herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Konsultacje społeczne treści "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023?"(LPR) - załącznika do projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023"

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 410/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 03 grudnia 2020 r. zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji społecznych treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”.
 
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest wieloletnim programem działań zmierzających do stopniowego wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, głównie w sferze społecznej oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju miasta.

Dokument poddany konultacjom  jest drugą aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023. Konieczność opracowania kolejnej wersji dokumentu wynika ze zmian uwarunkowań procesu rewitalizacji zarówno w samym mieście, jak i w otoczeniu instytucjonalnym.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym Uchwałą LV/72/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. interwencja w obszarze rewitalizacji skupiała się na trzech projektach:
1. Grudziądzka starówka to najlepsza miejscówka.
2. Program rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.
3. Adaptacja pomieszczeń zabytkowych spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33-35 w Grudziądzu na cele społeczne.
 
W obecnie konsultowanym Programie Rewitalizacji pozostał Projekt nr 2 (obecnie nr 12) i Projekt nr 3 (obecnie Projekt nr 20 pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza na cele społeczne", pierwotna lokalizacja projektu została zmieniona z ul. Spichrzowej 33-35 na ul. Spichrzową 57). Projekt nr 1 nie będzie realizowany, ponieważ zewnętrzny podmiot wycofał się z jego realizacji.
           
Wycofanie projektu społecznego ( Projektu nr 1) z realizacji w ramach LPR wywołało konieczność istotnego uzupełnienia działań rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji i poszerzenia ich zakresu, aby umożliwić osiągnięcie celu w postaci ograniczenia kryzysu występującego na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Zakres zmian wprowadzonych do Program Rewitalizacji dotyczy uaktualnienia powiązań z dokumentami strategicznymi w rozdziale 1, poprzez wskazanie aktualnych wersji omawianych dokumentów. Do zestawienia dodano odwołanie do Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2017-2020, wprowadzono również zmiany redakcyjne poprawiające treść rozdziału. Zakres zmian wprowadzanych do Programu nie dotyczy zasadniczych zapisów rozdziału 2, 3 i 4, czyli diagnozy miasta, diagnozy delimitacyjnej oraz diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji - tu wprowadzono jedynie drobne zmiany redakcyjne poprawiające czytelność rozdziałów i spójność logiczną z częścią strategiczną LPR. Natomiast kolejne rozdziały zostały zmienione, ponieważ wprowadzenie do LPR nowych przedsięwzięć spowodowało konieczność skorygowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz systemu ich monitorowania. Korekty wymagała również wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań rewitalizacyjnych, aby w pełni nawiązywała do części diagnostycznej Programu. W rozdziale 13 dodano wyjaśnienia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla Programu.
 
Obecnie w LPR znajdują się 22 projekty rewitalizacyjne realizowane na obszarze rewitalizacji przez różne podmioty funkcjonujące na obszarze rewitalizacji lub prowadzące działania na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji w tym m.in projekty realizowane lub planowane do realizacji przez gminę-miato Grudziądz. Program uzupełniono również o wcześniej nie występujące przedsięwzięcia uzupełniające, które wzmacniają wymiar interwencji na obszarze rewitalizacji. W Tabeli 25 (str. 94-120) została zamieszczona Lista głównych projektów rewitalizacyjnych. Propozycje przedsięwzięć projektów, które przyczyniają się do rozwiązywania (ograniczania) problemów występujących na obszarze rewitalizacji mogą być zgłaszane do Programu Rewitalizacji w trakcie jego trwania. W Programie Rewitalizacji mogą się znajdować wyłącznie takie projekty, które realizują cele określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz odpowiadają na problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji oraz spełniają formułę projektów zitegrowanych, czyli takich, które spełniają formułę projektów zitegorwanych czyli takich które gwarantują realizację działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt tzw. „miękki” pełni rolę wiodącą w Programie  i wyznacza kierunek działań służących zniwelowaniu lub likwidacji negatywnych zjawisk społecznych zachodzących na danym obszarze, natomiast projekt tzw. „twardy” infrastrukturalny, może być jedynie narzędziem pomocniczym, wspierającym (uzupełniającym) realizację projektu „miękkiego”.
 
Opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu mieszkańcy mogą składać na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 410/20 Prezydenta Grudziądza), w terminie od 7 do 14 grudnia 2020 roku, w sposób wskazany w Zarządzaniu Prezydenta.
 
W załączeniu znajduje się:
Zarządzenie  Nr 410/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 grudnia 2020 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 410/20 – Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych
Załącznik do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 07-12-2020 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 07-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 07-12-2020 14:47