herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r.

Protokół

z XXXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r.

 

 

XXXIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono             o godz. 16:00.  W posiedzeniu udział wzięło 20 radnych..

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXXIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był Radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

Porządek obrad przyjęto bez uwag.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 1 c

            Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

W wyniku głosowania protokół z XXXII sesji przyjęto jednogłośnie (20 za).

 

Ad. 2

Informacje Prezydenta

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Wyjątkowo dzisiaj pozwolę sobie z tego miejsca dość krótką informację, o najważniejszych sprawach, jako że praktycznie między sesjami było tydzień pracy odliczając dni świąteczne. Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym kończą się procedury przyjęcia budowy szpitala. Są już odbiory sanitarne, przeciwpożarowe, PINBudu. W dniu jutrzejszym planujemy wydanie pozwolenia na użytkowanie szpitala. Kończymy budowę szpitala. Mam zamiar Państwa Radnych wszystkich zaprosić oddzielnym zaproszeniem na początku stycznia, pokazać jak wygląda nowowybudowany szpital od środka.

Również chciałbym poinformować Państwa Radnych, że zakończyła się modernizacja ulicy Parkowej. Zapraszam szczególnie wieczorem, jak wyglądają chodniki, jak ścieżka rowerowa, jak wygląda oświetlenie ścieżki rowerowej bo to jest … ładnie to wygląda. No i dużo czasu poświęciłem w okresie przedświątecznym na spotkania świąteczno-noworoczne w Grudziądzu, u pana Marszałka, u Wojewody, w sumie odbyłem 18 takich spotkań. Oprócz tego moi zastępcy, tak właśnie ten bogaty okres pomiędzy sesjami upłynął.

Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący.

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę (za 20).

 

/Uchwała Nr XXXIII/137/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 4

            Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałem przypomnieć Radnym, że na Komisji 19 grudnia otrzymali wszyscy autopoprawkę do uchwały. Wszyscy ją na pewno mają.

Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do omawiania projektu budżetu na 2009 pozwolę sobie przeczytać dwie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

/Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki Nr 5 i 6 do protokołu/

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Czymże innym jest konstruowanie budżetu Miasta, jak nie właśnie wynajdowaniem pieniędzy  i dodatkowo dzieleniem ich pomiędzy wszystkie sfery aktywności Miasta tak, by zapewnić zrównoważony jego rozwój.
To priorytet, któremu podporządkowane są wszelkie moje działania. Dlatego też budżet ten gwarantuje stabilną politykę finansową naszego samorządu.

Wszystkie elementy składające się na uchwałę budżetową poddawane są szczegółowej analizie. Rozważna polityka dochodowa opiera się na pobieraniu wszelkich należnych Miastu dochodów, traktując szczególnie i wyjątkowo instrumenty ulg podatkowych. Działania podporządkowane zrównoważonemu rozwojowi Miasta wymagają podejmowania wszelkich działań, które gwarantują zwielokrotnione efekty.

Działalność bieżąca w zakresie oświaty i edukacji realizowana jest poprzez systematyczne poszerzanie działalności przedszkoli, które zwiększają ilość oddziałów, by ułatwiać i umożliwiać mieszkańcom podejmowanie decyzji o aktywności. Bezustannie i skutecznie czynimy starania, by szkoły regularnie mogły wzbogacać i rozwijać ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla grudziądzkiej młodzieży.

W 2008 roku został osiągnięty jeden z priorytetów naszej polityki społecznej – grudziądzkie Domy Pomocy Społecznej, MOPR a także PUP zdążyły dostosować się do norm unijnych, dzięki czemu znacznie poprawi się standard placówek, ale także da szansę m.in. na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, by jeszcze lepiej służyć mieszkańcom potrzebującym takiego wparcia.

W roku 2009 czekają nas nowe wyzwania – szanse ale i zagrożenia. Naszych szans upatrujemy w coraz większej możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych – pierwsze projekty finansowane ze środków perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2007-2011 otrzymały dofinansowanie w roku 2008, liczymy na szersze udostępnienie możliwości ubiegania się o środki oraz ostateczne doprecyzowanie obowiązujących procedur ich przyznawania. Istotne jest także rzeczywiste uruchomienie środków unijnych poprzez ich przekazywanie tym samorządom, które inwestują zarówno w sferę społeczną jak i w infrastrukturę.

Zagrożenia, które przynosi nam rok 2009, a które mogą mieć istotny wpływ na budżet Miasta to przede wszystkim spowolnienie gospodarek wielu krajów wywołane kryzysem finansowym. Z satysfakcją odnotowywany wynik ożywienia gospodarczego, który przekłada się na dochody Miasta szczególnie w zakresie tempa wzrostu dochodów od osób fizycznych i prawnych może zostać poprzez sytuacje gospodarczą nieco osłabiony.

            W zakresie działalności inwestycyjnej Miasto rozpocznie szereg inwestycji finansowanych środkami unijnymi ujętymi w perspektywie budżetu 2007-2011. Rozpoczęte zostaną zadania inwestycyjne związane m.in. z:

- rewitalizacją obszarów miejskich oraz rewitalizacja i adaptacją obszaru poprzemysłowego do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych,

- modernizacją sieci tramwajowej w Grudziądzu,

- przebudową fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534. Łącznie z wiaduktem, o którym wcześniej Państwu tu, na tej sesji wspominałem.

            W związku z ogłoszonymi konkursami Miasto ubiega się o środki
z funduszy europejskich na realizację zadania związanego z kontynuacją budowy Trasy Średnicowej tj. budowę II etapu Trasy Średnicowej – szacowana wartość inwestycji to około 110 mln zł. Istnieje możliwość dofinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych nawet do 85% wartości tego zadania. Należy podkreślić, że budowę III etapu Trasy Średnicowej – od węzła autostradowego do ul. Toruńskiej - wartości ok. 80 mln zł sfinansuje w całości skarb państwa. Drugim konkursem organizowanym w ramach programów operacyjnych jest program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest zupełnie oddzielny od budynków mieszkalnych. W tym zakresie chcemy przy pomocy środków Unii Europejskiej zmodernizować kilkanaście budynków oświatowych i społecznych w mieście – szacowana wartość tego projektu wyniesie 11 mln zł.

Ponadto, w konkursach ogłaszanych przez Marszałka Województwa miasto ma zamiar ubiegać się o środki na wsparcie zadań związanych z finansowaniem programu rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej oraz budowę zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, jak również budowę obiektów sportowych, niektórych obiektów sportowych. W ramach toczących się już inwestycji przebudowie podlegać będzie układ drogowy w tym: ul. Graniczna i węzeł Jana Pawła II, Łyskowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Waryńskiego, tam aktualnie prace trwają, oraz układ drogowy ulic na osiedlu Strzemięcin – Korczaka, Śniadeckich i Konstytucji 3 Maja. Wykonana zostanie także przebudowa                   ul Kwidzyńskiej to jest ostatnia z nieprzebudowanych tras wylotowych z Grudziądza. Ponadto pozyskano środki inwestycyjne na przebudowę systemu komunikacyjnego ulic w obrębie basenu portowego: tzn. dokładnie: Wiślanej, Portowej, Rybackiej, Marcinkowskiego i Królowej Jadwigi.

W zakresie sfery budowy i modernizacji obiektów sportowych zamierzamy kontynuować budowę kolejnego obiektu z programu Orlik 2012 – na osiedlu Mniszek oraz budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą na terenie GKS Olimpia. Są to inwestycje współfinansowane przez Marszałka Województwa – i jedna i druga. A „Orlik” dodatkowo przez Ministra Sportu. Poza tym, w ramach rozpoczętej w bieżącym roku modernizacji placów zabaw planujemy dokonać dalszych prac związanych z ulepszaniem bazy rekreacyjnej dla najmłodszych.

Istotnym przedsięwzięciem z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego jest zadanie, które zostało rozpoczęte w 2008r. związane z odsłonięciem i częściową rekonstrukcją murów zamku krzyżackiego na Górze Zamkowej. Realizacja tego zadania przyczyni się także do poprawy atrakcyjności turystycznej naszego Miasta.

Poza inwestycjami w infrastrukturę oraz obiekty sportu, rekreacji
i wypoczynku kontynuowane są działania związane z rozwiązaniem problemów mieszkań socjalnych poprzez przebudowę budynków na ul. Lipowej. Na ten cel planujemy uzyskać zewnętrzne dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 30% zadania.

W związku z zakończeniem w 2008r. prac związanych z budową szpitala miejskiego w Grudziądzu zlokalizowanego w Węgrowie niezmiernie istotnym faktem staje się konieczność zapewnienia tej placówce tzw. pierwszego wyposażenia. Polityka państwa w tym zakresie nie przewiduje wystarczającego wsparcia, dlatego to na barki samorządu spada obowiązek finansowania tak ważnego przedsięwzięcia. Szacowany koszt zakupu wyposażenia to jest kwota do około 50 mln zł. Pomimo znacznego wysiłku finansowego jaki należy podjąć, dysponowanie na terenie Miasta nowoczesnym szpitalem regionalnym jest wartością samą w sobie i znacznie przyczynia się do wzrostu roli miasta Grudziądza.

Prowadząc politykę budżetową Miasto stara się tworzyć długofalowy system zarządzania finansami. Świadczą o tym wskaźniki zadłużenia i spłat na poziomie dużo niższym od progów ustawowych. Służy temu przede wszystkim poddany w dniu dzisiejszym pod głosowanie Wieloletni Plan Inwestycyjny, ściśle powiązany z budżetem danego roku, ponadto planuje się przeprowadzenie kompleksowej informatyzacji procesów zarządzania finansami w Urzędzie Miejskim.

            Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków, a także przychodów
i rozchodów tej jednostki oraz przychodów i wydatków instytucji pozabudżetowych. Podejmowana przez organ stanowiący samorządu terytorialnego decyzja jest upoważnieniem dla władzy wykonawczej oraz jej zobowiązaniem wobec mieszkańców do realizacji zadań nałożonych na samorząd. Należy bowiem pamiętać, że jednostka samorządu terytorialnego jest zarazem wspólnotą mieszkańców i organem władzy publicznej. Budżet jednostki samorządu terytorialnego konstruowany jest zgodnie z ukształtowanymi w teorii i praktyce regułami, które można przedstawić w formie 7 zasad. Macie Państwo te zasady na slajdzie:

- zasada niezależności organizacyjnej,

- zasada jedności formalnej budżetu,

- zasada jedności materialnej budżetu,

- zasada równowagi budżetowej,

- zasada szczegółowości budżetu,

- zasada szczegółowości rzeczowej i ilościowej,

- zasada szczegółowości czasowej.

