiast w samej umowie był zapis, że obie strony raz do roku siadają i mają negocjować cenę. Nie było żadnych zapisów o co ma być czy o wskaźnik inflacji. Negocjacja. Czyli jeżeliby jedna strona powiedziała że nie daje nic, np. Miasto, to ten kontrakt byłby na niezmiennym poziomie przez 10 lat i spółka po paru latach musiałaby ogłosić upadłość.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Prezydencie, chodziło mi o to czy po rezygnacji z tego kontraktu Miasto płaci więcej niż przewidywał to kontrakt a jeżeli tak…

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Na tym samym poziomie.

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na początek o tym planie. Bo ja już mogę bez wątpienia użyć słowa, zmuszania mieszkańców do kupowania karnetów. Jeżeli one nie są szeroko dostępne to my nie możemy mówić o tym, że bez problemu wyjdę sobie, chociażby teraz z urzędu i kupię sobie karnet, pojadę bez podwyżki. Będę musiał kupić jednorazowy bilet. Ta podwyżka jest skierowana typowo w mieszkańców, którzy będą mieli problemy, żeby w jakiś sposób się zaopatrzyć w każdym momencie w ten karnet. No to czego Pan Prezydent nie zrozumiał odnośnie „zabawy w przetargi” to fakt,  z którym niedawno mieliśmy w mieście do czynienia. Nie wiem, może Pan Prezydent już zapomniał ale ogłosiliście przetarg na 4 linie bodajże, na obsługę czterech linii. I ten przetarg został unieważniony. Wycofaliście się z tego przetargu. Moja skromna wiedza podpowiada mi, że tak naprawdę w działalności samorządu, przepraszam za wyrażenie ale gorszego obciachu niż wycofywanie się z przetargu nie ma. I jeżeli ktoś napisał taką specyfikację i utrudniał życie i działalność spółki miejskiej, no to z całym szacunkiem dla mnie to jest zabawa i nie ma nic wspólnego z poważną działalnością. I ostatnia rzecz, która również w jakiś sposób do mnie trafiła. Pan Prezydent mówi, że .. A podwyżka, 2zł dla rencistki. No może nie są to duże pieniądze. Ale porównując to z uposażeniem prezesa MZK no naprawdę można stwierdzić, że są to minimalne pieniądze. I stąd też moje pytanie. Czym Panowie się kierujecie w ustalaniu wynagrodzenia prezesa MZK. Bo jeżeli wynik finansowy spółki jest zasługą budżetu Miasta, jeżeli tak naprawdę wszystkie działania, które mają na celu poprawę działalności tej spółki odbywają się gdzieś za Panów pośrednictwem a Panowie za to pensje już wcześniej bierzecie to ja bym chciał usłyszeć czym się kierujecie przy tak wysokim wynagrodzeniu dla prezesa. I dziękuję.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Postaram się odnieść najspokojniej jak to możliwe do pewnych nieporozumień, które tu z uporem od dawna są powtarzane. Nie wiem czy z niezrozumienia to wynika czy z innych powodów. Otóż, proszę Państwa, wróćmy do tego kontraktu. Tak, on był w pierwotnej wersji opisany na 18.000.000zł przy czym zakładaliśmy, że prawdopodobnie wraz z rozwojem sytuacji być może ze zmianą struktury przewozów on może w którymś roku wynieść 19 w którymś 20.000.000zł. To było brane pod uwagę ale proszę Państwa, co  było największą zaletą tego. Ja postaram się to Państwu wytłumaczyć. Otóż mamy komunikację miejską za którą Miasto jest odpowiedzialne i jednocześnie mamy spółkę, której Miasto jest 100% właścicielem. To jest pewnego rodzaju sprzeczność, ponieważ ten, który ma obowiązek kupić tę usługę, chce ją kupić jak najtaniej. A jednocześnie jest 100% właścicielem spółki, która tę usługę wykonuje. I co ten kontrakt dał. Prędzej czy później nie unikniemy skomercjalizowania, czy jakby to zwał, czy sprywatyzowania usług przewozowych. My możemy to zrobić na 2 sposoby. Możemy to zrobić otwierając rynek czyli ogłosić przetargi. Tylko, że wtedy mamy świadomość, że puszczamy z torbami komunalną spółkę. I tutaj próbowano, było pierwsze podejście. Ja nie chciałbym się znęcać nad tym przetargiem, czy to była kompromitacja, czy skandal czy coś ale uważam, że jakby tego nie nazywać, każda tego typu próba zakończy się prędzej czy później zamordowaniem spółki komunalnej. Tak będzie.

