herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-07-10 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-02 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto prawem służebności przesyłu 2019-12-03 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-07-10 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-07-10 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2019-07-25 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora 2019-07-11 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-07-10 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/19 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-07-10 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie-miasto Grudziądza 2019-07-10 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-07-10 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz 2019-07-10 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji letniego i zimowego utrzymania dróg w gminie-miasto Grudziądz 2019-07-10 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej w gminie-miasto Grudziądza 2019-07-10 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-07-10 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-02 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-08-02 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/19 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-11 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/19 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2019-07-10 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/19 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Olimpii Grudziądz S.A. z siedzibą w Grudziądzu 2019-07-10 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych 2019-07-10 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku 2019-07-10 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-07-10 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-07-10 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-11 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/19 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na II półrocze 2019 r. 2019-07-10 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-07-10 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2019-06-19 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-06-19 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-07-11 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/19 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej 2019-07-10 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-06-19 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, przyległej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im dr Jalkowskiego w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-08-02 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/19 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-07-10 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/19 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2019-06-19 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaskółczej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw 2019-08-02 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/19 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2019-07-10 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-06-19 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/19 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 2019-06-19 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-07-24 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-06-19 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2019-06-19 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu 2019-06-19 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2019-06-19 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2019-06-19 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2019-06-19 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 2019-06-19 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/19 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Programu Mieszkanie Plus 2019-07-10 13:27