            Spełnienie niektórych z przedstawianych zasad, jak np. zasady jedności formalnej i materialnej budżetu, zasady szczegółowości, zasady niezależności organizacyjnej ujęto w normach prawa. Projekt nowej ustawy o finansach publicznych będący w toku prac legislacyjnych wprowadza bardzo istotną z punktu widzenia prowadzenia gospodarki finansowej zasadę równowagi budżetowej wiążąc ją dodatkowo z określeniem możliwości zadłużeniowych jednostek samorządu terytorialnego. Stosowanie przedstawionych zasad świadczy o jakości polityki budżetowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego pomimo jego formalnego charakteru pełni też funkcję planu zarządczego, poprzez wskazanie konkretnych zadań do realizacji, określenie celów, które mają być osiągnięte poprzez zapisanie odpowiednich kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z przeznaczeniem ich na wykonanie określonych zadań własnych zleconych i powierzonych.

Ograniczenie budżetu wymiarem roku obrachunkowego powoduje, że posiada on charakter planu operacyjnego, dlatego niezmiernie ważne jest powiązanie
go z innymi dokumentami strategicznymi jednostki samorządu terytorialnego – Strategią Rozwoju i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Pozwala to jednostce samorządu terytorialnego na powiązanie zarządzania strategicznego z działaniem operacyjnym w ramach uchwalonego na dany rok budżetu. Po raz pierwszy projekt uchwały budżetowej na rok 2009 jest w pełni zgodny z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 I tak zarówno w zakresie rzeczowym zaplanowanych inwestycji jak i w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ścisłe powiązanie projektu uchwały budżetowej z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym jest przemyślaną strategią, która ma na celu przejście do strategicznego zarządzania finansami Miasta.

            W opracowaniu budżetu miasta na rok 2009 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne, których podstawą był projekt ustawy budżetowej na rok 2009,
w szczególności:

- przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
o 2,9%,

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2008r. do kwoty 1.276 zł,

- wzrost wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela na poziomie ustalonym w przepisach szczególnych, tj.5% od miesiąca stycznia oraz dodatkowo 5% od miesiąca września 2009r, a także założenia dotyczące konstrukcji wewnętrznej budżetu miasta:

- wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 4%,
za wyjątkiem wcześniej wymienionych pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela,

- naliczenie 90% pochodnych (95% pochodnych w jednostkach podległych Wydziałowi Edukacji) tj. składek ZUS płatnika i Funduszu Pracy oraz zabezpieczenie w rezerwie ogólnej kwoty 500.000zł na ich faktyczną wypłatę ponad przyjęty próg, gdyby tak było,

- przyjęcie poziomu wydatków bieżących na poziomie wynikającym
z przyjętego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że z indywidualnie przeprowadzonych kalkulacji wynikają inne wartości,

- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 3.000.000zł,

- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 20.000zł na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego,

- przyjęcie zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania, w tym prognozy długu oraz jego spłaty wynikającego z opracowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

            Konstrukcja budżetu w oparciu o przytoczone zasady i przyjęte założenia pozwala z racjonalnym stopniem pewności przyjąć, że stworzony budżet pozwoli zapewnić funkcjonowanie Miasta w zakresie realizacji nałożonych na nie zadań,
a także środków niezbędnych do kontynuowania istniejących oraz rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych.

Polityka dochodowa prowadzona przez miasto w 2009r. w zakresie podatków, dla których organem podatkowym jest Prezydent Grudziądza planuje się, że w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu nastąpi podniesienie stawek w wysokości 4,2%, co odpowiada wzrostowi maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W zakresie podatków, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu przewiduje się, że w 2009r. nie zajdą żadne istotne zmiany. Spośród tego rodzaju dochodów własnych najwięcej środków Miasto uzyskuje z podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosunkowo wysoki udział w strukturze dochodów z podatków i opłat lokalnych związany jest z wysokim poziomem cen utrzymującym się na rynku nieruchomości. Należy jednak zwrócić uwagę, że kryzys finansów światowych spowoduje weryfikację cen na rynku nieruchomości również w Polsce. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ także na dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Przewiduje się, że w roku 2009 dochody z tych tytułów ukształtują się na zbliżonym poziomie do roku 2008.

Tytułem stanowiącym dochód własny Miasta, dla którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego jest także karta podatkowa. Wpływy z tego podatku wykazują się na przestrzeni ostatnich lat systematycznie zmniejszającym się poziomem. Podatek opłacany w formie karty był atrakcyjny z punktu widzenia podatników w latach poprzednich. W związku ze zmianami w polskim systemie podatkowym, podatnicy objęci tym obciążeniem systematycznie rezygnowali z tej formy podatku na rzecz podatku od osób fizycznych.
Nie jest to jednak korzystne dla budżetów gmin, ponieważ karta podatkowa wpływa
w całości do ich budżetów, a w podatku od osób fizycznych gminy mają tylko określony procentowo udział. Zakłada się, że w roku 2009 wpływy z karty podatkowej utrzymają się na zbliżonym poziomie do przewidywanych wpływów w roku 2008.W zakresie opłat lokalnych w roku 2008 nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w stosunku do roku 2008.        

            Podstawową opłatą pod względem udziału w dochodach z podatków i opłat lokalnych jest opłata komunikacyjna pobierana za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wysokości opłat za wydanie karty pojazdu, Minister Transportu i Budownictwa obniżył w 2006r. stawkę tego świadczenia: z 500zł na 75zł. W związku z powyższym plan na rok 2009 ustalono na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2008. Istotne zmiany we wpływach z opłaty komunikacyjnej może wprowadzić planowana zmiana przepisów prawa.

Drugą co do wielkości opłatą pod względem udziału w dochodach z podatków
i opłat lokalnych jest
opłata skarbowa. Rok 2009 będzie drugim z kolei rokiem obowiązywania nowej ustawy o opłacie skarbowej, która zmieniła stawki opłat za czynności podlegające opłacie oraz wprowadziła zmiany w organizacji jej poboru. Wysuwane inicjatywy ustawodawcze mające na celu wyłączenie z pod opłaty skarbowej szeregu czynności powoduje, że w roku 2009 zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Opłatą o znacznym udziale w wpływach z podatków i opłat lokalnych jest opłata targowa. Ustalone stawki opłaty targowej pozostają niezmienione w stosunku do roku 2008, co wynika z założonej przez samorząd grudziądzki polityki wspierania drobnej przedsiębiorczości. Pomimo tego wpływy z opłaty nie rosną, co jest wynikiem zmniejszania się liczby osób zainteresowanych tą formą działalności gospodarczej.

Istotne znaczenie we wpływach z opłat lokalnych mają także:

- opłata za strefę płatnego parkowania,

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

- opłata za rentę planistyczną,

które łącznie stanowią 3,6% przewidywanych wpływy do budżetu w roku 2009
z tytułu opłat i podatków lokalnych.

Konsekwentnie do przyjętych w roku 2008 założeń nie przewiduje się w roku 2009 uchwalenia opłaty od posiadania psów.

            Odrębną kategorię stanowi opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych przez gminę z tego tytułu środków wykorzystana zostanie na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Udział gminy w PIT w 2009r. wynosić będzie 36,72% (wzrost z 36,49% w roku 2008). Udział powiatu nie zmienia się i wynosi 10,25%. W sumie miasto ma 47% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli to, co oddajemy jako podatek do Urzędu to 47% wraca do Miasta. Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów Miasta. Należy zaznaczyć, że ze względu na sytuację gospodarczą na świecie do planu przyjęto kwoty niższe niż prognozowane przez Ministra Finansów. Wielkości proponowane przez resort finansów wynikają z projektu ustawy budżetowej Państwa i zgodnie z wyjaśnieniami należy je traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych przez Ministerstwo Finansów założeń. Podstawowym zagrożeniem wykonania dochodów w zakresie udziału w PIT jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, jako efekt narastającego kryzysu finansów światowych, który zacznie być odczuwany w 2009r. w realnej gospodarce. Ponadto należy zwrócić uwagę, że nadal obowiązuje uchwalona w 2007r. ulga z tytułu wychowywania dzieci (kwota zwolnienia w roku 2008 „kosztowała” budżet Miasta utratę dochodów z PIT w wysokości ok. 6,3 mln zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Gmina posiada 6,71% udziału w CIT, powiat zaś 1,4%. Ze względu na rozpoczynające się na świecie spowolnienie wzrostu gospodarczego lub zaplanowane na 2009r. dochody z tytułu CIT kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Dochody z majątku. Podstawowym dochodem z majątku są wpływy pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego. W latach 2009-2013 przewiduje się intensyfikację przygotowania oraz sprzedaży majątku komunalnego. Dochody uzyskane z tego tytułu mają posłużyć współfinansowaniu wkładów własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE. W roku 2009 przewiduje się podwojenie wpływów ze sprzedaży majątku w stosunku do planowanego wykonania dochodów w roku 2008.      Ponadto planowane na 2009r. dochody z majątku mają być uzyskane ze sprzedaży składników majątku tj. II raty spłaty za sprzedaną MWiO sp. z o.o. oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi.

            Nie planuje się dochodów z tytułu dywidend i zbycia praw majątkowych. Zysk netto wypracowany przez spółki prawa handlowego, w których Miasto
jest właścicielem lub posiada udziały planuje się pozostawić w spółkach jako źródło współfinansowania rozwoju tych podmiotów, w tym głównie prowadzonych przez nie inwestycji. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim wysoki koszt uzyskania takiego rodzaju dochodów dla budżetu Miasta.

Pozostałe dochody z majątku. Zmniejszeniu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2008 uległ plan dochodów z majątku dotyczący wpływów z dzierżaw i najmu. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbywanie części majątku, z którego pozyskiwane są przedmiotowe dochody. Ponadto część tych dochodów umiejscowiona jest w majątku oświatowym, gdzie planowanie dochodów na rok budżetowy jest utrudnione ze względu na cykl oświatowy trwający od września do czerwca. Wpływy z pozostałych tytułów tj. opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania planowane są na rok 2009 na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania w roku 2008.

Pozostałe dochody. Największy udział w pozostałych dochodach wykazują wpływy z usług. Decydujący wpływ na taką sytuację ma pełnienie przez samorząd grudziądzki roli organizatora przewozów w transporcie zbiorowym. Wpływy prognozowane na rok 2009 wykazują tendencję wzrostową, co związane jest z przewidywanym wzrostem wpływów w związku z zakończeniem reorganizacji transportu zbiorowego w mieście oraz …/KONIEC KASETY 1 A/ …. wzrostem cen biletów. Na pozostałą część wpływów z usług składają się dochody uzyskiwane z jednostek oświatowych oraz pomocy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje także kategoria pozostałych dochodów - grzywny i kary pieniężne, która związana jest z pełnieniem przez samorząd funkcji represyjnej w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto w tej kategorii mieszczą się wszelkie inne dochody własne, których ze względu na swój specyficzny charakter nie można zakwalifikować do innych źródeł.

