herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Finansowy

Telefon +48 564510230

Dyrektor: Lilianna Kowalska

Lilianna Kowalska

Referat Planowania i Rachunkowości Budżetu - FN-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta;
2) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej;
3) współpraca w zakresie planowania budżetu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Izbą Obrachunkową i Ministerstwem Finansów;
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w planie budżetu miasta, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz innych uchwał związanych z realizacją budżetu;
5) udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie budżetu miasta;
6) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków budżetu w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego;
7) bieżąca analiza realizacji budżetu miasta;
8) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta;
9) weryfikacja sprawozdań budżetowych gminnych jednostek organizacyjnych;
10) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
11) sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
12) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;
13) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta (organu);
14) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi;
15) przekazywanie środków poszczególnym jednostkom budżetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;
16) weryfikacja planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych;
17) współpraca z Urzędem Skarbowym w Grudziądzu w zakresie udzielonych ulg w podatkach pobieranych na rzecz gminy-miasto Grudziądz;
18) ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz zapewnienie terminowej spłaty rat kapitałowych;
19) opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego;
20) współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych;
21) wykonywanie w imieniu Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz obowiązków MDR ? także w związku z podatkami, których podatnikami są poszczególne jednostki,
22) badanie zasadności zgłoszeń wystąpienia schematu podatkowego oraz zgłoszeń naruszenia procedury lub przepisów MDR i podejmowanie odpowiednich działań,
23) gwarantowanie ochrony danych osobowych pracowników, którzy dokonali zgłoszeń naruszeń Procedury lub przepisów MDR,
24) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością wykonywania działań dotyczących schematów podatkowych, koordynowanie działania kierowników jednostek i pracowników,
25) czuwanie nad obsługą ze strony Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz systemu MDR udostępnionego przez Ministerstwo Finansów,
26) monitorowanie zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji Miasta w przedmiocie przekazywania informacji o schematach podatkowych, a także zmiany ich wykładni i praktyki stosowania i podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem zapewnienia zgodności Procedury z tym przepisami oraz ich wykładnią i praktyką stosowania.

Referat Wydatków - FN-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych (bieżących, inwestycyjnych);
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie środków pozabudżetowych, m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie depozytów, wadiów;
4) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych, raportów kasowych;
5) dekretacja dowodów księgowych;
6) prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych obciążających plan finansowy ? system GRU (Generalny Rejestr Umów ? wydatki) i WYBUD (obsługa wydatków budżetowych);
7) miesięczna weryfikacja kont księgowych;
8) sporządzenie wydruków miesięcznych wydatków budżetowych na potrzeby analizy budżetowej i sprawozdawczości;
9) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji wydatków oraz innych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej;
10) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej;
11) rozliczanie inwentaryzacji;
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
13) ewidencja i rozliczanie podatku VAT naliczonego;
14) przyjmowanie dowodów księgowych od komórek merytorycznych, ich likwidatura (dokonywanie przelewów bankowych, kierowanie dokumentów do kasy).

Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej - FN-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych;
2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
3) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
4) kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencję gruntów i budynków;
5) przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i innych pism związanych z postępowaniem podatkowym;
6) dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach lokalnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
7) przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody budżetu miasta;
8) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9) planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat;
10) sporządzanie planów kontroli podatkowej;
11) kontrola podatników w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
12) występowanie do odpowiednich instytucji o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach;
13) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom;
14) wydawanie zaświadczeń i informacji podatkowych;
15) opracowywanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
16) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie podatków (odroczenia, umorzenia lub rozkładanie na raty);
17) sporządzanie danych do sprawozdań Rb-27S w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych ulg i umorzeń w podatkach;
18) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej;
19) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu pomocy publicznej.

Telefony:

wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych - 56 45 10 319, 242
wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - 56 45 10 242, 243
podatek od środków trnsportowych, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  56 45 10 242
składanie informacji i deklaracji 56 45 10 287

Referat Dochodów Podatkowych i Obsługi Kas - FN-IV

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy;
2) księgowanie wpłat i zwrotów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;
3) dokonywanie wymiaru opłaty targowej i opłaty skarbowej w związku z nieuiszczaniem należnych opłat;
4) dokonywanie przypisów i odpisów opłaty targowej i opłaty skarbowej oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
5) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat;
6) prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat;
7) kontrola terminowej realizacji zobowiązań podatkowych, naliczanie odsetek;
8) podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia postępowań egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze;
9) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości;
10) rozliczanie inkasentów opłaty targowej;
11) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wpływów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach;
12) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
13) weryfikacja zaległości pod względem przedawnienia;
14) obsługa kas dochodowych i kasy wydatkowej;
15) rozliczanie udziałów w podatku rolnym na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
16) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom;
17) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg (odroczenia, umorzenia lub rozkładanie na raty) w spłacie opłaty skarbowej i opłaty targowej;
18) dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatnika;
19) opracowanie wynikające z procedury podatkowej postanowień i decyzji administracyjnych.

Referat Dochodów Niepodatkowych - FN-V

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa finansowa w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
2) monitoring spłat należności przypisanych w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi prowadzącymi wymiar poszczególnych należności;
3) windykacja należności o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności opłat z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów gminy, czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości gminy, sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym;
4) wysyłanie wezwań do zapłaty;
5) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niezapłaconych zaległości w celu przekazania do dalszego prowadzenia przez Biuro Prawne;
6) windykacja należności o charakterze publicznoprawnym, w szczególności opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłat adiacenckich i rent planistycznych, kosztów postępowania administracyjnego, decyzji ustalających odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości, mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską, grzywien nakładanych w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach;
7) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
8) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do egzekucji do właściwych organów egzekucyjnych;
9) monitorowanie i wysyłanie zapytań dotyczących stanu postępowania egzekucyjnego do właściwych organów egzekucyjnych;
10) windykacja należności Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, trwałych zarządców i użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
11) rozliczenie podatku VAT w zakresie całej gminy-miasto Grudziądz wraz z jednostkami podległymi;
12) prowadzenie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku VAT w podległych gminie-miasto Grudziądz jednostkach organizacyjnych;
13) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów niepodatkowych;
14) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych;
15) dekretacja dowodów księgowych;
16) ewidencja księgowa dochodów nieprzypisanych, w tym opłat powstałych w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych i Biurze Działalności Gospodarczej np.: opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu;
17) ewidencja dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat poprzednich oraz zwrotów dotacji z lat ubiegłych, a także odsetek;
18) ewidencja wpływu dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usunięcie drzew lub krzewów, kar od osób fizycznych i prawnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, dochodów z tytułu sprzedaży drewna;
19) ewidencja dochodów należących do właściwości Referatu Geodezji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Środowiska, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Sportu oraz Biura Lasów Komunalnych;
20) prowadzenie ewidencji dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz odszkodowań za blokowanie torowiska, a także innych należących do właściwości Wydziału Komunikacji Miejskiej;
21) miesięczna weryfikacja kont księgowych syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie.

Referat Egzekucji - FN-VI

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;
2) egzekucja pieniężna należności objętych tytułami wykonawczymi;
3) ewidencjonowanie należności wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym;
4) rozliczanie poborców z przydzielonych do służby tytułów wykonawczych pod względem finansowym i merytorycznym;
5) dokonywanie zabezpieczeń wierzytelności na majątku dłużnika;
6) współpraca z sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-02-2022 10:26