herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno I", obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta

PP.II.7321- 8 /07                                                                                                            Grudziądz 11.05.2010r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Tarpno I”,  obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta

 

            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XV/134/07 z dnia 31 października  2007r., Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Tarpno I”,  obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.05.2010r. do 09.06.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.05.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1  o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2010 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 12-05-2010 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-05-2010 15:19