Subwencje i dotacje. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych, (jako tzw. bezpośrednich transferów z budżetu państwa) przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej (w niektórych przypadkach także inne jednostki samorządu terytorialnego). Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej oraz informacji udzielonych przez Urząd Wojewódzki oraz inne samorządy, stąd też kwoty przyznawanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa. Największa dotacja celowa jest natomiast przekazywana na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Inne znaczne dotacje na zadania zlecone to finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych miasta Grudziądz są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej i realizację zadań własnych miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi

            Środki ze źródeł niepodlegających zwrotowi planuje się pozyskać na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja obszarów miejskich w Grudziądz” - 1.907.171zł,

- „Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów powojskowych w Grudziądzu” - 5.619.407zł,

- „Przebudowa internatu na mieszkania socjalne przy ul. Lipowej 35” – 1.755.717zł,

- „Termomodernizacja budynków Użyteczności Publicznej” – 1.800.000zł,

- „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu” – 1.500.000zł,

- „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu” – 4.581.500zł,

- „Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534” – 4.028.505zł.

Polityka wydatkowa w 2009r. Wydatki ogółem miasta Grudziądza na rok 2009 zaplanowano w wysokości 390.973.212 zł, co stanowi 92,9% przewidywanych do wykonania wydatków w roku 2008. W zakresie wydatków bieżących plan na 2009r. wynosi 303.727.623 zł i kształtuje się na poziomie 108,2% przewidywanych wydatków roku 2008. Planowane wydatki majątkowe w 2009r. osiągną wartość 87.245.589zł, zatem ukształtują się na poziomie 62,3% przewidywanych wydatków roku 2008.

Wydatki bieżące w 2009r.

Należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków bieżących występują następujące elementy: wydatki osobowe oraz pozostałe wydatki bieżące, wśród których należy wyróżnić: wydatki rzeczowe, dotacje bieżące, poręczenia i gwarancje, środki na obsługę zadłużenia oraz rezerwy.

            W wydatkach bieżących ogółem wydatki osobowe stanowią
w przewidywanym wykonaniu roku 2008 – 44,3%, w projekcie budżetu na 2009r. udział ten jest taki sam i wynosi również 44,3%. Wydatki rzeczowe stanowią odpowiednio % wydatków bieżących ogółem: 44,1% w przewidywanym wykonaniu roku 2008 i 42% w projekcie budżetu na rok 2009. Takie ukształtowanie wydatków rzeczowych w 2009r. wynika z faktu, że w rezerwie ogólnej znajdują się środki, które w trakcie roku przenoszone są na wydatki rzeczowe. Uwzględniając środki zawarte w rezerwie ogólnej wydatki rzeczowe w projekcie budżetuZa2009r.stanowią ok. 43% wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków bieżących związany jest z przyjęciem założenia wzrostu wydatków bieżących rzeczowych w wysokości 2,9% oraz wzrostu osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników samorządowych o 4% oraz wynagrodzeń nauczycieli w wysokości średniorocznej 6,75%. Osobowy fundusz wynagrodzeń obliczono przy założeniu wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obowiązującym obecnie poziomie oraz założeniu pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 90% ( dla jednostek podległych Wydziałowi Edukacji 95%). Dodatkowo w rezerwie ogólnej zabezpieczono 500.000zł na wyrównanie faktycznych wpłat składek do ZUS ponad przyjęte założenia. W celu zobrazowania struktury oraz dynamiki wydatków bieżących według najważniejszych sfer działalności Miasta oraz odpowiadającej im struktury i dynamiki dochodów przewidywanego wykonania w roku 2008 i projektu budżetu na rok 2009 dokonano ich zestawienia.

            Z przytoczonego zestawienie wynika, że dwiema podstawowymi sferami aktywności miasta są oświata i edukacja (ponad 42% wydatków bieżących) oraz polityka społeczna (średnio około 36% wydatków bieżących). Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 70% subwencją oświatową i w około 30% dochodami własnymi miasta, natomiast w przypadku polityki społecznej proporcje kształtują się odmiennie - około 50% subwencja w części równoważącej i dotacje celowe oraz około 50% dochody własne miasta. W następnej kolejności w wielkości wydatków bieżących znajduje się gospodarka komunalna wraz z infrastrukturą z udziałem w wydatkach w wysokości ok. 12% oraz ze strukturą finansowania: ok. 10% subwencja w części równoważącej oraz ok. 90% dochody własne miasta. Należy zwrócić uwagę na pozytywne tendencje polegające na tym, że największej dynamiki wzrostu doznaje sfera gospodarki i infrastruktury komunalnej (powyżej dynamiki ogółem), natomiast dwie największe sfery – oświata
i edukacja oraz pomoc społeczna rosną wolniej od dynamiki ogółem. Potwierdza
to prawidłowość zachodzących w tych sferach procesów.

            Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze są zależne od polityki prowadzonej przez państwo np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne np. Karta Nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki miasta jest ograniczone.

Wydatki majątkowe w 2009

            Projekt budżetu na rok 2009 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych
w stosunku do przewidywanego wykonania o ok. 38% w ujęciu wartościowym. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy jest zakończenie w 2008r. inwestycji „Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu”. Pozyskane z budżetu w latach 2007-2008 środki w wysokości 71 mln zł, w tym 47 mln zł w roku 2008 pozwoliły doprowadzić praktycznie do końca trwające 25 lat zadanie.

            Z przedstawionego zestawienia wynika, że największe nakłady ponoszone
są na gospodarkę komunalną i transport oraz na politykę społeczną. Taki stan rzeczy wynika z prowadzenia wielu dużych inwestycji drogowych – m.in. II etapu Trasy Średnicowej (szacowana wartość zadania 107,8 mln zł, w tym możliwe do uzyskania w konkursie środki UE 90,8 mln zł) oraz rozpoczęcia procesu wyposażania Regionalnego Szpitala w Grudziądzu finansowanego całkowicie z budżetu miasta o wartości 50 mln zł.

            Ponadto w roku 2009 rozpocznie się realizacja 4 inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Są nimi:

- rewitalizacja obszarów miejskich w Grudziądzu – wartość zadania 22,7 mln zł,
w tym 11,9 mln zł środki UE,

- rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych – wartość zadania 28,6 mln zł, w tym 18,6 mln zł środki UE,

- modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu – wartość zadania 41,9,6 mln zł,
w tym 20,9 mln zł środki UE,

- przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 – wartość zadania 16,4 mln zł, w tym 8,2 mln zł środki UE.

            Ponadto planowane na 2009r. są zadania związane z przebudową układu drogowego rozpoczęte w 2008r. tj.:

- przebudowa ul. Granicznej i budowa węzła komunikacyjnego z ul. Jana
Pawła II – wartość zadania w 2009 - 5,7 mln zł,

- przebudowa ul. Łyskowskiego wraz z skrzyżowaniem z ul. Waryńskiego -wartość zadania w 2009 12,1 mln zł, uzyskane dofinansowania z programu rządowego tzw. „schetynówek” 3 mln zł,

- przebudowa ul. Śniadeckich, Korczaka oraz ronda Konstytucji 3 Maja
i Korczaka - wartość zadania w 2009 - 8,9 mln zł.

            W roku 2009 przy współudziale środków z budżetu państwa planowana jest modernizacja ul. Kwidzyńskiej - wartość zadania 2,2 mln zł, planowany udział budżetu państwa 1,1 mln zł.

W budżecie miasta zarezerwowano także środki na 2 inwestycje, o które miasto zamierza ubiegać się w konkursach ogłaszanych w 2009r. przez Marszałka Województwa oraz na jedno zadanie inwestycyjne, gdzie konkurs organizowany jest na szczeblu ogólnopolskim tj.:

- budowa zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej GSIP – wartość zadania 4,8 mln zł, w tym 3,6 mln zł środki UE,

- program rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej – wartość zadania 4 mln zł, w tym 2 mln zł środki UE,

- program termomodernizacji, który ma objąć 17 budynków samorządowych
w Mieście – wartość zadania 11 mln zł, w tym możliwe do uzyskania środki UE
6,5 mln zł.

            W roku 2009 planuje się także kontynuować rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego. W mieście mają powstać nowe obiekty sportowe tj.

- pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki nożnej ze sztuczną trawą – wartość zadania 3 mln zł, planowane dofinansowanie 1,5 mln zł,

- boisko Orlik 2012 - wartość zadania 1,2 mln zł, planowane dofinansowanie
0,7 mln zł.

Ponadto planuje się zadanie związane z historią miasta – częściowa rekonstrukcja murów zamku krzyżackiego na Górze Zamkowej - wartość zadania
1,2 mln zł, w tym w roku 2009 – 0,4 mln zł.

Należy, jako pozytywny fakt odnotować realizację inwestycji, które w żaden sposób nie obciążą budżetu Miasta - przede wszystkim III etapu Trasy Średnicowej (węzeł autostradowy w Grudziądzu do ul. Toruńskiej wartości ok. 80.000.000 zł wykonywanej przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad) oraz układu drogowego ulic Wiślana, Portowa, Rybacka, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi wartości ok. 17.000.000 zł wykonywanej w ramach budowy Centrum Handlowego „ALFA”.

            Istotnym z punktu widzenia konturowania budżetu majątkowego miasta
w 2009r. jest jego ścisłe powiązanie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Dlatego należy zwrócić uwagę, że budżet w części majątkowej danego roku stanowi „wycinek” szerszej perspektywy planowania i realizacji zadań inwestycyjnych w ramach WPI.

Przedstawiając Państwu projekty uchwały budżetowej chciałbym podziękować tym którzy przyczynili się do jego stworzenia oraz Państwu Radnym za szczegółową jego analizę oraz konstruktywną krytykę. Chciałbym podkreślić. Komisja Budżetu jak rzadko w którym roku, w tym roku pracowała dwukrotnie. Budżet był omawiany na wszystkich komisjach. Państwo Radni indywidualnie też dyskutowaliście i ze Skarbnikiem i ze mną na temat budżetu. Za zainteresowanie i za wkład pracy wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za przydługie wystąpienie, nie cierpię gadulstwa. Ale to jest jedna, najważniejsza uchwała budżetowa w roku więc pozwoliłem sobie zająć dłużej Państwa uwagę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję Panie Prezydencie. Czy Pan Skarbnik też chciałby zabrać głos w sprawie projektu budżetu na 2009? Dobrze. Dziękuję. Proponuję aby opinię do projektu budżetu przedstawił Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Przemysław Ślusarski odczytał opinię.

