herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

DPS 2 - sprzedaż samochodu - zakończony bez rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu

z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32, 86-300 Grudziądz

telefon: 56 – 45 176 20, tel./fax  56 – 45 176 44

adres strony internetowej www.dps2.grudziadz.com.pl

ogłasza przetarg pisemny na:

 

Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj.

samochodu osobowego używanego Volkswagen Transporter 1,9 TDI kombi

9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r.)

 

 

I.  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

1.  Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Sprzedającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Nadgórnej 30/32, 86-300 Grudziądz

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 lutego 2012 r. do godz.  09:30.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego.

 

 

II.  Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

 

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny oględzin (samochód jest w użytkowaniu).

Osoba do kontaktowania się z oferentem:

Maria Zaborska,  tel.  56 45 176 44

 

 

III.  Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

 

Samochód osobowy VOLKSWAGEN  TRANSPORTER 1,9 TDI, kombi, biały

numer rejestracyjny CG 22841,

 rok produkcji 2004 r.,

przebieg 114300 km,

pojemność 1996 cm³,

moc 77 kW,

układ ABS, ESP,

poduszka powietrzna dla kierowcy,

zamek centralny,

ilość miejsc – 9,

wyposażony w najazd i  przystosowany do przewozu dwóch wózków inwalidzkich.

IV.  Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

 

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości brutto       2.177,00 zł

2.  Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy

w  Banku PKO BP SA Grudziądz,  nr   54 1020 5040 0000 6102 0085 7011.

- w tytule przelewu należy wpisać: sprzedaż samochodu Volkswagen

3.  Wadium musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

4.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

6.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

V.  Cena wywoławcza

 

31 100,00  zł brutto  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto 00/100 złotych)

 

 

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

 

1.  Oferta  wraz z załącznikami  będzie  napisana  w  języku  polskim, na  maszynie, komputerze lub odręcznie, czytelnie, nieścieralnym atramentem, trwale połączona (zszyta) dowolną techniką biurową, celem uniemożliwienia samoczynnej de kompletacji podczas pracy komisji.

2.  Oferta powinna zawierać:

-  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

-  oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty;

-  numer telefonu, numer PESEL lub w przypadku firm numer REGON lub NIP;

-  datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu;

-  oryginał dokumentu wniesienia wadium.

Uwaga:

Kwota ofertowa nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

3.   Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana następująco:

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

ul. Nadgórna 30/32

86-300  Grudziądz

 

       i będzie posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na zakup samochodu Volkswagen”

„Nie otwierać przed dniem 22.02.2012 r. godz. 10:00 "

 

4.  Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać również nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

5.   Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w podany powyżej sposób ponosi Oferent.

 

Zastrzeżenie

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

VII.  Inne informacje:

 

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3.  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4.  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz       z upływem terminu składania ofert.

6.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia pojazdu.

8. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. O terminie         i miejscu przeprowadzenia aukcji  komisja zawiadomi oferentów pisemnie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 07-02-2012 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ligia Bartos 01-06-2012 07:54