herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZADZENIE NR 23/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia

ZARZĄDZENIE NR 23/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób
z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1599, poz. 2185) oraz § 7 uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 6589) zarządzam,
co następuje:

 

Rozdział 1

Rodzaj i cel zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia.

 1. Zadanie, o którym mowa wyżej, ma być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć
  z zakresu rozwoju sportu przez grudziądzkie kluby sportowe.
 2. Przez cel publiczny z zakresu rozwoju sportu rozumie się:
 1. stworzenie dogodnych warunków uprawiania sportu dla młodzieży i dorosłych;
 2. umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym zawodnikom klubów sportowych;
 3. dążenie do uzyskania znaczących wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 4. promocję sportu i aktywnego stylu życia;
 5. poprawę kondycji fizycznej oraz zdrowia psychicznego mieszkańców dzięki
  zwiększeniu dostępności do różnych form aktywności fizycznej.
 1. Zadanie ma być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:
 1. szkolenie sportowe,
 2. organizację i udział we współzawodnictwie sportowym osób z niepełnosprawnościami.
 1. Na realizację powyższego zadania w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę  20.000,00 zł.
 2. Wskazana w ust. 5 kwota może ulec zmianie.

 

Rozdział 2

Termin i warunki realizacji zadania

 

    § 2. 1. Zadania publiczne, zlecone na podstawie konkursu ogłoszonego w niniejszym Zarządzeniu, należy zrealizować w 2023 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach.

 1. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania zadania.
 2. Gmina-miasto Grudziądz udziela dofinansowania na realizację zadania publicznego, które nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
 3. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kluby sportowe działające
  na terenie gminy-miasto Grudziądz, niezaliczane do sektora finansów publicznych
  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
 5. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
  1. realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 3;
  2. angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz
   z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Grudziądza;
  3. promuje wizerunek Grudziądza jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
  4. zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
 6. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
  1. realizację programów szkolenia sportowego,
  2. zakup sprzętu sportowego,
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa
   w tych zawodach,
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

 1. W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 30 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych oferenta, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).
 2. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  1. kontrakty zawodników,
  2. transfery zawodników.
 3. W kosztach realizacji zadania publicznego nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), m.in. wydatki na:
  1. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli zleceniobiorca ma możliwość odliczenia w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.),
  2. amortyzację,
  3. leasing,
  4. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  5. kary i grzywny,
  6. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  7. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  8. działalność gospodarczą;
  9. projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie
   lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.
 4. Wkład osobowy i wkład rzeczowy traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania i nie mogą być uwzględniane w kosztorysie realizacji zadania publicznego.
 5. Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
 6. Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz.
 8. Termin rozpoczęcia realizacji zadania określony w umowie nie może być wcześniejszy, niż data jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 16.
 9. W przypadku, gdy z oferty realizacji zadania lub jej aktualizacji wynika, iż zadanie ma charakter ciągły i realizowane jest przed zawarciem umowy, termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data zawarcia umowy.  
 10. W przypadku, gdy zadanie nie ma charakteru ciągłego, a z oferty realizacji zadania publicznego lub jej aktualizacji, wynika konieczność rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy, termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data zawarcia umowy, przy czym wydatki na realizację zadania poniesione przed datą zawarcia umowy uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione ze środków innych niż dotacja.
 11. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 3 do uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
  30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz.
 12. W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania uwzględniane będą wyłącznie dokumenty księgowe na poszczególne koszty wystawione w terminie realizacji zadania publicznego określonym w umowie.

 

Rozdział 3

Termin składania ofert

 

§ 3. 1. Oferenci składają oferty w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem oferty określonym w załączniku nr 1 do uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz.

 1. Oferenci są zobowiązani zawrzeć w ofercie w części III pkt 11:

1) opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

a) architektonicznej – przystosowanie obiektów, budynków i pomieszczeń, w których będzie realizowane zadanie publiczne,

b) informacyjno-komunikacyjnej – np. dostępność materiałów informacyjnych, zapewnienie alternatywnych sposobów komunikowania się;