 

/Opinia Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Grudziądza na rok 2009 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja z uwagę przysłuchiwałem się wszystkiemu temu co powiedział Pan Prezydent dzisiaj. Odnoszę takie wrażenie, że większość z tego słyszeliśmy już w zeszłym roku. Ja na szczęście nie zamierzam się powtarzać i odnoszę się wyłącznie do rzeczy, które mamy na bieżąco. Przede wszystkim w projekcie tego budżetu nie do końca jestem w stanie zgodzić się  takim oszacowaniem wydatków. Chociażby wpływy pozyskane z realizacji czwartego, drugiego etapu Trasy Średnicowej w czwartym kwartale, tj. pierwsza sprawa. Przychody uzyskane ze sprzedaży majątku są znacznie przecenione i uważam, ze w ogóle niewykonalne do … nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Kolejną sprawą, może trochę mniejszą ale istotną to przychody ze sprzedaży biletów. Również jak pokazały chociażby przykłady z ostatniej sesji uważam, że są zupełnie nietrafione. Nie wiem: milion złoty na budowę tak dużego obiektu funkcjonalnego funkcjonującego przez wiele lat w naszym mieście a mającego trafić do Zarządu Dróg Miejskich uważam również za mało możliwe do realizacji. Nie ma sensu zastanawiać się nad pozostałymi wpływami, ponieważ to jest nasza indywidualna ocena. Ja uważam, że inflacja będzie dużo wyższa, PKB dużo mniejsze i ciężko jest oceniać to jak będzie wyglądało odbicie kryzysu na sytuację w naszym mieście ale można odnieść się do paru rzeczy, które dzisiaj tutaj padły.

Szanowni Państwo, większość z tego i tutaj naprawdę mogę serdecznie pogratulować Panu Prezydentowi wielkiego entuzjazmu, to tak naprawdę plany. Plany bardzo ambitne i w mojej ocenie niezbędne do zrealizowania. Tak naprawdę my nie rozmawiamy o żadnych cudach a o rzeczach, które robi cała Polska i które nasze miasto musi zrobić. To nie jest tak, że ktoś nagle zreorganizował pomoc społeczną w naszym mieście i doprowadził ją do stanu w Unii Europejskiej. Takie są wymogi, takie są wymogi. Niestety, to nie jest żaden sukces. To nie jest tak, że stało się coś niesamowitego bo my dopiero startujemy w tych konkursach. Ja naprawdę szczerze będę gratulował i naprawdę szczerze wierzę w to, że uda się pozyskać te środki ale wpisywanie 85% na drugi etap Trasy Średnicowej to jest dla mnie odrobinę za szybko i odrobinę, troszeczkę, zupełnie bez pokrycia.

W odniesieniu do tego, co Pan Prezydent nam proponuje i mówimy cały czas o tym, że my planujemy ten budżet ostrożnie. Ja dalej będę stał na stanowisku, ze to nie jest czas na tak ostrożne podejście do zarządzania finansami miasta. Na to jeszcze czas przyjdzie. Dzisiaj uważam, że większość tych projektów, które zostały nam przedstawione, złożone, niedawno rozmawialiśmy na temat WPI, są projektami koniecznymi. Mówiłem Państwu wielokrotnie już czy to o kwestiach termoizolacji czy o kwestii szpitala. No to chyba nie ma żadnych wątpliwości, że w XXI wieku w mieście jakim jest Grudziądz, łącznie z terenem powiatu, taki szpital jest nam potrzebny, mieszkańcy na niego zasługują i naprawdę wydaje mi się, że dawno nasz cudowny ustawodawca powinien zweryfikować czas trwania tak ważnych inwestycji i stało się tak jak jest. Te pieniądze trafiają dzisiaj. I uważam, że bezwzględną naszą koniecznością jest żeby tak właśnie postąpić i jak najszybciej pierwsze wyposażenie w szpitalu zorganizować.

Co do inwestycji jeszcze wracając, o których mówiliśmy, większość środków z Unii Europejskiej trafia na drogi. To nie jest również żadna tajemnica a jeżeli ktoś podróżuje odrobinę nawet po Polsce to co kawałek można spotkać ciekawy znak informujący o tym, ze dana droga została sfinansowana ze środków unijnych. Tak jak mówiłem, ja życzę temu, żeby udało się wygrać ten konkurs i wierzę, że tak się stanie a co do innych konkursów, w których startujemy ... tutaj takiego już optymizmu nie podzielam. RPO w ogóle zostawiłbym jako osobny temat, ponieważ nie ukrywajmy, ale w rozmowach chociażby z radnymi sejmiku wojewódzkiego dowiadujemy się, że w dzisiejszych czasach na tym szczeblu wojewódzkim olbrzymie znaczenie ma układ sił politycznych i tam, niestety, tym miastom i tym powiatom, które nie są związane bezpośrednio z Platformą Obywatelską jest dużo trudniej o te środki. Tu również mam nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób wykorzystane i tu również oczekuję znacznych sukcesów a nie tylko przejścia obok tego po macoszemu.

Kolejna kwestia, i chyba ostatnia, o której chciałbym powiedzieć, to to, że nie do końca zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Prezydenta, ze to jest nasz budżet. Ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego roku budżetowego i pracy nad tym końcowym efektem. Ja tego projektu nie poprę i środowisko, w którym obracam się na co dzień również nie jest z tego projektu zadowolone. A co do naszej pracy. Szanowni Państwo, może i radni włożyli dużo pracy w ten budżet, ja również miałem okazję być u Pana Prezydenta, chciałbym mu podziękować za to, że poświęcił mi ten czas i pozwolił mi przedstawić kilka pomysłów. Ja nie zgłaszałem ich na Komisji z tego względu, że ja nie chciałem trafić na ścianę negatywnego głosowania. Ale chciałem Państwu powiedzieć inną śmieszną historię. Przynajmniej na Komisji Budżetu na której byłem ja, nie padła żadna inna propozycja ze strony radnych, żadna inna inicjatywa więc zakładam, że, nie wiem, może radni w pozostałej części również bali się negatywnego odbioru. Może to nie do końca jest tak, jak nam się wydaje. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć i która moim zdaniem jest w miarę smutna, to to, że Komisja Budżetu w ciągu minionego roku, na spotkaniach pozasesyjnych extra tematycznych tak zwanych, spotkała się dwa razy. Raz odnośnie funduszu poręczeń kredytowych i drugi raz odnośnie sytuacji solanek. Więc ja tego budżetu nie postrzegałbym w żaden sposób nie postrzegałbym jako budżetu nas wszystkich a wyraźne osoby, które są za ten budżet odpowiedzialne, znajdują się tutaj po tej stronie. Dobrze, Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja tylko się odniosę tutaj do słów krytycznych Pana Radnego, związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym, jako że nie ma tu dzisiaj z zarządu województwa. I chcę powiedzieć, że ten program operacyjny, który ma aż 130 projektów kluczowych – najwięcej w całej Polsce – został przyjęty przez większość, zdecydowaną większość gmin naszego województwa bez większej dyskusji. To świadczy o znakomitym przeprowadzeniu całych analiz społecznych  przed przyjęciem tego programu operacyjnego. Nie ma żadnych kłótni i dyskusji w mediach jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny. 130 pozycji. Mówię to dlatego Państwo radni, bo nie ma tu nikogo, nie mogą się bronić. Chcę również powiedzieć, że środki na projekty inne jak na przykład Regionalny Program Wsparcia dla gmin o najsłabszej kondycji ekonomicznej w naszym województwie to też jest unikalny pomysł zarządu województwa. Także tutaj mówienie, że to ma jakieś znaczenie polityczne tylko tym, którzy są po linii czy na bazie PO jest całkowicie mylące i błędne.

Radny Łukasz Mizera

Szanowni Państwo to jest kolejne stwierdzenie o unikatowości pomysłu a jak rzeczywiście jest z realizacją tego Regionalnego Programu Operacyjnego, bo mówmy o faktach. W poprzedniej kadencji udało się otrzymać dodatkowe pieniądze za 100% wykorzystanie w bardzo szybkim terminie. Poczekamy na realizację efektów, bo od tego jak rozgrywa się dzielenie tych środków to naprawdę do tego, żeby wszystko skończyło się sukcesem jest naprawdę daleka droga. I dobrymi pomysłami warto zaczynać ale to Panie Prezydencie jak ten program zostanie zrealizowany i jak w poszczególnych gminach wykorzystany, to poczekajmy i spokojnie na ten temat porozmawiamy.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przepraszam, nie jest to związane z budżetem ale nie ma Marszałka mówię, więc ktoś musi się w jego imieniu wypowiedzieć. Oczywiście 2007 perspektywa budżetowa 2013. 2007 i 2008 to jest dopiero na przygotowanie dokumentacji. Teraz są dopiero podpisywane dokumenty i projekty kluczowe. Naprzód są umowy wstępne, potem umowy zasadnicze. My jesteśmy w trakcie finalizowania w tej chwili jednego projektu kluczowego, mianowicie wyposażenia szpitala w pracownię hemodynamiczną. Kolejne projekty będą ale naprzód musi być zaplanowana cała dokumentacja zgromadzona. Przypominam Państwu Radnym: 2007 – 2013 – to jest projekt budżetu Unii Europejskiej.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zanim kilka słów powiem na temat budżetu  ustosunkuje się do wypowiedzi Pana Prezydenta. To chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta takie wyjaśnienie odnośnie III etapu Trasy Średnicowej od ulicy, od węzła, nazwijmy to Szosa Toruńska a więc w oparciu o to, co Pan nam tu wszystkim składał deklarację. W oparciu o jaki dokument. To jest po pierwsze. Jako, że to jest o tyle ważne, to jest pierwsze pytanie, o tyle to jest ważne, moim zdaniem, że, sądzę na 99.9% przeprawa mostowa przy węźle Nowe Marzy – Grudziądz no chyba do tego 2011 roku będzie zbudowana i w związku z tym, że Pan Prezydent powiedział właśnie, iż budowa trzeciego etapu, który będzie sięgał aż do Wisły z tej strony po której jest Skarb Państwa. Chciałbym usłyszeć w oparciu o co Pan skalda nam takie deklaracje. Po prostu nie z ciekawości tylko chciałbym to wiedzieć. Jako, że wiem że na tej sali padły zapewnienia odnośnie pokrycia ze środków unijnych zaklęcia nie były a ja z uporem maniaka pytam się i będę się pytał dokładnie ażeby za 3 lata spytać się dokładnie dlaczego nie uzyskano tych środków unijnych albo dlaczego nie pokrył ich Skarb Państwa. Czyli prosiłbym o taką odpowiedź.

I drugie pytanie odnośnie dostosowania DPS-ów do wymogów Unii Europejskiej. I moje pytanie jest takie, jako, że wiem, ze nie wszystkie miasta potrafiły się dostosować a Pan twierdził, że nasze DPS-y wszystkie są dostosowane. To ja mam pytanie jedno mniejszej wagi, mianowicie: ile to nas kosztowało. W przybliżeniu.

