herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek OPEC-INEKO Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmującej udzielenie odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

Grudziądz, dnia 7 maja 2019 roku

GK-I.6223.5.2018

 

PODANIE

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI

Na podstawie art. 218 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.), w ślad za art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Prezydent Grudziądza:

  1. podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 7 maja 2019 roku wszczął postępowanie administracyjne na wniosek OPEC-INEKO Sp. z o.o., z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego GK-I.6223.2.2017 obejmującej udzielenie odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.).

Organem administracji właściwym do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Prezydent Grudziądza. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

  1. Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz wymaganymi załącznikami, postanowieniem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, jeśli będzie dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13,
  • składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, od 8 maja 2019 roku do 7 czerwca 2019 roku, na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32-36; poczta elektroniczna- wgkos@um.grudziadz.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Grudziądza przed wydaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego. 

Informacje podaje się do publicznej wiadomości w dniu 8 maja 2019 roku poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 08-05-2019 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2019 09:26