herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Telefon +48 564510289

Dyrektor: Rafał Cywiński

Do właściwości Wydziału należy w szczególności:

1) zadania z zakresu spraw bezpieczeństwa:
  a) stała współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Oddziałem Ratownictwa Medycznego oraz pozostałymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo,
  b) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w mieście, dyspozycyjności sił i środków ratowniczych oraz służb i inspekcji wspomagających działania ratownicze,
  c) udział w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych na potrzeby realizacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa,
  d) przygotowanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  e) tworzenie baz danych w celu zapewnienia wsparcia logistycznego dla potrzeb służb ratowniczych miasta,
  f) realizacja zadań związanych z systemem monitoringu miejskiego, w tym bieżąca konserwacja, usuwanie awarii oraz jego rozbudowa,
  g) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych,
  h) realizacja zadań związanych ze znalezionymi na terenie miasta niewybuchami i niewypałami,
  i) współpraca ze służbami ratowniczymi i instytucjami podczas wystąpienia lokalnych zdarzeń w tym między innymi: zabezpieczenia działań logistycznych dla służb i osób poszkodowanych,
  j) realizacja zadań związanych z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Grudziądza,
  k) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach zgłaszanych w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach,
  l) wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych na terenie miasta;
2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:
  a) współpraca ze służbami ratowniczymi i instytucjami w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,
  b) monitorowanie zagrożeń mogących doprowadzić do wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,
  c) udział w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych na potrzeby realizacji działań kryzysowych,
  d) opracowanie oraz aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
  e) opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Ochrony Przeciwpowodziowej,
  f) prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  g) udział w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
  h) prowadzenie przeglądów obiektów ochrony przeciwpowodziowej,
  i) zapewnienie ciągłości działania oraz kontrola wykorzystania Sieci Koordynacji Ratownictwa,
  j) wdrażanie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych w celu zabezpieczenia koordynacji działań ratowniczych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,
  k) prowadzenie magazynu materiałów i środków na potrzeby wsparcia likwidacji skutków zdarzeń lokalnych jak i o charakterze kryzysu;
3) zadania z zakresu spraw obronnych:
  a) planowanie zadań obronnych, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji obronnej,
  b) realizowanie zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz z obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych,
  c) planowanie w jednostkach ochrony zdrowia przygotowania do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie potrzeb medycznych dla sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
  d) planowanie, organizacja i kontrola szkolenia obronnego,
  e) planowanie i organizacja kontroli w zakresie wykonania zadań obronnych na terenie miasta,
  f) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie potrzeb, planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów łączności stanowisk kierowania,
  g) zorganizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem stałego dyżuru w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i podległych Prezydentowi,
  h) opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
  i) dokonanie podziału zadań obronnych w czasie pokoju oraz na czas wojny poprzez opracowanie zakresu działania wydziałów i stanowisk pracy w Urzędzie w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
  j) realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przemieszczeniem stanowiska kierowania Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu do zapasowego miejsca pracy w przypadku wszelkich zagrożeń;
4) zadania z zakresu spraw wojskowych:
  a) wykonywanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,
  b) realizacja zadań dotyczących doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń,
  c) planowanie, nakładanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
  d) stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
  e) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  f) uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  g) wypłata świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
  h) pokrywanie należności z tytułu wynajmu lokalu przez żołnierzy służby przygotowawczej uznanych za samotnych lub mających na bezwzględnym utrzymaniu członków rodziny,
5) zadania z zakresu Obrony Cywilnej:
  a) opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz opiniowanie planów obrony cywilnej zakładów pracy i planów działania formacji OC,
  b) organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej, w tym szkolenie ludności,
  c) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o wszelkich zagrożeniach,
  d) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców na terenie miasta,
  e) planowanie i nadzorowanie użytkowania budowli ochronnych oraz ich konserwacja, remont i modernizacja w budynkach komunalnych,
  f) zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej,
  g) realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania do funkcjonowania w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy w przypadku wszelkich zagrożeń,
  h) organizowanie ćwiczeń, treningów i konkursów zakresu obrony cywilnej i obronności,
  i) tworzenie baz danych oraz sprawozdawczości do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności;
6) pełnienie przez Wydział funkcji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
7) zabezpieczenie warunków funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
8) koordynowanie działań w zakresie realizacji Planów ochrony budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 08:17