herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 501/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich Ligi Centralnej w piłce ręcznej mężczyzn

 

ZARZĄDZENIE NR 501/21

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30.09.2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale drużyny
w rozgrywkach ogólnopolskich „Ligi Centralnej”
w piłce ręcznej mężczyzn

Na podstawie § 4 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) oraz na podstawie § 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu zarządzam, co następuje:

 

Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale  drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich „Ligi Centralnej” w piłce ręcznej mężczyzn.

2. Na realizację powyższego zadania planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł.

3. Wskazana w ust. 2 kwota może ulec zmianie.

Rozdział 2

Termin i warunki realizacji zadania

§ 2. 1. Zadania publiczne, zlecone na podstawie konkursu ogłoszonego w niniejszym Zarządzeniu, należy zrealizować do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach. Koszty realizacji zadania, które oferent poniósł przed zawarciem umowy dotacyjnej, nie będą podlegać refundacji przez gminę-miasto Grudziądz. Rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie objętym dofinansowaniem nastąpi od dnia zawarcia umowy dotacyjnej.

2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania zadania.

3. Gmina-miasto Grudziądz udziela dofinansowania na realizację zadania publicznego, które
nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

4. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kluby sportowe działające na terenie gminy-miasto Grudziądz, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

6. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:                                                                 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;                       

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;             

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;                                                                                                    

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;                                                                       

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Grudziądza.

7. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:            

1) realizuje cel publiczny wskazany powyżej;                                                                        

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Grudziądza;                                                                                                                        

3) promuje wizerunek Grudziądza jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;         

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

8. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:                                                      

1) realizację programów szkolenia sportowego;                                                                      

2) zakup sprzętu sportowego;                                                                                              

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;    

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;          

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

9. W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych oferenta, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).

10. Dotacja nie może być przeznaczona na:                                                                          

1) kontrakty zawodników;                                                                                                     

2) transfery zawodników;                                                                                                        

3) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy-miasto Grudziądz.

11. W kosztach realizacji zadania publicznego nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), m.in. wydatki na:                       

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.);                 

2) amortyzację;                                                                                                                   

3) leasing;                                                                                                                           

4) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;                                                      

5) koszty kar i grzywien;                                                                                                      

6) zakup napojów alkoholowych.

12. Wkład osobowy i wkład rzeczowy traktowany jest jako pozafinansowy wkład w realizację zadania i nie może być uwzględniony w kosztorysie realizacji zadania publicznego.

13. Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku, stanowiące Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

14. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a Zleceniobiorcami, sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r.

Rozdział 3

Termin składania ofert

§ 3. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert www.witkac.pl, która sporządzona została zgodnie ze wzorem oferty określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w terminie do dnia 7 października 2021 roku do godz. 23:59:59.

2. Oferent składa:                                                                                                                   

1) wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;                                               

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem poprzez wrzucenie do urny usytuowanej w wejściu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 lub przesyła za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w terminie do dnia 11 października 2021 roku.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.

4. Za datę złożenia wydruku potwierdzenia złożenia oferty uważa się datę wpływu wydruku do siedziby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

5. Do oferty należy załączyć:                                                                                                     

1) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza), załącznik należy złożyć w formie elektronicznej;

2) skan umowy lub statutu oferenta, dotyczy również, gdy oferent działa w formie spółki handlowej, załącznik należy złożyć w formie elektronicznej;                                                   

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 lub przy ul. Mickiewicza 28/30 w godzinach pracy Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa”; opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty mające status organizacji pożytku publicznego), załącznik należy złożyć w formie elektronicznej oraz w formie papierowej;                               

4) imienną listę zawodników biorących udział w realizacji zadania publicznego (według stanu na dzień składania oferty), załącznik należy złożyć w formie elektronicznej.

6. Imienna lista zawodników biorących udział w realizacji zadania stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Rozdział 4

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

§ 4. 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, które dokonywane będą przez komisję konkursową.

2. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:                                                             

1) oferta została sporządzona według właściwego wzoru;                                   

2) oferta została złożona poprzez generator ofert w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;                                                                                   

3) oferent złożył w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem, jeżeli dotyczy, oryginał pełnomocnictwa albo kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

4) oferta została złożona przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 5;                   

5) oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie;                                  

6) oferta została wypełniona w sposób czytelny, kompletny i nie zawiera istotnych błędów;

7) do oferty załączono w formie elektronicznej załączniki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełniania ofert zawierających uchybienia wskazane w ust. 2 pkt 6–7. Oferenci zobowiązani są uzupełnić oferty w terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia ofert. 

4. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały uzupełnione
we wskazanym terminie nie podlegają ocenie merytorycznej.

5. Karta oceny formalnej oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik
Nr 2 do Zarządzenia.

6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla gminy-miasto Grudziądz;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 2 ust. 6;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w latach 2018-2020 z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji;

8) uzyskany wynik sportowy w sezonie 2020/2021 (miejsce w tabeli ligowej);

9) liczba lat działalności sportowej na terenie gminy-miasto Grudziądz.

7. Karta oceny merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

8. Prezydent, w formie zarządzenia, ogłosi wyniki konkursu w terminie do dnia 5 listopada 2021 roku.

9. Od decyzji Prezydenta Grudziądza nie przysługuje odwołanie.

10. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl zakładka: „Informacje”, następnie „Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja” w folderze „Sport”, podfolderze „Rozwój sportu”,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w generatorze ofert
na stronie internetowej www.witkac.pl.

11. Oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanych dotacji.

12. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent w wyznaczonym przez Wydział terminie zobowiązany jest:

1) złożyć aktualizację opisu działań, harmonogramu i kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu, w formie elektronicznej poprzez generator ofert, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, że procentowy udział przyznanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie oraz złożyć wydruk potwierdzenia złożenia aktualizacji wygenerowany z systemu i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, lub

2) pisemnie poinformować Wydział o rezygnacji z realizacji zadania publicznego.

13. Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

14. Prezydent Grudziądza unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do informowania, że zadanie publiczne jest
współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

§ 6. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do umieszczania herbu Grudziądza i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133);
  2. uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403);
  3. zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Kultury i Sportu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 01-10-2021 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Froncek 01-10-2021 14:42