herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu.

Grudziądz, 23.11.2020 r.

PP-II.6721.4.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki
w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XV/128/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.12.2020 r. do 07.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (sala 33), od poniedziałku do czwartku w godz. od 800 do 1500, w piątek od 800 do 1230.

Zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

• bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Grudziądza, ul. Ratuszowa 1, mailowo pod adresem: budownictwo@um.grudziadz.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 45 10 347;

• projekty planów udostępnione są na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl w zakładce: Informacje/Planowanie przestrzenne

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2021 r.

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa z tym związane, znajdują się na stronie www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Urząd Miejski-Ochrona danych osobowych”.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kuklińska 26-11-2020 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kuklińska 26-11-2020 12:26