herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLII sesja Rady Mierjskiej Grudziądza 24 i 31 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XLII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11:00. Sesja odbędzie się przy pomocy środków komunikacji na odległość (w tzw. trybie on-line).

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 2. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2.
 3. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy- miasto Grudziądz.
 7. Uchwała w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy akcji gminy-miasta Grudziądz w kapitale zakładowym spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz.
 11. Uchwała w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”.
 13. Uchwała w sprawie „Programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie – miasto Grudziądz na lata 2021 – 2023”.
 14. Uchwała w sprawie „Programu wspierania rodziny w gminie – miasto Grudziądz na lata 2021 – 2023”.
 15. Uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J. Kustronia:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań               i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań               i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską Grudziądza uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obniżenia ilości oddanej krwi przez krwiodawców uprawniającej do korzystania z bezpłatnej komunikacji Miejskiej w Grudziądzu.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu pn.„Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025”.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz uchwałę w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
 5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Grudziądza.
 6. Uchwała w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza.
 7. Oświadczenia.
 8. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 11-03-2021 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 29-03-2021 15:06