herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Kodeks Etyczny Radnego
KODEKS ETYCZNY RADNEGO


I. ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1. Cele kodeksu

          Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie standardów zachowania oczekiwanych od radnych przy wypełnianiu ich powinności oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od swoich radnych.

Artykuł 2. Pierwszeństwo prawa i interesu publicznego

          Radni pełnią urząd w ramach przepisów prawa i powinni zawsze działać zgodnie z prawem. Radni przy wykonywaniu swoich funkcji powinni pamiętać o interesie publicznym nie patrząc wyłącznie na swój bezpośredni lub pośredni interes osobisty albo prywatny interes osób lub grup osób w celu czerpania z tego bezpośrednich lub pośrednich korzyści osobistych.

Artykuł 3. Warunki wypełniania mandatu

          Radni powinni zobowiązać się, że będą wypełniać swoje funkcje pilnie, z otwartoscią i gotowością ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje.

Artykuł 4. Ograniczenia wypełniania mandatu

          Radni przy wykonywaniu swoich funkcji powinni uznawać uprawnienia i prerogatywy wszystkich innych radnych i wszystkich urzędników publicznych. Nie mogą w czasie wykonywania swoich funkcji popierać ani pomagać żadnemu przedstawicielowi politycznemu ani żadnemu urzędnikowi publicznemu w łamaniu przedstawionych tu zasad.

II. OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE

1. Objęcie urzędu

Artykuł 5. Reguły prowadzenia kampanii wyborczych

          Celem kampanii wyborczych kandydatów ma być dostarczenie informacji i wyjaśnień o ich programach politycznych. Kandydaci nie mogą starać sie o zapewnienie głosów innymi środkami niż przekonująca argumentacja i dyskusja. W szczególnosci nie mogą oni usiłować zdobywać głosy przez rzucanie oszczerstw na innych kandydatów, stosowanie przemocy lub zastraszanie, manipulowanie listami wyborczymi lub wynikami tajnego głosowania albo przyznawanie lub obiecywanie korzyści.

2. Sprawowanie urzędu

Artykuł 6. Zakaz czerpania korzyści

          Radni nie mogą wykonywać swoich funkcji ani korzystać z przywilejów sprawowanego urzędu w prywatnym interesie osób lub grup osób, w celu osiągniecia z tego bezpośredniej lub pośredniej korzyści osobistej.

Artykuł 7. Zakaz sprawowania władzy dla własnego pożytku

          Radni nie mogą wypełniać swych funkcji ani korzystać z przywilejów swojego urzędu, aby sprzyjać własnym bezpośrednim lub pośrednim interesom prywatnym lub osobistym.

Artykuł 8. Konflikt interesów

          Jeżeli radny jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany w sprawach badanych przez organy lokalne lub regionalne powinien podjąć się ujawnienia swojego interesu przed przeprowadzeniem narad i oddaniem głosów. Radni powinni powstrzymać się od wszelkich narad lub od głosowania w sprawach, w których maja bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

Artykuł 9. Ograniczenie równoczesnego zajmowania dwóch lub wiecej stanowisk

          Radni powinni przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, których celem jest ograniczenie równoczesnego zajmowania dwóch lub więcej stanowisk politycznych. Radni nie mogą zajmować innych stanowisk politycznych, jeśli przeszkadza im to w wypełnianiu ich funkcji jako radnych. Nie moga też pełnić funkcji, mandatów wyborczych, piastować stanowisk urzędowych lub wykonywać czynności, które wymagają nadzorowania ich własnych funkcji jako radnych, albo które oni sami powinni nadzorować w ramach swoich uprawnień jako radnych.

Artykuł 10. Wykonywanie uprawnień do uznaniowego podejmowania decyzji

          Radni, wykonując swoje uprawnienia do uznaniowego podejmowania decyzji, nie mogą przyznawać sobie żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści osobistych ani przyznawać korzyści jakimkolwiek osobom lub grupom osób w celu osiągniecia bezpośrednich lub pośrednich osobistych pożytków. Wszystkie decyzje należy szczegółowo uzasadnić, wymieniając wszystkie czynniki będące ich podstawą, w szczególnosci reguły i przepisy mające zastosowanie i wykazując, w jaki sposób decyzja czyni im zadość. W razie braku reguł i przepisów uzasadnienie decyzji powinno zawierać takie elementy jak wykazanie jej proporcjonalności, uczciwości i zgodności z interesem publicznym.

Artykuł 11. Zakaz korupcji

          Radni, wykonując swoje funkcje, powinni powstrzymać się od jakiegokolwiek zachowania kwalifikowanego przez obowiazujące prawo karne krajowe lub międzynarodowe jako czynne lub bierne łapownictwo.

Artykuł 12. Czuwanie nad dyscypliną budżetowa i finansową

          Radni powinni zobowiązac się do czuwania nad dyscypliną budżetową i finansową, co gwarantuje właściwe zarządzanie publicznymi pieniędzmi, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym. Radni nie mogą, wypełniając swoje powinności, pozwolić na sprzeniewierzenie publicznych funduszy i dotacji. Nie mogą uczynić niczego, co może prowadzić do wykorzystania publicznych funduszy lub dotacji na bezpośrednie lub pośrednie cele osobiste.

3. Opuszczanie urzędu

Artykuł 13. Zakaz zapewniania określonych stanowisk

          Radni nie mogą, wypełniając swoje funkcje, podejmować jakichkolwiek środków, takich jak przyznanie samym sobie przyszłych osobistych korzyści zawodowych po opuszczeniu urzędu:

- w instytucjach publicznych lub prywatnych, nad którymi sprawowali nadzór podczas wykonywania tych funkcji;
- w instytucjach publicznych lub prywatnych, z którymi stworzyli stosunki kontraktowe podczas pełnienia tych funkcji;
- w instytucjach publicznych lub prywatnych, które powstały podczas ich kadencji na mocy powierzonych im uprawnień.

