herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu

 

PP-II.6733.11.2011                                                                                                      Grudziądz, 14.11.2011 r.

 

 

                                                                      P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie, art. 97 §1 pkt 4, art. 101 § 1 i 3, art. 103 oraz art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku  z  art.72 ust.1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz.1227),

 

                                                                      p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem  następujące działki:

  • obręb nr 74, działki: 27 i 32

  • obręb nr 73, działki: 31/7, 31/48, 31/51, 43, 42, 40, 31/3, 31/4, 31/6 i41

  • obręb nr 163, działki: 67

  • obręb nr 71, działki: 42, 43, 44, 45 i46,

 

do czasu uzyskania decyzji środowiskowej.

 

                                                           U Z A S A D N I E N I E

 

                 Wnioskiem z dnia 19 października 2011 r. (wpływ do tut. Urzędu 20 października 2011 r.) Pan Krzysztof Dąbrowski Prezes Zarządu MWiO Sp. z o.o., wystąpił do Prezydenta Grudziądza o ustalenie decyzji lokalizacyjnej na na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem działki:

 

  • obręb nr 74, działki: 27 i 32

  • obręb nr 73, działki: 31/7, 31/48, 31/51, 43, 42, 40, 31/3, 31/4, 31/6 i41

  • obręb nr 163, działki: 67

  • obręb nr 71, działki: 42, 43, 44, 45 i46.

 

 Dla działek na których zaplanowano w/w inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80; poz. 717 z 2003r. z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z wejściem w życie ustawy w dniu 15 listopada 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 3 października 2008r.), informuję, że nowa ustawa nakłada obowiązek uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy), jeżeli inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko lub mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art.71 ust. 2 ustawy). Planowana inwestycja wymaga uzyskania w/w decyzji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

W związku z powyższym tut. organ postanawia zawiesić postępowanie do czasu uzyskania decyzji środowiskowej przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art.103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego

 

                                                                                       P O U C Z E N I E

 

                              Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Pan Krzysztof Dąbrowski

    Prezes Zarządu MWiO Sp. z o.o.

    ul. Mickiewicza 28-30

    86-300 Grudziądz

2. osoby wg rozdzielnika – a/a

3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – w/m

4. PP.II. – a/a

 

Do wiadomości:

 

  1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – w/m

  2. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 30-11-2011 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Aleksandrowicz 30-11-2011 08:48