herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

INFORMACJA o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

INFORMACJA

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

                                                                      

 

 

          W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2009r. w godzinach od 8oo do 153o.

będzie wyłożony do publicznego wglądu w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30 (I piętro - pokój nr 17) spis osób uprawnionych do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego – zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 

            Spis wyborców tworzony jest na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd gminy, a zatem obejmuje wszystkich wyborców ujętych w rejestrze wyborców danej gminy (zameldowanych na pobyt stały oraz wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek).

 

            Wyborcy przebywający na terenie danej gminy mogą składać wnioski
o dopisanie do spisu wyborców. Dopisani do spisu mogą być:

1/ wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy (w tym zameldowani na pobyt czasowy) lub nigdzie niezamieszkali, chcący głosować w m miejscu czasowego pobytu (składnie wniosków o dopisanie do dnia 28 maja 2009r. – czwartek),

 

2/ żołnierze odbywający w tej miejscowości służbę wojskową, którzy złożyli wniosek dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie (składnie wniosków między 18-25 maja 2009r.),

 

3/ wyborcy niepełnosprawni, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie dostosowanym dla osób niepełnosprawnych (składanie wniosków do dnia 28 maja 2009r.).

 

            Wyborcy mogą również otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Urząd, w którym wyborca jest ujęty w spisie wyborców, na prośbę wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia o prawie do głosowania  wydaje się najpóźniej do dnia 5 czerwca 2009r. – piątek. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę (pod warunkiem, że w upoważnieniu podany jest numer PESEL wyborcy oraz jego podpis).

            Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

            Wyborcy przebywający w szpitalach lub innych jednostkach, dla których zostały utworzone obwodu odrębne zostają ujęci w spisach wyborców sporządzonych na podstawie wykazu osób przebywających w tychże jednostkach. Wszystkie osoby objęte wykazem zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w tych jednostkach. W innym obwodzie głosowania będą mogły głosować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na terenie której położona jest jednostka. Jeżeli natomiast opuszczą te placówki w przeddzień wyborów, to aby głosować w „swoim” obwodzie, muszą udokumentować, że w tym dniu opuściły szpital lub inną jednostkę (wypis lub inny dokument potwierdzający opuszczenie szpitala). Tylko w takim przypadku obwodowa komisja wyborcza będzie mogła je dopisać w dniu głosowania do spisu wyborców w „ich” obwodzie. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w nich tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

            Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. uzyskać można pod nr tel. 056 4510406.

 

 

Grudziądz, dnia 20 maja 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 22-05-2009 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 10:55