herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 69/2022w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia

ZARZĄDZENIE NR 69/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób
z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

Rozdział 1

Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia.

 1. Zadanie, o którym mowa wyżej, ma być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu przez grudziądzkie kluby sportowe.
 2. Zadanie ma być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:
 1. szkolenie sportowe,
 2. organizację i udział we współzawodnictwie sportowym osób z niepełnosprawnościami.
 1. Na realizację powyższego zadania w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę  20.000,00 zł.
 2. Wskazana w pkt 4 kwota może ulec zmianie.

Rozdział 2

Termin i warunki realizacji zadania

 

    § 2. 1. Zadania publiczne, zlecone na podstawie konkursu ogłoszonego w niniejszym Zarządzeniu, należy zrealizować w 2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach.

 1. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania zadania.
 2. Gmina-miasto Grudziądz udziela dofinansowania na realizację zadania publicznego, które nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
 3. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kluby sportowe działające na terenie gminy-miasta Grudziądz, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
 5. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
  1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
  2. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
  3. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
  4. promocję sportu i aktywnego stylu życia;
  5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Grudziądza.
 6. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
  1. realizuje cel publiczny wskazany w ust. 6 wyżej;
  2. angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Grudziądza;
  3. promuje wizerunek Grudziądza jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
  4. zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
 7. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
  1. realizację programów szkolenia sportowego,
  2. zakup sprzętu sportowego,
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

 1. W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 30 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych oferenta, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).
 2. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1. kontrakty zawodników,
  2. transfery zawodników.
 3. W kosztach realizacji zadania publicznego nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), m.in. wydatki na:
  1. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli zleceniobiorca ma możliwość odliczenia w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.),
  2. amortyzację,
  3. leasing,
  4. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  5. kary i grzywny,
  6. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  7. zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na zakup środków trwałych;
  8. przedsięwzięcia, które są już dofinansowane z budżetu gminy-miasta Grudziądz;
  9. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  10. działalność gospodarczą;
  11. projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie
   lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.
 4. Wkład osobowy i wkład rzeczowy traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania i nie mogą być uwzględniane w kosztorysie realizacji zadania publicznego.
 5. Wszystkie dokumenty księgowe związane z realizacją zadania publicznego, zleceniobiorca jest zobowiązany opatrzyć na oryginale:
 1. pieczęcią zleceniobiorcy;
 2. opisem, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innych opłaconych należności;
 3. klauzulą „Opłacono ze środków gminy – miasta Grudziądza na podstawie umowy nr  …… z dnia …… w wysokości …… zł”;
 4. w przypadku, gdy dokument został opłacony z różnych źródeł – wskazanie wszystkich źródeł finansowania i opłaconych kwot;
 5. stwierdzeniem, iż dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym 
  i formalno-rachunkowym;
 6. podpisami osób odpowiedzialnych za sprawy rozliczeń finansowych w imieniu zleceniobiorcy.
 1. Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
 2. Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie,
  że realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz
  a zleceniobiorcami, sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Termin realizacji zadania określony w umowie nie może być wcześniejszy, niż data jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 18.
 5. W przypadku, gdy z oferty realizacji zadania lub jej aktualizacji wynika, iż zadanie ma charakter ciągły i realizowane jest przed zawarciem umowy, termin realizacji zadania może być wcześniejszy niż data zawarcia umowy.
 6. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o zmianę zapisów umowy, w szczególności w zakresie harmonogramu i kalkulacji kosztów realizacji zadania.
 7. W przypadku konieczności aneksowania umowy zleceniobiorca składa w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwanego dalej Wydziałem, pisemny wniosek zawierający uzasadnienie proponowanych zmian.
 8. Zleceniobiorca, po wstępnej akceptacji przez dyrektora Wydziału zaproponowanych zmian, dokonuje aktualizacji oferty w formie elektronicznej poprzez generator ofert.
 9. Zleceniodawca może odmówić zawarcia aneksu do umowy w przypadku, gdy zaktualizowany opis działań, harmonogram lub kalkulacja kosztów realizacji zadania znacząco odbiega od zawartej umowy.
 10. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w Załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 11. Zleceniodawca informuje zleceniobiorcę w formie pisemnej o zaakceptowaniu sprawozdania końcowego, w terminie do sześciu miesięcy od dnia jego złożenia.

