herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zapewnienie dostępności

Zapewnianie dostępności

Każda osoba ma prawo poinformować Urząd Miejski w Grudziądzu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Brak dostępności architektonicznej może dotyczyć:

 • zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń  (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych),
 • zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub jej uratowania w inny sposób.

Brak dostępności informacyjno-komunikacyjnej może dotyczyć:

 • obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się
  (np. poczta elektroniczna, wiadomości SMS, MMS, komunikatory internetowe, strony internetowe spełniające standardy dostępności) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usług tłumacza przez strony internetowe lub aplikacje,
 • instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
 • zapewnienia na stronie internetowej Urzędu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Urzędem w formie określonej w tym wniosku.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego (tzn. realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu), ma prawo złożyć w Urzędzie wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej dotyczący działalności Urzędu.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Ponadto wniosek powinien zawierać informację o występującym interesie faktycznym – związkiem  między sytuacją wnioskodawcy a występującymi barierami.

Podstawa prawna:

art. 29 i 30 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każda osoba ma prawo wystąpić do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
 z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej
, aplikacji mobilnej lub ich elementu albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Alternatywny sposób dostępu może być zapewniony w szczególności poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego i innych środków komunikowania się.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy).

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Wnioski/żądania o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

u. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 • osobiście:

Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miejski w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1

 • drogą elektroniczną: sekretariat@um.grudziadz.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 02-09-2021 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 02-09-2021 11:28