Natomiast drugi sposób skomercjalizowania usług transportowych jest poprzez, nazwę to, komercjalizację kapitałową. Czyli można sprawić aby do spółki komunalnej, która dysponuje określonym majątkiem itd. Weszli inwestorzy, którzy zechcą zainwestować własny kapitał, zakupić autobusy, włożyć w to pieniądze. Ale chodzi o to, żeby ten podmiot komunalny no wydać jak najlepiej, żeby on przedstawiał określoną wartość. I w momencie jak ten podmiot ma ileś autobusów zdezelowanych i nie ma pewności, ze za rok będzie miał gdzie świadczyć swe usługi, bo przecież może przegrać przetargi, prawda? Dla takiego podmiotu, otrzymanie zezwolenia na zawarcie 10-lerniego kontraktu jest żyłą złota. Dlaczego? Dlatego, że każdy wie, że nawet jakbym nic nie miał, nie miałbym żadnego autobusu ale ja i tak, jakbym się sprzedawał jako ta firma, która ma zagwarantowane, że przez 10 lat będzie miała coroczne zamówienie na świadczenie usług to jestem w lepszej sytuacji niż ten, który ma 50 autobusów ale takiej gwarancji nie ma. I temu służy ten kontrakt. Zawarliśmy go na podstawie decyzji, zgody, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i to co należało zrobić aby pogodzić konieczność skomercjalizowania usług transportowych w mieście z interesem spółki to należało przeprowadzić stopniowo mądrą komercjalizację kapitałową sprzedając ten ogromny ten argument jakim był ten kontrakt. Tego nie zrobiono, nie wiem dlaczego, nie będę się domyślał. Wątpliwości prezesa, które rzeczywiście prezes w którymś momencie zgłosił, co nie zmienia faktu, że to on zezwolił na zawarcie tego kontraktu nie wzięły się znikąd. One się wzięły z nazwijmy to zapytaniem, ja to nazywam donosem, ale nazwijmy to zapytaniem skierowanym przez właściciela spółki MZK, czyli Prezydenta Grudziądza. Wydaje mi się to nielogiczne bo właściciel, który posiada taką złotą kurę naraz staje na głowie, żeby jej zaszkodzić. No ale dobra. Kto pyta, dostaje odpowiedzi. No i przyszła odpowiedź, że pan prezes, inny już zresztą, to nie ma znaczenia nabrał wątpliwości. Kilka dni temu stawałem przed, już tam po raz któryś, zeznawałem itd. Stanąłem przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, który na okoliczność orzeczenia, które miał wydać zapytał jeszcze raz prezesa, co on ma z tym zrobić. Czy podpisanie przeze mnie tego kontraktu 10-lerniego było zgodne z prawem czy nie. I się okazało, ze Urząd Zamówień Publicznych odpowiedział, że przyjęta przeze mnie wykładnie jest zgodna z aktualnie, a więc teraz obowiązującą wykładnią Urzędu Zamówień Publicznych. W tej sytuacji Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych no zrobił to, co musiał zrobić, czyli uznał moją decyzję za zgodną z prawem no i uwolnił mnie od wszelkich zarzutów itd. Tak to się skończyło.

No i teraz ja mam oczywiście swoją sprawę załatwioną natomiast zostaje problem, że była spółka, która miała niepowtarzalną szansę skomercjalizowania się w formie kapitałowej, dysponując każdy kto prowadzi interesy na dużą czy małą na skalę wie, że w interesach jest pewność zamówienia. To jest ważniejsze niż pieniądze. I taką pewność grudziądzkie MZK miało. Dzisiaj nie ma ale są myślę, może po tym moim orzeczeniu. Ponieważ w tym orzeczeniu jest stwierdzone, że jest to zgodne z aktualną wykładnią Urzędu Zamówień Publicznych być może jest jeszcze o co walczyć. Może warto zawalczyć o to, żeby ten kontrakt został uznany za zgodny z prawem i warto to kontynuować zamiast organizować przetargi no które kończą się kompromitacją. W jakiej kolejności i jaką szansę i jak zapewnimy to, że w tej wyjątkowej sytuacji znalazła swoje miejsce komunalna spółka, o którą też się przecież musimy troszczyć. I proszę Państwa, ja naprawdę, nie chciałbym, bo cały czas jakby powtarza się coś magicznego, ja wydaje mi się, że teraz najprościej i najspokojniej jak to możliwe wyłożyłem na czym sprawa tego kontraktu polegała. Jeżeli oni mówili, zawarte zgodnie  z prawem i miałem prawo to zrobić. To może zamiast niepotrzebnie bić pianę i sobie zarzucać i sobie wymyślać różne rzeczy może warto pomyśleć, żeby do tego kontraktu wrócić. Bo on naprawdę dla komunalnej spółki jest czymś bezcennym. Tak naprawdę jest. Uwierzcie. Póki co chyba nie wiem czy ktoś w Polsce podobny kontrakt posiada. Mieć 10 lat pewności zamówienia to jest złapać Pana Boga za nogi. Taka jest prawda. I może do tego wróćmy i może o tym zacznijmy rozmawiać zanim zaczniemy rozmawiać, żeby kolejne 20% wyciągnąć z kieszeni podatnika. A jeśli chodzi o kupowanie … to jest inna rzecz…ja będę się o to dopytywał ale później bo to dzisiaj jakby nie musi dziś być rozstrzygnięte. Bo kupowanie wprost przez miasto komercyjnej spółki w której zamawiamy usługi i którą .. z tego wynika co Państwo mówią, być może za 2-3 miesiące poddamy procedurze przetargowej. A co będzie, co się stanie z tym zakupionym przez Miasto majątkiem jeżeli ta spółka w tych przetargach przepadnie. A to jest bardzo prawdopodobne. Co się  z tym majątkiem stanie? Na jakiej zasadzie my to wnosimy. Kupuje Miasto co, w prezencie wnosi komercyjnej spółce. Spółka bierze kredyt, amortyzuje majątek, amortyzację przeznacza na obsługę kredytu za które odnawia ten majątek. To jest normalne, tak to powinno się odbywać. Natomiast jeżeli Miasto wnosi do komercyjnej spółki pieniądze to ja się pytam a co się z tym majątkiem stanie jak ta spółka zostanie puszczona z torbami na skutek przetargów. Ten przetarg, który próbowano zrobić i na szczęście w ostatniej chwili odwołano był prostym powodem, żeby tę spółkę z tak zwanymi torbami puścić. Ponieważ uniemożliwiał jej wystartowanie w tym przetargu. Zacznijmy myśleć o interesie Miasta i interesie tej spółki. I tyle, mówię, ja nie chciałem dzisiaj w ogóle zabierać głosu no ale ponieważ tutaj  jest tyle …

