herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Tryb postępowania przy wydawaniu indywidualnej interpretacji podatkowej

 

Tryb postępowania w sprawie wydania

 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Wniosek zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika lub prokurenta - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy lub dokument stwierdzający udzielenie prokury.

W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób wnoszących wniosek do reprezentowania wnioskodawcy.

Informacje na temat opłat

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji można dokonywać
na rachunek bankowy: Gmina - Miasto Grudziądz - Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Finansowy ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu.

Numery kont:

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 80 1020 5040 0000 6502 0085 9645

Opłata skarbowa - 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595

Forma załatwienia

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego lub

Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Przewidywany termin załatwienia

Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, złożona za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, adres: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. Skargę wnosi się po uprzednim wezwaniu Prezydenta Grudziądza do usunięcia naruszenia prawa, które powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpretacji. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, adres: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza, adres: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

Podstawa prawna

Art. 14b § 1-5, art. 14c, art. 14d, art. 14e, art. 14f § 1-2a, art. 14g § 1 i 3, art. 14h, art. 14i w związku art. 14j, art. 136, art. 165a, art. 169 § 1-2, art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

Art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
w indywidualnej sprawie nie przysługuje, jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa powyżej.

Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy
w pełnym zakresie.

Do terminu do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Organ podatkowy może zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. O zmianie interpretacji zawiadamia wnioskodawcę.

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Grudziądza (www.bip.grudziadz.pl).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 06-12-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Goralewska 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Goralewska 08-01-2016 07:15