herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 15.02.2011 r.

PP-II.7321.2.2010

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   G R U D Z I Ą D Z A

o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną

i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 ww ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2010 r.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu zmiany studium na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych  w projektowanym dokumencie.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu.

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-02-2011 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 16-02-2011 10:12