herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Przykładowy wniosek do pobrania - ulgi podatkowe na podstawie ustawy - Ordynacji podatkowej

Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych

(art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa)

 

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (np. bardzo trudną sytuacją finansową i majątkową) lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta podaje do publiczne wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Prawidłowo sporządzony wniosek o ulgę powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

2) adres, dane kontaktowe,

3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4) podpis (czytelny),

5) treść żądania z określeniem:

- rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty – wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminu odroczonej zapłaty lub ilości i wysokości rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),

- w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo rodzaj wnioskowanej pomocy (z reguły jest to pomoc de minimis),

- zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju i wysokości podatku / zaległości podatkowej oraz okresu rozliczeniowego),

6) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

Przykładowy wniosek poniżej do pobrania.

Wniosek o ulgę wraz z załącznikami można złożyć w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, Przyziemie, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 730 – 1530, we wtorek w godz. 730 – 1700, w piątek w godz. 700 – 1330 albo przesłać na adres Urzędu.

Podatnik, który zamierza złożyć podanie (wniosek) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Uwaga!

Przed upływem terminu płatności raty podatku można wnioskować tylko o odroczenie terminu płatności albo rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami można złożyć najwcześniej następnego dnia po terminie płatności raty podatku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 26-01-2021 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Goralewska 12-01-2024 13:11