I teraz odnośnie budżetu. Proszę Państwa, powiem tak, Pan Prezydent nazwał ten budżet budżetem zrównoważonego rozwoju miasta. Tak to zostało określone. Ja powiem tak, ze pomimo oczywiście tych optymistycznych cyfr, które tu padły dziś i które mają odbicie w budżecie miasta ja oceniam ten budżet jako nie: zrównoważonego rozwoju miasta lecz zrównoważonej stagnacji miasta. Jako, że, co mnie upoważnia do takiego stwierdzenia? Przede wszystkim to, że 2 lata rządów Pańskich w mieście można ocenić li tylko jako stagnację i kontynuację poczynań Pańskiego poprzednika, to jest po pierwsze. Po drugie, jak Państwo usłyszeli z ust Pana Prezydenta, wielkość środków rzeczowych, inwestycyjnych na 2009 rok objętych budżetem to zaledwie 62,3 czy 62,8% wykonania 2008 roku. To już mówi o tym, że to co … Ja mam świadomość oczywiście tego, że tam były różne wydatki związane z zakończeniem „średnicówki”, że były większe wydatki związane ze szpitalem, na pewno to ma wpływ na wskaźnik, którym się w tej chwili posługuję ale niepokoi mnie zasadnicza sprawa ale mnie interesuje „średnicówka”. Proszę Państwa, skoro myśmy zakończyli pierwszy etap, my jako Miasto, zakończyliśmy pierwszy etap budowy Trasy Średnicowej już pół roku temu, to ja się pytam, dziś mija 6 miesięcy już, ja się pytam: dlaczego nakłady w 2009 roku związane z budową, nazwijmy to „drugim etapem” Trasy Średnicowej, od Drogi Łąkowej do niech to będzie Real czy Szosa Toruńska, czy Południowa, no wiadomo o jaki odcinek chodzi. No proszę Państwa jak można tylko przewidywać 4,5mln zł w 2009 roku – bo tyle jest zapisanych w budżecie, skoro pierwszy etap skończył się pół roku temu a dopowiem jeszcze – to jest moje prywatne zdanie, w tej chwili ja cały czas mówię prywatnie, mój prywatny sąd, przecież gros inwestycji zaplanowanych na 2008 rok to były niezrealizowane inwestycje, które powinny być nawet w 2007 roku, to nie były w 2007 ani w 2008 i przesunięte są na 2009. I mam prawo sądzić, w oparciu o takie a nie inne działania, o takie tempo, mam prawo sądzić, że te 4,5 mln złotych na „średnicówkę” no nie zostaną wykonane. I mój niepokój w dalszym ciągu, o którym często mówię, budzi to, że do 2011 roku przeprawa na Wiśle będzie a my nie będziemy mieli czym dojechać ani do Torunia ani czym, nie będziemy mogli jechać autostradą ani do Torunia ani do Gdańska. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Po kolei. Tu w tej Sali na jakiej podstawie mówię Państwu, że trzeci etap będzie wykonany przez Genrelaną Dyrekcję Budowy Dróg Krajowych i Autostrad to już tu było wielokrotnie mówione i było pokazane pismo Pana Wiceministra Rabciaka o zapewnieniu sfinansowania tej inwestycji zarówno jeśli chodzi o dokumentację jak również jeżeli chodzi o wykonanie. Pismo zostało skserowane i pokazane tu w takiej formie jak to czynimy. To jeżeli chodzi o trzeci etap.

Jeżeli chodzio DPS-y i dochodzenie do tzw. standardów, to nie dochodziło się do tego przez rok 2008. Dochodzenie do standardów to był program realizowany przez pana Wojewodę przez ostatnich kilka lat. W tym momencie nie powiem Panie Radny, bym musiał zobaczyć jakie były nakłady. Naszego budżetu miejskiego nie kosztowało to praktycznie nic. Były to środki celowe przekazane przez pana Wojewodę w poszczególnych latach. Jak mnie pamięć nie myli to było od roku 2005 ale prosiłbym o szczegółową informację panią kierownik Przybylską, od którego roku to było realizowane i czy ma Pani wiedzę jakie tam były kwoty. 2004? Dziękuję bardzo. Więc od roku 2004. Proszę Państwa oczywiście można nie zauważać i się nie dziwię, że Pan Radny, który jest w opozycji, mówi, że jest to budżet stagnacji, kontynuacji poprzednika, który mówi, że białe jest czarne, że tam żadnych inwestycji drogowych nie ma, że nic się kompletnie nie dzieje, no jest śmiech na sali bo jest kilkanaście inwestycji drogowych, które grudziądzanie widzą. Rok temu o tej samej porze dyskusja była, że na pewno się nie uda dokończyć pierwszego etapy średnicówki bo są opóźnienia, że środki nie zostaną przekazane. Ukończyliśmy większość zdecydowana środków została wykorzystana, Pana Radnego nie interesują żadne ulice Parkowe, żadne tam Poniatowskiego, żadne Budowlanych, dziesiątki innych ulic Składowych, nic się nie dzieje kompletnie, nie miał nic wspólnego z tym poprzednim. Proszę Państwa dlaczego teraz tak długo trwa drugi etap: po pierwsze, że to jest w konkursie. Konkurs został ogłoszony na początku października. Rozstrzygnięcie konkursu będzie do końca marca 2009 roku. Potem musi być przetarg zgodny z normami unijnymi, potem podpisanie i wybór wykonawcy i zakładamy zgodnie z naszym planem, bo budżet na rok 2009 to jest plan. Praktycznie każdy z Państwa tu siedzących może powiedzieć tak: tu za mało, tu za dużo, moim zdaniem tego się nie da, a to się da. Do każdej jednej pozycja, która jest planem, możecie dziś Państwo wnieść zastrzeżenia, że to się chyba nie da. Według gwiazd na niebie to wygląda, że nie uda się tego zrobić. Do każdej jednej pozycji, bo budżet to jest plan. I w planie na 2009 przyjęliśmy taką kwotę. Jeżeli będzie inaczej to oczywiście trzeba będzie ten plan zmieniać co czynimy na każdej sesji. Myślę, że to tyle.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja dosłownie tylko jedno zdanie. Panie Prezydencie ja chcę Panu powiedzieć, że mnie bardzo bliskie są drogi w mieście mino, że nie jeżdżę samochodem tylko chodzę pieszo i wiem co, gdzie, jak się buduje ale przede wszystkim wiem jak długo się buduje. Nie chciałem tego powiedzieć ale będę musiał jako, że Pan powiedział, że mnie nie interesują żadne drogi. Otóż Panie Prezydencie, Łyskowskiego ulica, muszę Panu przypomnieć bo może ma Pan słabą pamięć już. Miała być w budżecie była na 2008 na razie przerzucone na 2009 ulica Waryńskiego do, wiadomo, tak gdzie znajduje się średnicówka od ulicy tu Piłsudskiego, już za Prezydenta Wiśniewskiego była w planie, do dzisiaj dopiero projekt, w 2009 tam jest parę złotych zaplanowane. Ulica parkowa, którą Pan się tak szczycił, no chyba wczoraj czy przedwczoraj przejeżdżałem czy 3 dni temu, no już nie chciałem dyskutować. Mówi Pan, że jest zakończona elegancko, no ja celowo poszedłem zobaczyć. Jest jeszcze daleko, żeby tę drogę zakończyć chyba że ona w planie była tylko do GPB. A tę słynną drogę rowerową, którą Pan się tak chwalił, to powiem Panu szczerze, nie chcę tu nikomu ubliżać tu szczególnie projektantom ale kto tam zaprojektował i właśnie tak to już chyba rzeczywiście, bo celowo poszedłem i przyjrzałem się, to już rzeczywiście nie mamy na co wydawać pieniędzy. Usytuowanie tam w tym miejscu, podnoszenie OB., żeby koniecznie była tam ta droga no to jest paranoja. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Tu koło dworca Parkowa oczywiście jest zaplanowana tylko w … jakiego jest bo reszta będzie budowana bo reszta będzie budowana w ramach budowy II etapu Trasy Średnicowej. Tu chodzi o jak najmniejsze wydatki z budżetu Miasta. Odnośnie ścieżki rowerowej to się nie będę wypowiadał bo mam zupełnie inne zdanie. Jest przepięknie zaprojektowana. Proszę się przejechać. Szczególne jak jest oświetlenie. To tyle.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Znowu chcę się odnieść do tego co Pan Prezydent powiedział. I dokładnie z pytaniami. Ponieważ w zeszłym roku rozmawialiśmy, że wszystkiego nie uda się wykonać w terminie – odnośnie pierwszego etapu Trasy Średnicowej, to Pan Prezydent wówczas na moje pytanie odpowiedział, że po skończonej inwestycji dokładnie dostanę informację ile straciliśmy środków ze względu na to, że inwestycja nie została przeprowadzona w terminie. Dzisiaj mamy grudzień następnego roku i ja takiej informacji nie  otrzymałem. Generalnie ja to powiem później przy pytaniach ale jakbym miał się zachowywać tak, jak Pan Prezydent nas określa jako taką opozycję to niestety ale napisałbym skargę na Pana Prezydenta do Komisji Rewizyjnej, bo jakieś terminy nas mino wszystko obwiązują.

I kolejną sprawą, o którą chciałbym zapytać, bo jeżeli Pan Prezydent mówi, że Pan wiceminister podpisał taki list to z całą pewnością pan wiceminister podpisał jakikolwiek projekt i moglibyśmy zobaczyć dokładny projekt z przebiegiem tej trasy. Przy okazji chciałbym zapytać czy Generalna Dyrekcja Dróg prowadzi już jakieś wykupy na tym ternie bo z tego co pamiętam w pierwotnym etapie przynajmniej, w pierwotnym planie, III etap „Średnicówki” miał przebiegać przez część prywatnych działek, o ile się nie mylę przez jakąś część ogrodów działkowych więc żeby realizować tę inwestycję trzeba podejść do tego w miarę inteligentnie i zacząć te wykupy prowadzić na tym terenie. I generalnie o to mi chodzi, żebym mógł zobaczyć projekt z oszacowanymi kosztami z tym co pan wiceminister podpisał. Bo jeżeli podpisał tylko taką informację, że będzie u nas realizował trzeci etap no to naprawdę może wyglądać różnie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tak rzeczywiście jeżeli chodzi o rozliczenie pierwszego etapu myśmy spodziewali się, że będzie rozliczony do końca tego roku i wówczas dam dokładne rozliczenie. Natomiast Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przełożyło ten termin do końca stycznia i podtrzymuje moje stwierdzenie, ze to nie jest zależne od ans. Myśmy wszystko spełnili co trzeba, wszystkie dokumenty były wysłane w terminie natomiast rozliczenie należy do Ministra Rozwoju Regionalnego. Myślę, że na ogromną ilość inwestycji, które Ministerstwo nadzoruje, przełożyło termin do końca stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci etap budowy Trasy Średnicowej to jest na ukończeniu dokumentacja tego trzeciego etapu. I myślę, że dopiero po ukończeniu tej dokumentacji będą szczegółowe plany wykupu …/ KONIEC KASETY 1B / … Ja Państwu przekażę podczas wystąpień taką informację.

