herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Funduszy Europejskich

Telefon +48 564510350

dyrektor: Joanna Wilamowska

Do właściwości Wydziału należy w szczególności:

1) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów;
2) bieżący kontakt z instytucją wdrażającą regionalny program operacyjny, w szczególności w zakresie komitetu monitorującego i planowania polityki terytorialnej;
3) przygotowanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych dla przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi miastu;
4) informowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych o możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej;
5) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
6) bieżące monitorowanie zgodności realizowanych przedsięwzięć z zapisami umów o dofinansowanie;
7) opracowanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
8) administrowanie przedsięwzięciem w budżecie miasta i w WPF;
9) opracowanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych i ich przekazywanie do odpowiedniej instytucji zarządzającej;
10) prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w zakresie wyodrębnionych rachunków bankowych;
11) udział w pracach zespołów projektowych powołanych dla wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
12) współpraca z instytucjami uprawnionymi do kontroli prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
13) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z umowami o dofinansowanie;
14) koordynacja działań związanych z obowiązkiem informacji i promocji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
15) przygotowywanie informacji i zestawień, dotyczących planowanych i realizowanych przedsięwzięć miasta, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
16) bieżące monitorowanie zmian w przepisach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w realizacji projektu;
17) prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
18) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego;
19) udział i obsługa administracyjna zespołów projektowych powołanych dla wdrażania przedsięwzięć opartych o partnerstwo publiczno-prywatne;
20) aktualizacja i monitoring wdrażania strategii rozwoju miasta;
21) opracowanie, aktualizacja i monitoring wdrażania programu rewitalizacji;
22) udział w opracowaniu i aktualizacji innych programów rozwoju miasta;
23) koordynowanie procesu przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Przedsięwzięć;
24) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
25) opracowanie, aktualizacja i monitoring wdrażania strategii rozwoju OSI Grudziądz;
26) organizacja prac i obsługa merytoryczna Komitetu Sterującego OSI Grudziądz;
27) koordynacja współpracy z Klastrem OZE ?Grudziądzki Obszar Zrównoważony Energetycznie?;
28) sporządzanie i bieżąca aktualizacja wykazu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wszelkich innych źródeł dotyczących realizacji zadań publicznych miasta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 13:21