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję Panu Radnemu … Ja tylko chciałem przypomnieć radnym, że zgodnie z regulaminem, że druga wypowiedź nie może być dłuższa nić 5 minut. W związku z tym bardzo bym prosił o przestrzegane tego. W kolejności był Pan Radny Piasecki.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Wysoka Rado nie przewidywałem, że taki wykład dokładny zrobi Pan Wiśniewski. Ja chciałem mniej więcej to samo powiedzieć ale uważam, że powiedział to bardziej dobitnie niż ja. Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że właśnie docenimy wtedy jak to był dobry, korzystny, komfortowy kontrakt a teraz go deprecjonujemy kiedy faktycznie MZK czyli spółka komunalna o którą mamy obowiązek dbać, przegra przetargi. I wtedy dopiero do wszystkich dotrze, wszystkim się otworzą oczy co dalej. Dziękuję bardzo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja myślę, że wypowiedź nie tylko powinna przekraczać określonego czasu ale powinna być na temat. My zajmujemy się przy tej uchwale zupełnie czymś innym a nie kontraktem. Ja zgadzam się z Panem Radnym Wiśniewskim, że być może należałoby o tym podyskutować i jest to temat ważny ale nie w tym momencie, nie w tym czasie, nie w tym miejscu. My chcemy się zająć w tym momencie tym, czy podnosząc ceny biletów, może nie dosłownie o 20% bo dajemy mieszkańcom możliwość nie ponoszenia kosztów za przejazdy o 20% wyższe. Mogą sobie obniżyć te koszty. Natomiast powinniśmy dyskutować, czy chcemy, żeby Miasto dalej takie dopłaty robiło do komunikacji miejskiej czy też nie. I tu chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja w kwestii porządkowej. Mianowicie w projekcie uchwały jeżeli chodzi o numerację paragrafów wdał się tutaj czeski błąd. Jest § 1, 2 i 4 i 5. Prosiłbym zmianę § 4 na 3 a § 5 na4. Czyli taka tu tylko moja informacja porządkowa. § 1, 2, 3, 4 a nie 1, 2, 4, 5.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję za uwagę. Czy ktoś z radnych?

 

Radny Marek Czepek

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem zapoznać Wysoką Radę ze stanowiskiem Klubu PiS i Ruch dla Grudziądza w sprawie podwyżki cen biletów MZK.

Stanowisko Klubu Radnych PiS – Ruch dla Grudziądza w/s podwyżki cen  biletów MZK:

„ Klub Radnych PiS – Ruch dla Grudziądza z najwyższym niepokojem przyjął projekt podniesienia o 20% cen biletów komunikacji miejskiej. Naszym zdaniem dowodzi to całkowitego lekceważenia interesów mieszkańców naszego Miasta jak również braku koncepcji na działalność i funkcjonowanie tej ważnej sfery życia Miasta. Pozwalam sobie zauważyć i poddać pod rozwagę Wysokiej Rady następujące fakty:

  • podwyżka cen biletów uderzy w najuboższą część mieszkańców naszego Miasta, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej jako środka transportu zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej;
  • proponowana podwyżka dowodzi niekontrolowanego wzrostu wydatków na komunikację przypomnijmy, że niezależnie od tej podwyżki w ciągu ostatnich 2 lat poziom dopłat do działalności komunikacji wzrósł 2,5 razy bez wyraźnego wzrostu poziomu i zakresu świadczonych usług ani też bez wyraźnej poprawy sytuacji Spółki;
  • zmarnotrawiono wieloletni kontrakt jaki MZK miało z Miastem na świadczenie usług przewozowych wart około 200mln zł; był to naszym zdaniem bezcenny kapitał, który stwarzał realne szanse na pozyskanie inwestora dla komunalnego przewoźnika. Orzeczenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz aktualna wykładnia Urzędu Zamówień Publicznych kompromitują sprawców tego działania w stosunku do miejskiej spółki i mieszkańców Grudziądza.

W tej sytuacji wzrost o 20% odpłatności za bilety w komunikacji miejskiej jest naszym zdaniem całkowicie nieuzasadnione. Godzi w interesy mieszkańców i dowodzi chaosu i braku koncepcji na zarządzanie tą ważną dziedziną życia Miasta.

Klub Radnych PiS – Ruch dla Grudziądza zagłosuje przeciwko tej uchwale oraz wzywa koalicję rządzącą Grudziądzem do opamiętania się i wycofania projektu tej uchwały.”

 

Dziękuję za uwagę.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku reasumpcji głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 12, przeciw 9).

 

/Uchwała Nr XXXI/124/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

Ad. 11

            Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/125/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

Ad. 12

            Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grudziądza (ul. Czereśniowa)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/126/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

Ad. 13

            Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/127/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa”

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dostali Państwo dzisiaj również autopoprawkę do tego projektu uchwały.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja chciałem się tylko upewnić, ponieważ tak. Rozumiem, że tutaj ta uchwała odrzuca wystąpienie, odmawia wykonania czynności określonej w wezwaniu. I tu jest uzasadnienie. Dlatego pytam ponieważ koło tej sprawy i a propos składałem interpelację. I z tej odpowiedzi też w zasadzie nie do końca wszystko jest jasne. Ponieważ w tym uzasadnieniu jest mowa o tym, że żądanie zmiany uchwały jest bezprzedmiotowe ponieważ uchwała została uchylona z dniem 1 września 2007. Z tego też wynika, że … z tej odpowiedzi na moją interpelację też wynika, że nie było potrzeby ustalania, uchwalania przepisów przejściowych dla tej uchwały ponieważ prawa nabyte jeżeli wynikały z poprzedniej uchwały to po prostu zostały nabyte i one są i w związku z tym można to zrobić, żeby było wszystko jasne ale nie musi to zostać zrobione. Ale ja bym jednak potrzebował, żeby  wiedzieć jak się do tego zachować to chciałbym jednak wiedzieć czy prawa nabyte wynikające z tej uchwały tam L/5/06 czy one rzeczywiście obowiązują czy też nie. Ponieważ wnioskodawca, czyli ten, który skarżył on domagał się, żeby w kolejnej uchwale zostały zapisane przepisy przejściowe, które będą potwierdzały, że prawa nabyte wynikające z uchwały L/5/06 będą dalej obowiązywały. Być może nie trzeba tego zapisywać. Nie wiem. No trzymam się tutaj opinii prawnej. Natomiast nadal nie wiem czy z tej uchwały te prawa rzeczywiście wynikają czy nie. Myślę, że to chciałbym wiedzieć. Czyli, że ktoś kto nabył uprawnienia z uchwały tam L/5/06 nadal je posiada mimo, że ich obowiązywanie nie zostało zawarte czy zagwarantowane  w kolejnej uchwale. I wtedy, moim zdaniem, to uzasadnienie na ten problem nie odpowiada. Ono tylko stwierdza, że tego nie trzeba było zapisywać, bo to tam wynika myślę z czego innego. I ok. Ale czy mógłbym uzyskać odpowiedź co do tego czy te prawa nabyte nadal obowiązują mimo, że nie są zapisane  przepisach przejściowych czy też nie.

