herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Telefon +48 564510290

Dyrektor: Stefan Baca

Referat Budownictwa - PP-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
2) przyjmowanie zgłoszeń budowy, rozbiórki obiektów oraz wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
3) wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
4) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;
6) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
7) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
8) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wartość procentową udziału infrastruktury towarzyszącej, służącej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie na budowę;
9) występowanie do właściwego ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
10) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
11) prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę, rozbiórkę, w tym rejestrów elektronicznych;
12) wydawanie decyzji o konieczności wejścia na sąsiednią nieruchomość, do sąsiedniego lokalu;
13) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów kolejowych;
14) uzgadnianie inwestycji wyprowadzonych poza granice terenów zamkniętych;
15) egzekucja wykonania obowiązku przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki obiektów tymczasowych.

Referat Planowania Przestrzennego - PP-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
2) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
3) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;
4) wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) prowadzenie rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku;
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy;
7) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania i projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania;
8) zlecanie koreferatów i innych opracowań do sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych;
9) udostępnianie do wglądu planów miejscowych;
10) archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno-prawną;
11) współpraca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12) przygotowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomości komunalnych;
13) kształtowanie strategii obrotu nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez:
  a) badanie skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych,
  b) wskazywanie nieruchomości gminnych do sprzedaży w powiązaniu z kierunkami miasta ustalonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”,
  c) analiza możliwości sprzedaży stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz terenów nieuzbrojonych lub o niewielkim wyposażeniu w infrastrukturę techniczną;
14) ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
15) uzgadnianie inwestycji na terenach zamkniętych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-11-2021 10:04