herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon +48 564510371

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Bozińska

Referat Rejestracji Stanu Cywilnego - USC-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) rejestrowanie w Rejestrze Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów;
2) meldowanie noworodków bezpośrednio po rejestracji aktów urodzeń i nadawanie nu-merów PESEL;
3) wykreślanie osób zmarłych z rejestru meldunkowego i likwidacja numerów PESEL;
4) zmiana numerów PESEL;
5) informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;
6) prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;
7) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;
8) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;
9) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża mat-ki/żony ojca;
10) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
11) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion/imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od rejestracji aktu;
12) wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu cywilnego;
13) przenoszenie do Rejestru Stanu Cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych za granicą;
14) rejestrowanie w Rejestrze Stanu Cywilnego zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
15) prostowanie aktów stanu cywilnego;
16) uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
17) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
18) powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;
19) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;
20) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów; prowadzenie terminarza ślubów cywilnych;
21) sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
22) udzielanie ślubów w lokalu i poza lokalem USC;
23) rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;
24) wprowadzanie przypisków do rejestru stanu cywilnego;
25) sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;
26) prowadzenie akt zbiorowych;
27) wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
28) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;
29) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
30) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;
31) współpraca z konsulatami i ambasadami;
32) organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;
33) prowadzenie spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych; współpraca z Archiwum Państwowym;
34) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sądowych;
35) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;
36) sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
37) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
38) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Strażą Graniczną;
39) migracja aktów z aplikacji alternatywnej i księgi stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;
40) usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych w systemie PESEL oraz realizowanie zleceń MSWiA modyfikacji danych PESEL przy akcie stanu cywilnego;
41) weryfikowanie danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej;
42) prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
43) unieważnianie aktów stanu cywilnego błędnie przeniesionych do Rejestru Stanu Cywilnego oraz wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych;
44) udostępnianie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych aktów stanu cywilnego i alfabetycznych skorowidzów aktów stanu cywilnego na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
45) usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych w systemie PESEL na wniosek organów posiadających dostęp do rejestru (NFZ, ZUS,?);
46) prowadzenie parentyzacji ? tworzenie jednoznacznych powiązań pomiędzy dziećmi a rodzicami wpisanymi do aktu urodzenia, poprzez zamieszczanie Nr PESEL rodziców w rekordzie dziecka;
47) udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego ABW, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań;
48) trwałe usuwanie, po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, danych z aplikacji wspierających ? prowadzonych przed 2015 r.;
49) ustalanie, przed przekazaniem ksiąg do archiwum państwowego, czy akty nie dotyczą osób żyjących;
50) stosowanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej poprzez sporządzanie wielojęzycznych formularzy standardowych UE dotyczących aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, stanu cywilnego.

Referat Spraw Obywatelskich - USC-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w ramach aplikacji Źródło:
  a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  c) anulowanie zameldowania na pobyt stały,
  d) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,
  e) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) rejestracja zmiany kraju miejsca zamieszkania,
  g) nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z wyjątkiem dzieci oraz na podstawie odrębnych przepisów,
  h) powiadamianie o nadaniu numeru PESEL,
  i) zgłoszenie usunięcia niezgodności danych osobowo-adresowych,
  j) usunięcie niezgodności dotyczących: adresów pobytu stałego, danych wyjazdu za granicę, danych dowodu osobistego, kraju miejsca zamieszkania,
  k) przyjmowanie zleceń przekazanych do realizacji w ramach działania systemu (Źródło-PESEL),
  l) wprowadzanie i aktualizowanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego w rejestrze danych kontaktowych (RDK);
2) prowadzenie rejestru mieszkańców Grudziądza;
3) udostępnianie jednostkowych danych ewidencyjno-adresowych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców Grudziądza;
4) wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego;
5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
6) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób dotyczących pobytu stałego lub czasowego;
8) przesłuchiwanie stron, świadków w ramach pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach ewidencji ludności;
9) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;
10) rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w ramach aplikacji Źródło i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia oraz wprowadzanie i aktualizowanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego w rejestrze danych kontaktowych (RDK);
11) zgłoszenia usunięcia niezgodności danych dotyczących przyjmowanych wniosków o dowód osobisty;
12) przyjmowanie i realizacja przypisanych zleceń w ramach systemu RDO;
13) wysyłanie zarejestrowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego do produkcji do Systemu Rejestrów Państwowych;
14) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych (e-dowodów) w systemie Rejestru Dowodów Osobistych oraz kodu PUK do e-dowodu i ustalanie kodów PIN;
15) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
16) przyjmowanie i unieważnianie dowodów osobistych przekazanych przez osoby trzecie;
17) udostępnianie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym;
18) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i ich doręczanie osobom aresztowanym, osadzonym w zakładach karnych na terenie Grudziądza i osobom niepełnosprawnym w miejscu ich pobytu;
19) odbiór poczty specjalnej dotyczącej dowodów osobistych dostarczonej do Urzędu z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;
20) prowadzenie archiwum kopert dowodowych dotyczących wydanych dowodów osobistych;
21) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert dotyczących osób zmarłych;
22) ewidencjonowanie stowarzyszeń (z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej) i fundacji posiadających siedzibę w Grudziądzu i aktualizowanie danych dotyczących stowarzyszeń w systemie informatycznym „RESTO”;
23) wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych w zakresie działalności stowarzyszeń z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej;
24) sprawowanie ogólnego nadzoru i monitorowanie działalności stowarzyszeń rejestrowych i ich oddziałów, stowarzyszeń zwykłych, posiadających siedzibę na terenie Grudziądza z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-11-2021 09:00