 

Radca Prawny Artur Kołcz

Szanowni Państwo, odpowiadam. Jeżeli te prawa nabyte ktoś nabył to one obowiązują. I tak wynika  z tego uzasadnienia. Jeżeli nabył. I właśnie dlatego nie należało. Nie było potrzeby podejmowania przepisów przejściowych, bo jeżeli ktoś nabył te prawa nabyte to je posiada. Natomiast pytanie jest inne ale to jest indywidualna sprawa czy rzeczywiście ktoś na podstawie tamtej uchwały nabył te prawa czy nie. Ale to jest już kwestia indywidualnego rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Czy ktoś na podstawie tamtej starej uchwały nabył to prawo nabyte czy nie. Natomiast jeżeli nabył, nie ma potrzeby regulowania tego, bo on je po prostu ma i już.

 

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Dobrze Panie Mecenasie, ja rozumiem teraz Pańską odpowiedź. Natomiast po to, żeby to nie wróciło za 15 minut przy interpelacji to właśnie problem jest w tym, że, rozumiem: nie trzeba jakby wprowadzać i to jest jakby uzasadnienie dla tej uchwały wystarczające. Natomiast ja dostałem Pańską czy kogoś opinię, odpowiedź na moją interpelację i niestety tam nie jest to rozstrzygnięte ponieważ ja tam pytam czy nabył czy nie nabył i to chciałbym wiedzieć. Ale jeżeli nie to ja zadam to pytanie przy okazji …

 

Radca Prawny Artur Kołcz

My się nie zajmowaliśmy sprawą indywidualną, bo tam sprawa indywidualna jest rozstrzygana teraz przez organ podatkowy.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Rada Miejska jednomyślnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/128/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

Ad. 15

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga M. Lecińskiego)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 20, wstrzymało się 1)

 

/Uchwała Nr XXXI/129/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy-miasto Grudziądz na 2009 rok na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej 1351 C Zakurzewo-Mokre” współfinansowanego w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXI/130/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

Ad. 17

Interpelacje

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Odpowiedzi na interpelacje otrzymali Pan Tomasz Smolarek i Pan Andrzej Wiśniewski. Czy Panowie Radni są zadowoleni z odpowiedzi?

 

 

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Właśnie nie do końca gdyż ja pytałem o konkretną sprawę a ponadto w mojej interpelacji było tez zawarte pytanie jaka jest polityka Miasta wobec podmiotów prowadzących na terenie Miasta działalność gospodarczą. Czy mówienie o preferencjach dla przedsiębiorców jest mówieniem czy też jest rzeczywistą działalnością. I na to pytanie nie dostałem odpowiedzi ze względu na to, że przesłano mi jedynie opinię prawną jaką wystawiło Biuro Prawne. Natomiast Biuro Prawne nie odniosło się wprost do mojego pytania czy mojej interpelacji. Tu jest wymagana odpowiedź. Ta opinia oczywiście, Biura Prawnego, jest jakoś a propos czyli ona uzasadnia pewne rzeczy natomiast to wprost odpowiedź na moje wątpliwości nie jest. Ponieważ tu jest odpowiedziane, że jeżeli ktoś nabył prawa nabyte to nie trzeba tego potwierdzać itd. I teraz tak, najważniejsze są wnioski: :wezwanie spółki Stalsystem nie można uznać (to ja o to nie pytałem, to jest jakby odpowiedź na inny temat ale ok.) kwestie możliwości kontynuowania zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXVI/118/01, można rozstrzygnąć w drodze wykładni przepisów Uchwały Nr L/5/06”. I teraz ja bym właśnie oczekiwał, że ktoś w odpowiedzi na interpelację mi tę kwestię kontynuowania zwolnień rozstrzygnie. Czyli powie, że tak, że można kontynuować albo, że nie można kontynuować. A na to odpowiedzi nie ma. Jest tylko powiedziane, że kwestie możliwości kontynuowania zwolnień na podstawie jednej uchwały można rozstrzygnąć na drodze wykładni przepisów innej uchwały. I chciałbym to wiedzieć. Na to dostać odpowiedź: można kontynuować – nie można kontynuować. Taki był sens jakby pytania. No i oczywiście zgadzam się i tutaj nie zgłaszam zastrzeżeń, że nie ma bezwzględnej potrzeby ustalania odrębnej regulacji w celu potwierdzenia praw nabytych do zwolnień podatkowych w przedmiotowej sprawie. Ewentualnie celem jej przejrzystości i jasności prawa. Co do tego, dla mnie, jest ta opinia jasna. Natomiast nadal zasadnicze pytanie, powtarzam i będę oczekiwał na odpowiedź. Bo ja z tej opinii wszystko rozumiem natomiast chcę usłyszeć odpowiedź: czy można kontynuować zwolnienia na podstawie Uchwały XXXVI/118/01 i prosiłbym o udzielenie mi wykładni w drodze wykładni przepisów uchwały L/5/06. Wtedy będę w pełni … dostanę odpowiedź na to, o co pytałem.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni oczywiście jestem winien odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Wiśniewskiego odnośnie zarządzeń. Chciałbym przypomnieć, zapytanie dotyczyło dwóch zarządzeń nr 366 …

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Prezydencie może jeszcze się wstrzymajmy chwilę dobrze? Bo Pan przechodzi do zapytań, do odpowiedzi na zarządzenia m.in. a my jesteśmy przy interpelacjach. Chciałem uzyskać odpowiedź czy pan Andrzej Wiśniewski dostanie uzupełnienie? 