 1. informację o proponowanym terminie przekazania dotacji.
 1. Oferenci składają oferty poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59.
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.
 3. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:
   1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
    – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);
   2. skan umowy lub statutu oferenta, a w przypadku stowarzyszeń zwykłych
    – regulaminu działalności, dotyczy również, gdy oferent działa w formie spółki prawa handlowego (nie dotyczy oferentów, którzy w 2022 roku realizowali zadania publiczne na rzecz gminy-miasta Grudziądz z zakresu rozwoju sportu, a w statucie nie dokonano żadnych zmian);
   3. w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
    o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa” lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 lub przy ul. Mickiewicza 28/30 w godzinach pracy Urzędu; opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe i podmioty mające status organizacji pożytku publicznego);
   4. imienną listę zawodników biorących udział w realizacji zadania publicznego (według stanu na styczeń 2023 r.) – załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Oferenci, po złożeniu ofert, pobierają z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 5. Oferenci, po odblokowaniu dostępu w generatorze ofert, załączają w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 6, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 6. W przypadku awarii generatora ofert uniemożliwiającej złożenie oferty, dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w formie papierowej. Informacje o awarii generatora oraz o usunięciu awarii zostaną podane na stronie internetowej Urzędu www.grudziadz.pl.
  Po usunięciu awarii oferent, w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania o usunięciu awarii, wprowadza ofertę do generatora ofert.
 7.  Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:
  1. w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału Kultury i Sportu pod numerami telefonów 56 45 10 348, 56 45 10 359 oraz drogą elektroniczną
   pod adresami e-mail l.froncek@um.grudziadz.pl, p.sternicka@um.grudziadz.pl, a.tadych@um.grudziadz.pl;
  2. w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

 

Rozdział 4

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

 

     § 4. 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
 1. została złożona poprzez generator ofert;
 2. została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 8;
 3. została złożona przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 5;
 4. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie;
 5. została wypełniona w sposób kompletny i nie zawiera istotnych błędów;
 6. zawiera załączone w formie elektronicznej załączniki określone w ogłoszeniu
  o konkursie;
 7. zawiera skan wydruku potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 2 pkt 5–7. Oferent zobowiązany jest uzupełnić ofertę w zakresie i terminie wskazanym przez pracownika komórki merytorycznej, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia oferty.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym zakresie lub terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez komisję konkursową, powołaną przez Prezydenta Grudziądza.
 4. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
 1. znaczenie zadania dla gminy-miasto Grudziądz;
 2. zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 3;
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
 4. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
 5. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 6. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
 7. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w latach 2019-2021,
  w szczególności z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji,
 8. liczbę zawodników biorących udział w realizacji zadania,
 9. osiągnięcia sportowe uzyskane podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata
  oraz Igrzysk Paraolimpijskich w latach 2021-2022.
 1. Szczegółowe kryteria wraz z wagą punktową określone zostały we wzorze karty oceny merytorycznej oferty zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny ofert, który przedkłada Prezydentowi w celu zatwierdzenia.
 3. Prezydent, w formie zarządzenia, podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferentów
  i wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych.
 4. Prezydent, w formie zarządzenia, ogłosi wyniki konkursu w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.
 5. Od decyzji Prezydenta Grudziądza nie przysługuje odwołanie.
 6. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 1. Komórka merytoryczna poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanych dotacji.
 2.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent
  w terminie wskazanym przez komórkę merytoryczną, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od dnia poinformowania o przyznaniu dotacji:
 1. dokonuje aktualizacji oferty w formie elektronicznej poprzez generator ofert uwzględniając:
 1. wysokość przyznanej dotacji,
 2. procentowy udział przyznanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania, który nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie,
 3. limit wydatków na koszty administracyjne, o którym mowa § 2 ust. 8,
 4. ewentualne uwagi komisji konkursowej lub Prezydenta dotyczące przeznaczenia dotacji lub sposobu realizacji zadania,

oraz, po odblokowaniu przez pracownika komórki merytorycznej dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej skan wydruku potwierdzenia złożenia aktualizacji oferty wygenerowanego z systemu, zgodnego z wersją elektroniczną aktualizacji oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, lub

 1. informuje w formie pisemnej komórkę merytoryczną o rezygnacji z realizacji zadania publicznego.
 1. Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Prezydent Grudziądza unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Przed podpisaniem umowy zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczenia do Wydziału Kultury i Sportu oryginału pełnomocnictwa albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy oferent załączył do oferty skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

    § 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  2. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 1. Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r.
  w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku;
 2. Uchwały Nr LXIX/582/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz.

    § 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu.

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 17-01-2023 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Froncek 17-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2023 14:26