herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zapytanie ofertyowe: Ekspertyza dendrologiczna drzew będacych pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz

Grudziądz, dnia 2022-03-29

 

ŚRO.272.32.2022.AS

 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

 

„Ekspertyza dendrologiczna drzew będących pomnikami przyrody,

 zlokalizowanych na terenie gminy – miasto Grudziądz”

 1. Zamawiający:

Gmina – miasto Grudziądz

ul. Ratuszowa 1

86 - 300 Grudziądz

NIP: 876-24-26-842 

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew będących pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy – miasto Grudziądz.   

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Opracowanie karty ewidencji zabytku pomnika przyrody zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania „Karta ewidencji zabytku przyrody”.

 

 1. Karta ewidencji zabytku przyrody musi zawierać następujące informacje:
 • gatunek drzewa: nazwa polska i łacińska;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm [cm];
 • wysokość drzewa [m];
 • średnica korony [m];
 • lokalizacja: ulica, nr działki, obręb, współrzędne geograficzne;
 • właściciel nieruchomości;
 • data utworzenia pomnika;
 • wiek drzewa [lata];
 • obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego;
 • mapa poglądowa;
 • dokumentacja fotograficzna.
 1. Wykaz pomników przyrody obejmujący opracowanie karty ewidencji zabytku stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 1 kolorowym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej.

 

 1. Opracowanie karty przeglądu drzewa będącego pomnikiem przyrody, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania „Karta przeglądu drzewa”.

 

1)  Karta przeglądu drzewa musi zawierać następujące informacje:

 • podstawowe dane: lokalizacja z określeniem współrzędnych geograficznych, gatunek drzewa (nazwa polska i łacińska), podstawowe parametry dendrologiczne (obwód pnia na wys. 130 [cm], wysokość [m], średnica korony [m], wiek [lat]);
 • opis ogólny (lokalizacja wraz z opisem warunków siedliskowych i przestrzeni wokół drzewa);
 • podstawowa diagnostyka drzewa z uwzględnieniem obecności chorób i szkodników:
 • ocena stanu korony (w tym opis rozwidleń, stanu konarów i gałęzi),
 • opis stanu pnia,
 • opis stanu korzeni,
 • ocena statyki drzewa (w tym tendencji do upadku);
 • występowanie gatunków chronionych zwierząt, roślin, grzybów oraz obecność miejsc lęgowych ptaków;
 • zalecenia i wnioski do dalszego postępowania z drzewem i/lub jego otoczeniem: zabiegi pielęgnacyjne (zalecenia, zakres, zabezpieczenia), wnioski do dalszego postępowania, w tym wskazanie i opis zakresu wykonania zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych, usunięcia jemioły, wykonania wiązań/zastosowania podpór, opis działań niwelujących przyczyny pogarszającego się stanu zdrowotnego drzewa oraz działań poprawiających warunki siedliskowe w celu zachowania drzew, poprawy stanu i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa na przestrzeni 5 lat;
 • określenie terminu / częstotliwości kontroli stanu zdrowotnego;
 • minimum 3 fotografie drzewa: ukazującą całość drzewa, koronę, pień i pokrój, podstawę pnia oraz elementy charakterystyczne. 

2)  Wykaz pomników przyrody obejmujący opracowanie karty przeglądu drzewa stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

3) Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 kolorowych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej.

4) Dokumentacja fotograficzna drzew przekazana w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive USB) zapisana w formacie jpg. Opatrzona nazwę plików umożliwiającą identyfikację lokalizacji/nazwę gatunku.

5) Ocena drzew musi być przeprowadzona na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, na własny koszt.

6) Ocena drzew musi być wykonana metodami nieinwazyjnymi, a prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w ich obrębie. Wykonawca jest zobowiązany wskazać drzewa, które wymagają badania tomografem.

