herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

   Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

1) organizacji pozarządowych:

      a) niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
      o finansach publicznych,

      b) niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

       - osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne,

2) innych podmiotów, tj.:

       a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

       b) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

       c) spółdzielni socjalnych,

      d) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), które:

       - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

I.  Rodzaj zadania

 

    Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy
    społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza.

 

    Podmioty zainteresowane realizacją w/w zadania publicznego mogą ubiegać się
    o dofinansowanie zadania.

 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

2.000,00

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

Warunkiem przyznania dotacji jednorazowej, która będzie przekazana na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, będzie zawarcie umowy pomiędzy Prezydentem Grudziądza, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

Umowa określi m.in.:

1) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

2) termin wykorzystania dotacji,

3) tryb kontroli wykonywania zadania,

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 

Zadanie będzie realizowane we wrześniu 2010 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pokój nr 4 oraz w Internecie na stronie: www.mopr.grudziadz.pl/ustawy/rz2005_mopr.pdf.

 

V. Termin składania ofert

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 sierpnia 2010 roku  do godziny 15.30
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Hallera 1 pokój nr 4 lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach zaopatrzonych w pieczęć podmiotu z napisem:

- „Konkurs ofert na organizację festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza”.

 

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferty należy składać na formularzu załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz z następującymi dokumentami:

- aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciągiem z ewidencji lub innych
 dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go
 reprezentujących,

-sprawozdaniem finansowym i merytorycznym/bilansem, rachunkiem wyników
lub rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową/ za ostatni rok,

- umową partnerską lub oświadczeniem partnera/w przypadku wskazania partnera w pkt V.1. oferty realizacji zadania publicznego.

Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pokój nr 4 oraz w Internecie na stronie: www.mopr.grudziadz.pl/ustawy/rz2005_mopr.pdf.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2010 roku. Złożone oferty opiniowane będą przez komisję konkursową.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

     1) dokona oceny możliwości realizacji zadania publicznego,

     2) dokona oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

     3) dokona oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy
     udziale których zadanie będzie realizowane,

     4) w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie ich realizacji uwzględni udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

     5) uwzględni planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

     6) uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Organ administracji publicznej unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1)      nie zostanie złożona żadna oferta,

2)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wyniki bądź informacja o unieważnieniu otwartego konkursu zostaną umieszczone w dniu 25 sierpnia 2010 roku:

     - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego
     Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,

     - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
     Rodzinie w Grudziądzu,

     - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.um.grudziadz.pl oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu: www.mopr.grudziadz.pl.

 

VII.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

 

      W roku bieżącym zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane.

      W 2009 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadanie tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.

- organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza udzielając dotacji w wysokości  2.000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7.431,38 zł.

      W pozostałym zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej wskazanego rozporządzenia.

 

 

 

 

WICEPREZYDENT

 

                                                                                      Mariola Sokołowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 23-07-2010 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2010 12:28