 

Prezydent Robert Malinowski

Oczywiście zostanie uzupełniona, po takim jasnym wytłumaczeniu o co chodzi, ta interpelacja Pana Radnego z poprzedniej sesji. Zostanie uzupełniona.

 

Radny Tomasz Smolarek

Ja z odpowiedzi na moje zapytanie też nie jestem do końca zadowolony ale doskonale rozumiem Panie Prezydencie, że Poczta Polska nie jest w naszej jurysdykcji i sprawa została przekazana do Torunia i należy tylko cierpliwie czekać.

 

 

/Odpowiedzi na interpelacje stanowią załączniki Nr 19 i 20 do protokołu/

Radny Kazimierz Cichiński

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam 3 interpelacje. Pierwszą w sprawie Owczarek. Chodzi mi o kanalizację. Bardzo dobrze, że tam założono kanalizację ale tam na ponad 600 rodzin dotychczas podłączyło się około 200 rodzin do tej kanalizacji. Wszyscy chcieli podnieść komfort swojego życia i chodzi tu o ochronę środowiska. Pozostali nie podłączyli ponieważ w niektórych wypadkach dochodzi wysokość podłączenia do 30.000zł. Po prostu ich nie stać. I stąd moje zapytanie jakie z tego wyjście jest. I poza tym jest, że w Owczarkach woda miejscowa w niektórych miejscach wynosi kilkanaście % zawartości azotynów, Ci ludzie piją. I kiedy podłączona będzie woda zdrowa do Owczarek.

Druga interpelacja jest w związku z interwencją dzierżawców 25 stawów rybnych. I tu chodzi o modernizację Rowu Hermana. Tym 25 dzierżawcom stawów rybnych woda spadła ponad 1m, co grozi zamarznięciem.

I interpelacja kolejna dotyczy naszej Rady Miejskiej w Grudziądzu. I tutaj w tej interpelacji zwracam się również do pana Wojewody Kujawsko-Pomorskiego aby za pośrednictwem Komisji Prawnej Sejmu RP wyznaczyłby komisarza, który przewodniczyłby Radzie Miejskiej w Grudziądzu do czasu wybrania właściwego Przewodniczącego.

 

/Trzy interpelacje Radnego Kazimierza Cichińskiego stanowią załączniki Nr 21, 22 i 23 do wyciągu z protokołu/

 

Ad. 18

Zapytania i wolne głosy

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Panie Prezydencie bardzo bym prosił o odpowiedzi na zarządzenia.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym odpowiedzieć na zadane mi wcześniej pytanie odnośnie zarządzeń.  Chciałbym przypomnieć, że Pan radny miał do dwóch zarządzeń pytania. Do zarządzenia nr 366 dotyczącego ustanowienia hipoteki zwykłej oraz do zarządzenia nr 377 odnośnie wkładu pieniężnego w wysokości 800.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów.

Ja odpowiem na to drugie pytanie a na pierwsze odnośnie hipoteki poproszę Pana Kierownika Wydziału Gospodarski Nieruchomościami, bo tam jest nieco dłuższa wypowiedź. Ja powiem tak, myśmy we wrześniu Szanowni Państwo Radni na naszej sesji wrześniowej podjęli uchwałę o zmianie budżetu m.in. o zwiększenie o 800.000zł na objęcie udziałów. To była decyzja z sesji wrześniowej. Zarządzenie jest wymogiem formalnym aby wprowadzić do Wodociągów ale pytanie Pana Radnego dotyczyło na co to idzie. Więc odpowiadam, ze to idzie na zakup hakowca – kompaktowa, to jest takie urządzenie specjalistyczne, które  tam pracuje na wysypisku odpadów. To jest kwestia tego zarządzenia.

Natomiast odnośnie tego pierwszego, które dotyczyło hipoteki zwykłej bardzo proszę Pana Witkowskiego.

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wojciech Witkowski

Szanowni Państwo, to zabezpieczenie hipoteką wynika z umowy jaką podpisał Dyrektor Regionalnego Szpitala naszego grudziądzkiego z Marszałkiem Województwa i z jego zastępcą. Czyli z województwem naszym samorządowym kujawsko – pomorskim na współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 – rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2. Chodzi głównie o wyposażenie pracowni hematologicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym. Tutaj Szpital otrzymuje dofinansowanie  z tego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tej instytucji, która zarządza czyli od Województwa Kujawsko – Pomorskiego to dofinansowanie wynosi dokładnie 6.699.600zł i z §11 Umowy, który mówi generalnie o zabezpieczeniach wykonania tej Umowy, z §11 dokładnie ust.1. Może zacytuję: „W przypadku gdy wysokość łącznej kwoty dofinansowania o której mowa w §2 ust.3 (czyli tam gdzie cytowałem 6.990.600zł ) jeżeli przekracza to dofinansowanie 1.000.000zł beneficjent wnosi do instytucji zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy”. I w tym przypadku to zabezpieczenie zostało określone w formie hipoteki. Powiem tylko, ze gdyby to dofinansowanie wynosiło mniej niż 1.000.000zł to wówczas zabezpieczeniem prawidłowego wykonania tej umowy byłby weksel in blanco. Ale w takim przypadku jak tutaj czyli gdzie kwota dofinansowania wynosiła więcej niż 1.000.000zł tym zabezpieczeniem było zabezpieczenie hipoteczne. Ja tylko powiem, że wcześniej pan dyrektor Nowak podzielił całą nieruchomość, która wcześniej znajdowała się w jednej księdze wieczystej podzielił ją na 10 ksiąg wieczystych. I to zabezpieczenie hipoteczne zostało wpisane nie na części szpitalnej ale na części infrastruktury szpitala.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo na ostatniej sesji zapytania złożyli: pan Radny Ślusarski, pan Radny Miedzianowski, pan Radny Kraśniewski, pan Radny Michał Czepek, pan Radny Poliński, pani Radna Milinkiewicz, pan Radny Szram, pan Radny Mizera. Odpowiedzi mam nadzieję Państwo otrzymali. Chciałem się zapytać czy są Państwo usatysfakcjonowani z odpowiedzi?