Rozdział 3

Termin składania ofert

 

§ 3. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 1. Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie w części IV pkt 13:

1) opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

a) architektonicznej,

b) cyfrowej,

c) informacyjno-komunikacyjnej,

 1. informację o proponowanym terminie przekazania dotacji.
 1. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 23:59:59.
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.
 3. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:
   1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);
   2. skan umowy lub statutu oferenta, a w przypadku stowarzyszeń zwykłych
    – regulaminu działalności, dotyczy również, gdy oferent działa w formie spółki prawa handlowego (nie dotyczy oferentów, którzy w 2021 roku realizowali zadania publiczne na rzecz gminy-miasta Grudziądz z zakresu rozwoju sportu, a w statucie nie dokonano żadnych zmian);
   3. w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa
    do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa” lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 lub przy ul. Mickiewicza 28/30 w godzinach pracy Urzędu; opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe i podmioty mające status organizacji pożytku publicznego);
   4. imienną listę zawodników biorących udział w realizacji zadania publicznego (według stanu na styczeń 2022 r.) – Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Oferent, po złożeniu oferty, pobiera z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 5. Oferent, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 6, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 6. W przypadku awarii generatora ofert uniemożliwiającej złożenie oferty, dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w formie papierowej. Informacje o awarii generatora oraz o usunięciu awarii zostaną podane na stronie internetowej Urzędu www.grudziadz.pl.
  Po usunięciu awarii oferent, w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania o usunięciu awarii, wprowadza ofertę do generatora ofert.
 7.  Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:
  1. w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału pod numerem telefonu 56 69 68 692 oraz drogą elektroniczną pod adresami e-mail l.froncek@um.grudziadz.pl, p.sternicka@um.grudziadz.pl, a.tadych@um.grudziadz.pl;

2. w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Rozdział 4

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

 

     § 4. 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, które dokonywane będą przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Grudziądza.

 1. Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę, która:
  1. 1. została sporządzona według właściwego wzoru;
  2. została złożona poprzez generator ofert w terminie wskazanym w ogłoszeniu
   o konkursie;
  3. została złożona przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 5;
  4. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie;
  5. została wypełniona w sposób czytelny, kompletny i nie zawiera istotnych błędów;
  6. zawiera załączone w formie elektronicznej załączniki określone w ogłoszeniu
   o konkursie;
  7. zawiera skan potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 2. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełniania ofert zawierających uchybienia wskazane w ust. 2 pkt 5–7. Oferenci zobowiązani są uzupełnić oferty w zakresie i terminie wskazanym przez Wydział nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 
 3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały uzupełnione we wskazanym terminie nie podlegają ocenie merytorycznej.
 4. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
 1. znaczenie zadania dla gminy-miasto Grudziądz;
 2. zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 2 ust. 6;
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
 4. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
 5. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 6. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
 7. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w latach 2018-2020,
  w szczególności z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji,
 8. liczbę zawodników biorących udział w realizacji zadania,
 9. osiągnięcia sportowe uzyskane podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata
  oraz Igrzysk Paraolimpijskich w latach 2020-2021.
 1. Szczegółowe kryteria wraz z wagą punktową określone zostały we wzorze karty oceny merytorycznej oferty zadania publicznego, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny ofert, który przedkłada Prezydentowi celem rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Prezydent, w formie zarządzenia, ogłosi wyniki konkursu w terminie do dnia 4 marca 2022 roku.
 4. Od decyzji Prezydenta Grudziądza nie przysługuje odwołanie.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl zakładka: „Informacje”, następnie „Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy Społeczne” w folderze „Sport”, podfolderze „Rozwój sportu”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w generatorze ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
 6. Wydział poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanej dotacji.
 7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent w terminie wskazanym przez Wydział:
 1. składa aktualizację oferty w formie elektronicznej poprzez generator ofert, uwzględniając:
   1.  
  1. 1. wysokość przyznanej dotacji, 
  2. 2. procentowy udział przyznanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania, który nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie,
  3. 3. limit wydatków na koszty administracyjne, o którym mowa w § 2 ust. 9,
  4. 4. ewentualne uwagi komisji konkursowej lub Prezydenta dotyczące przeznaczenia dotacji lub sposobu realizacji zadania,

oraz, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej skan wydruku potwierdzenia złożenia aktualizacji oferty  wygenerowanego z systemu, zgodnego z wersją elektroniczną aktualizacji oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
lub

 1. informuje Wydział w formie pisemnej o rezygnacji z realizacji zadania.
 1. Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Prezydent Grudziądza unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Przed podpisaniem umowy zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczenia do Wydziału oryginału pełnomocnictwa albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy oferent załączył do oferty skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

    § 5. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

    § 6. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do umieszczania herbu Grudziądza i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

     § 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  2. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. Uchwały Nr LIII/439/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 listopada 2021 r.
   w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku;
  4. Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r.
   w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
   gminę-miasto Grudziądz.

    § 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu.

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 24-01-2022 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Froncek 25-01-2022 11:36