7) Wykonawca dokonuje oceny witalności drzewa pod względem fazy wzrostu (intensywny wzrost, zamierania, obumierania itp.), uszkodzenia mechaniczne pnia, korony, korzeni a także prawidłowość budowy, jego pokrój, symetrię korony oraz stopień wychylenia od pionu. Ocenia stan fitosanitarny: obecność chlorozy i nekrozy liści, chorób liści, przerzedzenia liści a także sprawdza występowanie owocników grzybów patogenicznych. Ocenia system korzeniowy, czy korzenie nie są przycięte, czy gleba jest poruszona i drzewo może się wywrócić. Dokonuje oceny pod kątem zminimalizowania zagrożenia przez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych np. w celu przywrócenia statyki drzewa. Sprawdza siedlisko drzewa – w jakiej odległości rośnie od budynków, jezdni i chodnika, od instalacji podziemnych, czy widoczna jest zmiana poziomu gruntu, czy teren jest zalewany a grunt luźny – np. piaszczysty lub zwięzły. Ustala możliwość tzw. wywrotu bądź złamania pnia w zależności od położenia drzewa w terenie z uwzględnieniem jego wyeksponowania na wiatr, oraz czy ewentualne wyłamanie konarów z korony stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Ponadto wykonawca bierze pod uwagę typowe dla poszczególnych gatunków cechy, tj. kruchość czy właściwości fizykochemiczne drewna itp. Uzupełniające badanie zasięgu zgnilizny wewnętrznej, pustych przestrzeni oraz stanu zdrowotnego systemu korzeniowego wykonuje za pomocą sondy arborystycznej, a stan pnia młotkiem diagnostycznym.

8)    Wykonawca określa termin następnej kontroli w zależności od intensywności użytkowania terenu i stanu drzewa.

4. Termin wykonania zamówienia:

Rok 2022 - w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Warunki szczegółowe:

 1. Wykonawca przy realizacji zadania będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie związane z przedmiotem zamówienia np. architektura krajobrazu lub leśnictwo, ogrodnictwo). Osoba ta powinna posiadać wiedzę, doświadczenie (wykonanie min. jednej ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody) oraz sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. taśma miernicza, rejestrator danych GPS, sonda arborystyczna).

Wykaz personelu stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 opracowanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem. Wykaz zrealizowanych usług stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 2. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy złoży oświadczenie, że opracowanie będące przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości i jest wolne od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich a ponadto oświadczy, ze prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym niniejsza umową.
 4. W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do opracowania stworzonego przez Wykonawcę i podległe mu osoby. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego przedmiotem zamówienia na polach eksploatacji określonych a art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062).

Zamawiający ma prawo m.in. do:

 1. powielania opracowania lub jego części dowolną techniką,
 2. wprowadzenia opracowania do pamięci komputera,
 3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania zostały utrwalone – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechniania opracowań – publiczne wykonanie i udostępnianie na stronach internetowych, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
 5. wykorzystania opracowania, będącego przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności poprzez włączenie go do opisu istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie całości lub części wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem,
 6. korzystania z opracowań w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii przez nieograniczona liczbę osób,
 7. zmiany układu lub innej dowolnej zmiany w tym uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji,
 8. dokonywania zmiany albo modyfikacji opracowań, ich treści lub jakichkolwiek innych zmian dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiazanie z innymi utworami.
 1. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Zamawiający zobowiązuje się zachować osobiste prawa autorskie twórców. Z chwilą dokonania odbioru własność egzemplarzy, na których utrwalono opracowanie, przechodzi na Zamawiającego.
 2. W ofercie cenowej należy podać oddzielnie cenę brutto za wykonanie zadania I i II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Podstawą wyboru oferty będzie najniższy koszt brutto wykonania całego zadania (suma zadania I i II). 
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od któregokolwiek zadania, przy czym w tej sytuacji podstawą wyboru oferty będzie najniższy koszt brutto realizowanego zadania.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych oferty bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Ofertę cenową prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego, Wydział Środowiska w Grudziądzu z/s przy ul. Sikorskiego 32 – 36, pokój 6 lub drogą e - mail na adres: srodowisko@um.grudziadz.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie opisanej tematem zadania z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 15 kwietnia 2022 r.” .

Za dotrzymanie terminu uważa się termin wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (dzień rejestracji oferty w sekretariacie organu).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 30-03-2022 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Schulz 30-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 30-03-2022 14:27