herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Edukacji

Telefon +48 564510310

Dyrektor: Kamila Melkowska-Lemke

Referat Oświaty - ED-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy ? Prawo oświatowe, ustawy ? Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych, w tym m.in. zatwierdzanie arkuszy i aneksów organizacyjnych, szkół i placówek, ocena pracy dyrektora, organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki;
2) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;
3) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
4) ustalanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
5) koordynacja systemu elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych;
6) ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
7) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
8) koordynacja spraw związanych z bhp i ppoż. w szkołach i placówkach oświatowych;
9) umieszczanie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
10) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów;
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego;
12) obsługa Systemu Informacji Oświatowej i nadzorowanie prawidłowości sprawozdań SIO z publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
13) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką wynikającą z właściwości Wydziału;
14) nadzór nad funkcjonowaniem oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego;
15) realizacja procedury udzielania dotacji dla podmiotów i organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) przeprowadzanie procedury związanej z przyznaniem nagrody Prezydenta dla laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad dla dzieci i młodzieży;
17) przeprowadzanie procedury związanej z przyznaniem nagrody Prezydenta dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej;
18) opracowanie wniosków o nagrody dla dyrektorów do Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, wnioskowanie o medale i odznaczenia;
19) obsługa administracyjno-biurowa Młodzieżowej Rady Miejskiej;
20) współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z polityki społecznej;
21) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów z podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Referat Finansowania, Planowania i Analizy - ED-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w zakresie zadań oświatowych, współpraca w tym zakresie z gminnymi jednostkami oświatowymi;
2) sporządzanie rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z realizacji budżetu;
3) bieżąca analiza realizacji budżetu i udzielanie informacji w zakresie realizacji budżetu jednostek oświatowych i wydziału;
4) przygotowywanie wniosków do projektów uchwał, zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oświatowych w trakcie roku budżetowego;
5) dotowanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i publiczne, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w tym zakresie;
7) prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. analiza stanu zatrudnienia i wynagrodzenia, analiza wynagrodzenia nauczycieli;
8) planowanie i przydział godzin zajęć pozalekcyjnych;
9) nadzorowanie realizacji zajęć pozaszkolnych finansowanych ze środków zewnętrznych;
10) weryfikacja zadań oświatowych stanowiących bazę do naliczenia subwencji oświatowej dla gminy-miasto Grudziądz;
11) występowanie z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dokonanie korekty i zwiększenie subwencji oświatowej;
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją dotacji celowych;
13) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji wydziału oraz jednostek podległych;
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych;
15) monitorowanie i kontrola frekwencji w dotowanych szkołach i placówkach niepublicznych;
16) kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych;
17) współpraca i obsługa administracyjna Pełnomocnika ds. sportu szkolnego;
18) realizacja programów zewnętrznych mających na celu zorganizowanie zajęć sportowych dla uczniów grudziądzkich szkół;
19) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zajęć pozalekcyjnych w szkołach;
20) koordynacja systemu elektronicznego naboru do przedszkoli miejskich;
21) obsługa Systemu Informacji Oświatowej i nadzorowanie prawidłowości sprawozdań SIO z niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 11:08