herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Telefon +48 564510270

Dyrektor: Wojciech Witkowski

Referat Geodezji - GN-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie „Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wykonującego następujące zadania:
  a) prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  b) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  c) zakładanie osnów szczegółowych,
  d) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  f) prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  g) wydawanie zaświadczeń o odrębnym oznaczeniu działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
  h) prowadzenie rejestru cen i wartości,
  i) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych,
  j) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obsługi gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez Urząd;
2) prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości;
3) prowadzenie scalania i wymiany gruntów;
4) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości;
5) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;
6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Grudziądzkim Systemem Informacji Przestrzennej.

Referat Gospodarki Nieruchomościami - GN-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu;
2) sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań;
3) sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
4) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości;
5) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garaże oraz wykorzystywanych na cele rolne;
7) ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
8) ustalanie dodatkowych opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
9) wydawanie decyzji w sprawach rozwiązania umów wieczystego użytkowania i odebraniu gruntów;
10) przedłużanie okresów trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
11) uśrednianie terminów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
12) przekazywanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych;
13) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
14) naliczanie opłat z tytułu zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
15) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości w związku ze zmianą ich wartości;
16) obciążanie nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17) użyczanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
18) przygotowywanie umów dzierżawy i użyczenia;
19) zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi, prawnymi, Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
20) nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
21) ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego;
22) prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz miasta w drodze decyzji wojewody;
23) wykonywanie prawa pierwokupu;
24) sprzedaż, dzierżawa oraz oddawanie: w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
25) naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
26) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą ich wartości;
27) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
28) obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi;
29) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
30) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań związanych z wywłaszczaniem;
31) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tego tytułu;
32) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
33) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
34) ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
35) ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urządzeń infrastruktury technicznej, urządzenia lub modernizacji drogi;
36) sporządzanie umów i zlecanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych;
37) sporządzanie umów na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości;
38) zlecanie podziałów nieruchomości związanych z zadaniami realizowanymi przez referat;
39) prowadzenie spraw odszkodowań za niedostarczenie przez miasto mieszkań socjalnych;
40) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych;
41) uzgadnianie projektów przebiegu sieci uzbrojenia technicznego przez teren nieruchomości komunalnych i stanowiących własność Skarbu Państwa;
42) przygotowywanie dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej dokumentów związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
43) ustalanie opłat na rzecz miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
44) ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości ulega obniżeniu w związku z ustaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel nie skorzystał z prawa wykupu lub zamiany nieruchomości na inną;
45) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu i Skarbu Państwa;
46) prowadzenie rejestru zasobu nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;
47) sporządzanie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części;
48) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem umowy o zarządzanie nieruchomościami zawartej z MPGN sp. z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-11-2021 09:58