herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Komunikacji Miejskiej

Telefon +48 564510447

Dyrektor: Anna Majchrzak-Poniewierka

Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów - KOM-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
2) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
3) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego lub aktualizacji tego planu;
4) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
5) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz informowaniu o stawce za korzystanie z tych obiektów;
6) przygotowanie i zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
7) wdrażanie elektromobilności w mieście w zakresie transportu zbiorowego;
8) analiza finansowo-ekonomiczna pracy przewozowej w tym rozliczanie rekompensaty z tytułu zawartych umów z operatorami lub przewoźnikami;
9) ustalanie opłat za przewóz osób oraz innych opłat, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe, w środkach komunikacji miejskiej w Grudziądzu;
10) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
11) ocena i kontrola realizacji posiadanych przez operatora umów w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
12) nakładanie i egzekwowanie kar umownych wynikających z umów, nakładanych na operatorów/przewoźników;
13) kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy i oznakowań pojazdów;
14) współpraca z przedsiębiorcami przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
15) analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
16) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
17) administrowanie systemu informacji pasażerskiej;
18) wykonywanie bieżących analiz i dokonywanie zmian i modyfikacji w istniejących prze-biegach linii komunikacyjnych;
19) wykonywanie bieżącej kontroli napełnień linii komunikacyjnych;
20) przygotowywanie informacji pasażerskiej w postaci papierowych rozkładów jazdy oraz przygotowywanie danych do aplikacji mobilnych wykorzystywanych w telefonach komórkowych;
21) prowadzenie dedykowanego portalu internetowego dotyczącego komunikacji miejskiej;
22) przyjmowanie skarg i zażaleń od pasażerów oraz wyjaśnianie ich zasadności;
23) projektowanie układów komunikacyjnych w oparciu o bieżące zapotrzebowanie na prze-wozy pasażerskie;
24) zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych;
25) prowadzenie spraw związanych z zablokowaniem torowiska;
26) prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem badań marketingowych;
27) przygotowanie harmonogramów pracy ankieterów, opracowanie kart pracy i wyników badań;
28) nadzór i kontrola nad realizacją przeprowadzanych badań marketingowych;
29) wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń na przewozy;
30) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków dla przewoźników i operatorów;
31) przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;
32) badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;
33) zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;
34) windykacja opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów w środkach komunikacji miejskiej;
35) przygotowywanie dokumentów dotyczących zablokowania torowiska, szkód powstałych w wyniku zniszczeń wiat w celu przekazania do windykacji bądź prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Biuro Prawne;
36) wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych przedsądowych, wezwań z klauzulą wpisu do rejestru dłużników z tytułu opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów w środkach komunikacji miejskiej;
37) ewidencja opłat dodatkowych, monitoring spłat należności oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności;
38) księgowanie wpłat z tytułu nałożonych opłat dodatkowych;
39) współpraca z zewnętrzną firmą windykacyjną w zakresie wyegzekwowania nieopłaconych spraw z tytułu nałożonych opłat dodatkowych;
40) przekazywanie nieopłaconych należności na drogę postępowania sądowego w trybie EPU (elektronicznego postępowania upominawczego), w tym monitorowanie przebiegu postępowania;
41) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków;
42) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do egzekucji do właściwych organów egzekucyjnych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków;
43) miesięczna weryfikacja kont księgowych syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie;
44) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;
45) kierowanie wniosków o popełnieniu wykroczenia z art. 121 § 1 Kodeksu wykroczeń do Policji;
46) organizowanie pracy oraz kontrola obsługi punktów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
47) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych;
48) prowadzenie spraw związanych z naprawami konstrukcji przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych;
49) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy;
50) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
51) prowadzenie rejestrów licencji, zezwoleń, zaświadczeń przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy;
52) bieżąca współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego;
53) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydawania uprawnień wynikających z ustawy o transporcie drogowym;
54) propagowanie wzajemnego poszanowania dla wszystkich uczestników ruchu;
55) przygotowanie planu dotyczącego dostosowania gminy-miasto Grudziądz do wzrostu ilości różnego rodzaju urządzeń transportu osobistego (m. in. elektryczne hulajnogi, deski) w przestrzeni publicznej;
56) nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej w gminie-miasto Grudziądz;
57) wykonywanie z upoważnienia Prezydenta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w gminie-miasto Grudziądz oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich w tym zakresie.

Referat Sprzedaży Biletów - KOM-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) emisja, sprzedaż, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej (indywidualna i hurtowa);
2) emisja i sprzedaż rozkładów jazdy;
3) wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości z tytułu niezapłaconych faktur za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej;
4) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niezapłaconych zaległości w celu przekazania do prowadzenia przez Biuro Prawne;
5) przygotowywanie postępowań dalszego zakupu druków biletów komunikacji miejskiej;
6) ustalanie sposobów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej;
7) rozliczanie i kontrola punktów sprzedaży biletów;
8) rozliczanie i ewidencjonowanie sprzedaży biletów elektronicznych oraz biletów zakupionych w automatach biletowych;
9) monitorowanie funkcjonowania automatów biletowych, rozliczanie oraz kontrola;
10) promocja sprzedaży usług zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz;
11) organizowanie imprez promujących komunikację miejską przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 13:14