Odpowiedź na zapytanie Radnych: Grzegorza Miedzianowskiego i Witolda Kraśniewskiego zawarta jest w tym samym piśmie znak:  PP.IV.0057-3/08

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 24 do Nr 39 do protokołu/

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Z odpowiedzi, tak jak i pierwszej jak i drugiej, nie jestem zadowolony a utwierdza mnie w tym jeszcze Grudziądzki Informator Statystyczny. W tym informatorze nie ma żadnych wzmianek o dziedzictwie kulturowym, o zabytkach, ile tego mamy. I w nawiązaniu do odpowiedzi pozwolę sobie odczytać pismo bo to pismo przekażę Panu Prezydentowi Sikorze.

W nawiązaniu do odpowiedzi na moje zapytania w sprawie wykopalisk archeologicznych na Górze Zamkowej. Pismo z 30 września zawiera istotną sprzeczność merytoryczną co do zasięgu obszaru Zamku Wysokiego, zwanego w piśmie „Głównym”. W piśmie wyrażono deklarację odsłonięcia ruin całego zamku. Naocznie można stwierdzić, że poza strefą ogrodzenia są tak istotne elementy jak Brama Wschodnia, Parkan Południowy, Brama kamienna, pomieszczenie Komtura przy Bramie Kamiennej zbudowane od południowo-zachodniej strony. I nie będę czytał, żeby nie zanudzać wszystkich ale po prostu ten informator utwierdza, że Grudziądz nie jest zainteresowany dziedzictwem kulturowym. Nie ma kontynuacji badań po profesorze Pawłowskim. Ot, i Prezydent podpisuje się pod odpowiedziami no które nie mają związku z pytaniem bo pytanie jest proste: proszę o zaznaczenie na mapie gdzie, w jakim miejscu będą kolejne wykopy, na jaką głębokość. A tu mi się odpowiada, że to wszystko jest tajemnicą. No to niedługo będą stały na Górze Zamkowej tablice „zakaz fotografowania”. No ludzie, nie ośmieszajmy się. Dziękuję.

 

 

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Nie można dać takiego planu, Panie Radny, z tej prostej przyczyny, że jeszcze nie jest zatwierdzony budżet Miasta na 2009. Jeżeli pani profesor, która podpisała umowę z Urzędem Miasta na badanie Góry Zamkowej dostaje 2 czy 3mln zł to ona zakontraktuje 40 razy tylu pracowników i zakres prac będzie znacznie większy. Zrobimy umowy i dokładnie na to pytanie, które zadał Pan we wrześniu odpowiemy w styczniu. W projekcie budżetu na rok przyszły jest 400 tys. zł na badania archeologiczne na Górze Zamkowej. Jeżeli Wysoka Rada przyjmie ten budżet to możemy dalej dopiero działać i wtenczas poprosimy o harmonogram zadań, o zakres, o dokładny plan Panie Radny. W tej chwili tego nie możemy zrobić.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Może Pan Prezydent nie zna odpowiedzi na zapytanie. Tu pisze się wyraźnie, ze jest to tajemnica.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, ja otrzymałem dwukrotnie odpowiedź po mojej prośbie dodatkowej. Pierwsza była bardzo lakoniczna. Druga też nie wyczerpuje wszystkich pytań, które zadałem. I może od początku. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że protokół, bo ja pytałem o protokół z sesji z 10 września, że protokół powinien zawierać pełne teksty przyjętych uchwał. Z tego, co pamiętam, na tej sesji nie przyjęliśmy żadnej uchwały. Natomiast myślę, że to już kwestia dowolności, jedna uchwała znalazła się, czy projekt uchwały znalazł się w protokole, a drugi się nie znalazł. To świadczy o pewnej niekonsekwencji w prowadzeniu dokumentacji. Drugie pytanie, które zadałem dotyczyło, czy projekt uchwały w sprawie rezygnacji z mandatu radnego przez panią Małgorzatę Kufel znalazł się w prowadzonym rejestrze projektów uchwał. Rozumiem, że każdy projekt uchwały powinien się tam znaleźć. Na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi. I ostatnie pytanie jest następujące. Rozumiem, że projekt uchwały pani Małgorzaty Kufel był na piśmie i był zaakceptowany przez radcę prawnego. I moje pytanie jest następujące: na podstawie czego radca prawny czy radczyni, nie potrafię tego stwierdzić, podpisała się na tym projekcie uchwały. Czy na podstawie pisemnego zrzeczenia się mandatu czy na tak zwaną „gębę” - czyli informację ustną. Dziękuję uprzejmie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję. Ja Panie Radny udzielając Panu odpowiedzi, żeby nie być stronniczym, poprosiłem o opinię w tej sprawie Biuro Prawne. W związku z tym już nie ja osobiście ale Biuro Prawne Panu odpowiedziało. Rozumiem, że Pan nie jest usatysfakcjonowany z tej odpowiedzi. Natomiast po drugie, chciałem Państwu przypomnieć, że protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej został na ostatniej sesji przyjęty – również przez Pana. W związku z tym troszeczkę dziwię się tym wszystkim wątpliwościom ale cóż. Pańskie prawo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Jeżeli ktoś ma wątpliwości powinien zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. I oczekuję odpowiedzi na to zadane dziś pytanie. Dziękuję bardzo.

 

Radny Michał Czepek

Bardzo dziękuję za odpowiedzi, które uzyskałem na moje zapytania. Przede wszystkim dotyczyły one Wydziału Dróg. Dziękuję za postawienie słupków na ścieżce rowerowej na Placu Stycznia i za zapewnienie, że w przyszłym roku ścieżka do Rudnika będzie już utwardzona, w miarę możliwości. Natomiast dzisiaj chciałem złożyć zapytania.

