herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/117/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę kapitałową 2019-06-27 11:20
dokument UCHWAŁA NR XIII/116/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-06-26 09:29
dokument UCHWAŁA NR XIII/115/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2019-06-26 07:48
dokument UCHWAŁA NR XIII/114/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółki akcyjnej pod firmą Grudziądzki Holding Komunalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu 2019-06-26 07:47
dokument UCHWAŁA NR XIII/113/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. 2019-06-26 07:46
dokument UCHWAŁA NR XIII/112/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej 19 2019-06-26 07:45
dokument UCHWAŁA NR XIII/111/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Prezydenta Grudziądza dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju miejsko - gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2019-06-26 07:44
dokument UCHWAŁA NR XIII/110/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-06-26 07:51
dokument UCHWAŁA NR XIII/109/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ?Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 ? 2022? 2019-06-26 07:43
dokument UCHWAŁA NR XIII/108/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 2019-06-26 07:42
dokument UCHWAŁA NR XIII/107/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Gminy " miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030? 2019-06-26 09:29
dokument UCHWAŁA NR XIII/106/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Program Ochrony Środowiska dla Gminy " miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026? 2019-06-26 08:00
dokument UCHWAŁA NR XIII/105/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2019-06-26 07:41
dokument UCHWAŁA NR XIII/104/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych za zasługującą na uwzględnienie 2019-06-26 07:39
dokument UCHWAŁA NR XIII/103/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2019-06-27 12:37
dokument UCHWAŁA NR XIII/102/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu 2019-06-26 07:37
dokument UCHWAŁA NR XIII/101/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2019-06-26 07:36
dokument UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie-miasto Grudziądz lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2019-06-26 07:35
dokument UCHWAŁA NR XIII/99/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-06-26 07:33
dokument UCHWAŁA NR XIII/98/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-06-26 07:32
dokument Uchwała Nr XIX/48/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok. 2019-07-31 13:31
dokument UCHWAŁA NR XIII/97/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok 2019-06-26 07:32
dokument UCHWAŁA NR XIII/96/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-06-26 07:28
dokument UCHWAŁA NR XIII/95/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza 2019-06-26 07:27