herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Kadr i Płac

Telefon +48 564510286

Kierownik: Joanna Karczewska

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
2) prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac dla pracowników Urzędu, w tym zaangażowanie środków w tym zakresie;
3) analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz wykorzystania budżetu w zakresie wynagrodzeń pracowników i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzących w tym zakresie zmianach;
4) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
5) organizacja służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników;
6) organizacja systemu ocen pracowników Urzędu;
7) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników odchodzących na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną;
8) rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
9) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
10) sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON, w tym zaangażowanie środków w tym zakresie;
11) wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ewidencji tych legitymacji;
12) wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne;
13) prowadzenie ewidencji szkoleń, delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu;
14) organizacja systemu szkoleń i kontrola realizacji planu szkoleń;
15) przygotowywanie sprawozdań z ruchu kadrowego i innych, wynikających z obowiązujących przepisów (np. do GUS);
16) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych i staży zawodowych;
17) organizacja praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży w Urzędzie;
18) prowadzenie Rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
19) ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń;
20) ewidencja i rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń;
21) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych;
22) sporządzanie refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych;
23) sporządzanie listy płac dla osób nie będących pracownikami Urzędu (m.in. wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stypendia, nagrody konkursowe i za wybitne osiągnięcia sportowe, listy wypłat z ZFŚS);
24) ustalenie uprawnień i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych;
25) sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego celem dalszej ewidencji księgowej;
26) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracowników i uprawnionych organów;
27) rozliczanie diet i delegacji radnych;
28) rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
29) sporządzanie listy wypłat z tytułu zastępstwa procesowego;
30) obsługa systemu „Płatnik”;
31) prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w Urzędzie, w tym naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 23-06-2021 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-11-2021 07:55