            Pierwsze dotyczy linii tramwajowej z Rządza do miasta. Czy byłoby możliwe wprowadzenie pierwszeństwa dla ruchu tramwajów, które rano jadą w stronę miasta po to, żeby ludzie, którzy dojeżdżają do szkoły albo do pracy mogli zdążyć na czas, zgodnie z rozkładem. Znaczy codziennie, ja jeżdżąc do pracy, muszę stać koło ronda Dmowskiego 3-4 minuty, ponieważ tam jest mijanka, tramwaj czeka na pojazd, który przyjeżdża z miasta i tam 3-4 minuty stoi codziennie, dosłownie codziennie.

            Drugie. Rozpoczęła się zima … /KONIEC KASETY 2B/…

/KASETA 3A/:… pętla autobusowa na Rządzu przy ulicy Łęgi. Tam ten parking w kształcie ronda nie został w ogóle odśnieżony i czy można objąć to rondo stałą taką opieką utrzymywania ruchu w okresie zimy z uwagi na to, że tam prawie doszło do wypadku. Autobus wpadł w poślizg i prawie przejechał po samochodach, które tam są zaparkowane. Bo to jest i parking i przystanek.

            No i jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że budżet będziemy omawiali na przyszły rok natomiast Panie Prezydencie w lokalnych mediach oficjalnie urzędnicy miejscy wypowiadali się w sprawie monitoringu, który działa w mieście o zakupie 6 nowych kamer. Ale jednocześnie też po tej wypowiedzi, ja przyznam szczerze, straciłem poczucie bezpieczeństwa, które miałem do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że usłyszałem, że w godzinach nocnych monitoring nie jest obsługiwany i chciałem zapytać czy w budżecie na przyszły rok zaplanowano wystarczające środki, żeby obstawić etatowo osoby, które będą monitorowały te kamery?

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przejście dla pieszych ulica Bydgoska w kierunku Wisły, skrzyżowanie z ulicą Chełmińską, prawa strona. Tam autobusy jadące od strony Wisły na przystanek autobusowy, bo tam jest tak jakby dwutorowość: jeden jest dla samochodów jadących do miasta a jest taka mała wysepka, gdzie zatrzymują się autobusy. I ten przesmyk jest tak wąski, że ten autobus około 1m wchodzi w miejsce oczekiwani pieszych na zielone światło. Jest to miejsce gdzie bardzo wiele osób słabo widzących idzie do swojego miejsca czyli do związku na ulicę Kalinkową. Jakoś zaznaczyć wypukłymi płytkami to miejsce dokąd autobus może sięgnąć wjeżdżając żeby ludzie nie podchodzili do krawędzi. Bo niewidzący laską do krawężnika a może zostać przez autobus zabrany.

            Druga sprawa. Przy szkole Nr 15 przejście vis a vis bramki. Jest bardzo niebezpieczne. Rozpędzone autobusy, samochody jadące z ulicy Kalinkowej, z góry często nie udzielają pierwszeństwa przechodzącym uczniom. Robią to nawet samochody funkcyjne. To jest druga sprawa.

Trzecia związana z historią. Pomnik Ułana i Dziewczyny jest miejscem wycieczek, zresztą jak Ratusz, robienia sobie pamiątkowych fotografii. Często ludzie, którzy przychodzą tutaj, przyjeżdżają, muszą odjeść z kwitkiem ponieważ na tym odcinku są zaparkowane samochody. Tak samo przed Ratuszem. Bo Ratusz i takie miejsca zabytkowe jak ten pomnik są zasłonięte przez parkujące samochody. Żeby tą stronę prawą Ratusza, na chodniku żeby zakaz parkowania i bezpośrednio przed pomnikiem.

I ulica Parkowa. Pan Prezydent wspomniał dzisiaj, że kończy się remont ulicy Parkowej. Mnie to troszkę jakby bulwersuje bo Pan mówi cały czas o Parkowej a remontuje się odcinek ulicy Parkowej nie Parkową. Bo Parkowa kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Polskich Skrzydeł aż za PolPakiem i za działkami. Jest po prostu około 2/3 tej drogi remontowane a nie cała. I aż się prosi żeby w związku z tym, że tam powstaje bardzo dużo firm nowych, m.in. PolPak, żeby tą ulicę doprowadzić do porządku ponieważ jadąc na działki na największe działki w Grudziądzu, jest ich tam 330, i te po boku „Śnieżynka” jest ich też koło 80, czyli dużo działkowców. Dopóki nie stały na tej ulicy, nie parkowały Tiry, to można było slalomem jakoś tę ulicę przejechać ale teraz jest coraz gorzej. Prosiłbym bardzo o zajęcie się tą sprawą. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, ja bardzo krótko, mam prośbę czy Pan Prezydent mógłby mi odpowiedzieć czy byłby zainteresowany w przyszłości realizacją prawoskrętu na Plantach. Ponieważ ja powiem od razu o co mi chodzi bo nie chciałbym przygotowywać niepotrzebnie wniosku na Komisję, który ma potem zostać przegłosowany i uważam, ze szkoda naszego czasu a sprawa jest bardzo prosta. Jedziemy Groblową, Małogroblową, jesteśmy na Placu Stycznia w godzinach szczytu są straszne korki. Tutaj udrożniliśmy sobie trochę centrum miasta zmieniając ta organizację ruchu na Groblowej ale jest tam fatalnie. Rozmawiałem z pracownikami z Wydziału Dróg i rzeczywiście taka zmiana jest możliwa. I z tego co się dowiedziałem są w stanie większość rzeczy zrobić sami więc tak naprawdę kwestie projektowe by uciekały. A to bardzo dużo by wniosło zwłaszcza w perspektywie tego, że niedługo Rybacka będzie odnawiana. Te drogi z tamtej strony również będą dużo lepszej jakości więc natężenie ruchu w tamtym rejonie będzie jeszcze większe. Naprawdę obecnie jeździe się tam fatalnie i wracając z centrum miasta tą drogą korki są dość duże i to wszystko.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W nawiązaniu do tego miejsca, o którym mówił Pan Radny Mizera ja się oczywiście przychylam tez do tego wniosku ale mam prośbę. Podobnie jak przy zjeździe nad Wisłę ustawiono barierki, które mają w jakiś sposób chronić rowerzystów przed zderzeniem z samochodem przejeżdżającym. Akurat w tym miejscu sytuacja wygląda tak, że rowerzyści, którzy tamtędy jadą właściwie wjeżdżają wprost pod samochody. Często też korzystają z tego miejsca jako przejścia osoby piesze. Czy można by postawić tam barierki, które zmuszałyby te osoby do przechodzenia jednak na pasach i o pewną zmianę, korektę trasy, ścieżki rowerowej, żeby też wjazd nie następował wprost pod koła samochodów, które tam nadjeżdżają.

