herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.


Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59:59.

Oferent składa:

1) wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
 

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem poprzez wrzucenie do urny usytuowanej w wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A lub przesyła za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.


Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się poniżej.
 

Ogłoszenie wyników  lub unieważnienie konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia  31 sierpnia 2021 r. 


Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z załączonym formularzem, należy składać wrzucając kopertę do urny usytuowanej w wejściu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 08-07-2021 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 08-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 08-07-2021 14:28