 

Radny Michał Czepek

Może wyjątkowo coś dobrego powiem o tym budżecie na 2009 rok. Budżet był kreowany przez Pana Prezydenta i jego służby ale także przez radnych Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Grudziądza i ten budżet w przeciwieństwie do tego, co mówi kolega radny Kraśniewski jest bardzo proinwestycyjny. Nie jest budżetem stagnacji a ponieważ lubię operować przykładami to może wykorzystam przykład Grudziądza i Bydgoszczy. Bydgoszczy, miasta wojewódzkiego, który jest największym beneficjentem  środków z RPO w naszym województwie w latach 2007-2013 i dla porównania wydatki w przyszłym roku w Bydgoszczy to jest 1.311.766tys.zł. Natomiast wydatki inwestycyjne 205.635tys. zł czyli wydatki inwestycyjne stanowią w budżecie Bydgoszczy 15,6%. Natomiast budżet Grudziądza, jak dobrze Pan radny widzi, bo ma przed sobą budżet 390mln całość budżetu 87mln – wydatki inwestycyjne czyli 22,3%. Jeden i drugi budżet przypomnę posiada już pierwsze dodatki na projekty z Regionalnego programu Inwestycyjnego. Natomiast bardzo żałuję, że Pan Radny nie był taki aktywny w poprzedniej kadencji, kiedy Prezydentem był pan Andrzej Wiśniewski, bo wówczas gdyby radny był aktywny, moglibyśmy oszczędzić mnóstwo pieniędzy z budżetu, który mamy na 2009 rok. Chociażby takim przykładem jest budowa ulicy Łyskowskiego na przyszły rok, której wartość jak dobrze Pan widzi w budżecie wynosi 12mln zł. Tych pieniędzy nie musielibyśmy wydawać. Moglibyśmy tutaj podzielić się. Każdy z radnych mógłby wydać po pół miliona na inwestycję dla swojego okręgu wyborczego, dla swojego osiedla. Chociażby wyremontować po dwie uliczki osiedlowe. Natomiast wówczas nie zadbał Pan, jako Radny, chociaż miał Pan taką możliwość aby wpisać m.in. ulicę Łyskowskiego jako dojazd technologiczny do budowy pierwszego etapu Trasy Średnicowej no i dzisiaj zamiast tych wszystkich małych inwestycji, które my moglibyśmy wpisać do budżetu musimy płacić za te niedoróbki z poprzedniej kadencji.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja bardzo Szanownych Radnych przepraszam, ale zostałem wywołany do tablicy. W związku z tym odpowiadam Panu Radnemu. A więc po pierwsze najpierw odnośnie drugiej wypowiedzi odnośnie mojej aktywności co do Łyskowskiego. Więc Panu powiem, no chyba jest normalny gospodarz, który robi wszystko z głową. I chyba my jako radni też powinniśmy robić wszystko z głową. A więc najpierw należało zakończyć „średnicówkę” lub mieć przynajmniej dokumentację, żeby później się podłączyć. A więc nie można postawić wóz przed koniem. Tylko koń przed wozem. To jest po pierwsze. Natomiast odnośnie tej pierwszej sprawy, to ja chcę Panu powiedzieć tak. To, że Pan posłużył się przykładem Bydgoszczy to mnie absolutnie nie przekonuje i chyba żadnego z nas. Jako, że my nie znamy sytuacji finansowej miasta w ogóle. Jakie tam są zadłużenia, jakimi oni w ogóle wskaźnikami operują. Tego my nie wiemy, jaką politykę przyjęli. A poza tym już posługiwaniem się jednym tylko miastem jest chybione. Dziękuję.

 

Radny Piotr Jezierski

Panie Przewodniczący, bardzo proszę w imieniu klubu radnych o 15-minutową przerwę.

 

Przerwa trwała od 14:45 do 15:00

 

Radny Piotr Jezierski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przygotowany budżet na 2009 rok jest budżetem realnym, zadaniowym i proinwestycyjnym. Gwarantuje bezpieczeństwo dla mieszkańców Grudziądza, stabilny rozwój i realizację zaplanowanych inwestycji takich jak m.in.: drogi, obiekty związane ze sportem i rekreacją, poprawa wizerunku i estetyki miasta, modernizacja sieci tramwajowej, rewitalizacja obszarów miejskich, budowę kolejnych lokali socjalnych i komunalnych a także środków na wyposażenie szpitala. Proponowany budżet opiera się na zasadzie ostrożnego szacowania przychodów, jednak należy zwrócić uwagę, że kluczowe dziedziny życia przynoszą wzrost wydatków, np. na edukację o 8,4% i na drogi o 15%. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za poparciem tego budżetu. Dziękuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję bardzo. To było oświadczenie radnych Klubu Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że nie ma już więcej pytań ani oświadczeń w związku z tym przechodzimy do głosowania.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 12, wstrzymało się 6, przeciw 2)

 

/Uchwała Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad. 5

            Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w najem w drodze przetargu nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak”

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/139/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 6

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla zakładów budżetowych na 2008 r.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/140/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 7

            Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2009 rok

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam tylko jedno pytanie. Otóż dzisiaj, w poprzedniej uchwale budżetowej, nie budżetu Miasta na 2009 tylko zmiany w 2008 roku były stawki, które w stosunku do planowanych na 2009 odbiegają w różny sposób a więc ta skala wahań nie jest stała 10, 15, czy 20 wzrost czy w dół tylko różnie kształtują się. Mogę służyć przykładami, Państwo mogą sobie porównać 2009 dzisiejsze zmiany plus te, to one są bardzo zróżnicowane. Ja proszę o wyjaśnienie dlaczego to tak wygląda. Przykład pierwszy. Przedszkole Mniszek: 577tys. na 2009 r. 443 w 2008 o czym dzisiaj mówiliśmy. Itd. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dlaczego są takie zróżnicowania różne.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, to pytanie było zadane na Komisji Budżetu, gdy Pana Radnego nie było wiec to było szczegółowo tłumaczone przez pana kierownika jest to w stosunku do wykonania planu roku 2008. Tu mamy, w poprzedniej uchwale, mamy wykonanie do realiów jakie były ale plan na 2008 był zupełnie inny. My robimy plan w stosunku do planu Plan na 2009. Jeżeli się pomyliłem to niech Pan Kierownik mnie poprawi. Czyli jeszcze raz. Uchwała przed chwilą dotyczyła faktycznego wykonania planu na 2008 a w tej chwili my planujemy w stosunku do przyjętego planu na 2008 rok. Panie Kierowniku, proszę o uzupełnienie. Na koniec roku, Panie Radny, będziemy jeszcze raz do tego wracali i urealnimy to o faktyczne wykorzystanie tych stawek.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja bardzo przepraszam, ja muszę… Ja rozumiem co Pan mówi a więc ja się pytam, bo gdyby te zmiany były w stosunku do planowanych na 2008 nie po zmianach, które dzisiaj w wyniku naszej uchwały nastąpiły. Nie. Te zmiany na 2009 są w stosunku do przewidywanego wykonania na 2008. No to ja się pytam po co te zmiany dzisiaj uchwaliliśmy skoro one na koniec roku nie są ścisłe.

 

Kierownik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek

Proszę Państwa sytuacja tak wygląda, że dotacja jest planowana na dany rok, natomiast ta uchwała za 2008 jest uchwałą porządkującą w stosunku do wykonania. Ja rozumiem intencje Pana Radnego, ze istnieją różnice gdybyśmy porównali wykonanie 2008 a planowanie 2009 w poszczególnych przedszkolach. Już wyjaśniam. Otóż tak jak na komisji wyjaśniałem, przedszkola są zakładami budżetowymi a zatem wolno im posiadać środki pieniężne, które pozostają z roku pomijającego czyli 2008 na 2009 w przeciwieństwie do szkół, które są jednostkami budżetowymi. I w zasadzie zerują rachunki bankowe w stosunku do planu finansowego na dany rok kalendarzowy. Wyjaśniałem, że w tych dwóch przedszkolach: przedszkole Mniszek i przedszkole miejskie „Śródmieście” był stosunkowo wysoki stan środków pieniężnych na faktycznym koncie. W związku z tym to pomniejszało wykonanie dotacji i spowodowało różnicę pomiędzy wzrostem procentowym na 2009, przypominam, że, tak jak powiedział Pan Prezydent, planowanie na 2009 dotacji jest w odniesieniu do planowanej dotacji na 2008 a nie do wykonania. Ponieważ jak Państwo pamiętacie budżet projektowany jest w miesiącu wrześniu czyli wtedy kiedy jeszcze w żaden sposób nie widzimy wykonania dotacji. Chcę Państwa Radnych uspokoić, że w stosunku do planu dotacji dla przedszkoli, który to plan był na poziomie ponad 10mln zł wykonaliśmy zaledwie 9.300tys.zł No to jest może „zaledwie” albo „aż”. Ale w każdym razie miasto oszczędziło 700tys. zł na tych dotacjach, które zostały przekazane do przedszkoli. Natomiast na zmniejszenie tej ilości dotacji wpływ miało to, że były zaplanowane odprawy emerytalne ale one faktycznie nie zostały wykonane. Bo jak Państwo pamiętacie, nikogo do emerytury nie można zmusić. Ale też takie rzeczy się planuje w budżecie. I również właśnie w tych przedszkolach były planowane wyższe planowane zastępstwa doraźne za nauczycieli, które też nie zostały wykonane. W związku z tym zaoszczędzono pieniądze. Czyli za 2008 reasumując w tych dwóch przedszkolach wydano mniej pieniędzy w stosunku do zaplanowanej dotacji, co wpłynęło na różnice w porównaniu 2009 a 2008. Natomiast ta uchwala za 2008, Mo że tylko jeszcze uzupełnię, jest taką uchwałą porządkującą, w tym sensie, ze jest kwota jednostkowa dotacji dla poszczególnego przedszkolaka w stosunku do wykonania a nie do planu. Natomiast na 2009 musimy po prostu zaplanować.

 

Radny Witold Kraśniewski

Tylko jedno pytanie Panie Kierowniku: czy idą dzieci, duże wahania nastąpiły. Ja mówię w ogóle o wszystkich przedszkolach.

