herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLII/368/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2021-04-06 15:50
dokument UCHWAŁA NR XLII/367/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Grudziądza 2021-04-06 15:49
dokument UCHWAŁA NR XLII/366/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2021-04-06 15:46
dokument UCHWAŁA NR XLII/365/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025" 2021-04-06 15:45
dokument UCHWAŁA NR XLII/364/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie obniżenia ilości oddanej krwi przez krwiodawców uprawniającej do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2021-04-06 15:45
dokument UCHWAŁA NR XLII/363/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską Grudziądza uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" 2021-04-06 15:44
dokument UCHWAŁA NR XLII/362/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo 2021-04-07 13:17
dokument UCHWAŁA NR XLII/361/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J. Kustronia 2021-04-07 13:16
dokument UCHWAŁA NR XLII/360/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2021-04-06 15:29
dokument UCHWAŁA NR XLII/359/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ?Programu wspierania rodziny w gminie ? miasto Grudziądz na lata 2021 - 2023 2021-04-06 13:18
dokument UCHWAŁA NR XLII/358/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ?Programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie ? miasto Grudziądz na lata 2021- 2023 2021-04-06 13:17
dokument UCHWAŁA NR XLII/357/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026" 2021-04-06 13:16
dokument UCHWAŁA NR XLII/356/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 2021-04-06 13:15
dokument UCHWAŁA NR XLII/355/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz 2021-04-06 13:15
dokument UCHWAŁA NR XLII/354/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku? 2021-04-06 12:09
dokument UCHWAŁA NR XLII/353/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy akcji gminy-miasta Grudziądz w kapitale zakładowym spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu. 2021-03-31 09:50
dokument UCHWAŁA NR XLII/352/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych 2021-03-31 09:49
dokument UCHWAŁA NR XLII/351/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy- miasto Grudziądz 2021-03-31 09:48
dokument Uchwała Nr XI/41/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLII/350/2021 Rady Miejskiej Grudziądz 2021-05-17 12:19
dokument UCHWAŁA NR XLII/350/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza 2021-03-31 09:48
dokument Uchwała Nr XI/40/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLII/349/2021 Rady Miejskiej Grudziądza 2021-05-17 12:08
dokument UCHWAŁA NR XLII/349/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze ulicy Toruńskiej 2021-03-31 09:47
dokument UCHWAŁA NR XLII/348/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043 2021-03-31 09:46
dokument UCHWAŁA NR XLII/347/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-03-31 09:45