III. ŚRODKI NADZORU

1. Objęcie urzędu

Artykuł 14. Ograniczenie i oświadczenie o kosztach kampanii

          Kandydaci powinni utrzymywać wydatki na kampanie wyborcze we współmiernych i rozsądnych granicach. Powinni oni starannie przestrzegać wszelkich środków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, żadajacych podania do publicznej wiadomości zródła i wysokości wpływów, które przeznaczają na finansowanie kampanii, oraz rodzaju i wysokości ich wydatkowania. Przy braku obowiązujących przepisów w tym zakresie powinni oni dostarczyć wymienionych informacji tylko na żadanie.

2. Sprawowanie urzędu

Artykuł 15. Oświadczenie o interesach

          Radni powinni starannie przestrzegać wszelkich środków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, wymagających podania do publicznej wiadomości lub kontrolowania swoich bezpośrednich lub pośrednich interesów, innych swoich mandatów, funkcji lub zajęć oraz zmian w swoim majątku. Przy braku obowiązujących przepisów w tym zakresie powinni oni dostarczyć wymienionych informacji tylko na żadanie.

Artykuł 16. Zastosowanie do wewnętrznych i zewnętrznych środków nadzoru

          Radni, wypełniając swoje funkcje, nie mogą przeszkadzać w stosowaniu jakichkolwiek środków nadzoru. Powinni oni, uzasadniając swoje działania lub decyzje podlegające takiemu nadzorowi, wyraźnie wskazać na istnienie środków nadzoru i wskazać władze właściwe do ich stosowania.

IV. KONTAKTY ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Artykuł 17. Publikowanie i uzasadnianie decyzji

          Radni powinni odpowiadać przed ogółem miejscowej społeczności przez cały czas sprawowania swojego mandatu. Radni powinni szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje, wymieniając wszystkie czynniki będące ich podstawą, w szczególnosci reguły i przepisy mające zastosowanie, i wykazująć sposób, w jaki decyzja czyni im zadość. Gdy informacja ta jest poufna, należy wyjaśnić przyczyny tej poufności. Radni powinni dochowując staranności odpowiadać na wszelkie prośby społeczeństwa dotyczące wykonywania swoich funkcji, uzasadnienia swoich działań lub funkcjonowania podległych im służb wydziałów. Powinni oni popierać i promować wszelkie środki, które sprzyjają otwartości co do ich uprawnień, wykonywania tych uprawnień oraz funkcjonowania podległych im służb i wydziałów.

V. KONTAKTY Z PRACOWNIKAMI WŁADZ LOKALNYCH

Artykuł 18. Mianowania

          Radni powinni zobowiązać się do zapobiegania wszelkim mianowaniom personelu administracyjnego na innych podstawach niż uznanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub w celach innych niż potrzeby wydziału. W przedmiocie mianowania lub promowania personelu radni muszą podejmować obiektywne, rozsądne decyzje, wykazując należytą staranność.

Artykuł 19. Szacunek dla roli pracowników władz lokalnych

          Radni, wypełniając swoje funkcje, powinni okazywać szacunek dla roli zgłaszających się do nich pracowników władz lokalnych, bez uszczerbku dla uprawnionego wykonywania swojej władzy hierarchicznej. Nie mogą oni prosić lub żądać od urzędników publicznych podjęcia lub zaniechania podjęcia środka, który daje im bezpośrednią lub pośrednią korzyść osobistą albo daje korzyść osobie lub grupie osób, w celu osiągnięcia stąd bezpośredniego lub pośredniego osobistego pożytku.

Artykuł 20. Promowanie roli pracowników władz lokalnych

          Radni, wypełniając swoje funkcje, powinni zapewnić promowane w najwyższym stopniu roli i zadań podległych im pracowników samorządów lokalnych. Powinni oni popierać i promować wszelkie środki sprzyjające ulepszeniom w wydajności obsługi podległych im służb lub departamentów oraz motywacji personelu, którego to dotyczy.

VI. KONTAKTY Z MEDIAMI

Artykuł 21. Kontakty z mediami.

          Radni powinni z pilnością, uczciwie, wyczerpująco odpowiadać na wszelkie prośby środków masowego przekazu o informacje dotyczące wykonywania swoich funkcji, ale nie powinni dostarczać żadnych informacji poufnych lub dotyczących prywatnego życia lub osób trzecich. Powinni oni popierać i promować wszelkie środki sprzyjające przekazywaniu przez media informacji o ich uprawnieniach, wykonywaniu swoich funkcji oraz działaniu podległych im służb i wydziałów.

VII. INFORMACJA, ROZPOWSZECHNIANIE I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

Artykuł 22. Rozpowszechnianie kodeksu wśród radnych

          Radni powinni zobowiązać się do przeczytania i zrozumienia wszystkich przepisów niniejszego kodeksu i regulacji w nim powoływanych oraz powinni zadeklarować, że chcą kierować się przepisami kodeksu.

Artykuł 23. Rozpowszechnianie kodeksu wśród społeczeństwa, pracowników samorządów lokalnych oraz mediów.

          Radni powinni zachącać i promować wszelkie środki sprzyjające rozpowszechnianiu niniejszego kodeksu wśród podległych im pracowników, społeczeństwa oraz mediów, które podnoszą ich świadomość co do niniejszych zasad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 31-12-2007 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-03-2009 12:07