 

Kierownik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek

Generalnie została zwiększona ilość dzieci w przedszkolach. Akurat w Mniszku jest mniej więcej na tym samym poziomie, ponieważ Przedszkole Miejskie „Mniszek” nie jest w stanie przyjąć większej ilości przedszkolaków, ponieważ ma określone warunki lokalowe.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Rozumiem, że nie ma. Przypominam tylko, że głosujemy uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2009 rok. Przystępujemy do głosowania.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/141/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Ad. 8

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/142/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

 

 

Ad. 9

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądza

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, chciałem tutaj wprowadzić autopoprawki do §2 , pkt.1. Tu dwa razy pojawia się ulica Akacjowa. Przy pkt.21 jest błąd literowy. Powinno być ulica Jaskrowa. Przy numerze 59 powinna być ulica Zawilcowa.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/143/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

Ad. 10

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu, ul. Hallera 37

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXXIII/144/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

 

Ad. 11

            Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach (opinia pozytywna)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 10, przeciw 7, wstrzymało się 3)

 

/Uchwała Nr XXXIII/145/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

Ad. 12

            Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach (opinia negatywna)

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Uchwała staje się bezprzedmiotowa.

 

/Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

Ad. 13

            Uchwała w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2009 r.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Chciałem tylko przypomnieć, ze na wspólnych połączonych komisjach wprowadziliśmy dwie zmiany. Zamiast 29 kwietnia zaproponowaliśmy 22 kwietnia, tydzień wcześniej. I zamiast 30 września sesja odbędzie się 23 września. Dwie poprawki.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 18, przeciw 1, wstrzymało się 1)

 

/Uchwała Nr XXXIII/146/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 – 2013”

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dzisiaj Państwo otrzymali do tego projektu autopoprawkę. Powinna być na stołach. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 19, przeciw 1)

 

/Uchwała Nr XXXIII/147/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

Ad. 15

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza

 

Radny Henryk Szram

Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie. Projekt powyższej uchwały przygotowywany był przez Komisję Rewizyjną, której również jestem członkiem i będę głosował dziś przeciwko tej uchwale. Dlatego, że powiem może potem we wnioskach dlaczego. Jakkolwiek miałbym Panie Prezydencie prośbę aby wznowić dialog. Wiadomo, że mamy projekt uchwały, mamy uzasadnienie, wiemy o co chodzi, wiemy, że jest to sprawa typu Rów Hermana. W związku z tym ja mam taką prośbę aby wznowić dialog z tymi ludźmi, którzy mają działki na ulicy Polnej i żeby dojść jakoś do wspólnego, satysfakcjonującego obydwie strony porozumienia. Dziękuję.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 16, przeciw 1, wstrzymało się 3).

 

/Uchwała Nr XXXIII/148/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/

 

 

 

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W uzasadnieniu do tej uchwały jest, że kwota ma być przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich ale nie mamy tu podanej kwoty całkowitej. Nie mamy też czy …142, tak, i czy inwestor występował o inne środki pozamiejskie i gdzie je uzyskał.

 

Prezydent Robert Malinowski

Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący. Chciałem przypomnieć tylko, że jest to drugi etap modernizacji i konserwacji zabytków. Pierwszy etap był wykonany za poprzedniej kadencji Państwa Radnych i za poprzedniego Prezydenta i inwestor zwrócił się do nas  z prośbą o dofinansowanie. Przedstawił dokładny kosztorys, natomiast ja nie mam wiedzy czy występował jeszcze gdzieś indziej. Natomiast czy Pani konserwator ma taką wiedzę? Ja apeluję do Państwa jednak o podjęcie tej uchwały w związku z tym, że jest to zabytek. Tak dużo tych zabytków w Grudziądzu nie mamy. Byłoby to kontynuacją działań poprzedniej Rady, poprzedniego Prezydenta. Powinniśmy ratować zabytki, a ten jest szczególnym zabytkiem związanym z naszym Ratuszem. Ratusz powstał w XVII wieku. Kościół został dobudowany w XVII wieku i będzie to zakończenie całościowe etapu modernizacji budynku, dachu. Macie Państwo opisane dokładnie co zostało zrobione. Czym innym jest ołtarz wewnątrz tego kościoła, który jest również modernizowany.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Uważam jednak, że właściciel obiektu powinien czynić starania. Bo gdyby był proboszczem w wiejskiej parafii, takiej jak powiedzmy Szembruk, gdzie gmina nie jest w stanie pomóc. Tam proboszcz musi pobiegać, wyprosić i jakoś te środki uzyskać. I tam też się remontują kościoły. A tu, że są przyzwyczajeni do dotacji. Zresztą jak mamy tu w informacji, że przyznane przez Urząd Miejski w Grudziądzu były jedynymi dotacjami przekazanymi na prace konserwatorskie przy tym kościele. I tak dzieje się to faktycznie jak mówił Pan Prezydent od 2003. I może to tak łatwe przyznawanie dotacji nie mobilizuje właścicieli tych obiektów do jakiejkolwiek działalności w kierunku pozyskania środków w innych miejscach.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no ja podzielam tu, powiem szczerze, stanowisko pana radnego Miedzianowskiego. Aczkolwiek mam mieszane uczucia. Pamiętam, że w 2003 roku byłem bardzo za tym, żeby dać te 150tys. zł, później 100tys. zł na ten fronton, bo rzeczywiście to upiększa nasze miasto. Ale wydaje mi się, że skoro rzeczywiście tu nie ma błędu, jak tu Pani potwierdziła, to są jedyne dotacje, jedyne- czyli z żadnych innych źródeł nie ma jakichkolwiek dotacji, tylko z Miasta. To jest chyba rzeczywiście pójście na łatwiznę. A po drugie, proszę Państwa, wnioskuje się dotację w wysokości 70tys.zł. Na co konkretnie? Tam przynajmniej kiedyś było wiadomo na co. Tam przynajmniej kiedyś było wiadomo. Uzasadniało się. Pamiętam te wnioski. Myśmy długo dyskutowali. Mówię tu zakrystię, tu na fronton, tu remont dachy, tu na elewację południową a tu nie wiem na co. Gdzie jest? … A to ja nie mam … No to przepraszam bardzo. Nie czytałem. Nie mniej mam mieszane uczucia. Trudno będzie mi głosować jako katolikowi ale nie wiem jeszcze. Dziękuję.

 

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Znowu z dużym zdziwieniem się przysłuchuję tej dyskusji i prosiłbym Państwa jednak o zachowanie tak zwanej sprawiedliwości ludowej. Ponieważ jeszcze niedawno rozmawialiśmy o innym kościele w Grudziądzu to bez żadnego zastanowienia przekazali 300tys. zł na remont dachu. Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo jeżeli się  nie mylę to w tym budynku mieści się też siedziba kościoła garnizonowego. Ten kościół chyba należy do księży Marianów. Nie jest to jedyne miejsce w Grudziądzu, w którym oni funkcjonują więc zapewne jest im odrobinę trudniej i z czysto logicznego punktu widzenia dla mnie, jeżeli decydujemy się wspierać takie inicjatywy i daliśmy się przekonać do tego, że trzeba te zabytki sakralne chociażby z własnej kieszeni dotować, to uważam, że nie powinniśmy się z tego wycofywać. No a poza tym, moim zdaniem, jeżeli już tyle nakładów zostało na ten obiekt poniesionych i w jakiś sposób jak on wygląda i on naprawdę upiększa tą część miasta, to powinniśmy go skończyć. Zwłaszcza, że te 70tys. zł przy wydatkach, które ponosi Miasto w innych dziedzinach nie jest znowu nie do przyjęcia. Gdyby było to 700tys.zł wówczas moglibyśmy rozważać a w mojej ocenie teraz byłoby to mocno niesprawiedliwe, żeby kogoś karać a kogoś innego nagradzać. Dziękuję.

 

Radny Michał Czepek

Ja się gorąco przychylam do apelu kolegi radnego Łukasza Mizery. Natomiast mam propozycję dla Pana Prezydenta, żeby w przyszłości żeby uniknąć takich dyskusji jak teraz, żeby może opracować jakieś zasady przyznawania dotacji na ratowanie zabytków w Grudziądzu. Która obejmowałaby jakiś wkład własny z inny źródeł niż tylko z budżetu Miasta Grudziądza

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Już właściwie nie chciałem zabierać głosu ale faktycznie żenujące jest to, że w taki sposób dyskutujemy o prostych sprawach. Zaczęliśmy finansować remont tego kościoła. Wiele było przepychanek, wiele dyskusji i również jest mi teraz właściwie przykro, że muszę zgodzić się z moim przedmówcą panem radnym Mizerą i podzielić jego pogląd w całości. Uważam że i zgłaszam wniosek na temat zamknięcia dyskusji. Dziękuję.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonej reasumpcji głosowania Rada Miejska większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę (za 10, przeciw 1, wstrzymało się 9).

 

/Uchwała Nr XXXIII/149/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/

 

Ad. 17

Interpelacje

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Odpowiedź na interpelacje otrzymał Pan Radny Poliński. Na dwie nawet chyba interpelacje. Czy jest Pan usatysfakcjonowany z odpowiedzi?

 

Radny Wiesław Poliński

Dziękuję. Jestem usatysfakcjonowany. Wiem, że niektórych rzeczy nie da się od razu załatwić. Rozumie, zostało to wyjaśnione i tak przekażę elektoratowi.

 

/Odpowiedzi na interpelacje stanowią załączniki Nr 21 i Nr 22  do protokołu/

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państw Radnych chciałby dzisiaj złożyć interpelację? Pan radny Smolarek.

