herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Pełnomocnictwo do głosowania

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 ROK - Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada  2010 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1) w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza i prezydenta miasta) i w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona w przypadku wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2) w dniu ponownego głosowania w wyborach wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

· wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz

· wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Akta pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010 r.

W przypadku, gdy ponowne głosowanie przeprowadzane będzie w innym terminie, wniosek składa się na 10 dni przed dniem ponownego głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

· pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

- wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;

· kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie Miasta, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. (w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.), stosownego oświadczenia złożonego w tut. Urzędzie, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
- wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Grudziądza pełnomocnika;
- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1146).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pokój 16 tel. 56 4510380, 56 4510406

Godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności:
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7:30-15:30
Wtorek: 8:00-16:00

Wzory wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  w załączeniu.

Obszerna informacja na temat głosowania przez pełnomocnika na stronie PKW

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 01-10-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 01-10-2010 15:12