herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydent Grudziądzao wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 63 cm, 61 cm i 51 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej, Chełmińskiej, Ciołkowskiego (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 28.09.2020 r.

ŚRO-II.6131.257.2020.DW 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1, i art. 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.),

Prezydent Grudziądza

zawiadamia wszystkie strony

o wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 63 cm, 61 cm i 51 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej, Chełmińskiej, Ciołkowskiego (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, pok. 10, w godzinach pracy Urzędu w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 17:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:30, tel. 0 56 45 10 267.

Od w/w. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli liczba stron postepowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.

W myśl art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Stosownie do art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto zażąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska / pozwolenia i decyzje).

                                

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 29-09-2020 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2020 15:58