herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Spis wyborców

WYBORY PREZYDENTA RP  - spis wyborców

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności

 

Wymagane dokumenty

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 15.06.2010 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. w terminie do 10.06.2010 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa od 30.05.2010 r. do 06.06.2010 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: w dniu pierwszego głosowania oraz w dniu ponownego głosowania.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę - jeśli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przed I turą wyborów do dnia 18.06.2010 r., a przed ewentualna II turą do dnia 2.07.2010 r.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Spis wyborców jest udostępniany, do wglądu w tut. Urzędzie w terminie od 07 do 15.06.2010 r. w godzinach pracy Urzędu.

OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE
Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, kierownicy ww. jednostek przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 10.06.2010 r.
W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu.
Osoby objęte wykazem będą mogły głosować w dniu ponownego głosowania:
w obwodzie zamkniętym, w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania jeżeli w dniu głosowania udokumentują komisji wyborczej opuszczenie jednostki po dniu pierwszego głosowania przedkładając wypis ze szpitala, po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu

W razie konieczności dopisania do spisu wyborców  - w powyższych jednostkach  - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. 18.06.2010 r.. Wykaz osób przybyłych do jednostki pomiędzy dniem pierwszego, a dniem drugiego głosowania doręcza się niezwłocznie - nie później niż dwa dni przed dniem drugiego głosowania tj. 02.07.2010 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pokój 16 tel. 56 4510380, 56 4510406

Godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności:
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7:30-15:30
Wtorek: 8:00-16:00

Wzory wniosków o dopisanie do spisu, wykazu osób oraz upoważnienia do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania dostępne są w Referacie Ewidencji Ludności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-04-2010 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 29-04-2010 09:59