herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Środowiska

Telefon +48 564510262

Dyrektor: Maja Banasik

Referat Ochrony Środowiska - ŚRO-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z polityką ekologiczną miasta;
2) wydawanie decyzji oraz przyjmowanie informacji w zakresie gospodarki odpadami;
3) wydawanie pozwoleń w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
6) prowadzenie postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
8) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
9) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
10) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
11) dofinansowywanie zadań zakresu ochrony środowiska realizowanych przez mieszkańców miasta;
12) współdziałanie w zakresie opracowywania programów i projektów związanych z ochroną środowiska;
13) monitoring środowiska we współpracy z jednostkami badawczymi;
14) opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć związanych z urządzeniami wodnymi i gospodarką wodną;
15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
16) nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych i melioracyjnych;
17) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk;
18) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zatwierdzanie statutu spółki wodnej, rozwiązywanie zarządu lub spółki wodnej;
19) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
20) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
21) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
22) prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
23) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska;
24) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
25) opiniowanie miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
26) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
27) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Referat Zieleni Miejskiej - ŚRO-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i konserwacji elementów małej architektury (w tym fontanny, murki oporowe, ławki itd.);
2) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w zakresie inwestycji na terenach zieleni miejskiej;
3) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;
4) orzekanie kar w przypadku usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia;
5) ustanawianie form ochrony przyrody oraz rejestrowanie pomników przyrody;
6) współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody;
7) przyjmowanie oświadczeń o przeprowadzonej deratyzacji na terenie miasta;
8) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie cmentarzy, grobów wojennych, miejsc pamięci oraz pomników;
9) prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk miejskich;
10) prowadzenie spraw związanych z programem opieki nad zwierzętami;
11) współdziałanie w prowadzeniu elektronicznej rejestracji psów;
12) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną;
13) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
14) współdziałanie w prowadzeniu spisów rolnych;
15) podejmowanie działań na rzecz ochrony roślin i gleby;
16) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz wydawanie zaświadczeń, że grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej, zaświadczeń o pracy w rolnictwie oraz zaświadczeń o rolniczym charakterze działki;
17) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb;
18) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim;
19) nadzór merytoryczny nad realizacją usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz;
20) nadzór merytoryczny nad realizacją usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 10:58