 

Radny Tomasz Smolarek

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Prezydencie … przepraszam, moja interpelacja dotyczy sklepu, który zostanie otwarty 31 grudnia przy ulicy Narutowicza 29. Nie podam nazwy tego sklepu. Chodzi o sklep, który, żeby nie robić kryptoreklamy, dotyczy sklepu z używkami. Z używkami przeróżnej maści. No tak, nie podam… Do czego zmierzam. Ten sklep znajduje się, jak już mówimy o ulicy Narutowicza, dosłownie po drugiej stronie ulicy znajduje się szkoła mechaniczna, kilkadziesiąt metrów dalej technikum elektryczne, budowlanka itd. I tenże sklep oferuje przeróżne specyfiki. Poszukałem sobie na stronie tego nazwijmy tego „przedsiębiorstwa”. Jednym ze specyfików, też nie podam nazwy, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę, „produkt, który zabierze ciebie w świat szeroko otwartych oczu, przyjaznych uśmiechów oraz głęboko wibrującej muzyki. Dostarcza aż do 6 godzin przyjemności dla ciała i duszy”. Inny produkt: „w sam raz aby miło spędzić czas                        z przyjaciółmi”. I przytoczę jeszcze tylko, bo na stronie tego sklepu, to jest w ogóle sieć sklepów, która znajduje się w Polsce, jak wypowiadają się używkowicze, nazwę ich tak. Na przykład Paweł, może tutaj co bardziej pikantne wyrazy ominę, to: „co ja będę mówił, trochę pojadłem tych «kół zapasowych» w swoim życiu ale tymi jestem pozytywnie zaskoczony. Zjadłem dwa, popiłem trochę browarka i w … Bardzo przyjemne, aż dziwię się, że jest to legal ale to chyba jest w tym piękne. Pozdrawiam całą ekipę i wszystkich smakoszy”. Inny, jakiś Grzegorz, poleca wszystkim itd. I jeszcze chciałbym zwrócić wszystkim uwagę, bo bardzo sprytnie na tej stronie tegoż sklepu, właściciel bardzo sprytnie reklamuje swoje specyfiki. Jeden to „nawóz dla kwiatów stworzony z myślą aby rosnąć w otoczeniu miłości. Nadaje się dla roślin lubiących przestrzenie jak i dla roślin domowych”. Niech Państwa nie zwiedzie fakt, że to rzeczywiście jest nawóz do kwiatów, ponieważ Adrian: „po otrzymaniu smakołyków przystąpiłem do instalowania jednej kapsułki, gdy proces instalacji minął, po 30 minutach poczułem lekkość umysłu i pobudzenie aż w końcu po niecałej godzinie ogarnęła mnie dzika radość oraz duży napływ energii. Doznania, które mi towarzyszyły po prostu mnie … Nie spodziewałem się. Jest to najlepszy legalny do kupienia nawóz, którym można magapozytywnie użyźnić swój umysł. Polecam dla wszystkich zjadaczy”. I tu proszę Państwa jest taka konkluzja, że to wszystko można legalnie kupić tak naprawdę. Na tej stronie jest też taki link: „legalność”. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym tu akurat            w Grudziądzu będzie mieć przedstawicielstwo są legalne i dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Ja rozumiem, że nie mamy siły na takich panów, którzy prowadzą taki proceder. Tu jest jeszcze przynajmniej dwadzieścia parę podpisów mieszkańców ulicy Narutowicza, którzy nie chcą po prostu tego sklepu albo przynajmniej sugerują, żeby przyjrzeć się temu, co tam będzie się działało od 31 grudnia, nie wiem, wzmożone patrole Policji, Straży Miejskiej, Sanepid. Bo ja sobie wyczytałem, że taki sklep sobie musi na przykład mieć, Drodzy Państwo, minimum 60m2 – to są wymagania lokalowe, które stawia się przed takim sklepem, powierzchnia itd. WC, i tutaj można na przykład porozmawiać z Sanepidem, który byłby mocno upierdliwy, ja przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, i myślę, że warto byłoby przyjrzeć się temu procederowi, który przypominam, 31 grudnia będzie już u nas w mieście  w Grudziądzu.

 

/Informacje dotyczące przedmiotowego sklepu wraz z podpisami mieszkańców                   ul. Narutowicza stanowią załącznik Nr 23 do protokołu/

 

Ad. 18

            Zapytania i wolne głosy

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Odpowiedź na zapytanie otrzymał Pan Radny Michał Czepek. Czy jest Pan usatysfakcjonowany z odpowiedzi? Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby złożyć dziś zapytanie?

 

 Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja zwrócę się do Pana Prezydenta, ponieważ nie wiem czy Pan Wiceprezydent zapamiętał, zapisał i czy cokolwiek          z tym zrobił. W związku z tym ja chciałbym poprosić jeszcze raz, ponieważ na Komisji dostawałem jakieś dziwne odpowiedzi, o to, by Pan Prezydent mi określił kwotę i termin,                 w którym miasto spodziewa się uzyskania środków z tytułu renty planistycznej na terenie po Stalmedzie – tam gdzie jest Alfa.

 

Radny Michał Czepek

Ja mam taką wielką prośbę, żeby do najbliższych remontów ulic w Grudziądzu włączyć ulicę Konstytucji 3 Maja z uwagi na to, że w okresie bożonarodzeniowym, kiedy były przymrozki, pomiędzy ulicą Mirosławskiego a Rakowskiego powstały 3 duże dziury             a z uwagi na duży ruch na tej ulicy no warto byłoby te dziury jak najszybciej załatać.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, nie mam nic do tego, żeby młodzi ludzie czy niekoniecznie młodzi, uczyli się jeździć. Natomiast mam spore wątpliwości czy nauka podstawowych rzeczy związanych z poruszaniem się samochodem powinna się odbywać           w ścisłym centrum miasta. Niestety, może tylko ja, ale przypuszczam, że nie tylko ja, jesteśmy świadkami sytuacji kiedy rzeczywiście bardzo początkujący kierowcy uczących się dopiero co podstawowych rzeczy, jak chociażby ruszanie, no niestety blokują ruch w ścisłym centrum miasta. Prosiłbym o rozważenie zamknięcia wjazdu do ścisłego centrum miasta dla szkół nauki, dla pojazdów nauki jazdy.

 

Radny Henryk Szram

            Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam tylko takie pytanie w związku, jak mówimy tutaj o drogach, w związku z tym, że ruch z kierunku północnego w kierunku południowym, przenosi się w tej chwili, można powiedzieć dwu- wręcz nawet trzytorowo. Chodzi mi tu o ulicę Kalinkową, chodzi mi o ulicę Chełmińską i bodajże ulicę Hallera.             I chciałbym się tylko dowiedzieć czy w najbliższych planach, najbliższych latach przewidziany jest remont ulicy Kalinkowej, która również popada w taki stan już…. Szkoda słów.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja chciałbym, Proszę Państwa, odnośnie ulicy Piłsudskiego na odcinku od Placu Stycznia do ulicy Sikorskiego. Otóż … tam gdzie Kaufland, PKO, Straż Pożarna… Otóż dało się zauważyć w ostatnim czasie, zresztą Państwo to chyba też zauważyli, że elegancko odnowiono szkołę Nr13. Mówię o elewacji. No budynki, Straż Pożarna, też została odnowiona elegancko, ma nową elewację. Spółdzielnia Mieszkaniowa przed PKO od strony Placu Stycznia też. I w tym całym kompleksie tych odnowionych pięknie tych domów, to przepraszam, to przedszkole wygląda ohydnie. Odrapane, liszaj ma, jak to się mówi pospolicie, schodzi ta farba. I to wygląda ohydnie. No jednak to jest wizytówka miasta. Jakby nie było, w pewnym sensie, jako że no jest przelotowa. No może nie dla TIR-ów ale jest dla samochodów, może osobowych. Chyba należałoby się przyjrzeć, żeby wyasygnować parę złotych żeby tę elewację odnowić. Dziękuję.

 

/Odpowiedzi na zapytania stanowią załączniki od Nr 24 do Nr 27 do protokołu/

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałbym Was zaprosić, jeżeli macie czas w środę 31 grudnia na godzinę 12:00 na stadion Olimpii. Jest oficjalna uroczystość odbioru przez pana Wojewodę „orlika” 2012”. Serdecznie zapraszam. Jak macie Państwo wolny czas. Środa, godzina 12:00.

 

Radny Witold Kraśniewski

Jeszcze mi się przypomniało. Stadion na Olimpii. Nie stadion tylko „orlik” na Olimpii. Ja mam takie zapytanie. Bardzo ładnie wygląda ta iluminacja świetlna, nazwijmy to tak. Tych „luksów” to tam jest pół miliona chyba na tym „orliku”. I to pięknie wygląda, bardzo ładnie, nawet z daleka: kilometra czy półtora. Tylko, że w okresie, w czasie jak tam się pali, nic się raczej nic nie dzieje. Ale to jest mniej ważne. Na moje może to być ale to kosztuje. Mi chodzi o co innego. Dzisiaj idąc na sesję spotkałem człowieka tam przy stadionie i on mówi mi tak. Czy ja coś wiem na temat budowy tego „orliku”. No to ja mówię, że zakończony został obiekt. On mieszka tam widocznie w tych budynkach na Malinowskiego ulicy. I mówi, że on z okien widział, spytam się tu Pana Szczepańskiego, bo to było przed sesją dosłownie, że tam się zwija, jak piłkarze grają – tak powiedział – w tych butach piłkarskich, to ta wierzchnia warstwa na tej trawiastej części zwija się. Nie wiem czy to jest prawda. Chyba by nie zaczepił mnie dzisiaj gdyby tak nie było. Czy jest jakaś gwarancja. Czy to tak może wyglądać. Chyba raczej nie. Bo widział jak to zwijali z powrotem, żeby to jakoś leżało. To tyle chciałem powiedzieć.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Nie ma takiej możliwości, żeby się zwijało. Trudno tu mówimy o tym co ktoś komuś powiedział więc. Szanowni Państwo 15cm jest trawa. 10cm jest specjalny granulat od dołu. Im grubszy tym … Więc ta trawa ona tylko na górze wystaje 5cm i służy tym użytkowym właściwościom. Reszta jest od dołu ubita i jest granulat dzięki czemu jest odwodnienie. Nie ma fizycznej możliwości, nawet jest dobrze, że grają bo nastąpi jeszcze bardziej ubicie przez grających i trenujących na tej płycie. Nie ma możliwości, żeby to się zwijało. Może było jakieś złudzenie wizualne i tylko tym to tłumaczę. …/ KONIEC KASETY 2A / ..

 

Radny Ryszard Szczepański

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Rozmawiałem z piłkarzami, którzy grają i m.in. z prezesem Bojanowskim. Powiedzieli, że jest to dużo lepsza nawierzchnia niż na Zawiszy, niż we Włocławku. Ja mogę tylko potwierdzić to, co mówią użytkownicy, piłkarze. Nie dalej jak wczoraj byłem nawet, bo wczoraj grali też. Myślę, że w najbliższym czasie z pierwszego piętra, naszego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego otrzymamy pozwolenie i wówczas boisko zostanie udostępnione dla wszystkich. W tej chwili może grają, nieoficjalnie powiem, nasi piłkarze, ale dopóki nie mamy oficjalnego zezwolenia z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego więc nie możemy wszystkich wpuścić na to. A jeśli chodzi o luksy. Tak rzeczywiście dokumentacja… jest to widno, bardzo jasno. Jest osobny licznik na energię elektryczną. Myślę tak, jak w całej Polsce tak i u nas to jest.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim zakończę formalnie obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, dwa komunikaty. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa Radnych, Państwa Kierowników, zapraszam na lampkę szampana z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2009. I drugi komunikat związany z Komisją Rewizyjną Zaraz po sesji Komisja Rewizyjna ma tutaj chyba spotkanie, na dole. A lampka szampana tutaj.

 

Ad. 19

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                              Sławomir Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-01-2009 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 13:21