herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/20 w sprawie obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2021-01-04 19:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2021-01-04 19:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-04 19:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2021-01-04 19:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/20 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2021-01-04 19:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/20 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2021-01-04 19:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-12-11 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-04 19:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/20 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz oraz Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Grudziądzu 2021-01-04 19:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/20 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-01-04 19:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-12-11 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łęgi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-04 19:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-12-11 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz Dyrektorowi Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2020-12-11 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-12-11 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/20 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Andrzeja Madeja 2021-01-07 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-12-11 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-12-11 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-12-11 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/20 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Małgorzaty Fotovat 2021-01-07 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051554/1, na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2020-12-14 15:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-12-11 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-12-11 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/20 w sprawie Procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2020-12-11 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2020-12-11 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-12-14 15:06