herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu.

PP-II.6721.3.2019                                                                                                                                                                                                                 Grudziądz, 27.07.2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami

Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XI/78/19 z dnia 29 maja 2019 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.08.2020 r. do 04.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (sala 33) od poniedziałku do czwartku w godz. od 800 do 1500, w piątek od 800 do 1230.

Zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

• bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Grudziądza, ul. Ratuszowa 1, mailowo pod adresem: budownictwo@um.grudziadz.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 45 10 347;

• projekty planów udostępnione są na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl w zakładce: Informacje/Planowanie przestrzenne

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2020 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kuklińska 29-07-2020 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kuklińska 29-07-2020 08:29