herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

LX  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu  z  LVI  sesji.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta           Grudziądza na lata 2022-2037.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kuntersztyn II” obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Wacława Szczeblewskiego, Waryńskiego i Kasprzaka:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Graniczna,  Droga Kurpiowska i Jana Pawła II:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przekazania petycji.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania

i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz.

 1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
 2. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2021 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w gminie – miasto Grudziądz.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez gminę – miasto Grudziądz na rzecz Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza”.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LVII/468/22 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu.
 10. Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2021 rok.
 11. Stan Ochrony przeciwpożarowej miasta Grudziądza (analiza zabezpieczenia operacyjnego) w roku 2021.
 12. Analiza roczna za 2021 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie grudziądzkim

i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

 1. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu.
 2. Roczna Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2021 roku.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2021 roku.
 5. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
 7. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2021 rok.
 8. Informacja o realizacji w 2021 roku Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”.
 9. Informacja o realizacji w 2021 roku programu „Grudziądzka Karta Seniora”.
 10. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2021 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.
 12. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016 – 2025”.
 13. Informacja Prezydenta Grudziądza o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy, za 2021 rok.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 15. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 16. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 34.
 17. Oświadczenia.
 18. Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 14-04-2022 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 27-04-2022 13:44