herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu

PP-II.7321.3.2009                                                                              Grudziądz, 15.02.2011r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:

Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego

i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2,art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLIX/124/09z dnia 29 grudnia 2009 r., Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.02.2011 r. do 18.03.2011 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800do 1500

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.03.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1  o godz. 1500.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2011 r.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 16-02-2011 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 16-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 16-02-2011 11:57