            Kolejna sprawa. Pytanie czy właściwie prośba do Straży Miejskiej. Często widzę jak różne osoby oklejają swoimi reklamami no miejsca do tego nie przeznaczone. Z reguły słupy energetyczne i tego typu instalacje. To nie jest miejsce do reklamowania swoich usług, towarów, produktów. Czy Straż Miejska podejmuje jakieś działania, żeby tego nie było, żeby zwracać się do tych firm aby usunęły te reklamy czy karze ich w jakiś sposób?

            Kolejna sprawa dotyczy ulicy Jagiełły. Jak Państwo tam jechaliście jest tam podjazd. Jest spory ruch z racji nauki jazdy czy z wojska czy szkół jazdy dla samochodów osobowych. W tym miejscu te szkoły jazdy urządzają sobie poligon ruszania pod górkę. Jest to dość niebezpieczne miejsce i robienie sobie takiego poligonu w tym miejscu myślę, że wprowadza pewne zagrożenie. Moja prośba dotyczy ustawienia w tym miejscu zakazu zatrzymywania się i postoju.

            I ostatnia sprawa. Mam prośbę o przekazanie mi informacji na temat wyposażenia placów zabaw w przedszkolach. Chodzi mi o koszty zakupu, od jakiego to było dostawcy, co to był za rodzaj sprzętu zakupiony, tak? Dziękuję bardzo.

 

Radny Tomasz Smolarek

Panie Prezydencie na Pana ręce składam podziękowania i kieruję w kierunku Wydziału Dróg za ustawienie znaku „zakaz postoju i zatrzymywania się” na przystanku autobusowym a właściwie przed przystankiem autobusowym przy ulicy Korczaka. Tam jest taki sławetny dywanik. Tam właściwie z uporem maniaka parkują samochody kierowcy         TIR-ów, powodując spore zagrożenie. Tam jest tuż zaraz przejście dla pieszych. Taki samochód zastawiał to przejście, nie było dokładnie widać. Tamten znak stoi właściwie od połowy chyba października jak dobrze pamiętam ale mieszkańcy ulicy Korczaka, Jackowskiego przekazali mi taką informację, ja mam numery tego samochodu, że w listopadzie, co prawda miesiąc jeszcze się nie skończył, mam tutaj dokładny wykaz dni: 14 dni 2,3,4,5..9 itd. 18,21,22 z uporem maniaka ten samochód o numerach … nie wiem czy to jest...mogę powiedzieć, ok., nie powiem… stoi sobie cały czas tam. I taka moja sugestia do służb podległych Panu Prezydentowi, żeby te służby tam się wybrały na ten sławetny „dywanik”. Tam można trochę pieniędzy zarobić do budżetu no skoro 14 dni, chyba, że ten kierowca jest po prostu tak bogaty.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja nie wiem czy to jest tutaj do załatwienia, nie wiem jak to wygląda czy służby kartograficzne, czy drogowe czy być może Zarząd. Gdzie zgłaszane są przebudowy, zmiany, które dokonują się w sieci drogowej w wyniku prowadzonych inwestycji. Ponieważ w Grudziądzu no jeżeli chodzi o namiary GPS od kilku kolejnych wersji w tym roku podanych chociażby przez Auto Map ale w innych programach też no są ewidentne błędy. Bo jak długo nie ma Średnicówki to jest ok. Jak nie ma to nie ma. Ale jak już jest Średnicówka no to lepiej żeby to było bez błędów a tam ona kieruje na przykład w ten wąs jadąc od miasta na Waryńskiego no który jest tylko wjazdem na Średnicówkę. W drugą stronę nie można. Zupełnie nie widzi skrzyżowania ulicy Łyskowskiego na przykład. Bo to, że nie widzi ulicy Warszawskiej, która została przebudowana od ronda przecież kilka lat temu no to już pół biedy bo tam jest tylko to, że ulica jest na długim odcinku czteropasmowa i nie ma możliwości wjechania, skrętu w lewo prawda? Tego nie widzą ale to pół biedy. Natomiast chodziło mi o to, że szczególnie przy przelotówce no myślę, że ma to pewne znaczenie ponieważ do różnych zakładów położonych przy Waryńskiego itd. Jeżdżą samochody i jak jadą na wskazania GPS-a to tam później dostają kociokwiku bo nie wiadomo gdzie można skręcić. I chciałem po prostu stwierdzić czy to jest gdzieś przekazywane, jakie rozwiązanie drogowe zostało wybrane bo ja mam wrażenie, że w przypadku Średnicówki oni zrobili ją na podstawie jakiś planów sprzed nie wiadomo kiedy. I po prostu te wskazania w tym miejscu są błędne. Gdyby można to było gdzieś przekazać gdzie to korygują to myślę, że byłoby to zasadne.

 

 

Ad. 19

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                              Sławomir Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-01-2009 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 13:18